Використання фонограм у скрипковому сольному й ансамблевому виконавстві

 • Наталя Іванівна Жученко викладач-методист класу скрипки, завідувачка оркестровим відділом КПСМНЗ «Дитяча музична школа № 7 ім. М. П. Мусоргського», м. Харків, Україна; zhuchenko.ork@gmail.com https://orcid.org/0000-0002-3405-5515

Анотація

УДК 373.3/.5.018.54.016:780.614.331.091.2(086.7)

ДОІ https://doi.org/10.32405/2308-8885-2022-1-2(103-104)-31-36

Досліджено питання доцільності використання фонограм у скрипковому сольному й ансамблевому виконавстві. Враховуючи переваги й недоліки впровадження фонограм у освітній процес, спираючись на власний педагогічний досвід, авторка статті викладає рекомендації щодо їх створення, редагування та застосування в навчанні гри на скрипці з метою досягнення конкретних педагогічних завдань. Здійснено аналіз навчально-методичної літератури, виокремлено репертуарні збірки, доповнені фонограмами. Розглянуто проблеми, які виникають у процесі підготовки солістів і учасників скрипкових ансамблів з використанням фонограм, та запропоновано шляхи їх усунення.

Ключові слова: фонограма, скрипкове виконавство, сольне й ансамблеве виконавство, навчання гри на скрипці, школа мистецтв.

 

Natalia Ivanivna Zhuchenko, Teacher-Methodologist of the Violin Class, Head of the Orchestral Department “Children's Music School” № 7  named after M. P. Mussorgsky, Kharkiv, Ukraine, zhuchenko.ork@gmail.com, ORCID iD: 0000-0002-3405-5515

Using phonograms in violin solo and ensemble performance

The problem of using phonograms in violin solo and ensemble performance is considered. The author presents the advantages and disadvantages of using phonograms in the educational process as well as her own pedagogical experience.  The phonogram is considered as an effective tool in learning to play the violin, especially in a distance learning. The analysis of educational and methodical literature showed the lack of collections with quality phonograms for solo music and especially in violin ensembles, which can be used in art schools in different educational levels. There is a noticeable lack of methodological recommendations for working with such the repertoire in training soloists and ensemble members.

The author provides recommendations for creating, editing phonograms and using them while learning to play the violin in order to achieve specific pedagogical objectives. The analysis of educational and methodical literature, repertoire collections supplemented by phonograms is carried out.

The author’s own pedagogical experience has shown that using phonograms in solo performance promotes the development of students’ melodic and harmonious hearing, concentration of auditory control, metro-rhythmic stability, sense of tempo, performance, encourages independent work, inspires participation in concerts and relieves fear of public performances. In ensemble performance, use phonograms helps to solve problems of pure intonation, rhythmic stability, expressive joint performance of works, promotes free behaviour on stage, artistry. The problems and their elimination by using phonograms in the process of training soloists and members of violin ensembles are considered.

Using phonograms in teaching how to play the violin allows soloists and violin students to be mobile in concert activities, independent of various factors (premises, availability of piano, accompanist, etc.). A diversity of the repertoire through using musical works of different eras, styles and genres, including modern ones, is an important condition for increasing students’ motivation to master a musical instrument, increase their self-esteem, gain experience in public performance.

The prospect for further research is to find out the peculiarities of using phonograms in work with performers of different ages, including in the context of distance learning.

Key words: phonogram, violin performance, solo and ensemble performance, teaching how to play the violin, school of arts.

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

 1. Жученко Н. І. Бібліотека канал YOUNUBE. [Електронний ресурс]. – URL: https://www.youtube.com/channel/UC23qiOPhVmrtw8zxRskLrxA
 2. Жученко Н. І. Використання фонограм у роботі з ансамблем скрипалів // Мистецька освіта майбутнього: методичні аспекти : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 29 квіт. 2020 р. / за заг. ред. М. М. Бриль. Київ : ДНМЦЗКМО, 2020. – С. 22–25.
 3. Завалко К. В. Педагогічна інноватика в теорії та практиці музичної освіти: монографія. Черкаси : Друкарня «Черкаський ЦНП», 2013. – С. 122–130.
 4. Завалко Е. В. Скрипичная методика Colourstrings для начинающих [текст] : учебно-методическое пособие. – Киев : Центр учебной литературы, 2016. – 220 с.
 5. Мостова Н. Метод Сузукі: як у Франківську вчать грати на скрипці з двох років [Електронний ресурс]. – URL: https://gk-press.if.ua/metod-suzuki-yak-u-frankivsku-vchat-graty-na-skryptsi-z-dvoh-rokiv/
 6. Островський Ю. Дударик. Збірка легких п’єс для скрипки у супроводі фортепіано (обробки, переклади, оригінальні твори). – Рівне, 2022. – 44 с.
 7. Павленко Л. Є., Павленко Ю. М. Використання новітніх інформаційно-комунікативних технологій у процесі навчання в класах мистецької школи // Мистецька освіта майбутнього: методичні аспекти : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 29 квіт. 2020 р. / за заг. ред. М. М. Бриль. Київ : ДНМЦЗКМО, 2021. – С. 109–111.
 8. Савенко Ю. Б. Проблемні аспекти вокального виконавства в естрадній манері. С. 3–4 [Електронний ресурс]. – URL: https://vseosvita.ua/library/problemni-aspekti-vokalnogo-vikonavstva-v-estradnij-maneri-364369.html
 9. Скрипак К. Д. Скрипкові дива. Робочий зошит з навчальної дисципліни «Музичний інструмент скрипка» для елементарного підрівня закладів початкової мистецької освіти. – Київ : ДНМЦЗКМО, 2021. – 31 с.
 10. Стеценко В. К. Методика навчання гри на скрипці. – Ч. 1. – Київ : Муз. Україна, 1974. – 216 с.
 11. Судзуки С. Взращенные с любовью. Класический подход к воспитанию талантов. – 192 с. [Електронний ресурс]. – URL: http://menestrel.ucoz.ua/_ld/0/20_W_T.pdf
 12. Фоломєєва Н. А. Виконавська майстерність естрадного співака : навчально-методичний посібник. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2021. – 169 с.
 13. Чистякова Н. В., Зуб Т. С., Чистякова Д. А. Основні принципи дистанційної роботи з учнями струнно-смичкових відділень закладів початкової мистецької освіти : методичні рекомендації. – Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2020. – 18 с.
 14. Шевченко А. Наукові підходи та дидактичні принципи формування вокально-джазової культури підлітків на заняттях з естрадного співу // Молодь і ринок. – 2019. – № 8. – С. 150–154.

References:

 1. Zhuchenko, N. I. (n.d.). Biblioteka kanal YouTube [Library channel YouTube]. Retrieved from https://www.youtube.com/channel/UC23qiOPhVmrtw8zxRskLrxA
 2. Zhuchenko N. I. (2020). Vykorystannia fonohram u roboti z ansamblem skrypaliv [Using phonograms in working with an ensemble of violinists]. M.M. Bryl (Ed.), Mystetska osvita maibutnoho: metodychni aspekty [Art education of the future: methodological aspects]: Conference Proceedings (April 29, 2020) (pp. 22-25). Kyiv: DNMTsZKMO.
 3. Zavalko, K. V. (2013). Pedahohichna innovatyka v teorii ta praktytsi muzychnoi osvity [Pedagogical innovation in the theory and practice of music education]. Cherkasy: Drukarnia «Cherkaskyi TsNP».
 4. Zavalko, K. V. (2016). Skrypychnaia metodyka Colourstrings dlia nachynaiushchykh [Violin technique Colourstrings for beginners]. Kyiv: Tsentr uchebnoi literatury.
 5. Mostova, N. (2021). Metod Suzuki: yak u Frankivsku vchat hraty na skryptsi z dvokh rokiv [Suzuki method: How in Frankivsk they teach to play the violin from two years old]. Retrieved from https://gk-press.if.ua/metod-suzuki-yak-u-frankivsku-vchat-graty-na-skryptsi-z-dvoh-rokiv/
 6. Ostrovskyi, Yu. (2022). Dudaryk Zbirka lehkykh pies dlia skrypky u suprovodi fortepiano (Obrobky, pereklady, oryhinalni tvory) [Dudaryk Collection of light pieces for violin accompanied by piano (Arrangements, translations, original works)]. Rivne.
 7. Pavlenko, L. Ye., & Pavlenko, Yu. M. (2021).Vykorystannia novitnikh informatsiino-komunikatyvnykh tekhnolohii v protsesi navchannia v klasakh mystetskoi shkoly [Using the latest information and communication technologies in the learning process in art school classes]. In M. M. Bryl (Ed.), Mystetska osvita maibutnoho: metodychni aspekty [Art education of the future: methodological aspects]: Conference Proceedings (April 29, 2020) (pp. 109-111). Kyiv: DNMTsZKMO.
 8. Savenko, Yu. B. (n.d.). Problemni aspekty vokalnoho vykonavstva v estradnii maneri [Problematic aspects of vocal performance in a pop style]. Retrieved from https://vseosvita.ua/library/problemni-aspekti-vokalnogo-vikonavstva-v-estradnij-maneri-364369.html
 9. Skrypak, K. D. (2021). Skrypkovi dyva. Robochyi zoshyt z navchalnoi dystsypliny «Muzychnyi instrument skrypka» dlia elementarnoho pidrivnia zakladiv pochtkovoi mystetskoi osvity [Violin miracles. Workbook on the subject “Musical Instrument Violin” for the elementary level of institutions of primary art education]. Kyiv: DNMTsZKMO.
 10. Stetsenko, V. K. (1974). Metodyka navchannia hry na skryptsi [Methods of teaching violin]: Vol. 1. Kyiv: Muzychna Ukraina.
 11. Sudzuky, S. (2005). Vzrashchennыe s liuboviu. Klasycheskyi podkhod k vospytanyiu talantov [Raised with love. The classic approach to the education of talents]. Retrieved from http://menestrel.ucoz.ua/_ld/0/20_W_T.pdf
 12. Folomieieva, N. A. (2021). Vykonavska maisternist estradnoho spivaka [Performing skills of a pop singer]. Sumy: FOP Tsoma S.P.
 13. Chystiakova, N. V., Zub T. S., & Chystiakova D. A. (2020). Metodychni rekomendatsii Osnovni pryntsypy dystantsiinoi roboty z uchniamy strunno-smychkovykh viddilen zakladiv pochatkovoi mystetskoi osvity [Methodical recommendations Basic principles of remote work with students of string and bow departments of primary art education institutions]. Kharkiv: KhNPU imeni H.S. Skovorody.
 14. Shevchenko, A. (2019). Naukovi pidkhody ta dydaktychni pryntsypy formuvannia vokalno-dzhazovoi kultury pidlitkiv na zaniattiakh z estradnoho spivu [Scientific approaches and didactic principles of formation of vocal and jazz culture of teenagers in pop singing classes]. Molod i rynok, 8, 150-154.

 

Стаття надійшла до редакції 03.03.2022 р.

Опубліковано
2022-07-07
Розділ
Статті