Театр тіней у гуртковій роботі з першокласниками

 • Лілія Василівна Макаренко кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Маріупольського державного університету, м. Маріуполь, Україна, mkrnk22@gmail.com

Анотація

https://doi.org/10.32405/2308-8885-2020-3-46-52

УДК 792.96 : [374 : 373.29]

Стаття присвячена організації тіньового театру з першокласниками в гуртку на базі загальноосвітнього навчального закладу. Розглянуто особливості тіньового театру на екрані, подано методичні рекомендації з проведення репетицій і підготовки вистави. Запропоновано для впровадження у практику експериментальну програму гуртка «Чарівний тіньовий театр», що має на меті залучення дітей 6–7-річного віку до діяльності в тіньовому театрі, розвиток їхніх артистичних здібностей, а також – перспективне планування занять гуртка, що розкриває теми, зміст і методи роботи з учнями.

Ключові слова: першокласники, гурткова робота, ляльковий театр, тіньовий театр, організація гуртка театру тіней.

 

Макаренко Лилия Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольного образования Мариупольского государственного университета, г. Мариуполь, Украина, mkrnk22@gmail.com

Театр теней в кружковой работе с первоклассниками 

Статья посвящена организации теневого театра с первоклассниками в кружке на базе общеобразовательного учебного заведения. Рассмотрены особенности теневого театра на экране, раскрыты методические рекомендации по организации репетиций и подготовки представления с первоклассниками. Предложена для внедрения в практику экспериментальная программа кружка «Волшебный теневой театр», имеющая целью привлечение детей 6-7-летнего возраста к деятельности в теневом театре, развитие их артистических способностей, а также – перспективное планирование занятий кружка, раскрывающее темы, содержание и методы работы с учениками.

Ключевые слова: первоклассники, работа кружка, кукольный театр, теневой театр, организация кружка театра теней.

 

L.V. Makarenko, PhD in Pedagogy, Associate Professor, Department of Preschool Education, Mariupol State University, Mariupol, Ukraine, mkrnk22@gmail.com

Shadow Theater in extracurricular activity with first graders

The article is devoted to the organization of a shadow theater with first graders in extracurricular activity in comprehensive educational institution. The features of theatrical art, modern research on the important role of theatrical art in the life of children, which contributes to the aesthetic education of students through various forms of theatrical creativity, have been presented. Specific aspect of the research as puppet theater and its peculiarities in the development of children of different age has been specified, as well as the art-oriented work and the methodical aspect – organization of the shadow theater with children of different age categories.

The author gives brief facts of history of the shadow theater (origination in Asia, development in many countries of the world).

There are three types of shadow theater: silhouette shadows (when the shadow casts specially cut figures), live (shadow casts the whole person) and hand shadows (“play” the actor’s fingers). The distinctive feature of all these types of shadow theater is conditionality of visual means.

The features of the on-screen shadow theater and its basic tips for the first graders have been discussed. In addition, the author offers guidelines how to organize the shadow theater with first graders using hands (finger-shadow theater). The organization and staging of a “live” shadow theater with children of 6-7 years were separated. The attention is paid to the scenario and the most difficult stage of the work – the creation of plastic sketches in the “live” shadow theater.

The experimental extracurricular program of the “Magic Shadow Theater” has been proposed for children of 6-7 years of age in the activity of the shadow theater, the development of pupils’ artistic abilities, as well as the perspective planning of the themes and teaching methods.

Key words: first-graders, extracurricular activity, puppet theater, shadow theater, organization of shadow theater.

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

 1. Как поставить спектакль : веб-сайт. URL: https://arzamas.academy/materials/1580.
 2. Калініна Л. А.Розвиток естетичного смаку молодших школярів у діяльності аматорського дитячого театру ляльок: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.06. Київ, 2007. 19 c.
 3. Караманенко Т. Н. Кукольный театр в детском саду. Москва: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства Просвещения РСФСР, 1960. 100 с.
 4. Комаровська О. А. Театр і школа: виховують однодумці. Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2006. 92 с.
 5. Лавриш І. М. Дорослі й діти: партнерство у сценічній творчості. Мистецтво та освіта. 2019. № 1 (91). С. 51–54.
 6.  Навчально-методичні матеріали до Модельної навчальної програми для першого класу / за ред. Гальчевської Н., Козак О., Товкало М., Волощенко О., Андрушко Л. 2017 : веб-сайт. URL: https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/Tyzhden-10_Teatr-pdf-1.pdf. (дата звернення 07.01. 2020).
 7. Онофрійчук Л. М. Історичний досвід використання театру у вихованні особистості. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : веб-сайт. URL: http://www.stattionline.org.ua/pedagog/104/17790-istorichnij-dosvid-vikoristannya-lyalkovogo-teatru-u-vixovanni-osobistosti.html.
 8. Просандеева И. В. Кукольный театр в системе музыкально-эстетического воспитания младших школьников : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01. Москва, 2010. 18 с.
 9. Соломаха С. О. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до керівництва театральною діяльністю молодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 1995. 24 с.
 10. Творчий розвиток особистості засобами мистецтва : навчально-методичний посібник / за ред., передмова Н. Г. Ничкало. Чернівці : Зелена Буковина, 2011. С. 157.
 11. Уроки художньо-естетичного циклу в школі: навчання і виховання : навчальний посібник / Н. Миропольска, С. Ничкало, В. Рагозіна, Л.Хлєбникова, В. Шахрай. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2006. С. 65.
 12. Шахрай В. М.Формування соціальної компетентності учнів основної і старшої школи засобами театрального мистецтва: монографія. НАПН України, Ін-т проблем виховання. Біла Церква : Пшонківський О. В., 2016. 402 c.

 

References:

 1. Kak postavyt spektakl [How to stage a performance]. Retrieved from: https://arzamas.academy/materials/1580
 2. Kalinina, L. A. (2007). Rozvytok estetychnoho smaku molodshykh shkoliariv u diialnosti amatorskoho dytiachoho teatru lialok [Development of the aesthetic taste of primary students in the activity of amateur children’s puppet theatre]. (Dissertation Abstract, Kyiv).
 3. Karamanenko, T. N. (1960). Kukolnyi teatr v detskom sadu [Puppet theater in kindergarten]. Moscow: Gosudarstvennoe uchebno-pedagogicheskoe izdatelstvo Ministerstva Prosveshcheniia RSFSR.
 4. Komarovska, O. A. (2006). Teatr i shkola: vykhovuiut odnodumtsi [Theater and school: Educating like-minded people]. Nizhyn: TOV «Vydavnytstvo «Aspekt – Polihraf».
 5. Lavrysh, I. M. (2019). Dorosli i dity: partnerstvo u stsenichnii tvorchosti [Adults and children: Partnership in stage creativity]. Mystetstvo ta Osvita, 1 (91), 51–54.
 6. Halchevska, N., Kozak, O., Tovkalo, M., Voloshchenko, O., & Andrushko, L. (Eds.). (2017). Navchalno-metodychni materialy do Modelnoi navchalnoi prohramy dlia pershoho klasu [Educational-methodical materials to the Model curriculum for the first grade]. Retrieved from: https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/Tyzhden-10_Teatr-pdf-1.pdf
 7. Onofriichuk, L. M. Istorychnyi dosvid vykorystannia teatru u vykhovanni osobystosti. In Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Retrieved from: http://www.stattionline.org.ua/pedagog/104/17790-istorichnij-dosvid-vikoristannya-lyalkovogo-teatru-u-vixovanni-osobistosti.html
 8. Prosandeeva, I. V. (2010). Kukolnyi teatr v sisteme muzykalno-esteticheskogo vospitaniia mladshikh shkolnikov [Puppet theatre in the system of musical and aesthetic education of primary students] (Dissertation Abstract, Moscow).
 9. Solomakha, S. O. (1995). Pidhotovka maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv do kerivnytstva teatralnoiu diialnistiu molodshykh shkoliariv [Preparation of future primary school teachers to manage primary students’ theatrical activity]. (Dissertation Abstract, Kyiv).
 10. Nychkalo, N. H. (Ed.). (2011). Tvorchyi rozvytok osobystosti zasobamy mystetstva [Creative development of personality by means of art]. Chernivtsi: Zelena Bukovyna.
 11. Myropolska, N., Nychkalo, S., Rahozina, V., Khliebnykova, L., & Shakhrai, V. (2006). Uroky khudozhno-estetychnoho tsyklu v shkoli: navchannia i vykhovannia [Lessons of artistic and aesthetic direction in school: Teaching and education]. Ternopil: Navchalna knyha – Bohdan.
 12. Shakhrai, V. M. (2016). Formuvannia sotsialnoi kompetentnosti uchniv osnovnoi i starshoi shkoly zasobamy teatralnoho mystetstva [Formation of social competence of students of primary and high school by means of theatrical art]. Bila Tserkva: Pshonkivskyi O. V.

 

Стаття надійшла до редакції 20.01. 2020 р.

Опубліковано
2020-07-23