ШАНОВНІ АВТОРИ!

Запрошуємо Вас до співпраці в науково-методичному виданні «Мистецтво та освіта», який внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, а також до міжнародних наукометричних баз даних: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, CrossRef, INDEX COPERNICUS, Art & Architecture Complete (EBSCO Publishing, Inc.), ERIH PLUS.

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ

Стаття повинна бути написана українською або англійською мовою в науковому стилі і не містити граматичних помилок.

Рукописи статей повинні бути оформлені належним чином і відповідати вимогам ВАК України до фахових публікацій і профілю видання.

Стаття має складатися з таких розділів:

- вступ – постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями (2–4 абзаци);

- аналіз основних досліджень та публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виокремлення не вирішених раніше питань загальної проблеми (2–4 абзаци);

- формулювання мети (цілей) статті (постановка завдання) (5–7 рядків);

- виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів (від 5–6 сторінок тексту);

- висновки з описаного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі (до 1 сторінки);

- список джерел (до 15 джерел).

Загальні вимоги до тексту:

 • обсяг статті: 10–12 сторінок з усіма анотаціями і списком літератури (до 12000 символів з пропусками); 12–14 сторінок (для докторів наук) (у межах 14000 символів з пропусками);
 • текст набирати в текстовому редакторі MSWord;
 • шрифт тексту – Times New Roman, розмір – 14, рядки без переносів; міжрядковий інтервал – 1,5; розмір полів: верхнє, нижнє, ліве та праве – 2 см, абзацний відступ – 1 см. Нумерація сторінок – у правому нижньому куті.

Оформлення структурних елементів статті

(відповідно до ДСТУ7152:2020. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках)

 1. Індекс УДК – у лівому верхньому куті, жирним написанням (див.: Універсальний десятковий класифікатор: http://www.udcc.org/udcsummary/php/index.php?lang=uk).
 2. Відомості про автора розміщують перед назвою публікації (вирівнювання вправо) жирним написанням у такій послідовності (впідбір, через кому) :
 • прізвище, ім’я та по батькові (повністю),
 • з нового рядка: вчене звання, науковий ступінь, посада, професія, місце роботи (назва установи чи організації, їхнє місцезнаходження),
 • назва населеного пункту, назва країни (для зазначення місця роботи автора та назви країни можна використовувати загальноприйняті абревіатури),
 • електронна адреса автора,
 • унікальний ідентифікатор автора (наприклад, ORCID ID, Researcher ID) http://orcid.org/.
 1. Знак охорони авторського права розміщують у нижній частині початкової сторінки публікації (знак-копірайт ©, прізвище, ініціали, рік публікації, наприклад: © Марійченко С. П., 2022 ).
 2. НАЗВА СТАТТІ  подається через один інтервал після імені автора – прописними (великими) літерами  (жирним написанням), вирівнювання по центру; з наступного рядка – рядковими (малими, як у реченні) літерами назва статті (жирним написанням), вирівнювання по центру.
 3. Анотацію розміщують через один інтервал після назви, не менше 550–600 знаків з пропусками (5–8 рядків);   ключові словажирним написанням (до 5–7 слів і словосполучень). Анотацію подають мовою тексту публікації (українською або англійською). Відповідно: якщо мова статті англійська, анотацію подають також англійською, а анотацію українською мовою розміщують після списку джерел.
 4. Текст статті розміщують через один інтервал після анотації.
 5. Посилання на бібліографічне джерело супроводжується в тексті цифрами у квадратних дужках із позначенням номера цитованого чи згаданого видання в при статейному списку, а через кому – номер сторінки: [1, с. 25]; кілька джерел розділяти крапкою з комою [2; 17], [2, с. 47; 4, с. 5].
 6. Ілюстрації, таблиці
 • усі кольорові ілюстрації надсилати з роздільною здатністю (Resolution) не менше 300 (pixels/inch);
 • ілюстрації (рисунки, схеми, діаграми, фотографії тощо) і таблиці нумерувати арабськими цифрами;
 • на кожну ілюстрацію й таблицю слід давати посилання у відповідному місці тексту публікації та зазначати їхні порядкові номери, набирати курсивом, наприклад: (рис. 2), (табл. 5);
 • Під ілюстрацією курсивом набирати пояснювальний підпис, перед таблицею – її тематичну назву, міжрядковий інтервал 1.
 1. Пристатейний бібліографічний список СПИСОК ДЖЕРЕЛ, на які посилаються в публікації подається через один інтервал після основного тексту публікації;
 • джерела в списку розміщують в алфавітному порядку (не більше 15 посилань), розмір шрифта – 12;
 • бібліографічні записи в пристатейних списках складають згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1 і ДСТУ ГОСТ 7.80;
 • мова запису відповідає мові друкованого джерела;
 • автоматична нумерація списку заборонена.
 1. 10. References – транслітерований латиницею список джерел – подається через один інтервал, складається відповідно до міжнародних правил (див. (https://apastyle.apa.org/ (American Pcychological Association); https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/664/01/ (The Online Writing Lab(OWL).
 2. Відомості про автора, назва, реферат англійською мовою (або українською для англомовних публікацій) подається через один інтервал жирним написанням:
 • ім'я, по батькові, прізвище (повністю), науковий ступінь, посада, місце роботи, назва міста, країна, електронна адреса, ORCID ID http://orcid.org/;
 • з наступного рядка – англійською (або відповідно – українською) мовою: назва статті маленькими літерами;
 • з наступного рядка – англійською (або відповідно – українською) мовою: реферат обсягом 1800–2000знаків з пробілами і  ключові слова жирним курсивом.
 • якщо статтю представлено англійською мовою, автор подає анотації українською мовою (обсягом 1800–2000 знаків з пробілами) на початку статті та англійською мовою (обсягом 1800–2000 знаків з пробілами) наприкінці статті;
 1. Нижче (через один інтервал) – дата надходження авторського оригіналу статті до редакції (курсивом, вирівнювання вправо), наприклад: Статтю подано до редакції 19.04.2022 р.

 

Зразки оформлення статей див. у Додатку 1 та Додатку 2

 

В окремих файлах обов’язково подається:  

 1. Заява автора (Додаток 3).
 2. Українською мовою – аналог реферату, що був представлений вище англійською мовою (Додаток 4).

Статті надсилати:

 • Електронною поштою на дві електронні адреси: artedu77@gmail.com; vlavian@ukr.nеt;
 • або на поштову адресу редакції у 2-х примірниках – на папері формату А4 (поштова адреса редакції: редакція журналу «Мистецтво та освіта», Інститут проблем виховання НАПН України, буд. 9, кімн. 415, вул. Максима Берлинського, м. Київ, Україна, 04060);
 • або особисто до редакції журналу (адреса: редакція журналу «Мистецтво та освіта», Інститут проблем виховання НАПН України, буд. 9, кімн. 415 (4 поверх), вул. Максима Берлинського, м. Київ, Україна, 04060). 

 

Терміни процедури розгляду і друку статей у журналі «Мистецтво та освіта»:

 • середня тривалість первинного розгляду статті науковим редактором на відповідність до вимог друку статей у журналі «Мистецтво та освіта» – 7 робочих днів;
 • середня тривалість процедури рецензування статей – 14 робочих днів;
 • середня тривалість друку статті у журналі – 90 робочих днів.

Редакція залишає за собою право здійснювати редакційну правку рукопису.

У разі доопрацювання статті авторами датою надходження в редакцію вважається дата її повторного надсилання.

За відмови в публікації рукописи авторам не повертаються. 

Публікація наукових статей у журналі «Мистецтво та освіта» здійснюється коштом авторів. Оплата здійснюється після рецензування і затвердження статті до друку редакційною колегією журналу. Вартість однієї сторінки публікації визначається на час видання. Повідомлення про прийняття статті до друку і реквізити на оплату надсилаються на електронну пошту автора.