Формування навичок двоголосного співу в молодших школярів

 • Любов Іванівна Гасенко вчитель-методист, вчитель музичного мистецтва Горянської філії І–ІІ ст. Щербанівського ліцею, м. Полтава, Україна, poltly@meta.ua

Анотація

https://doi.org/10.32405/2308-8885-2020-2-10-17

УДК [784.1 - 043.83] : -057.874 : 373.2

Висвітлено методику формування в молодших школярів навичок двоголосного співу на уроках мистецтва в закладі загальної середньої освіти. Представлено етапи роботи вчителя над унісоном (підготовчий етап), розвитком внутрішнього та гармонічного слуху (перший етап), формуванням навичок виконання простих двоголосних творів (другий етап), початкових навичок виконання багатоголосних творів (третій етап). До кожного з етапів запропоновано вправи й завдання, що допоможуть учителеві послідовно формувати в учнів навички двоголосного співу.

Ключові слова: навички двоголосного співу, методика, етапи формування навичок двоголосного співу, методичні прийоми, вправи, завдання, молодші школярі.

 

Гасенко Любовь Ивановна, учитель-методист, учитель музыкального искусства Горянского филиала ІІІ ст. Щербанивского лицея, г. Полтава, Украина, poltly@meta.ua

Формирование навыков двухголосного пения у младших школьников

Освещается методика формирования у младших школьников навыков двухголосного пения на уроках искусства в заведении общего среднего образования. Представлены этапы работы учителя над унисоном (подготовительный этап), развитием внутреннего и гармонического слуха (первый этап), формированием навыков исполнения простых двухголосных произведений (второй этап); начальных навыков исполнения многоголосных произведений (третий этап). К каждому из этапов предложены упражнения и задания для работы с учащимися, помогающие учителю последовательно формировать у них навыки двухголосного пения.

Ключевые слова: навыки двухголосного пения, методика, этапы формирования навыков двухголосного пения, методические приемы, упражнения, задания, младшие школьники.

 

Hasenko L. I., Teacher-Methodologist, Music Teacher, Goriansk branch of Shcherbanivsk Lyceum, Poltava, Ukraine, poltly@meta.ua

Formation of two voices singing skills of primary schoolchildren

The methods of formation of two voices singing skills at art lessons in general secondary education institution is covered. The work on polyphony should start from the first lessons in the 1st grade and be done systematically during primary school. The formation of polyphonic singing skills takes place in stages: formation of unison (preparatory stage), development of internal, vocal and harmonic hearing (1st stage), formation of skills of performing simple two voices works (2nd stage), performance of polyphonic works (3rd stage). Unison is the foundation for polyphonic choral singing.

The content of the work at the 1st stage is to develop attention to the performance of one’s own and peers, to develop the ability to perceive the quality of sound by ear, to analyze the melodic and rhythmic structure of the song phrase, to form the skills of alternate and acapella singing through the use of special exercises and music games; at the 2nd stage is to study of two voices  exercises and their auditory analysis, performance: songs with elements of two voices songs with accompaniment that does not duplicate the melody, musical games with alternate singing of parties, canons, two voices songs with parallel voices and independent movement of voices, improvising of voices to songs; at the 3rd stage – only using elements of polyphonic voices – improvising and performing several voices simultaneously to the studied songs.

Each stage offers exercises and tasks how to work with schoolchildren that help teacher consistently develop the skills of two voices singing.

Key words: two voices singing skills, methods, stages of formation of two voices singing skills, techniques, exercises, tasks, primary schoolchildren.

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

 1. Гумінська О.О. Уроки музики в загальноосвітній школі. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2010. 104 с
 2. Жадан С., Степанова Л. Формування слухової уваги молодших школярів у процесі хорової роботи. Проблеми сучасної музичної освіти. Київ : Видавницнво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. Вип. 11. С. 78–86.
 3. Мистецтво : підруч. інтегрованого курсу для 1 кл. закладів загальної середньої освіти / О.В. Каленіченко, Л.С. Аристова. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2018. – 128 с.
 4. Мистецтво : підруч. інтегр. курсу для 1 кл. закл. заг. серед. освіти / Л.М. Масол, О.В. Гайдамака, О.М. Колотило. – Київ : Генеза, 2018. – 144 с. : іл.
 5. Мистецтво : підруч. для 2-го кл. закл. заг. серед. освіти / Л.М. Масол, О.В. Гайдамака, О.М. Колотило. – Київ : Генеза, 2019. – 112 с. : іл.
 6. Мистецтво : підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної середньої освіти / О. Лобова. – К. : Школяр, 2018. – 144 с.: іл.
 7. Мистецтво : підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів загальної середньої освіти / О. Лобова. – К. : Школяр, 2019. – 144 с.: іл.
 8. Мистецтво : підруч. інтегрованого курсу для 1 кл. закл. загал. серед. освіти / Т.Є. Рубля, Т.Л. Щеглова, І.Л. Мед. – Харків. : Вид-во «Ранок», 2018. – 104 с.: іл.
 9. Музичне мистецтво : підручник для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л.Г. Кондратова. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2015. – 176 с.: іл.
 10. Музичне мистецтво : підручник для 3 кл. загальноосвіт. навч. закладів /Л.С. Аристова, В.В. Сергієнко. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – 112 с. : іл.
 11. Музичне мистецтво : підруч. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Л.С. Аристова, В.В. Сергієнко. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2015. – 128 с. : іл.
 12. Музичне мистецтво : підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закладів / О. Лобова. – К. : Школяр, 2013. – 160 с.: іл.
 13. Музичне мистецтво : підруч. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закладів / О. Лобова. – Київ : Школяр, 2015. – 176 с.: іл.
 14. Раввінов О. Г. Методика хорового співу в школі. Київ : Музична Україна, 1971. 124 с.
 15. Ростовський О. Я. Теорія і методика музичної освіти : навч.-метод. посіб. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. 640 с.
 16. Світайло С. В. Методика роботи з дитячим хоровим колективом : навч. метод. посіб. Київ, 2016. 140 с.
 17. Стець Г. В. Сучасні підходи до формування вокально-хорових навичок учнів на уроках музичного мистецтва. Педагогічна освіта. 2016. № 2/5 (19). С. 55–59.
 18. Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти. 1–2 клас. Програма затверджена Наказом МОН України від 08.10. 2019 року № 1272 / авт. О. Я. Савченко та ін. [Електронний ресурс].  URL:

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2019/11/1-2-dodatki.pdf

 1. Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти. 3–4 клас. Програма затверджена Наказом МОН України від 08.10. 2019 року № 1273 / авт. О. Я. Савченко та ін. [Електронний ресурс]. URL:

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2019/11/3-4-dodatki.pdf

 1. Хлєбнікова Л. О. Методика хорового співу у початковій школі: метод. посіб. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2006. 216 с.
 2. Черкасов В. Вокально-хорова робота й формування співацьких навичок учнів на уроках музичного мистецтва. Наукові записки. Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. Вип. 107. С. 26–36.
 3. Шейко Н. М. Питання вокально-хорової культури у виконавстві та педагогіці. Полтава : Полтавський літератор, 2018. 86 с.
 4. Юцевич Ю. Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. Київ : ІЗМН, 1998. 160 с.

 

References

 1. Huminska, O. O. (2010). Uroky muzyky v zahalnoosvitnii shkoli [Music lessons in secondary school]. Ternopil: Navchalna knyha – Bohdan.
 2. Zhadan, S., & Stepanova, L. (2017). Formuvannia slukhovoi uvahy molodshykh shkoliariv u protsesi khorovoi roboty [Formation of auditory attention of younger students in the process of choral work]. Problemy suchasnoi muzychnoi osvity: Vol. 11 (pp. 78–86). Kyiv: Vydavnytsnvo NPU imeni M.P. Drahomanova.
 3. Kalenichenko, O. V., & Arystova, L. S. (2018). Mystetstvo: pidruchnyk intehrovanoho kursu dlia 1 kl. zakladiv zahalnoi serednoi osvity [Art: Textbook for integrated course for 1 grade of institutions of general secondary education]. Kyiv: Vydavnychyi dim «Osvita».
 4. Masol, L., Haidamaka, O., & Kolotylo, O. (2018). Mystetstvo: Pidruchnyk dlia 1 klasu [Art: Textbook for 1st grade]. Kyiv: Heneza.
 5. Masol, L., Haidamaka, O., & Kolotylo, O. (2019). Mystetstvo: Pidruchnyk dlia 2 klasu [Art: Textbook for 2nd grade]. Kyiv: Heneza.
 6. Lobova, O. (2018). Mystetstvo: pidruchnyk intehrovanoho kursu dlia 1 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity [Art: Textbook of integrated course for the 1st grade of general secondary education institutions]. Kyiv: Shkoliar.
 7. Lobova, O. (2018). Mystetstvo: pidruchnyk intehrovanoho kursu dlia 1 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity [Art: Textbook of integrated course for the 1st grade of general secondary education institutions]. Kyiv: Shkoliar.
 8. Rublia, T. Ye., Shchehlova, T.L., & Med, I. L. (2018). Mystetstvo: Pidruchnyk intehrovanoho kursu dlia 1 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity [Art: Textbook for integrated course for the 1 grade of general secondary education institutions]. Kharkiv: Vyd-vo «Ranok».
 9. Kondratova, L. H. (2015). Muzychne mystetstvo: pidruchnyk dlia 4 klasiv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [Musical art: Textbook for 4th grade of general secondary education institutions]. Ternopil: Navchalna knyha – Bohdan.
 10. Arystova, L. S., & Serhiienko, V. V. (2013). Muzychne mystetstvo: pidruchnyk dlia 3 klasiv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [Musical art: Textbook for the 3rd grade of general secondary education institutions]. Kyiv: Vydavnychyi dim «Osvita».
 11. Arystova, L. S., & Serhiienko, V. V. (2015). Muzychne mystetstvo: pidruchnyk dlia 4 klasiv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [Musical art: Textbook for the 4th grade of general secondary education institutions]. Kyiv: Vydavnychyi dim «Osvita».
 12. Lobova, O. (2013). Muzychne mystetstvo: pidruchnyk dlia 3 klasiv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [Musical art: Textbook for the 3rd grade of general secondary education institutions]. Kyiv: Shkoliar.
 13. Lobova, O. (2015). Muzychne mystetstvo: pidruchnyk dlia 4 klasiv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [Musical art: Textbook for the 4th grade of general secondary education institutions]. Kyiv: Shkoliar.
 14. Ravvinov, O. H. (1971). Metodyka khorovoho spivu v shkoli [Methods of choral singing at school]. Kyiv: Muzychna Ukraina.
 15. Rostovskyi, O. Ya. (2011). Teoriia i metodyka muzychnoi osvity [Theory and methods of music education]. Ternopil: Navchalna knyha – Bohdan.
 16. Svitailo, S.V. (2016). Metodyka roboty z dytiachym khorovym kolektyvom [Technique of work with children’s choir]. Kyiv.
 17. Stets, H. V. (2016). Suchasni pidkhody do formuvannia vokalno-khorovykh navychok uchniv na urokakh muzychnoho mystetstva [Modern approaches to the formation of vocal and choral skills of students in the lessons of musical art]. Pedahohichna Osvita, 2/5 (19), 55–59.
 18. Ministry of Education and Science of Ukraine. (2019). Typova osvitnia prohrama dlia zakladiv zahalnoi serednoi osvity 1–2 klas [Typical educational program for General Secondary Education 1–2 Grades]. (Decree No 1272, October 8). Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2019/11/1-2-dodatki.pdf
 19. Ministry of Education and Science of Ukraine. (2019). Typova osvitnia prohrama dlia zakladiv zahalnoi serednoi osvity 3–4 klas [Typical educational program for General Secondary Education 3-4 Grades]. (Decree No 1273, October 8). Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2019/11/3-4-dodatki.pdf
 20. Khliebnikova, L. O. (2006). Metodyka khorovoho spivu u pochatkovii shkoli [Methods of choir singing in primary school]. Ternopil: Navchalna knyha – Bohdan.
 21. Cherkasov, V. (2012). Vokalno-khorova robota y formuvannia spivatskykh navychok uchniv na urokakh muzychnoho mystetstva [Vocal-choral work and formation of singing skills of students in the lessons of musical art]. In Naukovi zapysky: Vol. 107 (pp. 26–36). Kirovohrad: RVV KDPU im. V. Vynnychenka.
 22. Sheiko, N. M. (2018). Pytannia vokalno-khorovoi kultury u vykonavstvi ta pedahohitsi [Issues of vocal-choral culture in performance and pedagogy]. Poltava: Poltavskyi literator.
 23. Yutsevyc, Yu. Ye. (1998). Teoriia i metodyka formuvannia ta rozvytku spivatskoho holosu [Theory and methods of formation and development of singing voice]. Kyiv: IZMN.

 

Стаття надійшла до редакції 29.04.2020 р.

Опубліковано
2020-05-29