Музична освіта у школі в Польщі в порівнянні з європейськими і світовими парадигмами та практиками

 • Мірослав Грусевич доктор хабилітований, професор кафедри педагогіки культури, відділ педагогіки і психології, Університет Марії Кюрі-Склодовської, Люблін, Польща. m.grusiewicz@umcs.pl https://orcid.org/0000-0002-1717-2445

Анотація

УДК [37. 018. 54 : 78 (438)] : - 042.2 : [(015) : (4)] : [165. 173 : (076. 5)]

https://doi.org/10.32405/2308-8885-2021-1(99)-6-9

У статті розглядаються питання, що стосуються сучасної освіти. Використовуючи провідні педагогічні парадигми, що переважають у всьому світі, а також освітні практики, запроваджені в різних країнах, автор здійснює аналіз умов, що вплинули на стан загальної музичної освіти в Польщі. Піднімаються проблеми ширшого контексту викликів і потреб нинішньої системи освіти та змін, запроваджених останньою польською освітньою реформою 2016 року.

 У підсумку в статті запропоновано зміни в універсальній музичній освіті, включаючи відхід від розгалуженої, збалансованої системи викладання на користь вибору селективних специфічних форм та змісту або посилення зв'язків освіти із сучасною культурою.

Основний меседж статті – це  дисертація, в якій розглядаються сприятливі зміни, що можуть поглибити трансформацію перетворень у музичній освіті, системі підготовки вчителів у музичній освіті з метою глибокого удосконалення всієї системи навчання, переходу від централізованого управління до демократичного управління школами та індивідуалізації освіти.

Ключові слова: музична освіта, освіта в усьому світі, освіта в Польщі, освітні реформи, педагогічні парадигми.

 

Mirosław Grusiewicz, Dr hab., Professor, Department of Pedagogy of Culture, Faculty of Education and Psychology, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland;

m.grusiewicz@umcs.pl;

https://orcid.org/0000-0002-1717-2445

 

Music education at school in Poland as compared to European and global assumptions and practices

 

The paper addresses issues related to contemporary education. Using the leading pedagogical paradigms prevailing worldwide, as well as educational practices implemented in different countries as his background, the author analyzes the condition of universal music education in Poland. The problems are put in a broader context of challenges and needs of the current education system and changes introduced by the last Polish educational reform of 2016.

The paper ends with proposed changes in the universal music education, including departure from extensive, balanced teaching system to the benefit of selecting specific forms and content, or stronger links of education with contemporary culture. The main message of the paper is a thesis stating that favourable changes in music education presented in the paper, are possible following in-depth transformations of the entire teaching system, departure from centrally managed education to the benefit of democratic governance of schools and personalized education. 

Keywords: music education, education worldwide, education in Poland, educational reforms, pedagogical paradigms.

 

References: 

 1. Edukacja artystyczna i kulturalna w szkołach w Europie. Raport Komisji Europejskiej [Art and cultural education at schools in Europe. Report of the European Commission]. (2010). Warsaw: Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
 2. Equity in school education in Europe: Structures, policies and student performance. Eurydice report (2020). Luxembourg: Publications Office of the European Union, Commission/EACEA/Eurydice.
 3. Grusiewicz, M. (2020a). Współczesne wyzwania powszechnej edukacji muzycznej. Przemiany na świecie a polskie reformy [Contemporary challenges of universal music education. Changes in the world and Polish reforms]. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia: Vol. 33, No. 2 (pp. 106−107).
 4. Grusiewicz, M. (2020b). Współczesne odniesienia edukacyjne i kulturowe powszechnej edukacji muzycznej [Contemporary educational and cultural references of universal music education]. In E. Parkita, J. Sztejnbis-Zdyb, & A. Parkita (Eds.), Konteksty kultury i edukacji muzycznej (pp. 85−97). Kielce: Wydawnictwo UJK.
 5. Hartman, J. (2019). Współczesna szkoła upadnie wraz z państwami (rozmowa Karoliny Kuty i Michała Niepytalskiego z Janem Hartmanem) [The modern school will collapse along with the states (conversation between Karolina Kuta and Michał Niepytalski with Jan Hartman)]. Retrieved from: https://holistic.news/wspolczesna-szkola-upadnie-wraz-z-panstwami/
 6. Jakubowski, M., Konarzewski, K., Muszyński, M., Smulczyk, M., & Walicki, P. (2017). Szkolne talenty Europy u progu zmian. Polscy uczniowie w najnowszych badaniach międzynarodowych [Europe's school talents on the verge of change. Polish students in the latest international research]. Warsaw: Evidence Institute – Związek Nauczycielstwa Polskiego.
 7. Kłakówna, Z. A. (2018). Szkoła na XXI wiek [School for the 21st century]. Polonistyka. Innowacje, 8, 191−208.
 8. PISA (badanie) [PISA (survey)]. Retrieved from: https://pl.wikipedia.org/wiki/PISA_(badanie)
 9. Przychodzińska, M. (1979). Polskie koncepcje powszechnego wychowania muzycznego. Tradycje – współczesność [Polish concepts of universal music education. Traditions – the present day]. Warsaw: WSiP.
 10. Przychodzińska, M. (1989). Wychowanie muzyczne − idee, treści, kierunki rozwoju [Musical education – ideas, content, directions of development]. Warsaw: WSiP.
 11. Przychodzińska, M. (2011a). Powszechne wychowanie muzyczne 1960–1990 [Universal Music Education 1960–1990]. Między koncepcją a realizacją, cz. I. Wychowanie Muzyczne: Vol. 275, No. 3 (pp. 4–14).
 12. Przychodzińska, M. (2011b). Powszechne wychowanie muzyczne 1960–1990 [Universal Music Education 1960–1990]. Między koncepcją a realizacją, cz. II. Wychowanie Muzyczne: Vol. 276, No. 4 (pp. 4–16).
 13. Robinson, K. (2006). Do schools kill creativity? Retrieved from: https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_do_schools_kill_creativity
 14. Robinson, K., & Aronica, L. (2016). Creative schools. Ken Robinson with Lou Aronica. London: Penguin Books.
 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół [Regulation of the Minister of National Education of 3 April 2019 on the framework curricula for public schools]. (2019). Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 2019 poz. 639.
 16. Schleicher, A. (2019). Edukacja światowej klasy. Jak kształtować systemy szkolne na miarę XXI wieku [World class education. How to shape school systems for the 21st century]. Warsaw: Evidence Institute – Związek Nauczycielstwa Polskiego.
 17. Trąpczyński, P. (2019). Rozwój kompetencji proinnowacyjnych u uczniów – przykład niemieckich szkół podstawowych i ponadpodstawowych [Development of pro-innovative competences in students – the example of German primary and secondary schools]. In: J. Fazlagić (Ed.), Kreatywność w systemie edukacji (pp. 80−99). Warsaw: Wydawnictwo FRSE
 18. Wyniki PISA 2018 [PISA 2018 results]. Retrieved from: https://pisa.ibe.edu.pl/
 19. Zalecenie Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie [Council Recommendation of 22 May 2018 on Key Competences for Lifelong Learning]. (2018). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 04.06.2018, C189/1.

 

Стаття надійшла до редакції 23.10.2020 р.

Опубліковано
2021-03-16