Мистецькі досягнення учнів: що і як оцінюємо

 • Оксана Анатоліївна Комаровська Доктор педагогічних наук, завідувач лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти ІПВ НАПН України, м. Київ, Україна, oksana.komarovska@gmail.com
Ключові слова: початкова мистецька освіта, мистецькі досягнення учня, компетентнісний підхід, мотивувальне оцінювання, підсумкове оцінювання, змістові лінії мистецької освітньої галузі, начальное художественное образование, художественные достижения ученика, компетентностный подход, мотивационное оценивание, итоговое оценивание, содержательные линии художественного образования, primary artistic education, students’ artistic achievements, competence approach, motivational (formative) assessment, summative evaluation, content lines of the artistic educational branch

Анотація

DOI 10.32405/2308-8885-2018-4-2-7

УДК [7: 37.091.212.7]:37.091.26

Стаття розглядає підходи до оцінювання мистецьких досягнень учнів початкової школи. Контекстом для визначення постає реалізація предметних мистецьких і ключових життєвих компетентностей. Акцентується психолого-педагогічний механізм їхнього набуття через мистецьку творчість. Розглядається сутність художнього пізнання як процесу багатоскладового занурення в мистецтво та інтегральної якості дитини.

Конкретизується сутність наскрізного уміння креативності стосовно навчання мистецтва. Обґрунтовуються об’єктивні детермінанти зміни змістових ліній мистецької освітньої галузі.

Визначаються вихідні позиції мотивувального (формувального) оцінювання у мистецькій освітній галузі в порівнянні з традиційним підсумковим (бальним).

 

Комаровская О. А., доктор педагогических наук, заведующая лаборатории эстетического воспитания и  художественного образования ИПВ НАПН Украины, г. Киев, Украина, oksana.komarovska@gmail.com

Художественные достижения учеников: что и как оцениваем

Статья рассматривает подходы к оцениванию художественных достижений учеников начальной школы. Контекстом для определения избрана реализация предметных художественных и ключевых жизненных компетентностей. Акцентируется психолого-педагогический механизм их приобретения через художественное творчество. Рассматривается сущность художественного познания как процесса многосоставного погружения в искусство и интегрального качества ребенка. Конкретизируется сущность сквозного умения креативности, касающегося обучения искусству. Обосновываются объективные детерминанты изменения содержательных линий художественной образования.

Определяются исходные позиции мотивационного (формирующего) оценивания в художественном образовании в сравнении с традиционным итоговым (бальным).

 

Komarovska, O. A., Dr. Sci. in Pedagogy, Head of the Laboratory of Artistic and Aesthetic Education of the Institute of Problems on Education of NAES of Ukraine, Kyiv, Ukraine, oksana.komarovska@gmail.com

The students’ artistic achievements: What do we assess and how do we assess

The article examines approaches to assessing the artistic achievements of primary school students. The implementation of the subject artistic competencies and key life competencies is the context for determining. The psychological and pedagogical mechanisms of acquiring the abovementioned components through artistic creativity have been highlighted. The essence of artistic perception as a process of multi-component immersion in art and a child’s integral quality has been considered.

The essence of cross-cultural creativity in relation to art education has been specified. The objective determinants of changing the content lines of the artistic educational industry have been substantiated.

The basics of the motivational (formative) assessment in relation to the artistic education have been determined in comparison with the traditional summative assessment. The author considers the objective reasons for the transition from purely formative assessment to complex assessment – motivational and summative in the conditions of the educational process in the general educational curriculum. Moreover, the author explains the place of natural artistic abilities in the process of assessment of students’ artistic achievements.

                                     

Список джерел

 1. Державний стандарт початкової освіти (2018) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-n
 2. Комаровська О. А. Мистецька освіта: передчуття змін та готовність учителя до них // Мистецтво та освіта. – 2017.– № 3. – С. 10–15.
 3. Комаровська О. А. Художньо обдарована особистість: сутність, реалії, розвиток : монографія / Оксана Анатоліївна Комаровська. – Івано-Франківськ: НАІР, 2014. – 412 с.
 4. Комаровська, О. А., Миропольська, Н. Є.Оцінювання навчання мистецтва як засіб особистісного розвитку учня молодшого шкільного віку // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія: Теорія і методика мистецької освіти : збірник наукових праць. – Вип. 14(19). – Ч. 1. – Київ : НПУ, 2013. – 241 с. – С. 190–195.
 5. Кудрявцев В. Т. Феномен детской креативности // Дошкольное воспитание. – 2004. – № 11; 2005. – № 3. – С.1–8.
 6. Масол Л. М. Методика навчання мистецтва у початковій школі: посібник для вчителів / Л. М. Масол, О. В. Гайдамака, Е. В. Бєлкіна, О. В. Калініченко, І. В. Руденко. – Харків : Веста: Видавництво «Ранок», 2006. – 256 с.
 7. Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу. Додаток до наказу МОН України № 924 від 20.08.2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/61761/.
 8. Нова українська школа: порадник для вчителя / під заг. ред. Бібік Н. М. – Київ : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. – 206 с.
 9. Онопрієнко О. В. Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів: сутність і методика здійснення / О. В. Онопрієнко // Український педагогічний журнал. – 2016. – № 4. – С. 36–42.
 10. Савченко О. Я. Закон України «Про освіту»: коментар у контексті проблем реформування початкової освіти / О. Я. Савченко // Початкова школа. – № 1. – 2018. – С. 1–4.
 11. Типові освітні програми (наказ МОН України від 21.03.2018 № 268) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovih-osvitnih-ta-navchalnih-program-dlya-1-2-h-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti

 

References: 

 1. Derzhavnyi standart pochatkovoi osvity [State Standard of Primary Education]. (2018). Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-n
 2. Komarovska, O. A. (2017). Mystetska osvita: peredchuttia zmin ta hotovnist uchytelia do nykh [Artistic education: Premonition of change and a teacher's willingness to them]. Mystetstvo ta Osvita, 3, 10-15.
 3. Komarovska, O. A. (2014). Khudozhno obdarovana osobystist: sutnist, realii, rozvytok [Artistically gifted personality: Essence, realities, development]. Ivano-Frankivsk, NAIR.
 4. Komarovska, O. A., & Myropolska, N. Ye. (2013). Otsiniuvannia navchannia mystetstvu yak zasib osobystisnoho rozvytku uchnia molodshoho shkilnoho viku [Assessment of the study of art as a means of personal development of a pupil of primary school age]. In Naukovyi chasopys NPU im.M.P.Drahomanova. Seriia: Teoriia i metodyka mystetskoi osvity: Zbirnyk naukovykh prats: Vol. 14(19). 1 (pp.190-195). Kyiv: NPU, – 241s.
 5. Kudriavtsev, V. T. (2004). Fenomen detskoi kreatyvnosty [The phenomenon of children’s creativity]. Doshkolnoe Vospitanie, 11, 1-8.
 6. Masol, L. M., Haidamaka, O.V., Bielkina, E.V., Kalinichenko, O.V., & Rudenko, I. V. (2006). Metodyka navchannia mystetstva u pochatkovii shkoli [Methodology for teaching arts in primary school]. Kharkiv: Vesta: Vydavnytstvo «Ranok».
 7. Ministry of Education and Science of Ukraine. (2018). Metodychni rekomendatsii shchodo otsiniuvannia navchalnykh dosiahnen uchniv pershoho klasu [Methodological recommendations for assessing the educational achievements of first grade students]. (Appendix to the Decree No 924, August 20). Retrieved from https://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/61761/
 8. Bibik, N. M. (Ed.). (2017). Nova ukrainska shkola: poradnyk dlia vchytelia [New Ukrainian School: Teacher’s guide]. Kyiv: TOV «Vydavnychyi dim «Pleiady».
 9. Onopriienko, O. V. (2016). Formuvalne otsiniuvannia navchalnykh dosiahnen uchniv: sutnist i metodyka zdiisnennia [Formative assessment of s learning achievements: Essence and method of implementation]. Ukrainskyi Pedahohichnyi Zhurnal, 4, 36–42.
 10. Savchenko, O. Ya. (2018). Zakon Ukrainy «Pro osvitu»: komentar u konteksti problem reformuvannia pochatkovoi osvity [The Law of Ukraine “On Education”: Commentary in the context of primary Education reforms]. Pochatkova Shkola, 1, 1-4.
 11. Ministry of Education and Science of Ukraine. (2018). Typovi osvitni prohramy [Typical educational programs]. (Decree No 268, March 21). Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovih-osvitnih-ta-navchalnih-program-dlya-1-2-h-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti
Опубліковано
2018-12-04