Формування емоційного інтелекту студента-гуманітарія: компаративний та методико-експериментальний аспекти (англ. мовою)

 • Ірина Павлівна Гринчук кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва факультету мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, Тернопіль, Україна iryna.hk77@gmail.com
 • Оксана Михайлівна Серняк кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, Тернопіль, Україна oks_sern@ukr.net

Анотація

https://doi.org/10.32405/2308-8885-2020-3-53-56

УДК [37.015.33 : 159.942] – 057.83 : [083.77) : 001.891.5]

Серед фахових компетенцій студентів-гуманітаріїв, які забезпечать їхню готовність до діяльності в динамічних умовах суспільних та освітніх викликів, актуалізується роль емоційного інтелекту як характеристики, котра об’єднує загальнопрофесійні та вузькопрофесійні компетенції.

Мета статті – висвітлення компаративного та методико-експериментального аспектів формування емоційного інтелекту на прикладі підготовки студентів початкових курсів факультету іноземних мов та факультету мистецтв ТНПУ імені В. Гнатюка.

Вихідною позицією стала міждисциплінарна взаємодія, спрямована на активізацію особистісного емоційно-ціннісного сприймання художнього чи музичного  тексту, його творчу інтерпретацію.

У роботі із студентами-філологами використовувалися різнотипні творчі завдання, «ділові ігри», елементи «сюрпризної стратегії», методика комітатного слухання музики та ін. У роботі із студентами-музикантами – метод цілісного аналізу музики, авторські методики формування аналітико-інтерпретаційних умінь, відповідний дидактичний, методичний та ілюстративний матеріал, твори українських композиторів різних епох та стилів.

Представлено фрагменти початкового етапу роботи на матеріалі новел Дж. Лондона та С. Моема, 24 прелюдій (опус 28) Ф. Шопена. Висвітлено такі форми, як: представлення есе, диспут «Роль емоційного інтелекту», підготовка «емоційних схем» (філологи), «емоційних партитур» (музиканти), завдання на вибір музичних ілюстрацій із запропонованих варіантів чи створення власного проєкту.

Зроблено висновки про особливості формування емоційного інтелекту у студентів обох груп, про ефективність «парного експерименту», прийому «win – win» для актуалізації «чотирьох С», розвитку емоційного інтелекту як важливого чинника особистісного та професійного становлення майбутнього вчителя нової української школи.

Ключові слова: підготовка вчителя-гуманітарія, професійні компетенції, емоційний інтелект, експериментальні методика.

 

Гринчук Ирина Павловна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры музыковедения и методики музыкального искусства факультета искусств Тернопольского национального педагогического университета имени В. Гнатюка, Тернополь, Украина, iryna.hk77@gmail.com

Серняк Оксана Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры английской филологии и методики обучения английскому языку Тернопольского национального педагогического университета имени В. Гнатюка, Тернополь, Украина, oks_sern@ukr.net

Формирование эмоционального интеллекта студента-гуманитария: компаративный и методико-экспериментальный аспекты

Цель статьи – освещение сравнительного и методико-экспериментального аспектов формирования эмоционального интеллекта на примере подготовки студентов начальных курсов факультета иностранных языков и факультета искусств ТНПУ имени В. Гнатюка.

Исходной позицией стало междисциплинарное взаимодействие, направленное на активизацию эмоционально-ценностного восприятия художественного или музыкального текста.

Представлены фрагменты и формы экспериментальной работы. Сделаны выводы об особенностях формирования эмоционального интеллекта у студентов обеих групп, об эффективности «парного эксперимента», приема «win – win».

Ключевые слова: подготовка учителя-гуманитария, профессиональные компетенции, эмоциональный интеллект, экспериментальная методика.

 

I. P. Hrynchuk, PhD (Pedagogy), Associate Professor of the Department of Musicology and Methods of Music Art, Volodymyr Hnatiuk Ternopil National Pedagogical University, Ukraine, iryna.hk77@gmail.com;

O. M. Serniak, PhD (Pedagogy), Associate Professor of the Department of English Philology and Methodology of Teaching English, Volodymyr Hnatiuk Ternopil National Pedagogical University, Ukraine, oks_sern@ukr.net

Forming the Students of Humanitaries’ Emotional Intellect: Comparative, Methodological and Experimental Aspects

The article analyzes professional competences of students of Humanities which ensure their readiness to act professionally in the dynamic context of social and educational challenges.

In the context of the analysis of the professional competences of future EFL teachers and Music teachers, the problem of forming their emotional intelligence has been considered particularly relevant as far as the latter is the characteristic that combines their general professional and particular professional competences as teachers of Humanities.

The article highlights the comparative and methodological-experimental aspects of the formation of emotional intelligence on the example of preparing students of the Faculty of Foreign Languages and Music.

It has been revealed in the traditional approach to teaching foreign languages instead of teaching practical foreign language is focused on the acquisition of language rules, basic vocabulary, knowledge of language. Similarly, the teaching of professional music disciplines is based on the formation of appropriate musical theoretical and performance technical acquisition, when the formation of personal and emotional value perception and performance of music lags behind.

It has been investigated that in both cases, the semantic, aesthetic and ethical influence of words and musical sound, musical intonation and intonation as a way of musical speech and communication remain undervalued.

The article describes the experimental methodology of forming students emotional intellect on the basis of interdisciplinary interaction, which combined the efforts of the teacher of EFL and the teacher of Music Performing and Music Theoretical Disciplines.

The musical illustration selected for the students of EFL Philology emotionally enriches the perception of the foreign-language text, giving rise to a certain «emotional tonality», allowing to understand more deeply one’s own emotions and feelings of others.

A method of holistic analysis of music, techniques of forming analytical and interpreting skills, relevant didactic, methodological and illustrative material, works of composers of different eras and styles have been applied in work with students of Music.

The variant of «paired experiment» is considered effective for different groups of students of Humanities, because it actualizes the «four C» principle, offering the new opportunities for the development of emotional intelligence and empathy as an important characteristics of personal and professional development of a Humanities students as future teachers of the new Ukrainian school.

Key words: Humanities teachers’ training, professional competencies, emotional intelligence, experimental methods.

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

 1. Гринчук І. Про що і як розповідає музика : посібник-зошит. Тернопіль : Астон, 2013. 56 с.
 2. Гринчук І., Бурська О. Проблеми музичного мислення: теорія і методика розвитку. Діалектика музичного логосу і ейдосу : навч.-метод. посіб. Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. 224 с.
 3. Ґоулман Д. Емоційний інтелект / пер. з англ. С.-Л. Гумецької. Харків : Віват, 2019. 512 с.
 4. Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року. [Електронний ресурс]. URL: htps://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola
 5. Серняк О. Професійно-фахова підготовка вчителя іноземної мови для нової української школи. Молодь і ринок № 3 (2019). С.120–126.
 6. Серняк О. М. Grit of Women. Selected Stories. Student’s Guide to Home Reading. Мужність жінки. Вибрані оповідання : навч.-метод. посіб. для читання англійською мовою для студентів факультетів іноземних мов / уклад.: О. Серняк. Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. 200с.
 7. Фортепіанні твори українських композиторів : навч. посіб. Випуск 7 / упоряд. : І. Гринчук, О. Горбач. Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. 120 с.

 

References:

 1. Hrynchuk, I. (2013). Pro shcho i yak rozpovidaie muzyka : Posibnyk-zoshyt [What Music Tells You About: A Workbook Notebook] / I.P. Hrynchuk. Ternopil : Aston. 56 p. [in Ukrainian].
 2. Hrynchuk I., Burska. (2008). O. Problemy muzychnoho myslennia: teoriia i metodyka rozvytku. Dialektyka muzychnoho lohosu i eidosu: Navchalno-metodychnyi posibnyk [Problems of Musical Thinking: Theory and Methods of Development. Dialectics of music logos and eidos]. Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky. 224 p. [in Ukrainian].
 3. Goulman D. (2019). Emotsiinyi intelekt [Emotional intelligence] / Deniel Goulman ; per. z anhl. S.-L. Humetskoi. Kharkiv: Vivat. 512 p. [in Ukrainian].
 4. Koncepciya realizaciyi derzhavnoyi polity`ky` u sferi reformuvannya zagal`noyi seredn`oyi osvity` «Nova ukrayins`ka shkola» na period do 2029 roku. [Concept of implementation of state policy in the field of reforming the general secondary education «New Ukrainian School» for the period up to 2029.] htps://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola [in Ukrainian].
 5. Serniak O. (2019). Profesiino-fakhova pidhotovka vchytelia inozemnoi movy dlia novoi ukrainskoi shkoly [Professional training of a foreign language teacher for a new Ukrainian school] // Molod i rynok, № 3 (170), pp.120 – 126.
 6. Serniak O.M. Grit of Women. Selected Stories. Student’s Guide to Home Reading. / uporiad. : О. Serniak. Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky, 2016. 200с. [in English].
 7. Fortepianni tvory ukrainskykh kompozytoriv : navchalnyi posibnyk (2017). Vypusk 7 [Piano works of Ukrainian composers: tutorial. Issue 7] / uporiad. : I. Hrynchuk, O. Horbach. Ternopil : Osadtsa YU.V., 120 p. [in Ukrainian].

 

Стаття надійшла до редакції 09.03.2020 р.

Опубліковано
2020-07-23