Українське народнопісенне виконавство в національному вихованні майбутнього вчителя музичного мистецтва

 • Галина Василівна Яківчук кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики музичного мистецтва Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, м. Хмельницький, Україна gavaya5548@gmail.com

Анотація

https://doi.org/10.32405/2308-8885-2020-3-57-62

УДК [784.4 – 048.23] : 37.017.4 : 378 [37.011.3 – 05 : 78]

Стаття висвітлює проблему навчання майбутнього вчителя музичного мистецтва в закладах вищої освіти в аспекті опанування ним українського народнопісенного виконавства, що позитивно впливає на національне виховання молоді. Розглянуто особливості українського народнопісенного виконавства, його вплив на національне становлення особистості майбутніх учителів музичного мистецтва, акцентовано на особливостях народної манери співу, визначено методичні аспекти навчання народного співу студентів у ЗВО, що передбачає роботу за кількома напрямами, підбір відповідних вправ, репертуару.

Ключові слова: українське народнопісенне виконавство, народний спів, пісенний фольклор, національне виховання особистості, майбутній вчитель музичного мистецтва, ЗВО.

 

Якивчук Галина Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики музыкального искусства Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии, г. Хмельницкий, Украина, gavaya5548@gmail.com

Украинское народно-песенное исполнительство в национальном воспитании будущего учителя музыкального искусства

Статья освещает проблему обучения будущего учителя музыкального искусства в аспекте овладения им украинской народно-песенной манерой вокального исполнительства, что положительно влияет на национальное воспитание молодежи. Рассмотрены особенности украинского народно-песенного исполнительства, его влияние на национальное становление личности будущих учителей музыкального искусства, акцентированы особенности народной манеры пения, определены методические аспекты обучения народному пению студентов в высших учебных заведениях, что предполагает работу по нескольким направлениям, подбор соответствующих упражнений, репертуара.        

Ключевые слова: украинское народно-песенное исполнительство, народное пение, песенный фольклор, национальное воспитание личности, будущий учитель музыкального искусства, высшие учебные заведения.

 

V. Yakivchuk, PhD, Associate Professor of the Department of Theory and Methods of Musical Art, Khmelniskyi Humanitarian and Pedagogical Academy, Khmelniskyi, Ukraine, gavaya5548@gmail.com

Ukrainian folk song performance in national education of future music teacher

The article highlights the problem of teaching future music teachers in institutions of higher education of Ukraine in terms of mastering the Ukrainian folk song performance, which has a positive impact on the national education of youth. It is noted that the study of the peculiarities of Ukrainian folk song performance by future music teachers in institutions of higher education is an important component of the process of their professional training and personal development.

The peculiarities of Ukrainian folk song performance as well as folk singing style (natural sound, moderate vibration of voice; diction close to spoken language; natural main reasoning; dense chest sounding; specificity of performing means) are considered. It is noted about the influence of Ukrainian folk song performance on the national formation of future music teachers that provides opportunities for deep knowledge and transfer of musical culture of their people with its ideals and artistic values. Moreover, through them it ensures formation of nationally oriented consciousness, views, beliefs, which is one of the most pressing tasks of art education nowadays.

The methodological aspects of teaching folk singing to students in institution of higher education are determined that involves work in several areas, selection of appropriate exercises, repertoire. The requirements to the repertoire for mastering folk performance are the following: its artistic and pedagogical, educational potential given the education of spiritual, moral and aesthetic, national and patriotic qualities of future music teacher; ensuring knowledge, preservation, development and promotion of Ukrainian song art; correspondence to age features and vocal abilities of performers; variety of folk songs - works of the region, characterized by their local style, song and language traditions; correspondence to artistic and aesthetic criteria of modern concert and stage practice.

Key words: Ukrainian folk song performance, folk singing, song folklore, national education of personality, future music teacher, institutions of higher education.

  

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

 1. Антонюк В. Г. Виконавські форми сольного співу: до питання виховання різнопрофільних співацьких особистостей : дослідницька праця. Київ : Українська ідея, 1999. 24 с.
 2. Бенч-Шокало О. Український хоровий спів. Актуалізація звичаєвої традиції. Київ : Український світ, 2002. 440 с.
 3. Іваницький А. Український музичний фольклор : підруч. для вищих учб. закладів. Вінниця : Нова книга, 2004. 320 с.
 4. Карчова Ю. Українське народнопісенне виконавство в професійній музичній практиці останньої третини XX − початку XXI ст. : дис. канд.. мистецтвознавства : 17.00.03 − музичне мистецтво. Харків. 2016. 229 с.
 5. Колесса Ф. М. Музикознавчі праці / підгот. до друку, вступ. стаття і прим. С. Й. Грици. Київ : Наук. думка, 1970. 592 с.
 6. Колодуб И. О народнопесенных традициях украинской вокальной школы. Київ : Музична Україна, 1984. 48 с.
 7. Лоцман Р. Методика навчання народного співу майбутніх учителів музики в процесі вокальної підготовки : автореф. канд… пед наук. : 13.00.02. Нац. пед ун-т ім. М. П.Драгоманова. Київ, 2013. 19 с.
 8. Лоцман Р. Методичні та українознавчі засади фахової підготовки виконавців народної пісні в умовах сучасного міста «Педагогічні науки». Випуск 108. 2012. С. 119−126.
 9. Пиж’янова Н. Виконавський хоровий фольклоризм як історичне регогіональне явище (на прикладі творчої діяльності П. Демуцького) : дис… канд. мистецтв. : 17.00.03 − музичне мистецтво. Одеса, 2017. 200 с.
 10. Скопцова О. Науково-педагогічне осмислення українського народного пісенного виконавства. Педагогічні науки. Київ. 2016. № 66–67. С. 59−65.
 11. Скопцова О. Українська народнопісенна виконавська традиція: педагогічний аспект. Вінок митців і мисткинь. № 6(183). 2018. С. 97−100.
 12. Хекало Є. Особливості професійної підготовки виконавців народної пісні, її значення в історії розвитку пісенної культури сьогодення. Проблеми підготовки сучасного вчителя. № 8 (Ч. 1). 2013. С. 234−238.
 13. Формування національно-культурної ідентичності особистості у викликах часу: збірник матеріалів Всеукраїнського круглого столу (до 100-річчя від заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка) / редкол.: С. А. Копилов, І. Д. Бех та ін. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. 108 с.

 

References:

 1. Antoniuk, V. H. (1999). Vykonavski formy solnoho spivu: do pytannia vykhovannia riznoprofilnykh spivatskykh osobystostei [Performing forms of solo singing: To the question of education of various singing personalities]. Kyiv: Ukrainska ideia.
 2. Bench-Shokalo, O. (2002). Ukrainskyi khorovyi spiv. Aktualizatsiia zvychaievoi tradytsii [Ukrainian choral singing. Actualization of customary tradition]. Kyiv: Ukrainskyi svit.
 3. Ivanytskyi, A. (2004). Ukrainskyi muzychnyi folklore [Ukrainian musical folklore]. Vinnytsia: NOVA KNYHA.
 4. Karchova, Yu. (2016). Ukrainske narodnopisenne vykonavstvo v profesiinii muzychnii praktytsi ostannoi tretyny XX – pochatku XXI stolittia [Ukrainian folk song performance in professional musical practice of the last third of XX – early XXI century]. (Doctoral dissertation, Kharkiv).
 5. Kolessa, F. M. (1970). Muzykoznavchi pratsi [Musicological works]. Kyiv: Naukova dumka.
 6. Kolodub, I. O. (1984). O narodnopesennykh traditsiiakh ukraonskoi vokalnoi shkoly [On the folk song traditions of the Ukrainian vocal school]. Kyiv: Muzychna Ukraina.
 7. Lotsman, R. (2013). Metodyka navchannia narodnoho spivu maibutnikh uchyteliv muzyky v protsesi vokalnoi pidhotovky [Methods of teaching folk singing to future music teachers in the process of vocal training]. (Dissertation Abstract, Kyiv).
 8. Lotsman, R. (2012). Metodychni ta ukrainoznavchi zasady fakhovoi pidhotovky vykonavtsiv narodnoi pisni v umovakh suchasnoho mista [Methodical and Ukrainian principles of professional training of folk singers in the modern city]. Pedahohichni Nauky, 108, 119−126.
 9. Pyzhianova, N. (2017). Vykonavskyi khorovyi folkloryzm yak istorychne rehohionalne yavyshche (na prykladi tvorchoi diialnosti P.Demutskoho) [Performing choral folklore as a historical regional phenomenon (by the example of the creative activity of P. Demutsky)]. (Doctoral dissertation, Odesa).
 10. Skoptsova, O. (2016). Naukovo-pedahohichne osmyslennia ukrainskoho narodnoho pisennoho vykonavstva [Scientific and pedagogical understanding of Ukrainian folk song performance]. Pedahohichni Nauky, 66-67, 59−65.
 11. Skoptsova, O. (2018). Ukrainska narodnopisenna vykonavska tradytsiia: pedahohichnyi aspect [Ukrainian folk song performing tradition: Pedagogical aspect]. Vinok Myttsiv i Mystkyn, 6 (183), 97−100.
 12. Khekalo, Ye. (2013). Osoblyvosti profesiinoi pidhotovky vykonavtsiv narodnoi pisni, ii znachennia v istorii rozvytku pisennoi kultury sohodennia [The features of professional training of folk singers, its importance in history of song culture today]. Problemy Pidhotovky Suchasnoho Vchytelia, 8 (1), 234−238.
 13. Formuvannia natsionalno-kulturnoi identychnosti osobystosti u vyklykakh chasu: zbirnyk materialiv Vseukrainskoho kruhloho stolu (do 100-richchia vid zasnuvannia Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka) [Formation of national-cultural identity of the person in the challenges of time: A collection of materials of the All-Ukrainian round table (to the 100th anniversary of the founding of Kamianets-Podilskyi Ivan Ohienko National University)]. (2018). Kamianets-Podilskyi: Kamianets-Podilskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Ohiienka.

 

 Стаття надійшла до редакції 06.07.2020 р.

Опубліковано
2020-07-23