Мистецтво та освіта http://artedu.com.ua/index.php/adm <p>Опис журналу</p> uk-UA vlavian@ukr.net (Вікторія Рагозіна) vlavian@ukr.net (Вікторія Рагозіна) вт, 06 сер 2019 00:00:00 +0300 OJS 3.1.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Іnnovative teaching practices in 21st-century music pedagogy http://artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/90 <p><strong>UDK 37: [378.147 : 78 : 37.18.54 : 78] : 001.895 ``21`` (73)</strong></p> <p><a href="https://doi.org/10.32405/2308-8885-2019-3-2-7" target="_blank" rel="noopener"><strong>https://doi.org/10.32405/2308-8885-2019-3-2-7</strong></a></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p>Since 2014, studies concerning the dynamics of music education pedagogy—in both the West and the East—have revealed increasingly positive regard from top music educators, creative performers, and music researchers advocating for the integration of increased creative inventiveness, innovative practice, and interdisciplinary engagement in music education and training.&nbsp; In North America, educational initiatives supporting the integration of music improvisation and creative composition-performance practices as teaching methodology have led to a significant increase of curricular and co-curricular program and project offerings incorporating creative instruction to facilitate improved dynamic fluidity in teaching-learning processes that support a comprehensive learning experience.&nbsp; New expressions of interdisciplinary, intercultural, and international collaborations among North American, European, and Asian institutions have also emerged, along with a rising professional regard for the crucial role which improvisation and arts creativity holds in professional leadership training.&nbsp; Continued research and investment of resources will undergird sustained development of training opportunities for music educators honing innovative teaching practices in the XXI century.</p> <p><strong>Keywords</strong><strong>:</strong>&nbsp; music improvisation, music education, composition, creative, leadership training, interdisciplinary, intercultural, international</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Сара Чен, доктор в галузі мистецтв, Каліфорнійський Державний Університет, м. Турлок, округ Станіслаус, Каліфорнія, США,&nbsp;</strong><strong><u><a href="mailto:schan7@csustan.edu">schan7@csustan.edu</a></u></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Інноваційні освітні практики в музичній педагогіці 21 століття&nbsp;</strong><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</strong></p> <p>Починаючи з 2014 року, в наукових дослідженнях розвитку музичної освіти як на Заході, так і на Сході вивчається проблема підготовки кваліфікованих педагогів-музикантів, творчих виконавців та дослідників музики, які поєднують творчість й інновації. У Північній Америці освітні ініціативи, спрямовані на інтеграцію музичної імпровізації та творчих музично-виконавських практик, сприяли збільшенню освітніх програм та проектів, що включають тренінги професійного розвитку майбутніх фахівців.</p> <p>З&nbsp;2012&nbsp;року в США в музичних вищих навчальних закладах з’явилися нові програми навчання музичної імпровізації. В основних стандартах&nbsp;2014&nbsp;року, розроблених&nbsp;NSAE,&nbsp;акцентується на розвитку творчості студентів у дії, що включає процеси створення, виконання та рефлексії, – їх визначено&nbsp;&nbsp;головними мистецькими цілями програм навчання музичного, театрального і образотворчого мистецтв, а також &nbsp;танцю та медіа.</p> <p>Провідними закладами з упровадження сучасних ідей та програм виступають Національна асоціація музичних шкіл (NASM) та College Music Society (CMS). NASM наголошує на важливості ідей міжпредметної інтеграції &nbsp;в загальній підготовці та професійному розвитку&nbsp;студентів, що реалізується курсами композиції та імпровізації.</p> <p>У контексті вищеозначеного автор статті представляє аналіз наукових підходів, що слугують підґрунтям розробленої технології формування імпровізаційних умінь у майбутніх педагогів-музикантів. У січні&nbsp;2020&nbsp;року в Україні (м. Київ) автором буде&nbsp;презентовано семінар на тему «Розвиток артистичності у формуванні піаністів» (авторська технологія розвитку вмінь імпровізації для педагогів фортепіано). Акцент зроблено на&nbsp;навчальних практиках, відмінних від&nbsp;традиційного навчання гри на фортепіано, – з орієнтацією на інноваційні методи викладання. Семінар відбудеться під егідою проекту професійного розвитку «Освітня толока» у співпраці з громадською організацією ДП «Центр освітніх ініціатив «Толока»,&nbsp;кафедрою філософії і освіти дорослих ЦІПО ДВНЗ «УМО» НАПН України.</p> <p><strong>Ключові слова:</strong>&nbsp;музична імпровізація, музична освіта, композиція, креативність, лідерська підготовка, міждисциплінарність; міжкультурна, міжнародна колаборація.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Сара Чен, доктор в области искусств, Калифорнийский Государственный Университет, г. Турлок, округ Станислаус, Калифорния, США,&nbsp;</strong><strong><u><a href="mailto:schan7@csustan.edu">schan7@csustan.edu</a></u></strong></p> <p><strong>Инновационные образовательные практики в музыкальной педагогике 21 столетия</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>С 2014 года в научных исследованиях по развитию музыкального образования как на Западе, так и на Востоке изучается проблема подготовки квалифицированных педагогов-музыкантов, творческих исполнителей и исследователей музыки, которые сочетают творчество и инновации. В Северной Америке образовательные инициативы, направленные на интеграцию музыкальной импровизации и творческих музыкально-исполнительских практик, способствовали увеличению образовательных программ и проектов, включающих тренинги профессионального развития будущих специалистов.</p> <p>Автор статьи представляет анализ научных подходов, ставших основой разработанной ею технологии формирования импровизационных умений у будущих педагогов-музыкантов, которая будет представлена в январе 2020 года в Украине в рамках семинара на тему «Развитие артистичности в формировании пианистов». Акцент сделан на учебных практиках, отличающихся от традиционного обучения игре на фортепиано, – с ориентацией на инновационные методы преподавания.</p> <p><strong>Ключевые слова:</strong> музыкальная импровизация, образование, композиция, креативность, лидерская подготовка, междисциплинарность; межкультурная, международная коллаборация.</p> <p><em>Стаття надійшла до редакції 17. 07. 2019 р.</em></p> Sarah Chan ##submission.copyrightStatement## http://artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/90 чт, 22 сер 2019 00:00:00 +0300 Розвиток традиційних ремесел у ХVII–ХVIII століттях як передумова становлення художньої освіти в Україні http://artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/79 <p><strong>УДК 377/378.09</strong> <strong>:</strong> <strong>74/75</strong> <strong>(477)</strong> <strong>’’18/193’’</strong></p> <p><strong><a href="https://doi.org/10.32405/2308-8885-2019-3-8-10" target="_blank" rel="noopener">https://doi.org/10.32405/2308-8885-2019-3-8-10</a></strong></p> <p>Статтю присвячено висвітленню розвитку традиційних ремесел у ХVII–ХVIII століттях у контексті їхнього впливу на становлення художньої освіти в Україні. Особливості розвитку ремесел розглянуто на прикладі художнього деревообробництва як одного з найбільш поширених різновидів ремісничого виробництва та кустарних промислів. Виокремлено пріоритетні напрями художньої деревообробки: архітектурно-будівельний, оздоблення екстер’єру, облаштування інтер’єру, речі побутового вжитку, предмети церковного начиння, вироби господарського користування, військові обладунки, прикраси, іграшки, дерев’яні форми для вибійки, відтискування кахлів, пряників, печива тощо.</p> <p><strong>Ключові слова: </strong>мистецька освіта, традиційні ремесла, народні промисли, художня обробка деревини.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Никифоров А</strong><strong>.</strong><strong> М</strong><strong>.</strong><strong>, кандидат педагогических наук, преподаватель Сумской художественной школы имени М.&nbsp;Г. Лысенк</strong><strong>о</strong><strong>, г. Су</strong><strong>м</strong><strong>ы, Украина, <a href="mailto:novatatara@gmail.com">novatatara@gmail.com</a></strong></p> <p><strong>Р</strong><strong>азвитие традиционных ремесел </strong><strong>в Х</strong><strong>VII</strong><strong>–</strong><strong>Х</strong><strong>VII</strong><strong>I столетиях </strong><strong>как предпосылки становления художественного образования в Украине</strong></p> <p>Статья посвящена изложению истории развития традиционных ремесел ХVII–ХVIII столетий в контексте их влияния на становление художественного образования в Украине. Особенности развития ремесел рассмотрено автором на примере художественной деревообработки, как одного из наиболее распространенных видов ремесленного производства и кустарного промысла. Выделены приоритетные направления художественной деревообработки: архитектурно-строительное, отделка экстерьера, обустройство интерьера, предметы церковной утвари, вещи бытового потребления, изделия хозяйственного пользования, военные доспехи, украшения, игрушки, деревянные формы для набивки, оттисков изразцов, пряников, печенья.</p> <p><strong>Ключевые слова</strong>: художественное образование, традиционные ремесла, народные промыслы, художественная обработка древесины.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>A.M.&nbsp;Nykyforov, PhD, Teacher of Sumy Art School named after M.&nbsp;H.&nbsp;Lysenko, Sumy, Ukraine, </strong><strong><a href="mailto:novatatara@gmail.com">novatatara@gmail.com</a></strong></p> <p><strong>D</strong><strong>evelopment of traditional crafts in the XVII–XVIII centuries as a pre</strong><strong>condition</strong><strong> for artistic education in Ukraine</strong></p> <p>The article is devoted to development of traditional crafts in XVII – XVIII centuries in the context of influence on formation of artistic education in Ukraine. The author analyses the peculiarities of development of handicrafts by the example of artistic woodworking as one of the most commonly used varieties of handicrafts. The priority directions of artistic woodworking are the following: church and liturgical&nbsp; objects (carved iconostases, analagion, icons, hand crosses, monstrances, candlesticks); architectural construction (sub-gallery, galleries, porches, etc.); exterior decoration (cornices, doors); interior arrangement (beds, tables, benches, chests, chairs, shelves, cabinets, cradles and other furniture); household utensils (bowls, plates, mortars, salt cellars, salad bowls, dough mixers, etc.); household goods (spinning wheel, sled, carriage, yoke, etc.); military body armour, jewellery, toys; wooden shapes for squeezing of tiles, gingerbreads, biscuits, etc. It is noted that masters of the highest category made objects on individual orders or even their own creative idea, for example: sculptural compositions, sculptures on animalistic subjects, complex church iconostases and many other things that nowadays are filled up the treasures of museum and private collections.</p> <p>It is concluded that artistic education of the XVII – XVIII centuries was at the level of family education among artisans. Involving children in manufacturing was widely practiced in home-schooling. The growing number of cities-centres of cultural and economic life has led to the development of artistic crafts and handicrafts. Taking into account artistic and industrial achievements of this period, later, in the XIX century, a network of institutions of artistic education was built.</p> <p><strong>Key words:</strong> artistic education, traditional crafts, folk crafts, artistic woodworking.</p> <p><em>&nbsp;</em></p> <p><em>СПИСОК ДЖЕРЕЛ</em></p> <ol> <li class="show">Авер’янова Н. М. Образотворче мистецтво як чинник національного виховання особистості (українознавчий аналіз) : автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.12. Київ, 2007. 17&nbsp;с.</li> </ol> <ol start="2"> <li class="show">Козловська І. М. Особливості інтеграції у професійній підготовці майбутніх фахівців народних художніх промислів / І. А.&nbsp;Козловська, Т. Д.&nbsp;Якимович. <em>Нові технології навчання</em>. 2014. Вип. 81. С. 31–35.</li> <li class="show">Самойленко Г. Розвиток культури на Північному Лівобережжі України у другій половині XVII–XVIII століття / Г.&nbsp;Самойленко, С.&nbsp;Самойленко. Ніжин : Видавництво «НДУ», 2007. 241&nbsp;с.</li> <li class="show">Сердюк І. Полкових городов обивателі : історико-демографічна характеристика міського населення Гетьманщини другої половини XVIII століття. – Полтава&nbsp;: ТОВ «АСМІ», 2011. – 304&nbsp;с.</li> <li class="show">Мартиненко Д. В. Розвиток національного шкільництва на Лівобережній та Слобідській Україні у XVIII столітті : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01. Суми, 2014. 282&nbsp;с.</li> <li class="show">Перейма Л. Громадські музеї Львівщини у ХХІ столітті: напрямки діяльності. Музей – платформа суспільного діалогу<em> :</em> матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Львів : Історичний музей, 2018. С.&nbsp;374–392.</li> <li class="show">Тимків Б. Формування художньої етнокультури студентів засобами народного декоративно-прикладного мистецтва. <em>Народне мистецтво. </em> № 1/2. С.&nbsp;54–55.</li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p><strong>References</strong></p> <ol> <li class="show">Averianova, N.&nbsp;M. (2007). <em>Obrazotvorche mystetstvo yak chynnyk natsionalnoho vykhovannia osobystosti (ukrainoznavchyi analiz)</em> [Fine art as a factor of national education of a personality (Ukrainian studies analysis)] (Doctoral dissertation, Kyiv).</li> <li class="show">Kozlovska, I.&nbsp;M., &amp; Yakymovych, T. D. (2014). Osoblyvosti intehratsii u profesiinii pidhotovtsi maibutnikh fakhivtsiv narodnykh khudozhnii promysliv [Features of integration in the professional training of future specialists of folk arts]. <em>Novi Tekhnolohii Navchannia, 81,</em> 31–35.</li> <li class="show">Samoilenko, H., &amp; Samoilenko,&nbsp;S. (2007). <em>Rozvytok kultury na Pivnichnomu Livoberezhzhi Ukrainy u druhii polovyni XVII – XVIII stolittia </em>[Development of culture on the northern left bank of Ukraine in the second half of the XVII – XVIII centuries]. Nizhyn: Vydavnytstvo «NDU».</li> <li class="show">Serdiuk, I. (2011). <em>Polkovykh horodov obyvateli: istoryko-demohrafichna kharakterystyka miskoho naselennia Hetmanshchyny druhoi polovyny XVIII stolittia </em>[Regimental town’s inhabitants: Historical and demographic characteristics of the urban population of the Hetmanate of the second half of the XVIII century]. Poltava: TOV «ASMI».</li> <li class="show">Martynenko, D.&nbsp;V. (2014). <em>Rozvytok natsionalnoho shkilnytstva na livoberezhnii ta slobidskii Ukraini u XVIII stolitti</em> [Development of national schooling on the left bank and Sloboda Ukraine in the XVIII century] (Doctoral dissertation, Sumy).</li> <li class="show">Pereima, L. (2018). Hromadski muzei Lvivshchyny u XXI stolitti: napriamky diialnosti [Public museums of Lviv region in the XXI century: Directions of activity]. In <em>Muzei – platforma suspilnoho dialohu: Conference Proceedings</em> (pp. 374–392). Lviv: Istorychnyi muzei.</li> <li class="show">Tymkiv, B. (2004). Formuvannia khudozhnoi etnokultury studentiv zasobamy narodnoho dekoratyvno-prykladnoho mystetstva [Formation of artistic ethno-culture of students by means of folk arts and crafts]. <em>Narodne Mystetstvo, 1/2,</em> 54–55.</li> </ol> <p><em>&nbsp;</em></p> <p><em>Стаття надійшла до редакції</em><em> 02.06.2019 р.</em></p> Андрій Михайлович Никифоров ##submission.copyrightStatement## http://artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/79 пн, 05 сер 2019 00:00:00 +0300 Словесні методи на уроках музичного мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво» http://artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/80 <p><strong>УДК 37.091.33 – 028.16 : 7 </strong></p> <p><strong><a href="https://doi.org/10.32405/2308-8885-2019-3-10-16">https://doi.org/10.32405/2308-8885-2019-3-10-16</a></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Запропоновано основні підходи до використання словесних методів навчання на уроках музичного мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво». Виокремлено загальні види роботи з підручником на уроці музичного мистецтва: читання й аналіз тексту; виділення головного, його переказ; відповіді на репродуктивні і продуктивні питання; виконання дослідницьких завдань; перевірка і контроль знань, умінь та навичок. Розглянуто методи роботи з підручником, що ефективізують освітній процес на уроці (пояснення, бесіда, вербалізація змісту музичних творів), а також окремі прийоми («Семантична карта», «Спрямоване читання» «Сінквейн (сенкан)». Запропоновано варіанти використання методів і прийомів з опорою на підручники «Мистецтво. 1, 2 клас» авторів О.&nbsp;В.&nbsp;Калініченко, Л. С. Аристової та «Музичне мистецтво. 4 клас» авторів Л.&nbsp;С.&nbsp;Аристової, В.&nbsp;В.&nbsp;Сергієнко.</p> <p><strong>Ключові слова</strong>: музичне виховання, метод, прийом, мистецтво, музичне мистецтво.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Аристова Л. С.</strong><strong>,</strong> <strong>доктор философии в области образования, доцент кафедры музыкального искусства Николаевского национального университета им.&nbsp;В.&nbsp;А.&nbsp;Сухомлинского, г. Николаев, Украина, </strong><strong><a href="mailto:aristovaludmila8@gmail.com">aristovaludmila8@gmail.com</a></strong></p> <p><strong>Словесные методы обучения на уроках музыкального искусства и интегрированного курса «Искусство»</strong></p> <p>Предложены основные подходы к использованию словесных методов обучения на уроках музыкального искусства и интегрированного курса «Искусство». Выделены общие виды работы с учебником на уроке музыкального искусства: чтение и анализ текста; выделение главного, его пересказ; ответы на репродуктивные и продуктивные вопросы; выполнения исследовательских задач; проверка и контроль знаний, умений и навыков. <br> Рассмотрены методы работы с учебником, которые эффективизируют образовательный процесс на уроке (пояснение, беседа, вербализация содержания музыкальных произведений), а также отдельные приемы («Семантическая карта», «Направленное чтение» «Синквейн (сенкан)». Предложены варианты использования методов и приемов с опорой на учебники «Искусство. 1, 2 класс» авторов А. В. Калиниченко, Л. С. Аристовой и «Музыкальное искусство. 4 класс» авторов Л. С. Аристовой, В. В. Сергиенко.</p> <p><strong>Ключевые слова:</strong> музыкальное воспитание, метод, прием, искусство, музыкальное искусство.</p> <p><em>&nbsp;</em></p> <p><strong>L.S. Arystova, PhD, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Music Art of Mykolaiv V.O. Sukhomlynskyi National University, Mykolaiv, Ukraine, <a href="mailto:aristovaludmila8@gmail.com">aristovaludmila8@gmail.com</a></strong></p> <p><strong>Verbal methods at music lessons and the integrated course “Art”</strong></p> <p>The article deals with the teaching methods of music defined as a set of pedagogical techniques that direct teacher to solve problems of music education as well as to promote students’ acquiring the content of music education in interrelated activities between teachers and student. There are the following methods: common methods (verbal, visual, practical) and special methods of music education (comparison, destruction, empathy, artistic practice, playing etudes, interpretive study of art works, improvisation, creation of artistic images, compositions).</p> <p>The author offers main approaches used in verbal teaching methods at music lessons and the integrated course “Art”. The source of verbal teaching methods is verbal or printed word (narration, explanation, conversation, discussion, verbalization of the content of art works, work with the textbook). The general types of work with the textbook at music lesson are the following reading and analysis of the text; finding the main idea, retelling; answers to reproductive and productive questions; doing&nbsp; research tasks; verification and control of knowledge, skills and abilities.</p> <p>The author offers methods of work with the textbook that make the educational process at more effective (explanation, conversation, verbalization of the content of musical works), certain techniques (“Semantic Map”, “Directed Reading”, “Sinkwain (Sencan)”), as well as the variants of using methods and techniques based on the textbook “Art. 1<sup>st</sup>-2<sup>nd</sup> Grades” by A. V. Kalinichenko, L. S. Arystova and “Music. 4<sup>th</sup> Grade” by L. S. Arystova, V. V. Serhienko. Recommendations will be useful for music teachers and students of musical pedagogical faculties in universities.</p> <p><strong>Key words:</strong> music education, method, techniques, art, music.</p> <p><em>&nbsp;</em></p> <p><em>СПИСОК ДЖЕРЕЛ</em></p> <ol> <li class="show">Олексюк О. М. Музична педагогіка : навч. посіб. Київ : КНУКіМ, 2012. 188 с.</li> <li class="show">Ростовський О. Я. Теорія і методика музичної освіти : навч.-метод. посібник. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. 640 с.</li> <li class="show">Черкасов В. Теорія і методика музичної освіти : навч. посіб. Київ : ВЦ «Академія», 2016. 240 с. (Серія «Альма-матір»).</li> <li class="show">Волкова Н. П. Педагогіка : навчальний посібник. Київ : Академія, 2003. 576 с.</li> <li class="show">Енциклопедія освіти / Академія педагогічних наук України ; голов. Ред. В. Г. Кремень. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 140 с.</li> <li class="show">Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посіб. Вид.2-ге, випр., доп. Київ : Академвидав, 2007. 560 с. (Серія «Альма-матір»).</li> <li class="show">Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін). Київ : Освіта України, 2008. 274 с.</li> <li class="show">Ростовський О. Я. Педагогіка музичного сприймання : навч.-метод. посіб. Київ : ІЗМН, 1997. 248 с.</li> <li class="show">Калініченко О. В., Аристова Л. С. Мистецтво : підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної середньої освіти. Київ : Видавничий дім «Освіта», 2018. 112 с.</li> <li class="show">Калініченко О. В., Аристова Л. С. Мистецтво : підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів загальної середньої освіти. Київ : Видавничий дім «Освіта», 2019. 112 с.</li> <li class="show">Технології розвитку критичного мислення учнів / Кроуфорд А., Саул В., Метьюз С., Макінстер Д.; наук. ред., передм. О.&nbsp;І.&nbsp;Пометун. Київ : Плеяди, 2006. 220 с.</li> <li class="show">Аристова Л. С., Сергієнко В. В. Музичне мистецтво : підруч. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закладів. Київ : Видавничий дім «Освіта», 2015. 128 с.</li> </ol> <p><strong>References</strong></p> <ol> <li class="show">Oleksiuk, O. M. (2012). <em>Muzychna pedahohika </em>[Musical Pedagogy]. Кyiv: KNUKiM.</li> <li class="show">Rostovskyi, O. Ya. (2011). <em>Teoriia i metodyka muzychnoi osvity</em> [Theory and methods of musical education]. Ternopil: Navchalna knyha – Bohdan.</li> <li class="show">Cherkasov, V. (2016). <em>Teoriia i metodyka muzychnoyi osvity </em>[Theory and methods of music education]. Kyiv: VTs «Akademiia».</li> <li class="show">Volkova, N. P. (2003). <em>Pedahohika </em>[Pedagogy]. Kyiv: Akademiia.</li> <li class="show">Kremen, V.&nbsp;H. (Ed.). (2008). <em>Entsyklopedia osvity </em>[Encyclopaedia of education]. Kyiv: Urinkom Inter.</li> <li class="show">Fitsula, M.&nbsp;M. (2007). <em>Pedagogika </em>[Pedagogy]. Kyiv: Akademvydav</li> <li class="show">Padalka, H.&nbsp;M. (2008) <em>Pedahohika mystetstva (Teoriia i metodyka vykladannia mystetskykh dystsyplin)</em>. [Pedagogy of Art (Theory and methods of teaching artistic disciplines)]. Kyiv: Osvita Ukrainy.</li> <li class="show">Rostovskyi, O. Ya. (1997). <em>Pedahohika muzychnoho spryimannia </em>[Pedagogy of musical perception]. Kyiv: IZMN.</li> <li class="show">Kalinichenko, O.V., &amp; Arystova, L.S. (2018). <em>Mystetstvo Pidruchnyk intehrovanoho kursu dlia 1 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity</em> [Textbook for integrated course for 1<sup>st</sup> grade of institutions of general secondary education]. Kyiv: Vydavnychyi dim «Osvita».</li> <li class="show">Kalinichenko, O.V., &amp; Arystova, L.S. (2019). <em>Mystetstvo Pidruchnyk intehrovanoho kursu dlia 2 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity</em> [Textbook for integrated course for 2<sup>nd</sup> grade of institutions of general secondary education]. Kyiv: Vydavnychyi dim «Osvita».</li> <li class="show">Krouford, A., Saul, V., Metiuz, S., &amp; Makinster, D. (2006). <em>Tekhnolohii rozvytku krytychnoho myslennia uchniv</em> [Technologies of development of critical thinking of students]. Kyiv: Vyd-vo «Pleiady»</li> <li class="show">Arystova, L.S., &amp; Serhiienko, V.V. (2015). <em>Muzychne mystecztvo: pidruch. dlya 4 kl. zagalnoosvit. navch. zakladiv</em> [Musical Art: Textbook for 4<sup>th</sup> grade of general educational institutions]. Kyiv: Vydavnychyi dim «Osvita».</li> </ol> <p><em>&nbsp;</em></p> <p><em>Стаття надійшла до редакції 08.07.2019 р.</em></p> Людмила Сергіївна Аристова ##submission.copyrightStatement## http://artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/80 пн, 05 сер 2019 20:32:07 +0300 Етапи формування вокально-джазової культури підлітків на заняттях з естрадного співу http://artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/81 <p><strong>УДК 373.5.016 : [784.9+78.036.9]</strong></p> <p><a href="https://doi.org/10.32405/2308-8885-2019-3-16-21" target="_blank" rel="noopener"><strong>https://doi.org/10.32405/2308-8885-2019-3-16-21</strong></a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Статтю присвячено проблемі формування вокально-джазової культури підлітків на базі музичних шкіл і в гуртках естрадного співу в загальноосвітніх навчальних закладах. Розкрито етапну організацію процесу формування вокально-джазової культури дітей підліткового віку на заняттях з естрадного співу в контексті авторської методики. Основними етапами формування вокально-джазової культури підлітків на заняттях з естрадного співу визначено мотиваційно-стимулювальний, когнітивно-розвивальний і виконавсько-творчий; описано мету, завдання етапів, конкретизовано їх реалізацію на заняттях з естрадного співу, наведено приклади формувальних завдань.</p> <p><strong>Ключові слова:</strong> вокально-джазова культура підлітків, методика формування, етапи, заняття з естрадного співу, гуртки, загальноосвітня школа, музична школа.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Шевченко</strong><strong> А.С.</strong><strong>, аспирантка кафедры</strong> <strong>музыкально-инструментального исполнительства и хореографии</strong> <strong>Сумского государственного педагогического университета имени А. С. Макаренко</strong><strong>, </strong><strong>г., Сумы, Украина, <a href="mailto:anastasiya.nechiporenko@gmail.com">anastasiya.nechiporenko@gmail.com</a></strong></p> <p><strong>Етапы формирования вокально-джазовой культуры подростков на занятиях </strong><strong>по эстрадному пению</strong></p> <p>Статья посвящена проблеме формирования вокально-джазовой культуры подростков на базе музыкальных школ и в индивидуальной и кружковой внеурочной&nbsp; работе в рамках общего среднего образования. Раскрыто поэтапную организацию процесса формирования вокально-джазовой культуры детей подросткового возраста на занятиях по эстрадному пению в контексте авторской методики. Описаны цели, задачи мотивационно-стимулирующего, когнитивно-розвивательного и исполнительско-творческого этапов, конкретизовано их реализацию на занятия по эстрадному пению, приведены примеры заданий.</p> <p><strong>Ключевые слова:</strong> вокально-джазовая культура подростков, методика формирования, этапы, занятия по эстрадному пению, кружки, общеобразовательная школа, музыкальная школа.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>A.S. </strong><strong>Shevchenko, post-graduate student of Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Sumy, Ukraine anastasiya.nechiporenko@gmail.com</strong></p> <p><strong>Stages of the formation of vocal and jazz culture in adolescents at classes on pop singing</strong></p> <p>The article is devoted to the problem of the formation of vocal and jazz culture in adolescents on the basis of musical schools and in individual and group extra-curricular work at institutions of general secondary education. The stage organization of the formation process of the vocal and jazz culture in adolescents at classes on pop singing in the context of the author’s technique is revealed. The purpose, tasks of motivational-stimulating, cognitive-developing and performing-creative stages are described, their realization at classes on pop singing is specified, examples of problems are given.</p> <p>During the first, motivational-stimulating stage the students’ interest in vocal and jazz activity was stimulated, a positive attitude of adolescents to musical creativity was formed, which was encouraged by a series of specially developed tasks. The stage embraced the 1st semester of studying at a music school (work-shops of a general educational institution) and included working with students on the mechanisms of natural sound formation, the formation of sound skills, singing posture and singing breath.</p> <p>During the cognitive-developing stage (2nd and 3rd semester of study), adolescents seized knowledge, skills and experience in the field of vocal and jazz performances and practiced in their use. The teacher sought to work on the means of musical expression by students in musical works. The formation of a sense of jazz style among schoolchildren was contributed by a holistic analysis of &nbsp;pieces which were learned, revealing their literary characteristics and genre features.</p> <p>At the performing-creative stage, students were involved in concerts, contests, festivals so that they could show their vocal and creative personality. The skill to navigate the characteristic features of jazz music helped to reveal the ideas of a musical composition during its performance.</p> <p><strong>Key words:</strong> vocal and jazz culture in adolescents, formation methodology, stages, classes on pop singing, work-shops, general school, musical school.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>CПИСОК ДЖЕРЕЛ</em></p> <ol> <li class="show">Брылин Б. А. Музыкально-творческое развитие учащихся в условиях досуга: книга для учителя. Киев : КГИК, 1998. 200 с.</li> <li class="show">Ду Цзілун<em>. </em>Методика формування навичок естрадного співу в учнів молодшого шкільного віку : дис… канд. пед. наук : 13.00.02. Суми, 2018. 233 с.</li> <li class="show">Козирєв Ю. Импровизация – путь к музыке для всех.<em> Музыкальное воспитание в СССР.</em> Москва, 1985. 257 с.</li> <li class="show">Коллиер Дж. Становление джаза. Москва, 1984. 390 с.</li> <li class="show">Малишава В. П. Практическая школа эстрадного пения. Архангельськ, 2011. 38&nbsp;с.</li> <li class="show">Овчаренко Н. А. Основи вокальної методики : наук.-метод. посіб. Кривий Ріг, 2006. 116 с.</li> <li class="show">Петрушин В. И. Музыкальная психология : учеб. пособ. Москва : Академический проект, 2006. 400 с.</li> <li class="show">Райт І. С. Формування музичних уподобань учнів основної школи. Мистецтво та освіта. 2018. № 4 (90). С. 13–17.</li> <li class="show">Степурко О. Блюз – Джаз – Рок : (Универсальный метод обучения импровизации с приложеним). Москва : Камертон, 1994. 91с.</li> <li class="show">Ткаченко Т. В. Формування вокально-сценічної культури студентів мистецьких факультетів педагогічних вузів : монографія. Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2016. 307 с.</li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p><strong>References</strong></p> <ol> <li class="show">Brylin, B.&nbsp;A. (1998). <em>Muzkalno-tvorcheskoe razvitie uchashchikhsia v usloviiakh dosuga </em>[Musical and creative development of students in the conditions of leisure]. Kyiv: KHIK.</li> <li class="show">Du Tszilun (2018). <em>Metodyka formuvannia navychok estradnoho spivu v uchniv molodshoho shkilnoho viku</em> [Methods of formation skills of pop singing among pupils of primary school age] (Doctoral dissertation, Sumy).</li> <li class="show">Kozirev, Yu. (1985). Improvizatsiia – put k muzyke dlia vsekh [Improvisation – the path to music for all]. <em>Muzykalnoe vospitanye v SSSR.</em> Moscow.</li> <li class="show">Kollier, Dzh. (1984). <em>Stanovlenie dzhaza</em> [Establishment of jazz]. Moscow.</li> <li class="show">Malishava, V.&nbsp;P. (2011). <em>Prakticheskaia shkola estradnogo peniia</em> [Practical school of pop singing]. Arkhangelsk.</li> <li class="show">Ovcharenko, N.&nbsp;A. (2006). <em>Osnovy vokalnoi metodyky</em> [Fundamentals of vocal technique]. Kryvyi Rih: Vydavnychyi dim.</li> <li class="show">Petrushin, V.&nbsp;I. (2006). <em>Muzykalnaia psikhologiia</em> [Musical psychology]. Moscow: Akademicheskii proekt.</li> <li class="show">Wright I.S. (2018). Formuvannia muzychnykh upodoban uchniv osnovnoi shkoly [Formation of musical preferences of pupils of the main school]. <em>Mystetstvo ta Osvita [Art and Education], 4</em> (90), 13-17.</li> <li class="show">Stepurko, O. (1994). <em>Bliuz – Dzhaz – Rok: (Universalnyi metod obucheniia improvizatsii s prilozheniem </em>[Blues – Jazz – Rock: (Universal method of teaching improvisation with appendix]. Moscow: Kamerton.</li> <li class="show">Tkachenko, T.&nbsp;V. (2016). <em>Formuvannia vokalno-stsenichnoi kultury studentiv mystetskykh fakultetiv pedahohichnykh vuziv</em> [Formation of vocal and stage culture of students of art faculties at pedagogical universities]. Kharkiv: KhNPU im. H.S.&nbsp;Skovorody.</li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p><em>Стаття</em> <em>над</em><em>і</em><em>йшла</em> <em>до</em> <em>редакції</em><em> 05.06.2019 </em><em>р</em><em>.</em></p> Анастасія Сергіївна Шевченко ##submission.copyrightStatement## http://artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/81 пн, 05 сер 2019 20:32:50 +0300 Формування виробів на гончарному крузі та їх декорування на уроках ліплення http://artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/83 <p><strong>УДК 373.091.33 : [738 : 666.3.05 : 693.63]</strong></p> <p><strong><a href="https://doi.org/10.32405/2308-8885-2019-3-22-25" target="_blank" rel="noopener">https://doi.org/10.32405/2308-8885-2019-3-22-25</a></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Висвітлено особливості роботи вчителя художньої кераміки з формування керамічних виробів учнями на уроках ліплення в умовах спеціалізованого закладу мистецького профілю. Описано методику формування виробів на гончарному крузі, способи і різновиди їх декорування. Презентовано алгоритм витягування глечика і тарелі на крузі та їх декорування кольоровими ангобами з використанням груш та методом фляндрування. Матеріал статті адресовано студентам, вчителям, керівникам гуртків загальноосвітніх, спеціалізованих шкіл мистецького профілю та закладів позашкільної освіти.</p> <p><strong>Ключові слова:</strong> учні основної школи, декор, способи декорування, гончарний круг, ангоби.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Мусина Н.</strong> <strong>И., </strong><strong>учитель технологии художественной керамики, учитель-методист, КЗ «Малобилозерска</strong><strong>я</strong><strong> специализированная эстетическая школа-интернат «Дивограй» Запорожского областного совета, с. Белозерка, Запорожск</strong><strong>ая</strong><strong> обл., Украина, musina34@gmail.com</strong></p> <p><strong>Формирование изделий на гончарном круге и их декорирование на уроках лепки</strong></p> <p>Освещены особенности работы учителя художественной керамики по формированию керамических изделий учащимися на уроках лепки в условиях специализированного учреждения художественного профиля. Описана методика формирования изделий на гончарном круге, способы и виды их декорирования. Представлен алгоритм вытягивания кувшина и блюда на круге и их декорирования цветными ангобами с использованием груш и методом фляндровки. Материал статьи адресован студентам, учителям, руководителям кружков общеобразовательных, специализированных школ художественного профиля и учреждений внешкольного образования.</p> <p><strong>Ключевые слова:</strong> ученики основной школы, декор, способы декорирования, гончарный круг, ангобы</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>N.I.Musina, Teacher of Technology of Artistic Ceramics, Teacher-Methodist, Malobilozerska Specialized Aesthetic Boarding School “Wonderful World” of the Zaporizhzhia Regional Council, Bilozirka, Zaporizhzhia Region, Ukraine, <a href="mailto:musina34@gmail.com">musina34@gmail.com</a></strong></p> <p><strong>Making </strong><strong>pottery</strong><strong> on a potter’s wheel and their decoration at ceramics lessons</strong></p> <p>The specifics of work of a teacher of artistic ceramics in making pottery by students at ceramics lessons in the conditions of specialized artistic institution of is highlighted. The experience of boarding school in organization of modelling process is described. The technique of making pottery on a potter’s wheel, methods and types of their decoration are presented. The main stages of work on the wheel are described: centering, strengthening of the ceramic mass texture, cavity and bottom formation, cylinder formation, designing pottery from the cylinder. The algorithm how to draw a flagon and a plate on a wheel, how to decorate them with colourful engobes using pears and ‘fliandrivka’ method, is presented. The process and features of decorating artistic ceramics are described. The ways how to decorate pottery in their raw condition, after drying and first firing, are described. Textural decoration of pottery, which includes convex and in-depth decoration of ware surface, is described. The features of textured decoration, which are performed by coloration of the material with ceramic paints, engobes and other materials, as well as by coating with coloured glazes, painting, are indicated. Convex decorations of the pottery surface in a form of relief and attached details, which are characteristic of majolica, terracotta, pottery, earthenware and less commonly for porcelain, and in-depth pottery decorations are described, which are made in different ways: moletage, openwork, inlaid work, sgraffito, carving.</p> <p>The importance of ceramics lessons as a tool of national education and formation of students’ value attitude towards folk art will contribute to students’ general, artistic and aesthetic development. The article will be useful for students, teachers, and heads of hobby groups of secondary and specialized schools and out-of-school educational institutions.</p> <p><strong>Key words</strong>: primary school students, decor, methods of decoration, potter’s wheel, engobes.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>СПИСОК ДЖЕРЕЛ</em></p> <ol> <li class="show">Гарбарев Ю. А. Художественная керамическая мозаика. ОМСК, 2010. URL: http://uhimik.ru/garbarev-yurij-alekseevich-hudojestvenaya/index.pdf</li> <li class="show">Гарбузова&nbsp;Л. Гончарство на Житомирщині. <em>Українське Гончарство</em> : Національний культурологічний щорічник. 1994. Опішне : Українське Народознавство, 1995. Кн. 231 с.</li> <li class="show">Захарчук-Чугай Р. До проблеми дослідження народного декоративного мистецтва Полісся (за матер. етнограф. експед.). <em>Полісся: мова, культура, історія (матеріали міжнародної конференції)</em>. Київ : Асоціація етнологів, 1996. 128 с.</li> <li class="show">Коваленко&nbsp;Т. В. Українська народна глиняна іграшка на уроках художньої праці. <em>Імідж сучасного педагога. </em> №&nbsp;4. С.&nbsp;31–33.</li> <li class="show">Найден&nbsp;О. С. Українська народна іграшка: Історія. Семантика. Образна своєрідність. Функціональні особливості. Київ, 1999. 165 с.</li> <li class="show">Охріменко&nbsp;Г. Найдавніші джерела слов'янства. <em>Древляни: збірник статей і матеріалів з історії та культури Поліського краю</em>. Вип. Львів : Інститут народознавства НАН України, 1996. С.59–82.</li> <li class="show">Федотов Г. Я. Глина и керамика. Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. 166 с.</li> <li class="show">Федотов&nbsp;Г. Послушная глина. Основы художественного ремесла. Москва, 1999. 144 с.</li> <li class="show">Эткин Дж. Керамика для начинающих. Москва : Арт-Родник,&nbsp;2006, 129 с.</li> <li class="show">Коваленко О. Гончарство Полтави XVIII століття : монографія. Опішне : Українське Народознавство, 2018. 448 с.</li> </ol> <p><strong>References</strong></p> <ol> <li class="show">Garbarev, Yu.&nbsp;A. (2010). <em>Khudozhestvennaia keramicheskaia mozaika</em> [Artistic ceramic mosaic]. Retrieved from <a href="http://uhimik.ru/garbarev-yurij-alekseevich-hudojestvenaya/index.pdf">http://uhimik.ru/garbarev-yurij-alekseevich-hudojestvenaya/index.pdf</a></li> <li class="show">Harbuzova, L. (1995). Honcharstvo na Zhytomyrshchyni [Pottery in Zhytomyr region]. In <em>Ukrainske Honcharstvo: Natsionalnyi kulturolohichnyi shchorichnyk za 1994 rik: Vol. 2.</em> Opishne: Ukrainske Narodoznavstvo.</li> <li class="show">Zakharchuk-Chuhai, R. (1996). Do problemy doslidzhennia narodnoho dekoratyvnoho mystetstva Polissia (za mater. etnohraf. eksped.) [To the problem of research of folk decorative art of Polissia (by the material of ethnographic expedition)]. In <em>Polissia: mova, kultura, istoriia: Conference Proceedings</em>. Kyiv: Asotsiatsiia etnolohiv.</li> <li class="show">Kovalenko, T.V. (1999). Ukrainska narodna hlyniana ihrashka na urokakh khudozhnoi pratsi [Ukrainian folk clay toy at art lessons]. <em>Imidzh Suchasnoho Pedahoha, 4, </em>31–33.</li> <li class="show">Naiden O.S. (1999). <em>Ukrainska narodna ihrashka: Istoriia. Semantyka. Obrazna svoieridnist. Funktsionalni osoblyvosti</em> [Ukrainian folk toy: History. Semantics. Descriptive originality. Functional features]. Kyiv.</li> <li class="show">Okhrimenko, H. (1996). Naidavnishi dzherela slovianstva [The Oldest Sources of Slavs]. In <em>Drevliany: zbirnyk statei i materialiv z istorii ta kultury Poliskoho kraiu: Vol. 1 </em>(pp. 59-82). Lviv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy.</li> <li class="show">Fedotov, G.&nbsp;Ya. (2002). <em>Glina i keramika</em> [Clay and ceramics]. Moscow: Izd-vo EKSMO-Press.</li> <li class="show">Fedotov, G. (1999)<em>. Poslushnaia glina. Osnovy khudozhestvennogo remesla</em> [Positive clay. Fundamentals of artistic crafts]. Moscow.</li> <li class="show">Etkin, Dzh. (2006). <em>Keramika dlia nachinaiushchikh</em> [Ceramics for beginners]. Art-Rodnyk.</li> <li class="show">Kovalenko, O. (2018). <em>Honcharstvo Poltavy XVIII stolittia</em> [Pottery of Poltava XVIII Century]. Opishne: Ukrainske Narodoznavstvo.</li> </ol> <p><em>&nbsp;</em></p> <p><em>Стаття надійшла до редакції 15.06.2019 р</em></p> Надія Іванівна Мусіна ##submission.copyrightStatement## http://artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/83 пн, 05 сер 2019 20:56:26 +0300 Окремі аспекти викладання техніки офорта в Київській Академії мистецтв http://artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/84 <p><strong>УДК 761/.763:[7:378.6.093.5(477-25) КАМ</strong></p> <p><a href="https://doi.org/10.32405/2308-8885-2019-3-26-31"><strong>https://doi.org/10.32405/2308-8885-2019-3-26-31</strong></a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Представлено генезу розвитку традиційних графічних друкованих технік – гравюри і офорта.</p> <p>Висвітлено особливості вивчення мистецтва графіки учнями різних вікових груп Муніципального закладу вищої освіти Київська Академія мистецтв. На підґрунті педагогічного досвіду автора представлено етапи виконання учнями 9-х класів власних художніх творів у техніці офорта з наданням методичних рекомендацій щодо педагогічного супроводу їх роботи. Надані методичні рекомендації будуть корисними для педагогів, які викладають графіку в спеціалізованих мистецьких закладах та вчителям образотворчого мистецтва у загальноосвітніх навчальних закладах.</p> <p><strong>Ключові слова:</strong> Муніципальний заклад вищої освіти Київська Академія мистецтв, графічне мистецтво, учні 9-х класів, ескіз, «робочий картон», офорт, композиція, диптих, триптих, естампна дошка.</p> <p><em>&nbsp;</em></p> <p><strong>Тымкив А. А., преподаватель графики Муниципального учереждения высшего образования Киевская Академия искусств, г. Киев, Украина, oleg17grafika@ukr.net</strong></p> <p><strong>Отдельные аспекты преподавания техники офорта в Киевской Академии искусств</strong></p> <p>Представлен генезис развития стационарных графических печатных техник – гравюры и офорта. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Освещены особенности изучения искусства графики учениками разных возрастных групп Муниципального учреждения высшего образования Киевская Академия художеств. На основе педагогического опыта автора представлены этапы выполнения учениками 9-х классов собственных произведений в технике офорта с предоставлением методических рекомендаций по педагогическому сопровождению их работы.</p> <p>Приведенные&nbsp; методические рекомендации будут полезными для педагогов, преподающих графику в специализированных художественных заведениях и учителям изобразительного искусства в общеобразовательных учебных заведениях.</p> <p><strong>Ключевые слова: </strong>Муниципальное учреждение высшего образования Киевская Академия искусств, графическое искусство, ученики 9-х классов, эскиз, «рабочий картон», офорт, композиция, диптих, триптих, эстампная доска.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>O.A.Tymkiv, Teacher of Graphic of the Municipal Institution of Higher Education of Kyiv Academy of Arts, Kyiv, Ukraine, <a href="mailto:oleg17grafika@ukr.net">oleg17grafika@ukr.net</a></strong></p> <p><strong>Some aspects of teaching techniques of etching in Kyiv Academy of Arts</strong></p> <p>The article presents the genesis of development of traditional graphic printing techniques – engraving and etching from their origin to the XXI century. The types and features of the production of engraving of high-quality printing (line engraving, engraving on cardboard, wood/plastic, metal) and intaglio printing (etching), black-and-white engraving and colour engraving are presented. The peculiarities of etching as one of the varieties of engraving are described. The author shows the works of artists from different centuries and countries, who worked in graphic techniques – engravings and etching.</p> <p>The characteristics of studying of graphic arts by students of different age groups of the Municipal Institution of Higher Education of Kyiv Academy of Arts are presented, that is taught in the author’s program based on the principles of consistency, systemic and continuity. According to the program, the content of studying of graphic art by students is divided into groups. In the junior group, the content is to familiarize with various artistic materials and tools, to implement simple black-and-white and colour graphic images, to learn about the laws of rhythm, contrast, balance, etc., to familiarize with monotype, etching. In the middle group, the content is to deepen knowledge and skills of working with graphic materials, to familiarize with line engraving and engraving on cardboard. In the senior group, the content is to improve students’ knowledge and skills, to learn about diptych, triptych, polyptych, series, engraving on wood, colour engraving, to deepen the laws of composition.</p> <p>Based on pedagogical experience, the author presents the stages how to perform by 9<sup>th</sup> grade students their own artistic works in the technique of etching with methodological and pedagogical support of their work. The provided methodological recommendations will be useful for both teachers of graphics in specialized artistic institutions and teachers of fine arts in general education institutions.</p> <p><strong>Key words: </strong>municipal institution of higher education Kyiv Academy of Arts, graphic art, 9<sup>th</sup> grade students, sketch, “working cardboard”, etching, composition, diptych, triptych, gravure board.</p> <p><em>&nbsp;</em></p> <p><em>СПИСОК ДЖЕРЕЛ</em>&nbsp;</p> <ol> <li class="show">Богомольський Н. Я., Чебикін А. В. Техніка офорта. Київ : Вища школа. 1978. 152 с.</li> <li class="show">Водо Н. Н. Очерки по истории и технике гравюры. Тетрадь 6. Французская гравюра 18 века. Москва : Изобразительноеискусство, 1987. 32 с.</li> <li class="show">Гелитович М. Богородиця з дитям і похвалою. Львів : Свічадо, 2005. 168 с., іл.</li> <li class="show">Егорова К. С. Очерки по истории и технике гравюры. Тетрадь 3. Нидерландская гравюра 15–16 веков. Москва : Изобразительноеискусство, 1987. 34 с.</li> <li class="show">Затенацький Я. П., Янко Д. Г., В'юник А. О. Художники України – народу. Київ, Мистецтво, 1967. 316 с., іл.</li> <li class="show">Лагутенко О. Українська графіка ХХ століття: навчальний посібник. – Київ : Грані-Т, 2011. 184 с.</li> <li class="show">Левитан Е. С., Александрова Н. И. Очерки по истории и техникгравюры. Тетрадь 1. Москва : Изобразительное искусство, 1987. 64 с.</li> <li class="show">Sydor Oleh, Losynskyi Taras. Ukrainianikons 13th.–18th. centuries. Kyiv : Rodovidpress, 2008. 352 с.</li> <li class="show">Ростовцев Н. Н., Игнатьев С. Е., Шорохов Е. В. Рисунок. Живопись. Композиция : Учебное пособие для педагогических институтов. Москва : Просвещение, 1989. 208 с.</li> <li class="show">Шпак О. Українська народна гравюра 17–19 ст. Львів : Свічадо, 2006. 224 с.</li> </ol> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>References</strong></p> <ol> <li class="show">Averianova, N.&nbsp;M. (2007). <em>Obrazotvorche mystetstvo yak chynnyk natsionalnoho vykhovannia osobystosti (ukrainoznavchyi analiz)</em> [Fine art as a factor of national education of a personality (Ukrainian studies analysis)] (Doctoral dissertation, Kyiv).</li> <li class="show">Kozlovska, I.&nbsp;M., &amp; Yakymovych, T. D. (2014). Osoblyvosti intehratsii u profesiinii pidhotovtsi maibutnikh fakhivtsiv narodnykh khudozhnii promysliv [Features of integration in the professional training of future specialists of folk arts]. <em>Novi Tekhnolohii Navchannia, 81,</em> 31–35.</li> <li class="show">Samoilenko, H., &amp; Samoilenko,&nbsp;S. (2007). <em>Rozvytok kultury na Pivnichnomu Livoberezhzhi Ukrainy u druhii polovyni XVII – XVIII stolittia </em>[Development of culture on the northern left bank of Ukraine in the second half of the XVII – XVIII centuries]. Nizhyn: Vydavnytstvo «NDU».</li> <li class="show">Serdiuk, I. (2011). <em>Polkovykh horodov obyvateli: istoryko-demohrafichna kharakterystyka miskoho naselennia Hetmanshchyny druhoi polovyny XVIII stolittia </em>[Regimental town’s inhabitants: Historical and demographic characteristics of the urban population of the Hetmanate of the second half of the XVIII century]. Poltava: TOV «ASMI».</li> <li class="show">Martynenko, D.&nbsp;V. (2014). <em>Rozvytok natsionalnoho shkilnytstva na livoberezhnii ta slobidskii Ukraini u XVIII stolitti</em> [Development of national schooling on the left bank and Sloboda Ukraine in the XVIII century] (Doctoral dissertation, Sumy).</li> <li class="show">Pereima, L. (2018). Hromadski muzei Lvivshchyny u XXI stolitti: napriamky diialnosti [Public museums of Lviv region in the XXI century: Directions of activity]. In <em>Muzei – platforma suspilnoho dialohu: Conference Proceedings</em> (pp. 374–392). Lviv: Istorychnyi muzei.</li> <li class="show">Tymkiv, B. (2004). Formuvannia khudozhnoi etnokultury studentiv zasobamy narodnoho dekoratyvno-prykladnoho mystetstva [Formation of artistic ethno-culture of students by means of folk arts and crafts]. <em>Narodne Mystetstvo, 1/2,</em> 54–55.</li> </ol> <p><em>Стаття надійшла до редакції 29. 06. 2019 р. </em></p> Олег Андрійович Тимків ##submission.copyrightStatement## http://artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/84 пн, 05 сер 2019 20:58:00 +0300 Реалізація ідей Нової української школи в підручниках «Мистецтво» (1 та 2 класи) http://artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/85 <p><strong>УДК 001.1 : [- 027.31 : 373](477) :[ ( 075): 7 ] <br></strong></p> <p><strong><a href="https://doi.org/10.32405/2308-8885-2019-3-32-35" target="_blank" rel="noopener">https://doi.org/10.32405/2308-8885-2019-3-32-35</a></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>У статті розглянуто основні шляхи реалізації ідей Нової української школи в авторських підручниках інтегрованого курсу «Мистецтво» для 1 та 2 класів закладів загальної середньої освіти (К. : Школяр, 2018, 2019).</p> <p>Зокрема, схарактеризовано окремі методи та форми інтеграції змісту мистецької освіти, висвітлено можливості посилення виховного та розвивального компонентів навчання, формування на уроках мистецтва мовленнєвої, інформаційної компетентностей учнів тощо. Наведено приклади конкретних завдань, які спрямовано на реалізацію ідей Нової української школи у процесі початкової мистецької освіти.</p> <p><strong>Ключові слова:</strong> реалізація ідей, Нова українська школа, початкова мистецька освіта, підручники «Мистецтво» (1 та 2 класи), зміст і навчально-методичний апарат, інтеграція, компетентності.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Лобова О. В., доктор педагогических наук, профессор кафедры дошкольного и начального образования Сумского государственного педагогического университета имени А. С. Макаренко, г. Сумы, Украина, olgalo11@yandex.ru</strong></p> <p><strong>Реализация идей новой украинской школы в учебниках «Искусство» (1 и 2 классы) </strong></p> <p>В статье рассмотрены основные пути реализации идей Новой украинской школы в авторских учебниках интегрированного курса «Искусство» для 1 и 2 классов учреждений общего среднего образования (Киев : Школяр, 2018, 2019). В частности, охарактеризованы отдельные методы и формы интеграции содержания художественного образования, освещены возможности усиления воспитательного и развивающего компонентов обучения, формирования на уроках искусства речевой, информационной компетентностей учащихся и тому подобное. Приведены примеры конкретных заданий, направленных на реализацию идей Новой украинской школы в процессе начального художественного образования.</p> <p><strong>Ключевые слова:</strong> реализация идей, Новая украинская школа, начальное художественное образование, учебники «Искусство» (1 и 2 классы), содержание и учебно-методический аппарат, интеграция, компетентности.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>O.V. Lobova, Doctor of Sciences in Educations, Professor of Department of Preschool and Primary Education of Sumy State Pedagogical University named after A.S.Makarenko, Sumy, Ukraine,</strong></p> <p><strong>Implementation the ideas of the New Ukrainian School in the Textbooks “Art” (1<sup>st</sup> and 2<sup>nd </sup>grades)</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>The article presents main ways of implementing the ideas of the New Ukrainian School in the author’s textbooks for the integrated course “Art” for the 1<sup>st</sup> and 2<sup>nd</sup> grades of institutions of general secondary education (Kyiv: Shkoliar, 2018, 2019).</p> <p>Integration is identified as the main feature of the textbooks – introducing children with the essence and types of arts. Music and fine art are dominant among them.</p> <p>Various tasks of textbooks, which provide the priority of practical activity for pupils, are characterized. Such new sections as “Art Tips” and “Your Art Holidays” are directed at developing students’ skills of practical work.</p> <p>The educational component of the content of art education, aimed at involving children into the ideals of beauty, spirituality, formation of high moral qualities, is analyzed. Many tasks are Ukraine-oriented, directed at building culture of communication with art and implementing the educational potential of collective art activity.</p> <p>Considerable attention is paid to formation of speech competence of primary students. For this purpose, the textbooks are enriched with the section “The Minute-Speaker”, as well as “Vocabularies” to certain units and the general dictionary at the end of the textbook. A number of tasks contribute to development of connected speech.</p> <p>Requirements to formation of students’ information competence are implemented through the tasks that guide children to work with modern media resources. All musical and some visual works of the textbook have QR codes that give access to appropriate visual aids via smartphones.</p> <p>The educational and methodological apparatus of the textbook helps to continuously maintain attention and stimulate learners’ cognitive activity, provides the possibility of free choice of given material, creates preconditions for the diversification and optimization of students’ productive independent learning.</p> <p><strong>Key words:</strong> implementation of ideas, New Ukrainian School, art education, textbooks “Art” (1<sup>st</sup> and 2<sup>nd</sup> grades), content, educational and methodological apparatus, integration, competences.</p> <p>&nbsp;</p> <p>СПИСОК ДЖЕРЕЛ</p> <p>1. Сорока В. Від «пілота» до польоту. Освіта України. 2017. № 44. С. 8.<br>2. Державний стандарт початкової освіти школи [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.schoollife.org.ua <br>3. Комаровська О. А. Мистецькі досягнення учнів: що і як оцінюємо Мистецтво та освіта. 2018. № 4. С. 2–6. <br>4. Концепція нової української школи. URL: https://www.slideshare.net/tsnua/ss-70132344<br>5. Лобова О. В. Мистецтво : підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної середньої освіти. Київ : Школяр, 2018. 144 с. <br>6. Лобова О. В. Мистецтво : підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів загальної середньої освіти. Київ : Школяр, 2019. 144 с.<br>7. Лобова О. В. Розбудова нової української школи: позитиви і проблеми Scientific Journal Virtus. 2017. # 19, Desember. С. 82–84.<br>8. Савченко О. Переваги та ризики. Освіта України. 2017. № 44. С. 9.<br>9. Типові освітні програми. URL: https://mon.gov.ua</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>References</strong></p> <p>1. Soroka, V. (2017, November13). Vid «pilotu» do polotu [From the ‘pilot’ to the flight]. Osvita Ukrainy, 44, 8.<br>2. Derzhavnyi standart pochatkovoi osvity shkoly [State standard for primary school education]. Retrieved from https://www.schoollife.org.ua<br>3. Komarovska, O.A. (2018). Mystetski dosiahnennia uchniv: shcho i yak otsiniuiemo [The students’ artistic achievements: What do we appreciate]. Mystetstvo ta Osvita, 4, 2-6. <br>4. Kontseptsiia novoi ukrainskoi shkoly [Concept of a New Ukrainian School]. Retrieved from https://www.slideshare.net/tsnua/ss-70132344<br>5. Lobova, O.V. (2018). Mystetstvo: pidruchnyk intehrovanoho kursu dlia 1 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity [Art: Textbook for integrated course for 1st grade in general secondary education]. Kyiv: Shkoliar. <br>6. Lobova, O.V. (2019). Mystetstvo: pidruchnyk intehrovanoho kursu dlia 2 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity [Art: Textbook for integrated course for 2nd grade in general secondary education]. Kyiv: Shkoliar.<br>7. Lobova, O.V. (2017, December). Rozbudova novoi ukrainskoi shkoly: pozytyvy i problemy [Building a New Ukrainian School: benefits and problems]. Scientific Journal Virtus, 19, 82-84.<br>8. Savchenko, O. (2017, November 13). Perevahy ta ryzyky [Benefits and risks]. Osvita Ukrainy, 44, 9.<br>9. Typovi osvitni prohramy [Typical educational programs]. Retrieved from https://mon.gov.ua</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Стаття надійшла до редакції 03.07.2019 р.</em></p> Ольга Володимирівна Лобова ##submission.copyrightStatement## http://artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/85 пн, 05 сер 2019 22:42:14 +0300 Організація навчання в коледжі мистецтв http://artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/86 <p><strong>УДК 377.36 : 7 (0423)</strong></p> <p><a href="https://doi.org/10.32405/2308-8885-2019-3-36-41" target="_blank" rel="noopener"><strong>https://doi.org/10.32405/2308-8885-2019-3-36-41</strong></a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Розглянуто проблему організації фахової передвищої мистецької освіти в коледжах мистецтв. На основі аналізу запитів у зазначеній ланці мистецької освіти представлено власні міркування авторів щодо її вдосконалення, окреслено шляхи вирішення педагогічних, психологічних, організаційних, кадрових, правових, ергономічних і матеріально-фінансових питань з тим, щоб забезпечити якісну професійну підготовку майбутніх учителів музики відповідно до оновленого змісту освіти і сприяти формуванню ключових компетентностей студентів – майбутніх педагогів-музикантів у коледжах мистецтв.</p> <p><strong>Ключові слова: </strong>передвища мистецька освіта, профільне навчання, коледж мистецтв, музична освіта, студенти коледжу мистецтв.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Ромашенко В. Е., </strong>кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры педагогики и образования Мариупольского государственного университета, г.&nbsp;Мариуполь, Донецкая обл., Украина, <a href="mailto:romashenkov86@gmail.com">romashenkov86@gmail.com</a>;</p> <p><strong>Щербак О. В., </strong>магистрантка кафедры педагогики и образования Мариупольского государственного университета, студентка Мариупольского колледжа искусств, г.&nbsp;Мариуполь, Донецкая обл., Украина, studentka103@gmail.com</p> <p><strong>Организация обучения в колледже искусств</strong></p> <p>Рассмотрена проблема организации профильного предвысшего образования в колледжах искусств. На основе анализа запросов в данном звене образования представлены собственные суждения авторов касательно ее усовершенствования, очерчены пути решения педагогических, психологических, организационных, кадровых, правовых, эргономических и материально-финансовых вопросов с тем, чтобы улучшить качественную профессиональную подготовку будущих учителей музыки в соответствии с обновленным содержанием образования и способствовать формированию ключевых компетентностей студентов – будущих педагогов-музыкантов.</p> <p><strong>Ключевые слова: </strong>предвысшее образование в сфере искусства, профильное обучение, колледж искусств, образование, студенты колледжа искусств.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>V.Ye. Romashenko, PhD., </strong>Senior Lecturer of the Department of Pedagogy and Education of Mariupol State University, Mariupol, Donetsk Region, Ukraine, <a href="mailto:romashenkov86@gmail.com">romashenkov86@gmail.com</a>;</p> <p><strong>O.V. Shcherbak, </strong>Master’s Degree of Mariupol State University, Student of Mariupol College of Art, Mariupol, Donetsk Region, Ukraine, <a href="mailto:studentka103@gmail.com">studentka103@gmail.com</a></p> <p><strong>Organizing education in College of Arts</strong></p> <p>The article deals with the organization of professional before higher education of arts in college of arts. Based on analysis of art education needs, the authors presents their own reflections how to improve it, as well as the ways how to solve pedagogical, psychological, organizational, personnel, legal, material and financial issues in order to provide high-quality professional training of future music teachers according to the updated content of education and promote the formation of key competencies of students – future music teachers in college of arts. Among the authors’ suggestions are the following: improvement of students’ skills of foreign languages ​​at the expense of additional hours and internships in other countries within the framework of the projects; mastering of music editors (Finale, Sibelius, MuseScore, etc.) at IT lessons; introduction of the practice of working with a microphone at the elective course “Actor’s Skills”; introduction and presentation of creative student’s projects at student conferences and festivals; improvement of information and legal provision on the college website through the typical educational programs, the list of electronic literature, in particular in e-book, as well as information on the activities of the student council and other projects; creation of a favourable psychological atmosphere in team of the institution during concerts and other events; increasing students’ competence through cooperation with the public, cultural institutions; improvement of the material and technical base of the institutions by attracting sponsorship; financial encouragement for teaching staff and college students at the expense of funding, etc.</p> <p>The authors analyze normative documents, which regulate the activity of institutions of professional before higher education of arts (college of arts). Moreover, they give a list of key and professional competencies which testifies the junior specialists’ readiness to musical and pedagogical activities.</p> <p><strong>Key words:</strong> before higher education of arts, profile education, college of arts, education, students of college of arts.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><em>СПИСОК ДЖЕРЕЛ</em></p> <ol> <li class="show">Байкал Д. У. Методологические подходы и педагогические принципы музыкально-теоретической подготовки турецких студентов – будущих учителей музыки в вузах Украины. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П.&nbsp;Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. 2015. Випуск 18 (23). С.&nbsp;310–314. URL:&nbsp;<a href="http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/15003/1/Demyr.pdf">http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/15003/1/Demyr.pdf</a></li> <li class="show">Бондаренко&nbsp;Н. В.,&nbsp;Косянчук&nbsp;С. В. Реформування навчальних програм: більше запитань, ніж відповідей. Український педагогічний журнал. 2017. № 2. С. 112–119.</li> <li class="show">Закон України «Про освіту» від 28 верес. 2017&nbsp;р. URL:&nbsp;http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145–19</li> <li class="show">Закон України «Про фахову перевищу освіту» від 9 сер. 2019&nbsp;р. URL: <a href="https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19">https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19</a></li> <li class="show">Литвинчук І. А. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності керівника закладу освіти. Електронне наукове фахове видання «Теорія та методика управління освітою». 2009. Випуск 2. С. 1–12 URL: <a href="http://umo.edu.ua/katalogh-vidanj/elektronne-naukove-fakhove-vidannja-teorija-ta-metodika-upravlinnja-osvitoju-vipusk-2-2009">http://umo.edu.ua/katalogh-vidanj/elektronne-naukove-fakhove-vidannja-teorija-ta-metodika-upravlinnja-osvitoju-vipusk-2-2009</a></li> <li class="show">Міністерство освіти, університету та досліджень Італії. Міжнародна мобільність студентів. URL: <a href="https://www.miur.gov.it/web/guest/afam-alta-formazione-artistica-musicale-e-coreutica1">https://www.miur.gov.it/web/guest/afam-alta-formazione-artistica-musicale-e-coreutica1</a></li> <li class="show">Наказ МОН №&nbsp;570 від&nbsp;01&nbsp;чер.&nbsp;2018 «Про затвердження типової освітньої програми профільної середньої освіти закладів освіти, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти» URL: <a href="https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-profilnoyi-serednoyi-osviti-zakladiv-osviti-sho-zdijsnyuyut-pidgotovku-molodshih-specialistiv-na-osnovi-bazovoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti">https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-profilnoyi-serednoyi-osviti-zakladiv-osviti-sho-zdijsnyuyut-pidgotovku-molodshih-specialistiv-na-osnovi-bazovoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti</a></li> <li class="show">Наказ МОН №727 від 24.05.2019 «Про затвердження стандарту вищої професійної освіти за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» URL: <a href="https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/05/28/025-muzichne-mistetstvo-bakalavr.pdf">https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/05/28/025-muzichne-mistetstvo-bakalavr.pdf</a></li> <li class="show">Нова українська школа. Міністерство освіти і науки України, 2016. 34 с.</li> <li class="show">Федоренко С. В. Теорія і методика формування гуманітарної культури студентів вищих навчальних закладів США : дис… д-ра пед. наук : 13.00.07 / Нац. акад. пед. наук Укр., Інст. пробл. вих. Київ, 2017. 551&nbsp;с. URL: <a href="http://lib.iitta.gov.ua/710010/1/Fedorenko_dis.pdf">http://lib.iitta.gov.ua/710010/1/Fedorenko_dis.pdf</a></li> <li class="show">Фижделюк В. Ю., Калинчук Є. Г. Туристичний пленер: практичний досвід роботи зі студентами. Мистецтво та освіта. 2019. № 2 (92). Київ : Педагогічна думка. С. 30–32.</li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p><strong>References</strong></p> <ol> <li class="show">Baikal, D.U., (2015). Metodologicheskie podkhody i pedagogicheskie printsipy muzykalno-teoreticheskoi podgotovki turetskikh studentov – budushchikh uchitelei muzyki v vuzakh Ukrainy [The methodological approaches and pedagogical principles of musical and theoretical training for Turkish students in Ukraine universities]. <em>Naukovyy chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M.P. Drahomanova Seriia 14. Teoriia i metodyka mystetskoi osvity</em>: <em> 18</em>(23), (pp. 310-314). Retrieved from <a href="http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/15003/1/Demyr.pdf">http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/15003/1/Demyr.pdf</a></li> <li class="show">Bondarenko, N.V., &amp;&nbsp;Kosianchuk,&nbsp;S. V. (2017). Reformuvannia navchalnykh program: bilshe zapytan, nizh vidpovidei [Curriculum reforming: More questions than answers]. <em>Ukrayinskyi Pedahohichnyi Zhurnal</em> <em>[Ukrainian Educational Journal], 2,</em> 112-119.</li> <li class="show"><em>Zakon Ukrainy «Pro osvitu»</em> [Law of Ukraine&nbsp;“On Education”]. (2017). Retrieved from <a href="http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145–19">http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145–19</a>.</li> <li class="show"><em>Zakon Ukrainy «Pro fakhovu perevyshchu osvitu» </em>[The Law of Ukraine&nbsp;“On professional before higher education”]. (2019, 9 September). Retrieved from <a href="https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19">https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19</a></li> <li class="show">Lytvynchuk , I.&nbsp;A. (2009). Informatsiine zabezpechennia upravlinskoi diialnosti kerivnyka zakladu osvity [Information provision of managerial activity of the head of the educational institution]. <em>Teoriia ta Metodyka Upravlinnia Osvitoiu, 2,</em> 1-19. Retrieved from <a href="http://umo.edu.ua/katalogh-vidanj/elektronne-naukove-fakhove-vidannja-teorija-ta-metodika-upravlinnja-osvitoju-vipusk-2-2009">http://umo.edu.ua/katalogh-vidanj/elektronne-naukove-fakhove-vidannja-teorija-ta-metodika-upravlinnja-osvitoju-vipusk-2-2009</a>&nbsp;</li> <li class="show"><em>Ministerstvo osvity, universytetu ta doslidzhen Italii. Mizhnarodna mobilnist studentiv</em> [Ministry of Education, University and Research in Italy. International student mobility.]. Retrieved from <a href="https://www.miur.gov.it/web/guest/afam-alta-formazione-artistica-musicale-e-coreutica1">https://www.miur.gov.it/web/guest/afam-alta-formazione-artistica-musicale-e-coreutica1</a></li> <li class="show">Ministry of Education and Science of Ukraine. (2018). <em>Pro zatverdzhennia typovoi osvitnoi prohramy profilnoi serednoi osvity zakladiv osvity, shcho zdiisniuiut pidhotovku molodshykh spetsialistiv na osnovi bazovoi zahalnoi serednoi osvity </em>[On approval of typical educational programs of professional secondary education institutions for education associate diploma based on general basic education]. (<em>Decree No</em> 570, June 1). Retrieved from <a href="https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-profilnoyi-serednoyi-osviti-zakladiv-osviti-sho-zdijsnyuyut-pidgotovku-molodshih-specialistiv-na-osnovi-bazovoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti">https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-profilnoyi-serednoyi-osviti-zakladiv-osviti-sho-zdijsnyuyut-pidgotovku-molodshih-specialistiv-na-osnovi-bazovoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti</a></li> <li class="show">Ministry of Education and Science of Ukraine. (2019<em>). </em><em>Pro zatverdzhennia standartu vyshchoi profesiinoi osvity za spetsialnistiu 025 «Muzychne mystetstvo» dlia pershoho (bakalavrskoho) rivnia vyshchoi osvity</em> [On Approval of Standard in the specialty 025 “Musical art” of the first (Bachelor’s) level of higher education]. (<em>Decree No</em>727, May 24). Retrieved from <a href="https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/05/28/025-muzichne-mistetstvo-bakalavr.pdf">https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/05/28/025-muzichne-mistetstvo-bakalavr.pdf</a></li> <li class="show">Fedorenko, S.&nbsp;V. (2017) <em>Teoriia i metodyka formuvannia humanitarnoi kultury studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv </em>[Theory and methods of formation of the humanitarian culture of students of higher educational institutions in the United States] (Doctoral dissertation, Kyiv).</li> <li class="show">Ministry of Education and Science of Ukraine. (2016). <em>Nova ukrainska shkola</em> [New Ukrainian School].</li> <li class="show">Fyzhdeliuk, V. Yu., &amp; Kalynchuk, Ye.&nbsp;H. 2019. Turystychnyi plener: praktychnyi dosvid roboty zi studentamy [Tourist plein air: Practical experience with college students]. <em>Mystetstvo ta Osvita </em><em>[Art and Education], </em><em>2</em>(92), 30-32.</li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p><em>Стаття надійшла до редакції 28.06.2019 р.</em></p> Вікторія Євгеніївна Ромашенко, Ольга Володимирівна Щербак ##submission.copyrightStatement## http://artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/86 пн, 05 сер 2019 23:17:24 +0300 Створення мультфільмів майбутніми вчителями початкової школи як аспект підготовки до художнього навчання молодших школярів http://artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/87 <p><strong>УДК </strong><strong>378.147 : [37.011.3 : 373.3]: 778.534.6</strong></p> <p><strong><a href="https://doi.org/10.32405/2308-8885-2019-3-42-49" target="_blank" rel="noopener">https://doi.org/10.32405/2308-8885-2019-3-42-49</a></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>У статті актуалізовано проблему підготовки студентів спеціальності «Початкове навчання» в педагогічних вузах до художнього навчання молодших школярів. Складовою професійної компетентності майбутнього вчителя розглядається його медіаосвіта у взаємозв’язвку з професійною підготовкою. Стрімкий розвиток інформаційно-комп’ютерних технологій зумовлює необхідність грамотного і &nbsp;&nbsp;доцільного їх використання у навчально-виховному процесі у початковій школі.</p> <p>Автором пропонується в процесі художнього навчання молодших школярів застосовувати таку форму спільної художньо-творчої роботи педагога й учнів як виготовлення мультфільмів, що передбачає створення студентами під час навчання у вузі власних мультфільмів. Наведено приклади створення мультфільмів з різною освітньою метою і завданнями.</p> <p>Розглянуто етапи створення мультфільмів майбутніми учителями початкових класів: вибір теми і придумування сюжету мультфільму, розробка його персонажів, розкадровка, зйомка, монтаж і презентація мультфільмів.</p> <p>Розкрито педагогічний потенціал мультиплікації і її можливості в художньому навчанні молодших школярів. Описано форми ознайомлення учнів з картинами художників з використанням засобів мультиплікації: «оживлення» картини, придумування сюжету майбутнього мультфільму на основі картини. Виокремлено продуктивну форму роботи над мультфільмом як&nbsp; ілюстрування дитячих пісень.</p> <p>Зроблено висновки про необхідність вивчення педагогічних можливостей мультиплікації в мистецькій освіті молодших школярів,&nbsp; розробки рекомендацій для вчителів-практиків щодо застосування засобів мультиплікації у всебічному і художньому навчанні учнів на уроках мистецтва у початковій школі.</p> <p><strong>Ключові слова:</strong> майбутні вчителі початкової школи, художнє навчання молодших школярів, мультиплікація, мультфільм, етапи створення мультфільмів.</p> <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> <p><strong>Джафарова О. С.,</strong> кандидат педагогических наук, старший преподаватель Крымского инженерно-педагогического университета, г. Симферополь, АР Крым, е-mail: dub.okeana@gmail.com</p> <p><strong>Создание мультфильмов будущими учителями начальной школы как аспект подготовки к художественному обучению младших школьников</strong></p> <p>Актуализирована проблема подготовки студентов специальности «Начальное образование» в педагогических вузах к художественному обучению младших школьников. Предлагается в процессе художественного обучения младших школьников совместное творчество педагога и детей по созданию мультфильмов, что предполагает создание студентами своих собственных творческих художественных работ – мультфильмов на этапе обучения в вузе. Приведены примеры создания мультфильмов с разной образовательной целью. Рассмотрены этапы создания мультфильмов будущими учителями начальных классов: выбор темы и придумывание сюжета, разработка персонажей, раскадровка, съемка, монтаж и презентация творческих работ.</p> <p>Раскрыт педагогический потенциал мультипликации и ее возможности в художественном обучении младших школьников. Указаны формы ознакомления учеников с картинами художников с использованием средств мультипликации: оживление картины, придумывание своего сюжета на основе картины. Продуктивной формой работы является иллюстрирование детских песен.</p> <p><strong>Ключевые слова:</strong> будущие учителя начальной школы, художественное обучение младших школьников, мультипликация, мультфильм, этапы создания мультфильмов.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Dzhafarova О. S., </strong>PhD, Senior Lecturer, Crimean Engineering and Pedagogical University, Simferopol, Crimea, <a href="mailto:dub.okeana@gmail.com">dub.okeana@gmail.com</a></p> <p><strong>Features of creating cartoons by future teachers of primary school as an aspect of preparing for artistic training of children of primary school</strong></p> <p>The problem of preparing students for the specialties of “Primary Education” of pedagogical universities is actualized as the preparation of future teachers of primary school for artistic training of children of primary school. In the process of artistic training of primary schoolchildren, teacher and children work together in creating cartoons. It involves creating student’s own creative artistic works (cartoons) at the stage of studying at universities.</p> <p>Based on disclosure of the essence of animation, the definition of animated pedagogy as a branch of pedagogical science is defined. The subject of animated pedagogy is the study of animation as a means of artistic and creative complex personal development which studies the features of perception, understanding, and evaluation of animated works, as well as enriches the creative experience in the process of creating cartoons independently. The examples of creating cartoons with different educational purposes are given. The stages of creating cartoons by future primary school teachers: the choice of topics and plotting, character development, storyboarding, filming, editing and presentation of creative works are described. Each stage solves certain tasks of artistic education for both future primary school teachers and primary schoolchildren.</p> <p>The pedagogical potential of animation and its possibilities in art education of primary schoolchildren is revealed. The specified forms of works on acquaintance of primary schoolchildren with paintings of artists using cartoons: animating the picture, inventing a plot based on the artist’s painting. The productive form of work is the illustration of children’s songs.</p> <p><strong>Keywords:</strong> future teachers of primary school, art education of children of primary school, animation, cartoon, stages of creating cartoons.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>СПИСОК ДЖЕРЕЛ</em></p> <ol> <li class="show">Гич Г. М. Учні нової української школи як носії «нової грамотності» і суб’єкти освітнього процесу. Мистецтво та освіта. № 1 (91). Київ : Педагогічна думка, 2019. С. 12–14.</li> <li class="show">Гуцало Е. У. Вікова психологія: електронний навчальний курс / Е.У. Гуцало; Система управління електронними курсами КДПУ ім. В. Винниченка. URL: moodle.kspu.kr.ua/course/view.php?id=212</li> <li class="show">Коробейщикова Е. А. Формирование целостной картины мира у детей на занятиях в студии мультипликации URL: <a href="http://cdtor.ru/tekhnicheskij-otdel/publikatsii/1006-formirovanie-tselostnoj-kartiny-mira-u-detej-na-zanyatiyakh-v-studii-multiplikatsii">http://cdtor.ru/tekhnicheskij-otdel/publikatsii/1006-formirovanie-tselostnoj-kartiny-mira-u-detej-na-zanyatiyakh-v-studii-multiplikatsii</a></li> <li class="show">Красный Ю. Е. Мультфильм руками детей / Юрий Ешуанович Красный, Лина Ивановна Курдюкова. Москва : Просвещение, 1990. 176 с.</li> <li class="show">Кудрявцев М. Виды анимации. URL: <a href="http://www.cartoontower.ru/node/287">http://www.cartoontower.ru/node/287</a></li> <li class="show">Лущинська О. Мультиплікації як один із засобів впливу на свідомість та поведінку молодших школярів. Гірська школа українських Карпат. 2016. № 15. С. 190–193.</li> <li class="show"><em>Мелик-Пашаев А. А. </em>Мультипликация – надежда художественного образования? Искусство в школе. URL: http://art-inschool.ru/article/multiplikaciya-nadezhda-hudozhestvennogo-obrazovaniya</li> <li class="show">Психология детей младшего школьного возраста : учебник и практикум для бакалавров / под общ. ред. А. С. Обухова. Москва : Юрайт, 2014. 583 с.</li> <li class="show">Сітцева М. Роль мультиплікації у розвитку дитини в умовах інформаційного суспільства. URL: <a href="http://www.inforum.in.ua/conferences/12/2/12">http://www.inforum.in.ua/conferences/12/2/12</a>.</li> <li class="show">Чухно С. В. Мультипликация как инновационный метод в работе с одаренными детьми. Москва : Буки-Веди, 2015. 124 с.</li> <li class="show">Recommendations Addressed to the United Nations Educational Scientific and Cultural Organization UNESCO. In Education for the Media and the Digital Age. Vienna: UNESCO, 1999, Р. 273–274.</li> </ol> <p><strong>References</strong></p> <ol> <li class="show">Melik-Pashaev, A.&nbsp;A. (n.d.). Multiplikatsiia – nadezhda khudozhestvennogo obrazovaniia? [Animation – the hope of art education?]. <em>Iskusstvo v shkole.</em> Retrieved from <a href="http://art-inschool.ru/article/multiplikaciya-nadezhda-hudozhestvennogo-obrazovaniya">http://art-inschool.ru/article/multiplikaciya-nadezhda-hudozhestvennogo-obrazovaniya</a></li> <li class="show">Sittseva, M. (2012). <em>Rol multyplikatsii u rozvytku dytyny v umovakh informatsiinoho suspilstva </em>[The role of animation in the development of the child in the information society]. Retrieved from <a href="http://www.inforum.in.ua/conferences/12/2/12">http://www.inforum.in.ua/conferences/12/2/12</a></li> <li class="show">Lushchinska, O. (2016). Multyplikatsii yak odyn iz zasobiv vplyvu na svidomist ta povedinku molodshykh shkoliariv [Cartoons as one of the means of influencing the consciousness and behavior of children of primary school]. <em>Hirska shkola ukrainskykh Karpat, 15,</em> 190-193.</li> <li class="show">Chukhno, S.&nbsp;V. (2015). <em>Multiplikatsiia kak innovatsionnyi metod v rabote s odarennymi detmi</em> [Animation as an innovative method in working with gifted children]. Moscow: Buki-Vedi.</li> <li class="show">Kudriavtsev, M. (2015). <em>Vidy animatsii</em> [Types of animation]. Retrieved from <a href="http://www.cartoontower.ru/node/287">http://www.cartoontower.ru/node/287</a></li> <li class="show">Krasnyi, Yu. E. (1990). <em>Multfilm rukami detei</em> [Cartoon made by children]. Moscow: Prosveshchenie.</li> <li class="show">Korobeishchikova, E.&nbsp;A. (2012). <em>Formirovanie tselostnoi kartiny mira u detei na zaniatiiakh v studii multiplikatsii</em> [Formation of a complete picture of the world in children in the classroom in the animation studio]. Retrieved from <a href="http://cdtor.ru/tekhnicheskij-otdel/publikatsii/1006-formirovanie-tselostnoj-kartiny-mira-u-detej-na-zanyatiyakh-v-studii-multiplikatsii">http://cdtor.ru/tekhnicheskij-otdel/publikatsii/1006-formirovanie-tselostnoj-kartiny-mira-u-detej-na-zanyatiyakh-v-studii-multiplikatsii</a></li> <li class="show">Obukhova, A.&nbsp;S. (Ed). (2014). <em>Psikhologiia detei mladshego shkolnogo vozrasta</em> [Psychology of children of primary school age]. Moscow: Izdatelstvo Yurait.</li> <li class="show">Hutsalo, E.&nbsp;U. (2016). <em>Vikova psykholohiia</em> [Age-related psychology]. Retrieved fromkspu.kr.ua/course/view.php?id=212</li> <li class="show">Hych, H.&nbsp;M. (2019). Uchni novoi ukrainskoi shkoly yak nosii «novoi hramotnosti» i subiekty osvitnoho protsesu [Students of the New Ukrainian school as the bearers of “new literacy” and subjects of the educational process]. <em>Mystetstvo ta Osvita [Art and Education], 1</em>(91), 12-14.</li> <li class="show">Recommendations Addressed to the United Nations Educational Scientific and Cultural Organization UNESCO. (1999). In <em>Education for the media and the digital age </em>(pp. 273-274).Vienna: UNESCO.</li> </ol> <p><em>Стаття надійшла до редакції </em><em>08.05.2019</em> <em>р.</em></p> Оксана Сергіївна Джафарова ##submission.copyrightStatement## http://artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/87 вт, 06 сер 2019 00:06:00 +0300 Дистанційний курс «Методика викладання мистецтва в початкові школі на засадах НУШ» як засіб професійного саморозвитку вчителя мистецтва http://artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/88 <p><strong>УДК [37.091.33 : 7 : 373.3] : 37.018. 43 (042.4) </strong></p> <p><strong><a href="https://doi.org/10.32405/2308-8885-2019-3-50-53" target="_blank" rel="noopener">https://doi.org/10.32405/2308-8885-2019-3-50-53</a></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Висвітлено особливості організації дистанційного навчання вчителів на засадах НУШ як новітнього засобу професійного саморозвитку сучасного вчителя мистецтва. Подано опис структури та змісту модульного навчання вчителів, зазначено цифрові технології, інструменти та ресурси. Описано можливості додатків Google для обміну досвідом учасників дистанційного курсу. Представлено опис інтерактивних дощок, онлайн-сервісів та редакторів для роботи зі звуком та відео. Зазначено шляхи удосконалення дистанційного та змішаного навчання на засадах НУШ для вчителів, що викладають курс у початковій школі.</p> <p><strong>Ключові слова:</strong> дистанційне навчання, професійний саморозвиток, вчитель мистецтва, методика викладання мистецтва, початкова школа, Нова українська школа.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Кондратова Л. Г.,&nbsp;</strong> кандидат педагогических наук, доцент кафедры открытых образовательных систем и информационно-коммуникационных технологий ГВУЗ «Университет менеджмента образования» АПН Украины, , г.Киев, Украина, <a href="mailto:lkondratovaua@gmail.com">lkondratovaua@gmail.com</a></p> <p><strong>Дистанционные курсы «Методика преподавания искусства в начальной школе на принципах НУШ» как средство профессионального саморазвития учителя искусства</strong></p> <p>Освещены особенности организации дистанционного обучения учителей на основе НУШ как нового средства профессионального саморазвития современного учителя искусства. Дано описание структуры и содержания модульного обучения учителей, указано цифровые технологии, инструменты и ресурсы. Описаны возможности приложений Google для обмена опытом участников дистанционного курса. Представлено описание интерактивных досок, онлайн-сервисов и редакторов для работы со звуком и видео. Предложено пути совершенствования дистанционного и смешанного обучения на основе НУШ для учителей, преподающих курс в начальной школе.</p> <p><strong>Ключевые слова:</strong> дистанционное обучение, профессиональное саморазвитие, учитель искусства, методика преподавания искусства, начальная школа, Новая украинская школа.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>L.G. Kondratova, PhD, </strong>Associate Professor of the Department of Open Educational Systems, Information and Communication Technologies of the University of Educational Management of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine, <a href="mailto:lkondratovaua@gmail.com">lkondratovaua@gmail.com</a></p> <p><strong>Distance courses “Methodology of teaching art in primary school based on principles of the New Ukrainian School” as a means of professional self-development of an art teacher</strong></p> <p>The features of organization of the distance learning for teachers based on the New Ukrainian School as a new means of professional self-development of the modern art teacher are highlighted. The components of professional self-development of art teachers, developed in the process of distance learning of teachers, are mentioned. The distance learning course allows increasing the level of professional competence and self-development in the field of art teaching methods for primary school students based on the latest digital technologies and digital tools. The structure and content of modular training of teachers based on the Google Classroom service is described. The effective forms and technologies of training are described. The importance of practical tasks based on Google Documents with public access, online services for work with sound and video, online interactive whiteboard Padlet and watching video lectures and video instructions tools by YouTube live broadcasts for professional self-development of art teachers, is described. The experience of mastering rules how to use electronic learning tools at art lessons is described: electronic textbook, electronic notebooks and albums, interactive manuals. Digital technologies, tools and resources are indicated. The capabilities of Google applications to exchange participants’ experience in distance learning course are described. Google applications that can be used for art teaching are described. The achievements of the distance learning course are created by means of Padlet interactive whiteboard tools, online services to work with sound and video, Google applications for collaborative learning and interaction. The ways how to improve distance and blended learning based on the New Ukrainian School for primary school teachers, are indicated.</p> <p><strong>Keywords</strong>: distance learning, professional self-development, art teacher, art teaching methods, primary school, New Ukrainian School.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>СПИСОК ДЖЕРЕЛ</em></p> <p>&nbsp;</p> <ol> <li class="show">Адамова І., Головачук Т. Дистанійне навчання: сучасний погляд на переваги і проблеми. Витоки педагогічної майстерності. 2012. № 10. С. 3–6.</li> <li class="show">Закон України «Про освіту». URL: <a href="http://osvita.ua/legislation/law/2231/3">http://osvita.ua/legislation/law/2231/3</a>. С. 1.</li> <li class="show">Кондратова Л. Г. Формування відкритого освітнього середовища сучасної мистецької післядипломної педагогічної освіти в контексті євроінтеграційних процесів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / редкол.: Т.&nbsp;І.&nbsp;Сущенко (голов. ред.) та ін. Запоріжжя : КПУ, 2017. Вип.&nbsp;56–57&nbsp;(109–110). С.&nbsp;201–207.</li> <li class="show">Концепція Нова українська школа. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf</li> <li class="show">Концептуальна модель проектування технологій навчання в системі відкритої післядипломної педагогічної освіти / Л.&nbsp;Л.&nbsp;Ляхоцька, Л.&nbsp;Г.&nbsp;Кондратова, Л.&nbsp;В.&nbsp;Калачова. Київ, 2015. С.&nbsp;58–63.</li> <li class="show">Положення про дистанційне навчання. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13</li> <li class="show">Професійний саморозвиток майбутнього фахівця : монографія / за ред. В.&nbsp;А. Ковальчук. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. 204 с.</li> <li class="show">Відкрита післядипломна педагогічна освіта і дистанційне навчання в запитаннях і відповідях : наук.-метод. посіб. / В. В. Олійник ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. Київ : «А.С.К.», 2013. 312 с.</li> <li class="show">Клокар Н. Методологічні основи запровадження дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації. Шлях освіти. 2007. № 4 (46). С. 38–41.</li> <li class="show">Положення про організацію очно-дистанційного підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти / за заг. ред. В. В. Олійника. Київ : ЦІППО, 2005. 40 с.</li> <li class="show">Дистанційне навчання в післядипломній педагогічній освіті (в схемах і таблицях) / [Олійник В. В., Гравіт В. О., Антощук С. В., Сябрук Т. І., Кліменко А. Л., Ляхоцька Л. Л.] ; за заг. ред. В. В. Олійника. Київ : ЦІППО, 2003. 75 с.</li> </ol> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>References</strong></p> <ol> <li class="show">Adamova, I., &amp; Holovachuk, T. (2012). Dystaniine navchannia: suchasnyi pohliad na perevahy i problemy [Distance learning: Modern view on challenges and problems]. Vytoky Pedahohichnoi Maisternosti, 10, 3-6.</li> <li class="show">Zakon Ukrainy «Pro osvitu» [The Law of Ukraine “On Education”]. Retrieved from <a href="http://osvita.ua/legislation/law/2231/3,s.1">http://osvita.ua/legislation/law/2231/3,s.1</a></li> <li class="show">Kondratova, L.H. (2017). Formuvannia vidkrytoho osvitnoho seredovyshcha suchasnoi mystetskoi pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity v konteksti yevro intehratsiinykh protsesiv [Formation of the open educational environment of modern artistic postgraduate pedagogical education in the context of euro integration processes]. In T. I. Sushchenko (Ed.), Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh: zb. nauk. pr.: Vol. 56-57 (109-110) (pp. 201-207). Zaporizhzhia: KPU.</li> <li class="show">Kontseptsiia Nova ukrainska shkola [The Concept the New Ukrainian School]. Retrieved from <a href="https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf">https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf</a></li> <li class="show">Liakhotska, L.&nbsp;L., Kondratova L.&nbsp;H., &amp; Kalachova, L.&nbsp;V. (2015). Kontseptualna model proektuvannia tekhnolohii navchannia v systemi vidkrytoi pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity (pp. 58-63). Kyiv.</li> <li class="show">Polozhennia pro dystantsiine navchannia [Provisions on distance learning]. Retrieved from <a href="https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13">https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13</a></li> <li class="show">Kovalchuk, V.&nbsp;A. (Ed.). (2011). Profesiinyi samorozvytok maibutnoho fakhivtsia [Professional self-development of the future specialist]. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka.</li> <li class="show">Oliinyk, V.V. (Ed.). (2013). Vidkryta pisliadyplomna pedahohichna osvita i dystantsiine navchannia v zapytanniakh i vidpovidiakh [Open postgraduate pedagogical education and distance learning in questions and answer]. Kyiv: «A.S.K».</li> <li class="show">Klokar, N. (2007). Metodolohichni osnovy zaprovadzhennia dystantsiinoho navchannia v systemi pidvyshchennia kvalifikatsii [Methodological fundamentals for introduction of distance learning in the system of advanced training]. Shliakh Osvity, 4 (46), 38-41.</li> <li class="show">Oliinyk, V.V. (Ed.). (2005). Polozhennia pro orhanizatsiiu ochno-dystantsiinoho pidvyshchennia kvalifikatsii kerivnykh i pedahohichnykh kadriv v Tsentralnomu instytuti pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity [Regulations on the organization of internally-distance training of senior and teaching staff at the Central Institute of Postgraduate Pedagogical Education]. Kyiv: TsIPPO.</li> <li class="show">Oliinyk, V.V. (Ed.). (2003). Dystantsiine navchannia v pisliadyplomnii pedahohichnii osviti (v skhemakh i tablytsiakh) [Distance learning in postgraduate pedagogical education (in charts and tables)]. Kyiv: TsIPPO.</li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p><em>Стаття надійшла до редакції 08.07.2019 р.</em></p> Людмила Григорівна Кондратова ##submission.copyrightStatement## http://artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/88 вт, 06 сер 2019 00:27:04 +0300 Підготовка педагогів мистецьких дисциплін в умовах неформальної освіти http://artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/89 <p><strong>УДК 378. 147 : [37.011.3 – 051 : 7] : 374.72</strong></p> <p><strong><a href="https://doi.org/10.32405/2308-8885-2019-3-54-57" target="_blank" rel="noopener">https://doi.org/10.32405/2308-8885-2019-3-54-57</a></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Розглянуто поняття неформальна, інформальна, формальна освіта; наведено визначення основних моделей навчання: змішана, онлайн, офлайн; розкрито сутність поняття «проект професійного розвитку»; описано проект професійного розвитку «Толока» та його етапи; наведено концепцію події в рамках проекту професійного розвитку «Освітня толока» за темою: «Толока митців та освітян: від проекції до результату», метою якої є налагодження міжгалузевої комунікації між діячами мистецтва та освітянами мистецької освітньої галузі.</p> <p><strong>Ключові слова: </strong>неформальна, формальна, інформальна освіта; проект професійного розвитку; змішана, офлайн, онлайн моделі навчання.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Просина О. В., </strong>кандидат педагогических наук, доцент кафедры философии и образования взрослых ЦИПО ГВОУ «УМО» НАПН Украины, Киев, Украина, <a href="mailto:prosina.olga.v@gmail.com">prosina.olga.v@gmail.com</a></p> <p><strong>Подготовка педагогов, которые преподают предметы искусства в условиях неформального образования.</strong></p> <p>&nbsp;В статье рассматриваем сущность понятий неформальное, информальное, формальное образование; приводится определение основных моделей обучения: смешанная, онлайн, офлайн; раскрывается сущность понятия «проекты профессионального развития», описывается проект профессионального развития «Образовательная толока», освещается сущность каждого этапа проекта; приводится концепция мероприятия в рамках проекта профессионального развития «Образовательная толока», которая имеет тему: «Толока художников и педагогов: от проекции к результату», целью которой является налаживание межотраслевой коммуникации между деятелями искусства и педагогами, которые преподают предметы искусства.</p> <p><strong>Ключевые слова:</strong> неформальное, формальное, информальное образование; проект профессионального развития; смешанная, офлайн, онлайн модели обучения.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>O.V. Prosina, </strong>PhD,&nbsp; Associate Professor of Philosophy and Adult Education of the Central Institute of Postgraduate Pedagogical Education of the University of Educational Management&nbsp; of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Kiyv, Ukrane, <a href="mailto:prosina.olga.v@gmail.com">prosina.olga.v@gmail.com</a></p> <p><strong>Preparation of art teachers in not-formal education</strong></p> <p>The article deals with the essence of the concept of non-formal, informal, formal learning. Formal learning occurs in educational and training institutions, leading to recognised diplomas and qualifications; non-formal learning happens alongside the mainstream systems of education and training and does not typically lead to formalised certificates, non-formal learning may be provided in the workplace and through the activities of civil society organisations and groups; informal learning is a natural accompaniment to everyday life.</p> <p>The main models of learning are identified as mixed, on-line, and off-line.&nbsp; The essence of the concept of “project of professional development” is defined.&nbsp; The “Toloka” professional development project and the content of all its stages are described. The concept of the event in the framework of “Toloka” professional development project: “Toloka of artists and educators: From the plan to the result”.&nbsp; The method is to establish interdisciplinary communication between art workers and educators of the field of art education.</p> <p>Development of the “Toloka” project is aimed at creative interdisciplinary cooperation of experts among professional artists and teachers of the artistic disciplines of educational institutions in Ukraine. The “Toloka” project is a response to challenges of the information society. The low level of education in artistic disciplines in educational institutions leads to a decrease in the general level of culture in the country, levelling values out during the process of recognition of art and creative self-expression, loss of respect for national and artistic heritage, low level of cultural development and other key competencies.</p> <p><strong>&nbsp;Key words:</strong> non-formal learning, informal learning, formal learning, of professional development project; off-line, on-line, mixed models of learning.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>СПИСОК ДЖЕРЕЛ</em></p> <ol> <li class="show">Просіна О. В. Толока позашкільників: методичний путівник / О.&nbsp;В.&nbsp;Просіна / за наук. ред. проф. Т. М. Сорочан, В. В.Сидоренко. – Київ: СПД Резников В. С., 2018. 76 с.</li> <li class="show">Професійний розвиток керівників і педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у післядипломній педагогічній освіті регіонального рівня / Т. Сорочан, А. Данильєв, О. Рудіна, Б. Дьяченко. Луганськ : СПД Рєзніков В.С., 2013. 524 с.</li> <li class="show">A Memorandum on Lifelong Learning. URL: <a href="http://arhiv.acs.si/dokumenti/Memorandum_on_Lifelong_Learning.pdf">http://arhiv.acs.si/dokumenti/Memorandum_on_Lifelong_Learning.pdf</a></li> <li class="show">Arbaugh, J. B. A review of research on online and blended learning in the management disciplines: 1994–2009 / J.&nbsp;B.&nbsp;Arbaugh, А. Desai, В. Rau, B.&nbsp;S.&nbsp;Sridhar. Organization Management Journal. 2010. №7.</li> <li class="show">Moore, M. G. Theory of Transactional Distance. Theoretical Principles of Distance Education, edited by Desmond Keegan. New York : Routledge, 2000.&nbsp;С. 22–39.</li> </ol> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>References</strong></p> <ol> <li class="show">O.V. (2018). <em>Toloka pozashkilnykiv</em> [Joint work of afterschool educators]. Kyiv: SPD Reznykov V.S.</li> <li class="show">Sorochan, T., Danyliev, A., Rudina, O., &amp; Diachenko, B. (2013). <em>Profesiinyi rozvytok kerivnykiv i pedahohichnykh pratsivnykiv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv u pisliadyplomnii pedahohichnii osviti rehionalnoho rivnia</em> [Professional development of managers and pedagogical staff of general educational institutions in postgraduate pedagogical education of the regional level]. Luhansk: SPD Rieznikov V.S</li> <li class="show"><em>A memorandum on lifelong learning</em>. (2002). Retrieved from <a href="http://arhiv.acs.si/dokumenti/Memorandum_on_Lifelong_Learning.pdf">http://arhiv.acs.si/dokumenti/Memorandum_on_Lifelong_Learning.pdf</a></li> <li class="show">Arbaugh, J. B., Desai, А., Rau, В., &amp; Sridhar, B.&nbsp;S.&nbsp; (2010). A review of research on online and blended learning in the management disciplines: 1994–2009. <em>Organization Management Journal, 7.</em></li> <li class="show">Moore, M.&nbsp;G.&nbsp; (2000). Theory of transactional distance. In D.&nbsp;Keegan (Ed.), <em>Theoretical principles of distance education</em>. New York: &nbsp;Routledge.</li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p><em>Стаття надійшла до редакції 30.06. 2019 р.</em></p> Ольга Володимирівна Просіна ##submission.copyrightStatement## http://artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/89 вт, 06 сер 2019 00:31:38 +0300