Регіональні традиції виконання: історико-музичний, науковий та дидактичний підходи (англійською мовою)

 • Олена Володимирівна Спольська провідний спеціаліст ректорату Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, аспірант NACCKiM, м. Тернопіль, Україна, olenadovbush84@gmail.com https://orcid.org/0000-0002-2397-2035

Анотація

УДК (1-32) : [7. 071 – 028. 78] : 93 : 78

https://doi.org/10.32405/2308-8885-2021-1(99)-46-50

Стаття висвітлює шляхи поновлення курсу «Історія української музики» в процесі підготовки майбутніх учителів мистецьких дисциплін з екстраполяцією на завдання педагогічної практики на прикладі актуалізації аспекту виконавської культури Тернопільщини.

У програмі курсу враховані також основні програмні положення підручників для художніх дисциплін для загальної шкільної практики, освітніх концепцій, зокрема концепції інтегрованого навчання художніх дисциплін за Л. Масол.

Основоположною обрана теза про пріоритет формування художнього досвіду особистості на основі систематизації отриманих знань і уявлень про українське народне і професійне мистецтво в розмаїтті жанрів і стилів у контексті загальних цивілізаційних культурних процесів.

Завдання вивчення української музичної культури в історичній перспективі і контексті загальносвітових культуротворчих процесів дозволяє поглибити міжпредметні зв'язки з курсами зарубіжної музики, музики XX ст., елективними професійними курсами, виконавчими дисциплінами, які можуть збагачувати проведення практичних занять ілюстративним матеріалом, підготовленим студентами. Це забезпечує більш цілісне осмислення української музичної культури як єдності художніх цінностей (музичних творів); їх поширення (виконання, концертне життя, засоби масової комунікації); усвідомлення і збереження (система освітніх музичних і культурних закладів).

Висвітлено основні методологічні та методичні основи курсу з опорою на історико-стильовій, культурно-регіональний підходи, на цілісне оволодіння художніми артефактами та явищами, системне дослідження фігур українських виконавців і педагогів на тлі європейських художніх процесів.

Зроблено висновки про значний дидактичний потенціал культурологічної та історико-музикознавчої інформації, пов'язаної з виконавською культурою Тернопільщини, організацією професійних художніх освітніх і культурних центрів області, фігурами видатних виконавців і педагогів, діяльність яких гідно «вплетена» в європейський контекст.

Ключові слова: музична культура України, професійні курси, регіональні виконавські традиції, музичне виконавство Тернопільщини.

 

Olena Volodymyrivna Spolska, a leading specialist of the Rector's Office of Volodymyr Hnatiuk Ternopil National Pedagogical University, a graduate student of NACCKiM, Ternopil, Ukraine

olenadovbush84@gmail.com;

https://orcid.org/0000-0002-2397-2035

 

Regional performance traditions: historical and music, scientific and didactic approaches 

The article is devoted to modern processes of updating the theoretical and methodological foundations of historical and musicological courses addressed to future art teachers.

Improving the theoretical and methodological foundations of historical and musicological courses should be based on the paradigm of humanization of education, the involvement of a relevant base of cultural and musicological research. It is important to take into account the positions of the professional profile of the future teacher, the specifics of groups with different levels of training, the interaction of teachers who read mandatory and elective lecture courses in the field.

The purpose of the article is to highlight the ways to update the course «History of Ukrainian Music» in the process of training future teachers of art disciplines with extrapolation to the tasks of pedagogical practice on the example of updating the aspect of performing culture of Ternopil. The program of the course takes into account the main positions of programs and textbooks in art disciplines for general school practice, educational concepts, in particular the concept of integrated teaching of art disciplines by L. Masol.

The thesis on the priority of forming the artistic experience of a person on the basis of systematization of acquired knowledge and ideas about Ukrainian folk and professional art in a variety of genres and styles in the context of general cultural processes is chosen as the basis. The task of studying Ukrainian music culture in the historical perspective and context of global cultural processes allows to deepen interdisciplinary links with courses of foreign music, music of the XX century, with elective professional courses, with performing disciplines that can enrich practical classes with illustrative material prepared by students.

This provides a more holistic understanding of Ukrainian musical culture as a unity of artistic values (musical works); their distribution (performance, concert life, mass media); awareness and preservation (system of educational music and cultural institutions).

The main methodological and methodological principles of the course based on historical-stylistic, cultural-regional approaches, holistic mastery of artistic artifacts and phenomena, systematic study of figures of Ukrainian performers and teachers against the background of European artistic processes are highlighted.

Attention was focused on tracing the formation of performing traditions and centers of Ternopil, professional performing schools, figures of their famous representatives, directly or indirectly related to our region.

Conclusions were made about the significant didactic potential of cultural and historical-musicological information related to the performing culture of Ternopil, the organization of professional artistic, educational and cultural centers of the region, with figures of outstanding performers and teachers, whose activities are worthily «woven» into the European context.

Key words: musical culture of Ukraine, professional courses, regional performing traditions, musical performance of Ternopil region.

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

 1. Бойцун Л. Тернопіль у плині літ / Л. Бойцун. Тернопіль: Джура, 2003. 389 с.
 2. Гринчук І. Музична освіта в Україні: історико-регіональний аспект // Мистецтво та освіта. 2013. № 2 (68). С. 11 – 15.
 3. Гринчук І., Спольська О. Відомі піаністи-виконавці та педагоги у музичній культурі Тернополя кінця XIX – початку XX століття // Музичне мистецтво і освіта: досвід та інноваційні шляхи розвитку : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Вінниця, ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 20 -21 листопада 2019 р.). Вінниця: ТОВ «Твори», 2019. С. 58 – 63.
 4. Ірина Крих – особистість, музикант, педагог. Спогади. Львів: Ліга-Прес, 2005. 108 с.
 5. Кашкадамова Н. Фортеп’янне мистецтво у Львові: Статті. Рецензії. Матеріали. Тернопіль : СМП «Астон», 2001. 400 с.
 6. Кашкадамова Н. Фортеп’янно-виконавське мистецтво України. Історичні нариси, 2017. 616 с.
 7. Лабанців-Попко З. Сто піаністів Галичини. Львів: Українознавча наукова бібліотека НТШ. 2008. 223 с.
 8. Людкевич С. Дослідження, статті, рецензії, виступи. Т. 2. / Упор. З. Штундер. Львів: Дивосвіт. 2000. 816 с.
 9. Мазепа Л., Мазепа Т. Шлях до музичної академії у Львові. У двох томах. Том 1. Львів: В-во СПОЛОМ, 2003. 288 с.
 10. Масол Л.М. Загальна мистецька освіта: теорія і практика: монографія / Л.М. Масол. К.: Промінь, 2006. 432 с.
 11. Медведик П. Діячі української музичної культури (Матеріали до біо-бібліографічного словника) / П.Медведик // Записки НТШ Т. CCXXVI. Праці музикознавчої комісії. Львів : НТШ, 1993. С. 370 – 455.
 12. Музична Тернопільщина: Бібліографічний покажчик / Уклад. В. Я. Миськів; вступ. ст. О. С. Смоляка; ред. Г. Й. Жотко. Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. 288 с.
 13. Черепанин М.В. Музична культура Галичини (друга половина XIX – перша половина XX ст.): Монографія / М.Черепанин. К.: Вежа, 1997. 328 с.

 

References:

 1. Boitsun, L. (2003). Ternopil u plyni lit [Ternopil over the years] / L. Boitsun. Ternopil: Dzhura, 389 p.
 2. Hrynchuk, (2013). Muzychna osvita v Ukrayini: istoryko-rehionalʹnyy aspect [Music education in Ukraine: historical and regional aspect] // Mystetstvo ta osvita [Arts and education]. № 2 (68). pp. 11 – 15.
 3. Hrynchuk,, Spolska, O. (2019). Vidomi pianisty-vykonavtsi ta pedahohy u muzychniy kulʹturi Ternopolya kintsya XIXpochatku XX stolittya [Famous pianists-performers and educators in the musical culture of Ternopil at the end of XIX – beginning of XX century] // Muzychne mystetstvo i osvita: dosvid ta innovatsiyni shlyakhy rozvytku [Music and education: experience and innovative ways of development]: Zbirnyk materialiv Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Vinnytsia, VDPU imeni Mykhaila Kotsiubynskoho, 20 -21 lystopada 2019 r.). Vinnytsia: TOV «Tvory», pp. 58 – 63.
 4. Iryna Krykh – osobystistʹ, muzykant, pedahoh. Spohady. [Irina Krych – personality, musician, teacher. Memoirs]. Lviv: Liha-Pres, 2005.
 5. Kashkadamova, (2001). Fortepʺyanne mystetstvo u Lʹvovi: Statti. Retsenziyi. Materialy [Piano Art in Lviv: Articles. Reviews. Materials]. Ternopil: SMP «Aston». 400 p.
 6. Kashkadamova, N. (2017). Fortepʺyanno-vykonavsʹke mystetstvo Ukrayiny. Istorychni narysy [Piano and Performing Arts of Ukraine. Historical Essays]. Lviv, 616 p.
 7. Labantsiv-Popko, Z. (2008). Sto pianistiv Halychyny. [One hundred pianists of Galicia]. Lviv: Ukrainoznavcha naukova biblioteka NTSh. 223 p.
 8. Liudkevych, (2000). Doslidzhennya, statti, retsenziyi, vystupy [Research, articles, reviews, speeches]. T. 2. / Upor. Z. Shtunder. Lʹviv: Dyvosvit. 816 p
 9. Mazepa, L., Mazepa, T. (2003). Shlyakh do muzychnoyi akademiyi u Lʹvovi [The path to the Academy of Music in Lviv]. U 2-kh tomakh. Tom 1. Lʹviv: V-vo SPOLOM. 288 p.
 10. Masol, L.M. (2006). Zahalʹna mystetsʹka osvita: teoriya i praktyka: monohrafiya [General art education: theory and practice: monograph] / L.M. Masol. K.: Prominʹ, 432 p.
 11. Medvedyk, P. (1993). Diyachi ukrayinsʹkoyi muzychnoyi kulʹtury (Materialy do bio-bibliohrafichnoho slovnyka) [Figures for the Ukrainian Musical Culture (Materials to the Bio-Bibliographic Dictionary)] / P. Medvedyk // Zapysky NTSH T. CCXXVI. Pratsi muzykoznavchoyi komisiyi. Lʹviv : NTSH, pp. 370 – 455.
 12. Muzychna Ternopilʹshchyna: Bibliohrafichnyy pokazhchyk (2008). [Musical Ternopil region: Bibliographic index] / Uklad. V. YA. Mysʹkiv; vstup. st. O. S. Smolyaka; red. H. Y. Zhotko. Ternopilʹ : Pidruchnyky i posibnyky. 288 p.
 13. Cherepanyn, M.V. (1997). Muzychna kulʹtura Halychyny (druha polovyna XIX – persha polovyna XX st.): Monohrafiya [Musical Culture of Galicia (second half of XIX - first half of XX century): Monograph] / M.Cherepanyn. K.: Vezha. 328 p.

 

Cтаття надійшла до редакції 02.02.2021 р.

Опубліковано
2021-03-16