Шановні автори!

 

Запрошуємо Вас до співпраці у науково-методичному виданні «Мистецтво та освіта». Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Видання реферується у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (з 1996 р.), індексується Google Scholar (з 2015 р.), CrossRef (з 2018 р.), включено до міжнародних реферативних і наукометричних баз даних: Index Copernicus International (з 2016 р.), Art & Architecture Complete (EBSCO Publishing, Inc.) (з 2017 р.), ERIH PLUS (з 2020 р.).

Ознайомтесь з вимогами до статей, процедурою рецензування і друку.

 

Вимоги до статей 

Стаття повинна бути написана українською, англійською або російською мовою в науковому стилі і не містити граматичних помилок.

Рукописи статей повинні бути оформлені належним чином і відповідати вимогам ВАК України до фахових публікацій і профілю видання.

Стаття має складатися з таких розділів:

- вступ – постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями (5–10 рядків);

- аналіз основних досліджень та публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виокремлення не вирішених раніше питань загальної проблеми (2–4 абзаци);

- формулювання цілей статті (постановка завдання) (5–7 рядків);

- виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів (від 5–6 сторінок тексту);

- висновки з описаного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі (до 1 сторінки);

- список використаних джерел (до 5–7 джерел).

 

Загальні вимоги:

 • Обсяг статті: 8–10 сторінок з усіма анотаціями і списком літератури (до 12000 символів з пропусками); 12–14 сторінок (для докторів наук) (у межах 14000 символів з пропусками).
 • Текст має бути набраний у текстовому редакторі MS Word.
 • Шрифт тексту – Times New Roman, звичайний, рядки без переносів; розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; розмір полів: верхнє, нижнє, ліве та праве – 2 см, абзацний відступ – 1 см. Нумерація сторінок – у правому нижньому куті.
 • Усі кольорові ілюстрації необхідно надсилати з роздільною здатністю (Resolution) не менше 300 (pixels/inch).

 

Оформлення структурних елементів статті:

 • у лівому верхньому куті – УДК (напівжирним написанням) (див.: Універсальний десятковий класифікатор: http://www.udcc.org/udcsummary/php/index.php?lang=uk);
 • у правому верхньому куті – напівжирним курсивом - прізвище, ім’я, по батькові автора (авторів); науковий ступінь, посада автора, місце роботи, через кому – назва міста, країна, електронна адреса.
 • через один інтервал – великими літерами НАЗВА СТАТТІ (напівжирним написанням), вирівнювання по центру;
 • через один інтервал – анотація (550–600 знаків з пробілами – 5–8 рядків) і напівжирним курсивом ключові слова (до 5–7 слів) українською мовою;
 • через один інтервал – текст статті;
 • посилання в тексті супроводжується цифрами у квадратних дужках із позначенням номера цитованого видання в списку літератури і через кому – сторінки: [1, с. 25]; кілька джерел розділяти крапкою з комою [2, с. 47; 4, с. 5]; схеми і малюнки прив’язувати до тексту;
 • через один інтервал після тексту статті подається список джерел, на яке посилаються, в алфавітному порядку (не більше 7 посилань), розмір шрифта – 12. (Див.: Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті / Бюлетень ВАК України. – 2008. - №3. – С. 9–13);
 • через один інтервал подається перекладений та транслітерований латиницею пристатейний список використаних джерел, розмір шрифта – 12.  (Примітка: транслітерація української мови латиницею здійснюється відповідно Постанови Кабінету міністрів України № 55 від 27.01.2010; транслітерація російської мови латиницею виконується згідно міждержавного стандарту ГОСТ 7.79-2000 (ISO) «Система стандартов по информации, библиотечному и издательсому делу. Правила транслитерации кирилловского письма латинським шрифтом») (Рекомендуємо скористатися Правилами оформлення пристатейного списку використаних джерел (латиницею) (Див. документ)
 • через один інтервал російською мовою (курсивом): П.І.П (повністю), науковий ступінь, посада, місце роботи, через кому – назва міста, країна, електронна адреса; назва статті, анотація (550–600 знаків з пробілами – 5–8 рядків) і напівжирним курсивом ключові слова (до 5–7 слів) російською мовою;
 • через один інтервал англійською мовою (курсивом) додається: П.І.П (повністю), науковий ступінь, посада, місце роботи, через кому – назва міста, країна, електронна адреса. З наступного рядка – англійською мовою назва статті, реферат обсягом 1800 знаків з пробілами і напівжирним курсивом ключові слова англійською мовою.

Якщо стаття написана російською мовою, анотації подаються українською, російською (500 знаків з пробілами) та англійською (обсягом 1800 знаків з пробілами)мовами; якщо статтю представлено англійською мовою, автор подає анотації українською (обсягом 1800 знаків з пробілами) та українською і російською (500 знаків з пробілами) мовами;

- через один інтервал – дата надходження статті (курсивом, вирівнювання вправо). 

 

На окремих аркушах обов’язково подається:  

 1. Українською мовою – аналог реферату, що був представлений вище англійською мовою.
 2. Відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, домашня і службова адреси із зазначенням індексу, контактний телефон, електронна пошта (обов’язково), а також – індекс, адресу і номер відділення Нової пошти (для пересилки за бажанням авторського примірника).

 

Статті надсилаються:

 • на поштову адресу редакції у 2-х примірниках – на папері формату А4 і в електронному запису в текстовому редакторі Word (на диску) (див. поштову адресу редакції : вул. Максима Берлинського, 9, кімн. 415, м. Київ, 04060. Інститут проблем виховання НАПН України. Журнал «Мистецтво та освіта»);
 • або електронною поштою на електронну адресу: artedu77@gmail.com ;
 • або подаються особисто до редакції журналу (адреса редакції : вул. Максима Берлинського, 9, кімн. 415, м. Київ, 04060. Інститут проблем виховання НАПН України. Журнал «Мистецтво та освіта», 4 поверх).

 

Редакція залишає за собою право здійснювати редакційну правку рукопису.

У разі доопрацювання статті авторами датою надходження в редакцію вважається дата її повторного надсилання.

За відмови в публікації рукописи авторам не повертаються. 

 

Процедура рецензування:

Щоб ознайомитися із  процедурою рецензування завантажте файл нижче

Процедура рецензування

 

Друкування наукових статей у журналі «Мистецтво та освіта» здійснюється коштом авторів. Оплата здійснюється після проведення процедури рецензування і затвердження статті до друку редакційною колегією журналу. Вартість однієї сторінки публікації визначається на час видання. Повідомлення про прийняття статті до друку і реквізити на оплату надсилаються на електронну пошту автора.

Заява автора для подання статті

Оформлення джерел латиницею