Артосвіта дошкільників: технологія образотворення в дії

 • Олена Анатоліївна Половіна Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університета імені Бориса Грінченка, м. Київ. o.polovina@kubg.edu.ua

Анотація

https://doi.org/10.32405/2308-8885-2020-3-34-40

УДК [37.013.82 : - 153.4] :  [37.091.33 : - 028.22]

Наведено практичні рекомендації щодо використання технології образотворення в артосвіті дітей дошкільного віку; представлено методичні поради до організації мистецького простору в закладі дошкільної освіти; розкрито алгоритм мистецької взаємодії педагога й дітей під час художньо-продуктивного образотворення; означено вектори роботи з педагогами та описано рефлексійний підхід з метою реалізації технології образотворення в освітньому процесі закладу дошкільної освіти. Стаття пропагує альтернативні орієнтири супроводу мистецької діяльності дітей дошкільного віку – супровід-співробітництво та супровід-ініціювання, а також орієнтує вихователів на застосування діяльнісно-пошукової моделі організації артосвіти.

Ключові слова: артосвіта, діти дошкільного віку, технологія образотворення, художньо-продуктивне образотворення, рефлексійний підхід.

 

Половина Елена Анатольевна, доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольного образования, Педагогический институт Киевского университета имени Бориса Гринченко, г. Киев, Украина, o.polovina@kubg.edu.ua

Арт образование дошкольников: технология образосоздания в действии

Описаны практические рекомендации по использованию технологии образосоздания в артобразовании детей дошкольного возраста; представлены методические рекомендации по организации артпространства в учреждении дошкольного образования; раскрыт алгоритм артвзаимодействия педагога с детьми во время художественно-продуктивного образосоздания; очерчены векторы работы с педагогами и описан рефлексивный подход с целью реализации технологии образосоздания в образовательном процессе учреждения дошкольного образования.

Статья пропагандирует альтернативные ориентиры сопровождения артдеятельности детей дошкольного возраста – сопровождение-сотрудничество и сопровождение-инициирование, а также ориентирует воспитателей на использование деятельно-поисковой модели организации арт образования.

Ключевые слова: артобразование, дети дошкольного возраста, технология образосоздания, художественно-продуктивное образосоздание, рефлексивный подход.

 

A. Polovina, PhD, Associate Professor of Department of Preschool Education of the Pedagogical Institute of Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, Ukraine, lena-ped@ukr.net

Art education of preschoolers: Technology of production of an art image in action

The article describes the technology of education as child-cantered and focuses on the development of the preschooler’s basic qualities (arbitrariness, independence, responsibility, creativity, initiative, freedom of behaviour and safety, self-awareness, self-esteem) in art activities and  provides for of art as an integrator in education of preschoolers.

The author gives methodical advices how to organize art space in institution of preschool education as well as the algorithm of artistic interaction of teacher and children during art-productive education. The techniques of education technology are determined as the following: pauses of listening, pauses of contemplation, “Diary of Artistic impressions”, reflective thematic polylogues; methods and techniques of working with the grain the image (revival, creation of a biography of the image, visualization of the image); independent choice by children of tools of education (plastic, constructive, picturesque, musical, literary, theatrical); lack of sample work; avoidance by children of direct imitation, copying of ways of actions of the adult; independent mastering of artistic materials by children, experimentation, search for ways of image transfer, etc.

The vectors of work with teachers and the reflective approach for the purpose of realization of technology of education in preschool education institution are specified. It is found that the precondition for formation of artistic reflection is organization of creative and developmental space in institution of preschool education, involvement of all participants in the educational process in active interaction and self-development.

The article promotes alternative guidelines for supporting the artistic activities of preschoolers such as support-cooperation and support-initiation, as well as orients educators to apply the activity-search model of organization of art education of preschoolers.

Key words: art education, preschool children, technology of education, art-productive education, reflective approach.

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

 1. Бех І. Д. Психологічний супровід особистісно зорієнтованого виховання. Початкова школа. 2004. № 3. С. 3–6.
 2. Бех І. Д. Особистість на шляху до духовних цінностей : монографія. Київ – Чернівці : Букрек, 2018.296 с.
 3. Барб-Галль Ф. Як розмовляти з дітьми про мистецтво [Текст] / пер. з франц. Софії Рябчук. Львів : Видавництво Старого Лева, 2014. 192 с.
 4. Гавриш Н. Інтегровані заняття у дитячому садку. Київ : Шк. світ. 2013. 128 с.
 5. Запорожец А. В. Избранные психологические труды : в 2 т. / под ред. В .В. Давыдова, В. П. Зинченко. Москва : Педагогика, 1986. Т. 1. 318 с.
 6. Запорожец А. В. Избранные психологические труды : в 2 т. / под ред. В .В. Давыдова, В. П. Зинченко. Москва : Педагогика, 1986. Т. 2. 296 с.
 7. Кондратець І. В. Розвиток рефлексійної культури педагогів дошкільних навчальних закладів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Слов’янськ, 2017. – 374 с.
 8. Монтессори М. Помоги мне сделать это самому / сост., вступ. статья М. В. Богуславский, Г. Б. Корнетов. Москва : Издат. дом «Карапуз», 2000. 272 с., ил.
 9. Половіна О. А., Кондратець І. В. Нові підходи до формування художньо-практичної компетентності майбутніх вихователів. Народна освіта : Електронне наукове фахове видання. Випуск № 2 (38), 2019 р. Розділ «Педагогічна наука». URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5789 (дата звернення: 16.05.2020)
 10. Половіна О. А. Формування естетичного ставлення до природи засобами образотворчого мистецтва у старших дошкільників (на матеріалі ознайомлення з пейзажним живописом) : Дис... канд. наук: 13.00.08 Київ, 2007. 248 с.

 

References:

 1. Bekh, I. D. (2004). Psykholohichnyi suprovid osobystisno zoriientovanoho vykhovannia [Psychological support of person-oriented education]. Pochatkova Shkola, 3, 3-6.
 2. Bekh, I. D. (2018). Osobystist na shliakhu do dukhovnykh [Personality on the way to spiritual values]. Kyiv-Chernivtsi: Bukrek.
 3. Barb-Hall, F. (2014). Yak rozmovliaty z ditmy pro mystetstvo [How to talk to children about art]. Lviv: Vydavnytstvo Staroho Leva.
 4. Havrysh, N. (2013). Intehrovani zaniattia u dytiachomu sadku. Redaktsii hazet z doshkilnoi ta pochatkovoi osvity [Integrated classes in kindergarten. Newspapers for preschool and primary education].
 5. Zaporozhets A. V. (1986). Izbrannye psikhologicheskie trudy: Vol. 1 [Selected psychological works]. Moscow: Pedagogika.
 6. Zaporozhets, A. V. (1986). Izbrannye psikhologicheskie trudy: Vol. 2 [Selected psychological works]. Moscow: Pedagogika.
 7. Kondratets, I. V. (2017). Rozvytok refleksiinoi kultury pedahohiv doshkilnykh navchalnykh zakladiv [Development of reflection culture of teachers of preschool educational institutions]. (Doctoral dissertation, Sloviansk).
 8. Montessori, M. (2000). Pomogi mne sdelat eto samomu [Help me do it myself]. Moscow: Izdat. dom «Karapuz».
 9. Polovina, O. A., & Kondratets, I. V. (2019), Novi pidkhody do formuvannia khudozhno-praktychnoi kompetentnosti maibutnikh vykhovateliv [New approaches to the formation of artistic and practical competence of future educators]. Narodna osvita: Elektronne naukove fakhove vydannia, 2 (38). Retrieved from https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5789
 10. Polovina, O. A. (2007). Formuvannia estetychnoho stavlennia do pryrody zasobamy obrazotvorchoho mystetstva u starshykh doshkilnykiv (na materiali oznaiomlennia z peizazhnym zhyvopysom) [Formation of aesthetic attitude towards nature by means of fine arts in senior preschoolers (by the material of acquaintance with landscape painting)]. (Doctoral dissertation, Kyiv).

 

Стаття надійшла до редакції 20.06.2020 р.

Опубліковано
2020-07-23