Мистецтво та освіта http://artedu.com.ua/index.php/adm <p>Опис журналу</p> uk-UA vlavian@ukr.net (Вікторія Рагозіна) vlavian@ukr.net (Вікторія Рагозіна) ср, 12 чер 2019 11:17:23 +0300 OJS 3.1.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Methods of control and evaluation of academic performance of students in fine arts http://artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/68 <p><strong>ДОІ <a href="https://doi.org/10.32405/2308-8885-2019-2-2-6">https://doi.org/10.32405/2308-8885-2019-2-2-6</a><br></strong></p> <p><strong>УДК 378.016:72/77(075.8)</strong></p> <p><strong>Shevniuk</strong> <strong>Olena</strong> <strong>Leonidivna</strong><strong>, </strong><strong>Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,</strong> <strong>National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine, Kyiv</strong><strong>, </strong><strong>shevol@i.<em>ua</em></strong></p> <p><strong>m</strong><strong>ethods of control and evaluation of academic performance of students in fine arts</strong></p> <p>Одним із вирішальних факторів академічної мотивації студентів є ефективність системи оцінювання навчальної успішності майбутніх фахівців і обґрунтованість системи критеріїв такого оцінювання. У статті виокремлено ефективні репродуктивні (опитування, контрольні роботи, тестування) та продуктивні («деформовані тексти» й оцінювання продуктів творчої діяльності студентів) методи контролю й оцінювання навчальної успішності студентів з образотворчого мистецтва. У навчанні студентів образотворчого мистецтва опитування, контрольні роботи, тести зазвичай застосовуються для оцінювання досягнень із теоретичних дисциплін (історія мистецтв, кольорознавство, теорія композиції, техніки й технології образотворчого мистецтва). Вони мають певну своєрідність: домінування візуалізованих завдань, важливість виконання графічних схем, начерку, можливість створення ескіза-ідеї.</p> <p>Метод «деформованих текстів» спрямований на активізацію інтелектуального потенціалу студентів, формування їхнього критичного мислення, породжує гносеологічний конфлікт, детермінований наявним рівнем знань студента, порушує усталену системність опанованої інформації.</p> <p>Метод оцінювання продуктів творчої діяльності студентів передбачає діагностування якості виконання практичних робіт і аудиторних, і самостійних. Перевагами такого підходу є можливість забезпечити комплексне оцінювання художнього мислення і пластичних умінь студентів, оцінити рівень креативності автора, його здібності до композиційної та кольористичної евристики, візуалізації художньої ідеї, безпосереднє заохочення студентів до самооцінки та самоаналізу діяльності. Обґрунтовано спеціальну систему критеріїв оцінювання продуктів творчої діяльності студентів-художників у вигляді так званих «рубрик» із урахуванням особливостей процесу художньої творчості.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Шевнюк Е. Л., доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой изобразительного искусства Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова, Киев, Украина, </strong><strong><a href="mailto:shevol@i.ua">shevol@i.ua</a></strong></p> <p><strong>Методы контроля и оценки успеваемости студентов по изобразительному искусству</strong></p> <p>В статье определены эффективные репродуктивные (опросы, контрольные работы, тестирование) и продуктивные («деформированные тексты» и оценка продуктов творческой деятельности студентов) методы контроля и оценки успеваемости студентов по изобразительному искусству. Специальная система критериев оценки продуктов творческой деятельности студентов-художников в виде так называемых «рубрик» обоснована с учетом особенностей процесса художественного творчества.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>О</strong><strong>.L. Shevniuk,</strong> <strong>Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,</strong> <strong>National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine, Kyiv</strong><strong>, </strong><strong><a href="mailto:shevol@i.ua">shevol@i.ua</a></strong></p> <p><strong>m</strong><strong>ethods of control and evaluation of academic performance of students in fine arts</strong></p> <p>One of the decisive factors in the academic motivation of students is the effectiveness of the system for evaluating the academic performance of future professionals and the reasonableness of the system of criteria for such evaluation. The article identifies effective reproductive (interrogations, control works, testing) and productive (“deformed texts” and evaluation of products of students’ creative activity) methods of control and evaluation of academic performance of students in fine arts. In the teaching of fine art students, interrogations, control works, tests are usually used to evaluate the achievements of theoretical disciplines (history of arts, color studies, composition theory, techniques and technologies of fine arts). They have their own peculiarity – the dominance of the visualized tasks, the importance of performing graphic charts, outline, the ability to create a sketch-idea.</p> <p>The method of deformed texts is aimed at activating the intellectual potential of students, forming their critical thinking, generating gnoseological conflict, determined by the existing level of student knowledge, violating the established systematicity of captured information.</p> <p>The method of evaluating the products of students’ creative activity involves diagnosing the quality of performance of practical work, both classroom and independent. The advantages of such evaluation are the ability to provide a comprehensive assessment of artistic thinking and plastic skills of students, to assess the creativity of the author, his/her ability to compositional and colorful heuristics, visualization of the artistic idea, the direct encouragement of students to self-evaluation and self-analysis of activities. The special system of criteria for evaluating products of creative activity of students-artists in the form of so-called “headings” is grounded taking into account the peculiarities of the process of their artistic creativity.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>СПИСОК ДЖЕРЕЛ</em></p> <ol> <li>Кайдановська О. Образотворча підготовка архітекторів у вищому навчальному закладі. Львів, 2013. 197 с.</li> <li>Руденко І. В. Формування творчої активності молодших підлітків засобами образотворчого мистецтва : дисертація канд. пед. наук: спец. 13.00.07. Ін-т проблем виховання НАПН України. Київ, 2014. 200 с.</li> <li>Сова О.С. Навчальна творча пленерна практика в системі професійної підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання і виховання. Вип. 26 : зб. наук. праць / за наук. ред. В. І. Бондаря. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. С. 167–172.</li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;</strong><strong>References</strong></p> <ol> <li>Kaidanovska, O. (2013). <em>Obrazotvorcha pidhotovka arkhitektoriv u vyshchemu navchalnomu zakladi</em> [Fine education of architects in higher educational institution]. Lviv.</li> <li>Rudenko, I.&nbsp;V. (2014). <em>Formuvannia tvorchoi aktyvnosti molodshykh pidlitkiv zasobamy obrazotvorchoho mystetstva</em> [Formation of creative activity of junior teenagers by means of fine arts]. (Doctoral dissertation, Kyiv).</li> <li>Sova, O.&nbsp;S. (2015). Navchalna tvorcha plenerna praktyka v systemi profesiinoi pidhotovky maibutnoho vchytelia obrazotvorchoho mystetstva [Educational creative plenary practice in the system of professional training of the future teacher of fine arts]. In. Bondar V.&nbsp;I. (Ed.), <em>Naukovyi chasopys NPU imeni M.P.Drahomanova. Seriia 17. Teoriia i praktyka navchannia i vykhovannia: zb.&nbsp;nauk.&nbsp;Prats: Vol. 26</em> (pp. 167-172). Kyiv: Vyd-vo NPU imeni M.&nbsp;P.&nbsp;Drahomanova.</li> </ol> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><em>Стаття надійшла до редакції </em><em>22.03.2019 р.</em></p> Олена Леонідівна Шевнюк ##submission.copyrightStatement## http://artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/68 пт, 14 чер 2019 08:55:43 +0300 Руйнуємо стереотипи навчання мистецтва http://artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/70 <p><strong>ДОІ <a href="https://doi.org/10.32405/2308-8885-2019-2-6-12">https://doi.org/10.32405/2308-8885-2019-2-6-12</a><br></strong></p> <p><strong>УДК 37.091.33 : 7 : 373</strong></p> <p>У статті піднімається проблема існування стереотипів у викладанні мистецтва в загальноосвітній школі вчителями, які мають значний досвід роботи й усталену систему знань і цінностей. Автор розглядає окремі стереотипи, що стосуються організації уроку мистецтва взагалі й методики проведення певних видів музичної діяльності. Пропонує шляхи трансформацій стереотипних позицій у сучасніші способи дій вчителя НУШ, тим самим залучаючи колег до обговорення й порівняння традиційного та сучасного поглядів на уроки мистецтва в закладі загальної середньої освіти через призму Концепції «Нова українська школа».</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Моторна О. С., заведующая кабинетом искусства и физической культуры Ровенского ОИППО, г. Ровно, Украина, </strong><strong><a href="mailto:oksanamotorna@ukr.net">oksanamotorna@ukr.net</a></strong></p> <p><strong>Разрушаем стереотипы изучения искусства</strong></p> <p>В статье поднимается проблема существования стереотипов в преподавании искусства в общеобразовательной школе учителями, имеющими значительный опыт работы и устойчивую систему знаний и ценностей. Автор касается отдельных стереотипов относительно организации урока искусства вообще и методики проведения определенных видов музыкальной деятельности.</p> <p>Предлагает пути трансформаций стереотипных позиций в современные способы действий учителя НУШ, тем самым привлекая коллег к обсуждению и сопоставлению традиционного и современного взглядов на уроки искусства в заведении общего среднего образования через призму концепции «Новая украинская школа».</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Motorna O. S., Head of the Cabinet of Art and Physical Culture of Rivne Regional Institute of Postgraduate Education (ROIPPO), Rivne, Ukraine, <a href="mailto:oksanamotorna@ukr.net">oksanamotorna@ukr.net</a></strong></p> <p><strong>Destroy stereotypes of art education</strong></p> <p>The article raises the question of the existence of stereotypes in teaching art in secondary school by teachers who have significant work experience and a well-established system of knowledge and values. The concept of “stereotype” is considered. The author studies certain stereotypes related the organization of art lesson in general educational institution as a whole (“art lessons should be held only in the classroom of art”, “art lessons are held exclusively by teacher of art”, “art is studied only at art lessons”, etc.), as well as those related to methodology of conducting types of musical activities (“content lines of art lesson “Perception and Interpretation of Art”, “Art-Practical Activity”, “Communication through art” is a duplication of pre-existing activities in the classroom”; “Listen to music only need to keep certain positions – standing or sitting gracefully, putting hands on knees or desk”; “Demonstration of the song in the classroom should occur in complete silence”; “It is impossible to make music without musical instruments at music lesson”).</p> <p>&nbsp;The inevitability of changing the approaches to organizing and conducting art lessons at the New Ukrainian School, which will promote the emergence of students’ learning motivation and initiative, will encourage them to act with maximum energy and independently in different educational situations.</p> <p>The techniques of transformation of stereotypes into modern ways of teachers’ actions in the New Ukrainian School are proposed. Therefore, it will involve colleagues in discussing the comparison of the traditional vision and modern view of art lessons at the institution of general secondary education through the prism of the Concept the “New Ukrainian School”. It is recommended to discuss stereotypes and overcome them in the conditions of active forms of work of teachers, in particular, trainings, facilitative discussions.</p> <p><em>СПИСОК ДЖЕРЕЛ</em></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p>1. Варен Берґер, Доктор Річард Курвін, Джорджія К. Матіс. Вчіть учнів ставити питання – отримаєте інструмент навчання // Біологія. 2015. № 34–36 (478–480).<br>2. Гич Г. М. Учні Нової української школи як носії «нової грамотності» і суб’єкти освітнього процесу // Мистецтво та освіта. 2019. № 1(91). С. 12–14.<br>3. Закон України «Про освіту». URL: https://osvita.ua/legislation/law/2231/ (дата звернення: 08.05.2019).<br>4. Кісільчук І. М. Ритмічно-комунікаційні вправи на уроках мистецтва // Мистецтво та освіта. 2018. № 4(90). С. 7–13.<br>5. Комаровська О. А. Мистецькі досягнення учнів: що і як оцінюємо // Мистецтво та освіта. 2018. № 4(90). С. 2–6.<br>6. Концепція «Нова українська школа» (2016). URL: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/ konczepcziya.html (дата звернення: 08.05.2019).<br>7. Науково-практична он-лайн конференція «Учені НАПН України – українським учителям», 27–30.08.2018. URL: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQm7R2V8qfoep8z83jjAP0MIXmqGvDu1Q (дата звернення: 08.05.2019).<br>8. Нова українська школа: порадник для вчителя / за заг. ред. Н. М. Бібік. Київ : Літера ЛТД, 2018.160 с.<br>9. Основні принципи Державного стандарту початкової освіти. Онлайн-курс для вчителів початкової школи. URL: https://www.youtube.com/watch?v=V90zZxrh-JM (дата звернення: 08.05.2019).<br>10. Словник української мови : в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. Київ : Наукова думка, 1970–1980. Т. 9. С. 689.<br>11. Масол Л. М. Методика навчання мистецтва у початковій школі : посібник для вчителів / Л. М. Масол, О. В. Гайдамака, Е. В. Бєлкіна, О. В. Калініченко, І. В. Руденко. Харків : Веста: Видавництво «Ранок», 2006. 256 с.<br>12. Уолтер Липпман. Общественное мнение. Москва : Институт Фонда «Общественное мнение», 2004. 384 с.<br>13. Формування базових компетентностей учнів загальноосвітньої школи у системі інтегрованої мистецької освіти: посібник для вчителя / [Л. Масол Н. Миропольська, В. Рагозіна та ін.]; за наук. ред. Л.Масол. – Київ : Педагогічна думка, 2010. 232 с.; 6 табл.; іл.</p> <p>&nbsp;</p> <p>References<br>1. Berger, V., Kurvin, R., &amp; Matis, D. K. (2015). Vchit uchniv stavyty pytannia — otrymaiete instrument navchannia [Teach students to ask questions – get a learning tool]. Biolohiia, 34-36 (478-480).<br>2. Hych, H. M. (2019). Uchni Novoi ukrainskoi shkoly yak nosii «novoi hramotnosti» i subiekty osvitnoho protsesu [Students of the New Ukrainian School as bearers of “New Literacy” and subjects of the educational process]. Mystetstvo ta Osvita [Art and Education], 1(91), 12-14.<br>3. Zakon Ukrainy “Pro osvitu” [Law of Ukraine “On Education”]. Retrieved from https://osvita.ua/legislation/law/2231/<br>4. Kisilchuk, I. M. (2018). Rytmichno-komunikatsiini vpravy na urokakh mystetstva [Rhythmic and communication exercises at art lessons]. Mystetstvo ta Osvita [Art and Education], 4(90), 7-13.<br>5. Komarovska, O. A. (2018). Mystetski dosiahnennia uchniv: shcho i yak otsiniuiemo [The artistic achievements of students: What and how to evaluate]. Mystetstvo ta Osvita [Art and Education], 4(90), 2-6.<br>6. Kontseptsiia «Nova ukrainska shkola» [The Concept of “The New Ukrainian School”]. (2016). Retrieved from http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch 2016/konczepcziya.html<br>7. Naukovo-praktychna on-lain konferentsiia «Ucheni NAPN Ukrainy – ukrainskym uchyteliam» [Scientific and practical online conference “Scientists NAES of Ukraine – Ukrainian teachers”]. (2018). Retrieved from https://www.youtube.com/playlist?list=PLQm7R2V8qfoep8z83jjAP0MIXmqGvDu1Q<br>8. Bibik, N.M. (Ed.). (2018). Nova ukrainska shkola: poradnyk dlia vchytelia [New Ukrainian School: Teacher’s handbook]. Kyiv: Litera LTD.<br>9. Osnovni pryntsypy Derzhavnoho standartu pochatkovoi osvity. Onlain-kurs dlia vchyteliv pochatkovoi shkoly [Basic principles of the State Standard of Primary Education. Online course for primary school teachers]. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=V90zZxrh-JM<br>10. Bilodid, I. K. (Ed.). (1970-1980). Slovnyk ukrainskoi movy: Vol. 9 [Dictionary of the Ukrainian language]. Kyiv: Naukova dumka. <br>11. Masol, L. M., Haidamaka, O. V., Bielkina, E. V., Kalinichenko, O. V., &amp; Rudenko, I. V. (2006). Metodyka navchannia mystetstva u pochatkovii shkoli [Methodology of teaching art of primary school]. Kharkiv: Vesta: Vydavnytstvo “Ranok”.<br>12. Lippman, U. (2004). Obshchestvennoe mnenie [Public opinion]. Moscow: Institut Fonda “Obshchestvennoe mnenie”.<br>13. Masol, L. (Ed.). (2010). Formuvannia bazovykh kompetentnostei uchniv zahalnoosvitnoi shkoly u systemi intehrovanoi mystetskoi osvity [Formation of basic competences of students of a general education school in the system of integrated artistic education]. Kyiv: Pedahohichna dumka.</p> <p>Стаття надійшла до редакції 09.05.2019 р.</p> Оксана Степанівна Моторна ##submission.copyrightStatement## http://artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/70 пт, 14 чер 2019 09:27:51 +0300 Українські народні музичні інструменти: окремі форми і методи вивчення http://artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/71 <p><strong>ДОІ <a href="https://doi.org/10.32405/2308-8885-2019-2-12-18">https://doi.org/10.32405/2308-8885-2019-2-12-18</a><br></strong></p> <p><strong>УДК [159.952 – 057.87] : 37.091.33 : 784.1</strong></p> <p>Актуалізується питання ознайомлення учнів із українськими народними музичними інструментами під час уроків мистецтва та в позаурочній роботі. Пропонуються окремі форми і методи роботи зі школярами, що сприятимуть пізнанню учнями особливостей зовнішнього вигляду, будови і звучання українських народних музичних інструменті, зокрема: сприймання і обговорення з учнями творів художників Карпатського регіону із зображенням українських народних музичних інструментів, слухання музичного фольклору свого краю зі звучанням цих інструментів, пізнання особливостей їх звучання під час музичних фестивалів та конкурсів, участь у майстер-класах з гри та виготовлення елементарних музичних інструментів від майстрів, екскурсії та віртуальні подорожі музеями народного мистецтва з метою ознайомлення з унікальними експонатами – старовинними українськими народними музичними інструментами.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Крючкова Л. Ф., учитель музыкального искусства, Вижницкая специализированная школа-интернат І–ІІІ ступеней с углубленным изучением ц</strong><strong>и</strong><strong>клов и курсов художественно-эстетического направления имени Назария Яремчука, г. Вижница, Черновицкая обл., </strong><strong>ljybowk</strong><strong>@</strong><strong>ukr</strong><strong>. </strong><strong>n</strong><strong>et</strong></p> <p><strong>Украинские народные музыкальные инструменты: отдельные формы и методы изучения</strong></p> <p>Актуализируется вопрос ознакомление учащихся с украинским народным музыкальными инструментами на уроках искусства и во внеурочной работе. Предлагаются отдельные формы и методы работы со школьниками, способствующие познанию учениками особенностей внешнего вида, строения и звучания украинских народных музыкальных инструментов, в частности: восприятие и обсуждение произведений художников Карпатского региона с изображением украинских народных музыкальных инструментов, слушание музыкального фольклора своего края со звучанием этих инструментов, познание особенностей их звучания во время музыкальных фестивалей и конкурсов, участие в мастер-классах по игре и изготовлении элементарных музыкальных инструментов от мастеров, экскурсии и виртуальные путешествия музеями народного искусства с целью ознакомления с уникальными экспонатами – старинными украинскими народными музыкальными инструментами.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;L.F. Kriuchkova, teacher of music; Vyzhnytsia specialized boarding school of I–III degrees with in-depth study of certain subjects and courses of the artistic and aesthetic cycle, named after Nazarii Yaremchuk, Vyzhnytsia, Chernivtsi region, ljybowk@ukr. net</strong></p> <p><strong>Familiarization of students with ancient Ukrainian folk instruments: forms and methods.</strong></p> <p>&nbsp;The article updates the issue of familiarizing the students of the main school with ancient Ukrainian folk instruments during art lessons and extra-curricular work in general educational institutions. As for musical instruments of different groups - drums (bubo, drum, dumbbells), strings (cymbals, bandura, kobza, violin, lyre, double bass), brass (trembita, pipe, duct) are presented with brief information in the format of interesting facts, legends, and poems that reveal the historical details of the creation of musical instruments, which is worth drawing the attention of schoolchildren. The forms of work and extra-curricular activities with students are offered, which will promote the students' independent and creative knowledge of the peculiarities of the appearance, structure and sound of old Ukrainian musical instruments and methods: perception and discussion with students works of art of various artists, in particular,the Transcarpathian region, with the depiction of ancient Ukrainian musical tools; listening to musical works with the sound of these musical instruments in audio recording and in "live" performances at musical festivals; virtual trips to museums of folk art and interactive tasks during these artistic travels, acquaintance with masters - the creators of ancient Ukrainian musical instruments; visiting workshops of studing ancient musical instruments; the production of elementary homemade musical instruments, analogues to the old ones, etc.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><em>СПИСОК ДЖЕРЕЛ</em></p> <ol> <li class="show">Гумінська О. Інтерактивні методи на уроках музики // Завуч. 2004. № 32. С. 4–10.</li> <li class="show">Булига К. Трембіта як символ гуцульської культури // Мистецтво та освіта. № 1(87), 2018. С. 20–23.</li> <li class="show">Кайндль Р.Ф. Гуцули: їх життя, звичаї та народні перекази. Чернівці. Видавництво газети «Молодий буковинець», 2000. 208 с.</li> <li class="show">Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді. URL: http: <a href="http://pnpu.edu.ua/ua/files/vr/knpvdm16062015.doc">pnpu.edu.ua/ua/files/vr/knpvdm16062015.doc</a></li> <li class="show">Пасічняк Л. Традиційне ансамблеве народно-інструментальне мистецтво Прикарпаття в контексті сучасної культури // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики. Когнітивне музикознавство : зб. наук. статей ХНУМ ім. І. П. Котляревського. Харків : ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2017. Вип. 46. С. 366–382.</li> <li class="show">Сідлецька Т. Практична культурологія. Історія народно-оркестрового виконання України. Частина І. : навч. посібник. Вінниця. ВНТУ, 2011. 122 с.</li> <li class="show">Терен І. Ватра над Сокіл-горою. Чернівці : Букрек, 2003. 59 с.</li> <li class="show">Яворницький А. Історія запорозьких козаків. Київ : Наукова думка, 1990. С. 39.</li> </ol> <p><strong>References</strong></p> <ol> <li class="show">Huminska, O. (2004). Interaktyvni metody na urokakh muzyky [Interactive methods at music lessons]. <em>Zavuch, 32,</em> 4-10.</li> <li class="show">Bulyha, K. (2018). Trembita yak&nbsp; symvol hutsulskoi&nbsp; kultury [Trembita as a symbol of Hutsul culture]. <em>Mystetstvo ta Osvita [Art and Education], 1</em>(87), 20-23.</li> <li class="show">Kaindl, R.&nbsp;F. (2000). <em>Hutsuly: yikh&nbsp; zhyttia,&nbsp; zvychai ta&nbsp; narodni&nbsp; perekazy</em> [Hutsuls: Their life, customs and folk retellings]. Chernivtsi: Vydavnytstvo hazety «Molodyi&nbsp; bukovynets».</li> <li class="show"><em>Kontseptsiia natsionalno-patriotychnoho vykhovannia ditei ta molodi</em> [Concept of national-patriotic education of children and youth]. Retrieved from <a href="http://pnpu.edu.ua/ua/files/vr/knpvdm16062015.doc">http://pnpu.edu.ua/ua/files/vr/knpvdm16062015.doc</a></li> <li class="show">Pasichniak, L. (2017). Tradytsiine asambleve narodno-instrumentalne mystetstvo Prykarpattia v&nbsp; konteksti suchasnoi&nbsp; kultury [Traditional ensemble of folk instrumental art of Precarpathian region in the context of modern culture]. In&nbsp; <em>Problemy vzaiemodii mystetstva, pedahohiky ta teorii i praktyky. Kohnityvne muzykoznavstvo: zb. nauk. statei KhNUM im. I.P.Kotliarevskoho Vol. 46 </em>(pp. 366-382). Kharkiv: KhNUM im. I.P.Kotliarevskoho.</li> <li class="show">Sidletska, T. (2011<em>). Praktychna kulturolohiia. Istoriia narodno-orkestrovoho vykonannia Ukrainy: Vol.1</em> [Practical Cultural Studies. History of folk-orchestral performance of Ukraine]. Vinnytsia: VNTU.</li> <li class="show">Teren, I. (2003). <em>Vatra nad Sokil-horoiu</em> [Fire over Mount Sokil]. Chernivtsi: Bukrek.</li> <li class="show">Yavornytskyi, A. (1990). <em>Istoriia zaporozkykh kozakiv</em> [History of Zaporozhian Cossacks]. Kyiv: Naukova dumka.</li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p><em>Стаття надійшла до редакції 16.05.2019 р.</em></p> Любов Федорівна Крючкова ##submission.copyrightStatement## http://artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/71 пт, 14 чер 2019 09:38:40 +0300 Специфіка колективної уваги школярів у процесі хорових занять http://artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/72 <p><strong>ДОІ <a href="https://doi.org/10.32405/2308-8885-2019-2-18-24">https://doi.org/10.32405/2308-8885-2019-2-18-24</a><br></strong></p> <p><strong>УДК 37.016:78.087.68]:159.952</strong></p> <p>Визначено сутність колективної уваги школярів на заняттях у хорі в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах. Розглянуто характерні ознаки колективної діяльності співаків у творчому колективі хору. Зазначено фактори, що сприяють виявам колективної уваги школярів на хорових заняттях, напрями роботи вчителя – керівника хору, серед яких: налаштування хористів на спільну діяльність і результат, створення атмосфери зацікавленості творчим процесом, формування спеціальних умінь і навичок, вольової поведінки в учасників хору. Запропоновано методи і прийоми розвитку колективної уваги на хорових заняттях – вироблення стану готовності школярів перед співом, спонукання учасників колективу до самоконтролю та оцінки якості й виразності виконання, емоційного підсилення, емоційно-творчого налаштування школярів перед концертним виступом.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Миколинская С. И., кандидат педагогических наук, доцент НПУ имени М. П.&nbsp;Драгоманова, г. Киев, Украина, swet_lana@ukr.net</strong></p> <p><strong>Специфика коллективного внимания школьников в процессе хоровых занятий. </strong></p> <p>Определена сущность коллективного внимания школьников на занятиях в хоре в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях. Рассмотрены характерные признаки коллективной деятельности певцов в творческом коллективе хора. Указаны факторы, способствующие проявлениям коллективного внимания школьников на хоровых занятиях, направления работы учителя – руководителя хора, среди которых: настройка хористов на совместную деятельность и результат, создание атмосферы заинтересованности творческим процессом, формирование специальных умений и навыков у участников хора, формирование у них волевого поведения. Предложены методы и приемы развития коллективного внимания на хоровых занятиях – вырабатывание состояния готовности школьников перед пением, установки внимательного слушания хористов, побуждение участников коллектива к самоконтролю и оценке качества и выразительности исполнения, эмоциональное усиление, эмоционально-творческий настрой школьников перед концертным выступлением.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Mykolinska S.&nbsp;І.,</strong> PhD, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine, swet_lana@ukr.net</p> <p><strong>Specificity of collective attention of schoolchildren at choir class</strong></p> <p>The essence of collective attention of schoolchildren at choir class in general educational institutions out-of-school educational institutions is determined. Collective attention of students in vocal and choral activities is considered as the ability to simultaneously auditory and intellectual concentration of the participants of the collective, their joint setting (orientation) on singing in the conductor’s hands, to achieve the choral order, ensemble, emotionality and expressiveness of the performance of musical work.</p> <p>The characteristic features of the singers’ collective activity in the choir’s creative team are considered. In addition, psychological, performing, interpretive orientation and interaction of the participants of the choir group have become necessary.</p> <p>The factors contributing to the expressions of students’ collective attention are the following: the unity of goals and tasks of all singers, the same level of development of vocal-choral skills and skills of singers, synchrony of the tempo-rhythm of participants’ activities, desire of the choirs to identify the necessary understanding and tolerance to others.</p> <p>In order to develop the collective attention of the singers, the author proposes for the teacher – the head of the choir the following directions of work: the choir’s orientation to the joint activity and result, formation of special skills and abilities of the choir members, formation of their volitional behaviour. Methods and techniques of development of collective attention at choral classes: development of the state of schoolchildren’s readiness of before singing, development of choristers’ attitude of careful listening, promote the choir members to self-control and evaluation of quality and expressiveness of their performance, emotional strengthening, emotional and creative setting of schoolchildren before concert performance.</p> <p>It is emphasized on the importance of developing the singers’ ability to synchronize voluntary concentration with the help of singing skills by conducting a gesture. Moreover, students’ interest in choir activities will result in a high degree of concentration and emergence of students’ postvoluntary attention. The well-chosen repertoire, using elements of game with primary schoolchildren, encouraging the singers’ least achievements, predicting of success, teacher’s kindness will support students’ interest.</p> <p><strong>Keywords:</strong> collective attention, schoolchildren, choir class, development of collective attention in choir.</p> <p><em>&nbsp;</em></p> <p><em>СПИСОК ДЖЕРЕЛ</em></p> <ol> <li class="show">Баскакова И. Л. Внимание дошкольника, методы его изучения и развития. Изучение внимания школьников. Воронеж : Изд-во Ин-та практической психологии, 1995. 64 с.</li> <li class="show">Миколінська С. І. Музично-слухова увага молодших школярів: теорія та методика формування : навч.-метод. посіб. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. 220&nbsp;с. URL: <a href="http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19847">http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19847</a></li> <li class="show">Пігров К.&nbsp;К. <em>Керування хором. </em>Київ : Держ. видав. образотворчого мистецтва і музичної літератури, 1962. 178 с.</li> <li class="show">Психологічна енциклопедія / автор-упорядник О. М. Степанов. – Київ : Академвидав, 2006. – 424 с.</li> <li class="show">Струве Г. А. Школьный хор : кн. для учителя. Москва : Просвещение, 1982. 191 с.</li> <li class="show">Тарасова Л. Е. Формирование колективного внимания младших школьников : автореф. дисс. … канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Общая педагогика». Саратов, 1999. 19 с.</li> <li class="show">Фарбер Д. А. Физиология школьника / Д.А.&nbsp;Фарбер, И.А.&nbsp;Корниенко, В.Д.&nbsp;Сонькин. Москва : Педагогика, 1990. 64 с.</li> <li class="show">Rosario Rueda M. Development of Attention <strong>/ </strong> Rosario Rueda // – Oxford Handbooks Online. 2013. Dec. URL: DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199988693.013.0015</li> </ol> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>References</strong></p> <ol> <li class="show">Baskakova, I.&nbsp;L. (1995). <em>Vnimanie doshkolnika, metody ego izucheniia i razvitiia. Izuchenye vnimaniia shkolnykov</em> [Attention of preschooler, methods of study and development. Studying schoolchildren’s attention]. Voronezh: Izd-vo In-ta prakticheskoi psikhologii.</li> <li class="show">Mykolinska, S.&nbsp;I. (2015). <em>Muzychno-slukhova uvaha molodshykh shkoliariv: teoriia ta metodyka formuvannia</em> [Musical and hearing attention of primary schoolchildren: Theory and methods of formation]. Kyiv: Vyd-vo NPU imeni M.P.&nbsp;Drahomanova. Retrieved from <a href="http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19847">http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19847</a></li> <li class="show">Pihrov, K.&nbsp;K. (1962). <em>Keruvannia khorom</em> [Managing the choir]. Kyiv: Derzh. vydav. obrazotvorchoho mystetstva i muzychnoi literatury.</li> <li class="show">Stepanov, O.&nbsp;M. (Ed.). (2006). <em>Psykholohichna entsiklopediia</em> [Psychological Encyclopedia]. Kyiv: Akademvydav.</li> <li class="show">Struve, G.&nbsp;A. (1982). <em>Shkolnyi khor</em> [School choir]. Moscow: Prosveshchenie.</li> <li class="show">Tarasova, L.&nbsp;E. (1999). <em>Formirovanie kolektivnogo vnimaniia mladshikh shkolnikov </em>[Formation of collective attention of primary schoolchildren]. (Dissertation Abstract, Saratov).</li> <li class="show">Farber, D.&nbsp;A. Kornienko, I.&nbsp;A., &amp; Sonkin, V.&nbsp;D. (1990). <em>Fiziologiia shkolnika</em> [Physiology of school student]. Moscow: Pedagogika.</li> <li class="show">Rueda, R. M. (2013, December). Development of attention. <em>Oxford Handbooks Online. </em>Retrieved from DOI: 1093/oxfordhb/9780199988693.013.0015</li> </ol> <p><em>&nbsp;</em></p> <p><em>Стаття надійшла до редакції 13.04. 2019 р. </em></p> Світлана Іванівна Миколінська ##submission.copyrightStatement## http://artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/72 пт, 14 чер 2019 09:47:28 +0300 Методи навчання мистецтва молодших школярів у НУШ http://artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/73 <p><strong>ДОІ <a href="https://doi.org/10.32405/2308-8885-2019-2-24-30">https://doi.org/10.32405/2308-8885-2019-2-24-30</a><br></strong></p> <p><strong>УДК [377:745/749] : [640.41 : 7.036.2]</strong></p> <p>У статті окреслено питання важливості ознайомлення вчителя мистецьких дисциплін з новими методами навчання в умовах реалізації концепції НУШ. Автором розглянуто і запропоновано різні види методів навчання, рекомендованих НУШ і доцільних під час проведення уроків мистецтва – інтелект-карти, кубування, лепбукінг, сторітеллінг тощо – та наведено рекомендації щодо їх впровадження у практику роботи з учнями 1–4-х класів на прикладі конкретних завдань на уроках образотворчого мистецтва.</p> <p>Рекомендації будуть корисними для педагогів образотворчого мистецтва, вчителів початкових класів.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Марчук Ж. С., учитель-методист, учитель изобразительного искусства гимназии № 290, г. Киев, Украина,</strong><strong>marchuk</strong><strong>_</strong><strong>zh</strong><strong>@</strong><strong>ukr</strong><strong>.</strong><strong>net</strong></p> <p><strong>Методы обучения искусству младших школьников в НУШ</strong></p> <p>В статье обозначены вопросы важности ознакомления учителей художественных дисциплин с новыми методами обучения в условиях реализации концепции НУШ. Автором рассмотрены и предложены различные виды методов обучения, рекомендуемых НУШ и целесообразных при проведении уроков искусства – интеллект-карты, кубирование, лепбукинг, сторителлинг т.д. – и приведены рекомендации по их внедрению в практику работы с учащимися 1–4-х классов на примере конкретных задач на уроках изобразительного искусства. <br> Рекомендации будут полезны для педагогов изобразительного искусства, учителей начальных классов.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Marchuk Zh.&nbsp;S., Teacher-Methodologist, Teacher of Fine Art in Gymnasium No. 290, Kyiv, Ukraine, <a href="mailto:marchuk_zh@ukr.net">marchuk_zh@ukr.net</a></strong></p> <p><strong>Methods of teaching art of primary students in the New Ukrainian School</strong></p> <p>The article outlines the importance of familiarizing the teacher of artistic disciplines with new methods of learning in the context of the implementation of the concept of the New Ukrainian School. The author analyzes the different types of teaching methods recommended of the New Ukrainian School on the platform “Online Course for Primary School Teachers” adapted in their own pedagogical practice. It is presented the most expedient methods that can be use during art lessons – intelligence cards, cubing, lapbook, storytelling etc. The recommendations for their introduction into the practice of working with pupils of 1-4 grades have been given by the example of concrete tasks at art lessons, which will be useful for teachers of fine arts, primary school teachers.</p> <p>It is concluded that not all of the teaching methods offered on the platform “Online Course for Primary School Teachers” are new, for example, brainstorming, mind-mapping. However, due to changes in the “Art” program, in particular, the emergence of the content line of communication through art, attention should be paid how to organize communication on artistic themes, group work with students&nbsp; using such methods as cubing, storytelling, lapbook, Intelligence card. Proper selection of technologies and methods according the purpose and content of learning, age-related features of students will contribute to the development of their cognitive abilities, skills and abilities to use the acquired knowledge in practice, prepare students for self-education, develop their outlook and educate a creative person during active and understandable learning process.</p> <p>The prospect of further research is to adapt new general methods in artistic education, develop methodological recommendations how to use them according to the peculiarities of modern children and specifics of the subject of Art.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Список джерел</em></p> <p>1. Гайдамака О. В. Пріоритети початкової загальної мистецької освіти // Мистецтво та освіта. 2018. № 1 (87). С.10– 4.<br>2. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. Гончаренко, С. Головко, С. Каверіна. Київ : Либідь, 1997. 374 с.<br>3. Державний стандарт початкової освіти (2018) URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-n <br>4. Комаровська О. А. Мистецькі досягнення учнів: що і як оцінюємо? // Мистецтво та освіта. 2018. № 4 (90). С. 2–6.<br>5. Масол Л. М. Методика навчання мистецтва у початковій школі : посібник для вчителів / Л. М. Масол, О. В. Гайдамака, Е. В. Бєлкіна, О. В. Калініченко, І. В. Руденко. – Харків : Веста : Видавництво «Ранок», 2006. 256 с. <br>6. Методичні рекомендації щодо викладання в початковій школі у 2018/2019 навчальному році. URL: https://www.schoollife.org.ua/metodychni-rekomendatsiyi-shhodo-vykladannya-v-pochatkovij-shkoli-u-2018-2019-navchalnomu-rotsi/<br>7. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf <br>8. Нова українська школа: порадник для вчителя / під заг. ред. Бібік Н. М. – Київ : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. 206 с.<br>9. Овіннікова Н. І. Лепбук на уроках мистецтва в початковій школі // Мистецтво та освіта. 2018. № 3 (89). С 26-30.<br>10. Онлайн-курс для вчителів початкової школи URL: https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:MON-EDERA-OSVITORIA+ST101+st101/about<br>11. Просіна О. В. Технології інтегрованого викладання предметів «Мистецтво» та «Художня культура» в загальноосвітній школі : навч.-метод. посіб. – Луганськ : СПД Рєзніков В. С., 2007. 200с.<br>12. Типові освітні програми (наказ МОН України від 21.03.2018 № 268) URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovih-osvitnih-ta-navchalnih-program-dlya-1-2-h-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>References</strong></p> <ol> <li class="show">Haidamaka, O.&nbsp;V. (2018). Priorytety pochatkovoi zahalnoi mystetskoi osvity [Priorities for primary general artistic education]. <em>Mystetstvo ta Osvita, 1</em>(87),10-14.</li> <li class="show">Honcharenko, S.&nbsp;U. (1997). <em>Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk</em> [Ukrainian Pedagogical Dictionary]. Kyiv: Lybid.</li> <li class="show"><em>Derzhavnyi standart pochatkovoi osvity</em> [State standard of primary education]. (2018). Retrieved from <a href="http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-n">http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-n</a></li> <li class="show">Komarovska, O.A. (2018). Mystetski dosiahnennia uchniv: shcho i yak otsiniuiemo? [Student’s artistic achievements: What do we assess and how do we assess?]. <em>Mystetstvo ta Osvita, 4</em>(90), 2-6.</li> <li class="show">Masol, L.&nbsp;M. (2006). <em>Metodyka navchannia mystetstva u pochatkovii shkoli</em> [Methodology of teaching art in primary school]. Kharkiv: Vesta: Vydavnytstvo «Ranok».</li> <li class="show"><em>Metodychni rekomendatsii shchodo vykladannia v pochatkovii shkoli u 2018/2019 navchalnomu rotsi</em> [Methodological recommendations for teaching in primary school in the 2018/2019 academic year]. Retrieved from <a href="https://www.schoollife.org.ua/metodychni-rekomendatsiyi-shhodo-vykladannya-v-pochatkovij-shkoli-u-2018-2019-navchalnomu-rotsi/">https://www.schoollife.org.ua/metodychni-rekomendatsiyi-shhodo-vykladannya-v-pochatkovij-shkoli-u-2018-2019-navchalnomu-rotsi/</a></li> <li class="show"><em>Nova ukrainska shkola. Kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly</em> [New Ukrainian School. Conceptual Principles of Secondary School Reform]. Retrieved from <a href="https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf">https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf</a></li> <li class="show">Bibik, N.&nbsp;M. (Ed.). (2017). <em>Nova ukrainska shkola: poradnyk dlia vchytelia</em> [New Ukrainian School: Teacher’s handbook]. Kyiv: TOV «Vydavnychyi dim «Pleiady».</li> <li class="show">Ovinnikova, N.I. (2018). Lepbuk na urokakh mystetstva v pochatkovii shkoli [Lapbook at art lessons at elementary school]. <em>Mystetstvo ta Osvita, 3</em> (89).</li> <li class="show"><em>Onlain-kurs dlia vchyteliv pochatkovoi shkoly</em> [Online course for primary school teachers]. Retrieved from <a href="https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:MON-EDERA-OSVITORIA+ST101+st101/about">https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:MON-EDERA-OSVITORIA+ST101+st101/about</a></li> <li class="show">Prosina, O.&nbsp;V. (2007). <em>Tekhnolohii intehrovanoho vykladannia predmetiv «Mystetstvo» ta «Khudozhnia kultura» v zahalnoosvitnii shkoli</em> [Technologies of integrated teaching of the subjects “Art” and “Art Culture” in the general education school]. Luhansk: SPD Rieznikov V.S.</li> <li class="show">Ministry of Education and Science of Ukraine (2018). <em>Typovi osvitni prohramy</em> [Typical Educational Programs]. (<em>Decree No</em> 268, March 21). Retrieved from <a href="https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovih-osvitnih-ta-navchalnih-program-dlya-1-2-h-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti">https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovih-osvitnih-ta-navchalnih-program-dlya-1-2-h-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti</a></li> </ol> <p><em>&nbsp;</em></p> <p><em>Стаття надійшла до редакції </em><em>11.04</em><em>.2019 р. </em></p> Жанна Станіславівна Марчук ##submission.copyrightStatement## http://artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/73 пт, 14 чер 2019 09:58:16 +0300 Туристичний пленер: практичний досвід роботи зі студентами http://artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/74 <p><strong>ДОІ <a href="https://doi.org/10.32405/2308-8885-2019-2-30-39">https://doi.org/10.32405/2308-8885-2019-2-30-39</a><br></strong></p> <p><strong>УДК 37.091.33 : [655.262 : 7.047] &nbsp;: 373 (477) </strong></p> <p>Розглянуто туристичний пленер як форму роботи зі студентами коледжу в системі фахової підготовки спеціалістів образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва та дизайну середовища (на базі Вижницького коледжу прикладного мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка). Висвітлено педагогічний потенціал туристичного пленеру, що поєднує художню, краєзнавчу і фізично-виховну складові. Виокремлено етапи туристичного пленеру: підготовчий, основний, заключний та методичні поради щодо їх реалізації. Наведено методичні рекомендації щодо виконання студентами пейзажу на пленері.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Фижделюк Вера Юрьевна</strong>, заместитель директора Вижницкого колледжа прикладного искусства им. В. Ю. Шкрибляка, преподаватель рисунка, г. Вижница, Черновицкая обл., Украина, е-mail: verafizhdelyuk@qmail.com</p> <p><strong>Калинчук Евгений Георгиевич</strong>, руководитель физического воспитания Вижницкого колледжа прикладного искусства им. В.Ю.Шкрибляка, г. Вижница, Черновицкая обл., Украина, е-mail: vkpmcollege@gmail.com</p> <p><strong>Туристический пленэр: практический опыт работы со студентами</strong></p> <p>Рассмотрен туристический пленэр как форма работы со студентами колледжа в системе профессиональной подготовки специалистов изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна среды (на базе Вижницкого колледжа прикладного искусства им. В. Ю. Шкрибляка). Освещено педагогический потенциал туристического пленэра, сочетающий художественную, краеведческую и физическую воспитательную составляющие. Выделены этапы туристического пленэра: подготовительный, основной, заключительный и советы по их реализации. Приведены методические рекомендации по выполнению студентами пейзажа в ходе пленэрной работы.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>V.Yu. Fyzhdeliuk, Deputy Director of Vyzhnytsia College of Applied Arts named after V. Yu. Shkribliak, graphic designer, Vyzhnytsia, Chernivtsi region, Ukraine, verafizhdelyuk@qmail.com</strong></p> <p><strong>&nbsp;Ye.G. Kalynchuk, head</strong> <strong>of physical education of Vyzhnytsia College of Applied Arts named after V. Yu. Shkribliak, Vyzhnytsia, Chernivtsi region, Ukraine, vkpmcollege@gmail.com &nbsp;&nbsp;</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Tourist plein air: practical experience with college students</strong></p> <p>The tourist plein air is considered&nbsp; to be&nbsp; a form of work with college students in the system of professional training of specialists in fine arts and crafts and design of the environment (based on the Vyzhnytsia College of Applied Arts named after V.Yu.Shkribliak).</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The pedagogical potential of the tourist plein air, that combines artistic, ethnographic and physiological and educational components is highlighted: the formation of special skills in the professional training of students, the study of regional features, cultural-historical and natural monuments of Transcarpathia, physical development, which has a positive impact on health and&nbsp; the life of young people, improves its physical capacity and beauty of appearance.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The stages of the tourist plein air are set out: preparatory, main, final and advice on their implementation in the conditions of the college educational process.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The methodical recommendations for students to complete the landscape in the course of plenary work are presented, the stages of the work are highlighted, the basic principles of work in the open air are formed, the forms of work with the students after the completion of the plenary practice are proposed: the creation of the catalog, the conduct of the exhibition.</p> <p>&nbsp;&nbsp; The artcle describes the content of regional studies in the course of the tourist plein air as a component of education, which makes it possible&nbsp; better understanding of&nbsp; the history, geography, customs, rituals and traditions of the native land.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; The forms of physical education, which are expedient for use in the conditions of the tourist plein air: competitions on the tourist equipment, mobile games, relays and complexes of physical exercises&nbsp; in the open air, quenching (by air, water, sun, walking bosonings) are given.</p> <p>&nbsp;</p> <p>СПИСОК ДЖЕРЕЛ<br>1. Висікайло Т. В. Формування фахової компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва у процесі пленерної практики : дис. канд. пед. наук: 13.00.04. Полтава, 2017. 243 с.<br>2. Бальсевич В. К. Физическаяа культура для всех и для каждого. Москва : Физкультура и спорт, 2002. 122 с.<br>3. Бусько А. Д. Методика роботи над архітектурним образом на пленері в процесі навчання живопису студентів художніх спеціальностей вищих навчальних закладів. URL: http://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/38-vosma-vseukrajinska-praktichno-piznavalna-konferentsiya-naukova-dumka-suchasnosti-i-majbutnogo/94-metodika-roboti-nad-arkhitekturnim-obrazom-na-pleneri-v-protsesi-navchannya-zhivopisu-studentiv-khudozhnikh-spetsialnostej-vishchikh-navchalnikh-zakladiv.<br>4. Дмитрів Р. Фізичний розвиток учнів різних соціальних груп: стан і перспективи дослідження в умовах полікультурного середовища // Освітній простір. 2014. Випуск 2. С. 137–145. <br>5. Дутчак М. В. Спорт для всіх в Україні: теорія та практика. Київ : Олімп. л-ра, 2009. – 279 с.<br>6. Носкова С. А. К проблеме совершенствования физкультурного образования в высшей школе непрофильного типа // VII Междунар. науч. конгресс «Cовременный олимпийский спорт и спорт для всех» : материалы. Москва, 2003. Т. 2. 381 с.<br>7. Пацалюк І. Інноваційні підходи до формування педагогічних компетентностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва у процесі самостійної роботи під час навчальних практик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. 2018. № 3. С.72–80. <br>8. Практикум технологій навчання. Методичні розробки практичних занять викладачів Вижницького коледжу прикладного мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка. Випуск 3. Вижниця. Вид-во ВКПМ, 2018. 177 с.<br>9. Руденченко А. А. Розвиток обдарованості студентів вищих навчальних закладів засобами етнодизайну: теорія і практика [Текст] : монографія / за ред. д-ра пед. наук, проф. В. П. Тименка ; Ін-т обдар. дитини НАПН України. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. 376 с. <br>10. Сова О. С. Система навчальних завдань з пленерної практики майбутніх учителів образотворчого мистецтва // Мистецтво та освіта. 2016. №1(79). <br>11. Сова О. С. Формування художньо-педагогічних умінь майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі пленерної практики : дис. канд. пед. наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (образотворче мистецтво). Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова : Київ, 2018. – 325 с. <br> 12. Семешко Е. Деякі особливості виконання пленерних етюдів як складової художньої освіти // Проблеми сучасності: збірник наукових праць. Луганськ : ЛДІКМ, 2010. – 217 с.<br>13. Туманов І. М. Рисунок, живопис, скульптура: теоретико-методологічні основи комплексного навчання : навч. посіб. Львів : Аверс, 2010. – 496 с.<br>14. Федорук О. К. Пленери як мистецький дискурс // Образотворче мистецтво. 2010. № 2/3. С. 2–6. <br>15. Шпак В. О. Основи живопису. Акварель : навч. посіб. Київ, 2013. 256 с.</p> <p>References<br>1.Vysikailo, T. V. (2017). Formuvannia fakhovoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv obrazotvorchoho mystetstva u protsesi plenernoi praktyky [Formation of professional competence of future teachers of fine arts in the process of plain-air practice]. (Doctoral dissertation, Poltava). <br>2. Balsevich, V. K. (2002). Fizychna kultura dlia vsikh i dlia kozhnoho [Physical culture for everyone and for everyone]. Moscow: Fizkultura i sport.<br>3.Busko, A. D. (n. d.). Metodyka roboty nad arkhitekturnym obrazom na pleneri v protsesi navchannia zhyvopysu studentiv khudozhnikh spetsialnostei vyshchykh navchalnykh zakladiv [Methodology of work on the architectural image of the plein-air in the process of studying the art of students of artistic specialties of higher educational institutions]. Retrieved from http://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/38-vosma-vseukrajinska-praktichno-piznavalna-konferentsiya-naukova-dumka-suchasnosti-i-majbutnogo/94-metodika-roboti-nad-arkhitekturnim-obrazom-na-pleneri-v-protsesi-navchannya-zhivopisu-studentiv-khudozhnikh-spetsialnostej-vishchikh-navchalnikh-zakladiv<br>4. Dmytriv, R. (2014). Fizychnyi rozvytok uchniv riznykh sotsialnykh hrup: stan i perspektyvy doslidzhennia v umovakh polikulturnoho seredovyshcha [Physical development of students of different social groups: State and prospects of research in a multicultural environment]. Osvitnii prostir. Naukovyi zhurnal, 2, 137-145.<br>5. Dutchak, M. V. (2009). Sport dlia vsikh v Ukraini: teoriia ta praktyka [Sports for all in Ukraine: Theory and practice]. Kyiv: Olimp. l-ra.<br>6.Noskova, S. A. (2003). K probleme sovershenstvovaniia fizkulturnogo obrazovaniia v vysshei shkole neprofilnogo tipa [On the problem of improvement of physical education in the higher school of non-specialized type]. Conference Proceedings «Covremennyi olimpiiskii sport i sport dlia vsekh»: Vol. 2 [“Contemporary Olympic Sports and Sports for All”]. Moscow. <br>7.Patsaliuk, I. (2018). Innovatsiini pidkhody do formuvannia pedahohichnykh kompetentnostei maibutnikh uchyteliv obrazotvorchoho mystetstva u protsesi samostiinoi roboty pid chas navchalnykh praktyk [Innovative approaches to the formation of pedagogical competences of future teachers of fine arts in the process of independent work during educational practices]. In Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: pedahohika: Vol. 3 (pp. 72-80).Ternopil.<br>8. Praktykum tekhnolohii navchannia. Metodychni rozrobky praktychnykh zaniat vykladachiv Vyzhnytskoho koledzhu prykladnoho mystetstva im. V.Yu. Shkribliaka: Vol. 3. [Workshop on training technologies. Methodical handbook of practical lessons of teachers of the Vyzhnytsa College of Applied Arts. V. Yu. Shkribliaka]. (2018).Vyzhnytsia. Vyd-vo VKPM.<br>9.Rudenchenko, A. A. (2016). Rozvytok obdarovanosti studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv zasobamy etnodyzainu: teoriia i praktyka [Development of gifted students of higher educational institutions by means of ethno-design: Theory and practice]. Kyiv: Vyd-vo NPU im. M. P. Drahomanova.<br>10.Sova O.S. (2016). Systema navchalnykh zavdan z plenernoi praktyky maibutnikh uchyteliv obrazotvorchoho mystetstva [System of educational tasks in in plein-air practice of future teachers of fine arts]. Mystetstvo ta Osvita [Art and Education], 1 (79). <br>11. Sova O.S. (2018). Formuvannia khudozhno-pedahohichnykh umin maibutnikh uchyteliv obrazotvorchoho mystetstva v protsesi plenernoi praktyky [Formation of artistic and pedagogical skills of future teachers of fine arts in the process of plein-air practice]. (Doctoral dissertation, Kyiv).<br>12. Semeshko, E. (2010). Deiaki osoblyvosti vykonannia plenernykh etiudiv yak skladovoi khudozhnoi osvity [Some features of the implementation of the plein-air etudes as a component of artistic education]. In Problemy suchasnosti: zbirnyk naukovykh prats. Luhansk: LDIKM.<br>13. Tumanov, I. M. (2010). Rysunok, zhyvopys, skulptura: Teoretyko-metodolohichni osnovy kompleksnoho navchannia [Drawing, painting, sculpture: Theoretical and methodological foundations of integrated learning]. Lviv: Avers.<br>14. Fedoruk, O. K. (2010). Plenery yak mystetskyi dyskurs [Plein-air as artistic discourse]. Obrazotvorche Mystetstvo, 2/3, 2-6. <br>15. Shpak V.O. (2013). Osnovy zhyvopysu. Akvarel. [Basics of painting. Watercolor]. Kyiv.</p> <p>Стаття надійшла до редакції 20.04.2019 р.<strong>&nbsp;</strong></p> <p>&nbsp;</p> Віра Юріївна Фижделюк, Євген Георгійович Калинчук ##submission.copyrightStatement## http://artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/74 пт, 14 чер 2019 10:15:31 +0300 Тексти «нової природи» на уроках мистецтва Нової української школи http://artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/75 <p><strong>ДОІ <a href="https://doi.org/10.32405/2308-8885-2019-2-39-44">https://doi.org/10.32405/2308-8885-2019-2-39-44</a><br></strong></p> <p><strong>УДК</strong><strong> 371.</strong><strong>31</strong><strong>+373.882(063)</strong></p> <p>Стаття присвячена текстам «нової природи» як елементу компетентнісно-діяльнісного уроку мистецтва Нової української школи. Представлено основні групи креолізованих текстів: базові (веб-квест, інтелект-карта, інтерактивна картинка, глог, плакат; презентація), унаочнені (гіф-анімація, графічний роман, дошка візуалізації, книга у форматі 3Д, колаж, комікс, кросенс, лонгрід, мем, постер, «хмарка слів») і звукозаписні (буктрейлер, голосова аватарка, плейкаст, саундтрек до тексту, скрайбінг). Надано конкретні рекомендації щодо використання цих видів текстів на уроках мистецтва.</p> <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> <p><strong>Гич Г. Н., кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой теории и методики культурно-литературного и художественно-эстетического образования Николаевского областного института последипломного педагогического образования, г. Николаев, Украина, <a href="mailto:galina.gych1@gmail.com">galina.gych1@gmail.com</a></strong></p> <p><strong>Тексты «новой природы» на уроках искусства Новой украинской школы </strong></p> <p>Статья посвящена текстам «новой природы» как элементу компетентностно-деятельностного урока искусства Новой украинской школы. Представлены основные группы креолизованных текстов: базовые (веб-квест, интеллект-карта, интерактивная картинка, глог, плакат; презентация), наглядные (гиф-анимация, графический роман, доска визуализации, книга в формате 3Д, коллаж, комикс, кроссенс, лонгрид, мем, постер, «облако слов») и звукозаписывающие (буктрейлер, голосовая аватарка, плейкаст, саундтрек к тексту, скрайбинг). Даны конкретные рекомендации по использованию этих видов текстов на уроках искусства.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Hych H. M., PhD, Associate Professor, Head of the Department of Theory and Methodology of Linguistic, Literary, Artistic and Aesthetic Education of the Mykolaiv Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education, Mykolaiv, </strong><strong><a href="mailto:galina.gych1@gmail.com">galina.gych1@gmail.com</a></strong></p> <p><strong>The "new nature texts" at the art&nbsp; lessons of New Ukrainian School</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>The article is devoted to one of modern pedagogy concepts -"new nature texts", which are gradually being introduced into the educational process of New Ukrainian school. The author believes that today the implementation of modern type texts best corresponding to the nature of students’ "clip" thinking&nbsp; into the educational school process is relevant. The author suggests the use of such texts as an element of competence and art lesson activity. The article analyzes the scientific and practical developments of national and foreign specialists for kreolized texts, conclusions about the lack of theoretical and practical development of this issue in the national pedagogy are made. At the same time, the author notes a wide range of usage of such texts by Ukrainian teachers. Particular attention is drawn to the usage of such texts in terms of the modern cultural paradigm, which&nbsp; essence&nbsp; is the replacement of word power with the the&nbsp; image power, which gave rise to the phenomenon of "new reading" and requires appropriate scientific and practical justification.</p> <p>The phenomenon of&nbsp; "new nature texts" is considered in the context of the concept of&nbsp; "new literacy students", which can not be ignored by teachers in the educational process of general secondary establishments and in particular planning of the competence-activity&nbsp; of art lesson.</p> <p>For the first time in Ukraine, the typology of groups of kreolized texts is proposed. The author <a href="https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/attribute">attribute</a> web quests, intelligence cards, interactive pictures, holograms, posters and presentations to the basic types of kreolized texts. In the form of such nonlinear texts, according to the author, there is a hypersonic animation, graphic novel, visualization board (mood), 3D books, collage, comics, cross sense, longread, memes (motivators), posters, "clouds words". Among the recorded types of media texts, the author names the book trailer, the voice avatars, the playwright, the soundtrack, the scribing. The article gives a brief description of these texts and gives specific recommendations on their use at art lessons.</p> <p>Also, the article outlines further directions of scientific exploration of the <a href="https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/above-mentioned">above-mentioned</a> topic, among which the use of new formats books for art lessons.</p> <p><em>&nbsp;</em></p> <p><em>СПИСОК ДЖЕРЕЛ</em></p> <ol> <li class="show">Богосвятська А.-М. Практика роботи з текстами «нової природи» на уроках літератури // Зарубіжна література в школах України. № 6. С. 7 5.</li> <li class="show">Гич Г. М. Буктрейлер як засіб розвитку професійної компетенції вчителів літератури // На допомогу миколаївському педагогу: збірник інстр.-метод. листів та реком. Частина 1. Миколаїв, 2015. С. 166– 172.</li> <li class="show">Гич Г. М. Креолізовані тексти в освітньому середовищі ХХІ століття // Освіта Закарпаття. № 20. С. 105–108.</li> <li class="show">Гич Г. Тексти «нової природи» на уроках мови у Новій українській школі // Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника: збірник матеріалів Усеукраїнської науково-практичної конференції, 25 жовтня 2017 року / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Кафедра української мови; [за ред. О. М. Семеног]. Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. Вип. 1. С. 86–89.</li> <li class="show">Гич Г. М. Учні нової української школи як носії «нової грамотності» і суб’єкти освітнього процесу // Мистецтво та освіта. № 1(91). С. 12–14.</li> <li class="show">Гич Г. М., Рябикіна А. В. Новий одяг Гутенберга: мультимодальні тексти у роботі учителя-філолога // Вересень. Миколаїв, 2016. № 3–4. С. 56–67.</li> <li class="show">Горішна, І. Плейкаст як метод роботи на уроках літератури // Зарубіжна література в школах України. Київ, 2018. № 6. С. 10–11.</li> <li class="show">Гринева, М. И. Клиповое мышление во благо ученика // Тексты новой природы в образовательном пространстве современной школы: Сборник материалов VIII Междунар. науч.-практ. конф. «Педагогика текста», Санкт-Петербург, 21 окт. 2016 г. / Под ред. Т. Г. Галактионовой, Е. И. Казаковой. СПб. : Лема, 2016. С. 49–51.</li> <li class="show">Ємельянова, С. Методика використання інтелект-карт // Зарубіжна література в школах України. № 6. С. 18–21.</li> <li class="show">Ісаєва, О. О. Креолізований текст на уроках світової літератури як фактор активізації читацької діяльності. URL: http://media.ippo.kubg.edu.ua/.../ isaeva_kreolizovan (дата звернення: 11.10.14).</li> <li class="show">Казакова, Е. И. Тексты новой природы: закономерности и технологии развития современной грамотности в условиях качественной модернизации современного текста // На путях к новой школе. Т. 1. С. 4–7.</li> <li class="show">Ліханська О. Л. Використання інноваційних технологій на уроках української мови і літератури: метод інтелект-карт: методич. посіб. Дніпро, 2016. 26 с. (Каталог «Інноваційний досвід Дніпропетровщини»).</li> <li class="show">Практика роботи з текстами «нової природи» на уроках літератури (із досвіду роботи творчої лабораторії вчителів української мови та літератури, вчителів зарубіжної літератури Львівської області «Обличчя і душа сучасного уроку» // Зарубіжна література в школах України. 2018. № 6. С. 7–17.</li> <li class="show"><a href="http://irbis.library.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=UK&amp;Z21ID=&amp;I21DBN=RBPW&amp;P21DBN=RBPW&amp;S21STN=1&amp;S21REF=3&amp;S21FMT=fullwebr&amp;C21COM=S&amp;S21CNR=20&amp;S21P01=0&amp;S21P02=1&amp;S21P03=A=&amp;S21STR=%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0,%20%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%B0">Сорока І.</a> Використання методу «плейкаст» на уроках зарубіжної літератури // Всесвітня література в сучасній школі: щомісячн. наук.-метод. журнал. 2017. № 5. С. 25–28 : іл.</li> <li class="show">Сорока, Т. В. Скрайбінг як сучасна форма візуалізації навчального матеріалу // Педагогічна майстерня. № 2. С. 16– 19.</li> <li class="show">Тексты новой природы в образовательном пространстве современной школы. URL: https://slovesnik.org/proekty/pedagogika-teksta.html (дата звернення: 12.05.2017).</li> <li class="show">Фрумкин, К. Г. Клиповое мышление и судьба линейного текста. URL: http://new.topos.ru/article/7371 (дата звернення: 23.09.14).</li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>References</strong></p> <ol> <li class="show">Bogosviatska, A.-M. (2018). Praktyka roboty z tekstamy “novoi pryrody” na urokakh literatury [Practice of working with the texts of “new nature” in literature]. <em>Zarubizhna Literatura v Sshkolakh Ukrainy, 6, </em>7-5.</li> <li class="show">Hych, H.&nbsp;M. (2015). Buktreiler yak zasib rozvytku profesiinoi kompetentsii vchyteliv literatury [Book trailer as a means of developing of literature teachers’ professional competence]. In <em>Na dopomohu mykolaivskomu pedahohu: Zbirnyk instr.-metod. lystiv ta rekom.: Vol. 1.</em> (pp. 166–172). Mykolaiv.</li> <li class="show">Hych, H.&nbsp;M. (2014). Kreolizovani teksty v osvitnomu seredovyshchi XXI stolittia [Creolized texts in the educational environment of the XXI century]. <em>Osvita Zakarpattia, 20,</em> 105–108.</li> <li class="show">Hych, H. (2017). Teksty “novoi pryrody” na urokakh movy u Novii ukrainskii shkoli [Texts of the “new nature” at language lessons at the New Ukrainian School]. In <em>Innovatsii v osviti i pedahohichna maisternist uchytelia-slovesnyka: Conference Proceedings:</em> <em>1</em> (pp. 86–89).&nbsp; Sumy: Vyd-vo SumDPU im. A.S.&nbsp;Makarenka.</li> <li class="show">Hych, H.&nbsp;M. (2019). Uchni novoi ukrainskoi shkoly yak nosii «novoi hramotnosti» i subiekty osvitnoho protsesu [Students of the New Ukrainian school as the bearers of “new literacy” and subjects of the educational process]. <em>Mystetstvo ta Osvita [Art and Education], 1</em>(91), 12-14.</li> <li class="show">Hych, H.&nbsp;M., &amp; Riabykina, A.&nbsp;V. (2016). “Novyi odiah Hutenberha”: multymodalni teksty u roboti uchytelia-filoloha [“New Gutenberg’s Clothing”: Multimodal texts in the work of a teacher-philologist]. <em>Veresen, 3–4,</em> 56–67.</li> <li class="show">Horishna, I. (2018). Pleikast yak metod roboty na urokakh literatury [Playcast as a method of work at literature lessons]. <em>Zarubizhna Literatura v Shkolakh Ukrainy, 6, </em>10-11.</li> <li class="show">Grineva, M. (2016). Klipovoe myshlenie vo blago uchenika [Clip thinking for the benefit of the student]. In T.&nbsp;G.&nbsp;Galaktionova, E.I. Kazakova (Ed.), <em>Teksty novoi prirody v obrazovatelnom prostranstve sovremennoi shkoly: Conference Proceedings.</em> (pp. 49–51). St. Petersburg: Lema.</li> <li class="show">Yemelianova, S. (2018). Metodyka vykorystannia intelekt-kart [Method of using mind maps]. <em>Zarubizhna Literatura v Shkolakh Ukrainy, 6</em>, 18-21.</li> <li class="show">Isaieva, O.&nbsp;O. <em>Kreolizovanyi tekst na urokakh svitovoi literatury yak faktor aktyvizatsii chytatskoi diialnosti</em> [Creolized text at world literature lessons as a factor in activation of reading skills]. Retrieved from http://media.ippo.kubg.edu.ua/.../ isaeva_kreolizovan</li> <li class="show">Kazakova, E.&nbsp;I. (2014). Teksty novoi prirody: zakonomernosti i tekhnologii razvitiia sovremennoi gramotnosti v usloviiakh kachestvennoi modernizatsii sovremennogo teksta [Texts of the new nature: Regularities and technologies of development of modern literacy in conditions of qualitative modernization of modern text]. <em>Na Putiakh k Novoi Shkole, 1,</em> 4–7.</li> <li class="show">Likhanska, O.&nbsp;L. (2016). <em>Vykorystannia innovatsiinykh tekhnolohii na urokakh ukrainskoi movy i literatury: metod intelekt-kart</em> [Using innovative technologies at Ukrainian language and literature lessons: Method of mind maps]. Dnipro.</li> <li class="show">Praktyka roboty z tekstamy “novoi pryrody” na urokakh literatury (iz dosvidu roboty tvorchoi laboratorii vchyteliv ukrainskoi movy ta literatury, vchyteliv zarubizhnoi literatury Lvivskoi oblasti “Oblychchia i dusha suchasnoho uroku” [The practice of working with the texts of “new nature” at literature lessons (from the experience of the creative laboratory of teachers of the Ukrainian language and literature, teachers of foreign literature in the Lviv region “Face and soul of the modern lesson”]. (2018). <em>Zarubizhna Literatura v Shkolakh Ukrainy, 6,</em> 7-17.</li> <li class="show">Soroka, I. (2017). Vykorystannia metodu “pleikast” na urokakh zarubizhnoi literatury [Using the “playcast” method at foreign literature lessons]. <em>Vsesvitnia Literatura v Suchasnii Shkoli, 5,</em> 25-28.</li> <li class="show">Soroka, T.&nbsp;V. (2015). Skraibinh yak suchasna forma vizualizatsii navchalnoho materialu [Scribing as the modern form of visualization of educational material].<em>Pedahohichna maisternia, 2,</em> 16–19.</li> <li class="show"><em>Teksty novoi prirody v obrazovatelnom prostranstve sovremennoi shkoly </em>[Texts of new nature in the educational space of a modern school]. Retrieved from <a href="https://slovesnik.org/proekty/pedagogika-teksta.html">https://slovesnik.org/proekty/pedagogika-teksta.html</a></li> <li class="show">Frumkin, K.&nbsp;G. (2010). <em>Klipovoe myshlenie i sudba lineinogo teksta</em> [Clip thinking and the fate of linear text]. Retrieved from <a href="http://new.topos.ru/article/7371">http://new.topos.ru/article/7371</a></li> </ol> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><em>Стаття надійшла до редакції 11.04. 2019 р.</em></p> Галина Миколаївна Гич ##submission.copyrightStatement## http://artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/75 пт, 14 чер 2019 10:25:45 +0300 Використання підручника з мистецтва на уроці: рекомендації вчителеві http://artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/76 <p><strong>ДОІ <a href="https://doi.org/10.32405/2308-8885-2019-2-44-51">https://doi.org/10.32405/2308-8885-2019-2-44-51</a></strong></p> <p><strong>УДК 37.091. 33 : 7 : 373.5 (477)</strong></p> <p>У статті розкриваються важливі аспекти використання підручника у процесі вивчення мистецтва учнями початкової школи. Визначаються функції, особливості підручника з мистецтва з огляду на специфіку навчального предмета, що відображається у структурі, основній та додатковій його частинах. Наводяться методичні рекомендації вчителеві із застосування підручника «Мистецтво» в реалізації змістових ліній «Сприймання та інтерпретація мистецтва», «Художньо-практична діяльність», «Комунікація через мистецтво» (на прикладі матеріалів авторського підручника для 2-го класу інтегрованого курсу «Мистецтво» закладів загальної середньої освіти (вид-во «Астон»).</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Кизилова Г. А., заслуженный учитель Украины, учитель-методист, учитель изобразительного искусства общеобразовательной школы І–ІІІ ступеней № 4, г. Тернополь, Украина, <a href="mailto:kizilova-gal1975@ukr.net">kizilova-gal1975@ukr.net</a>; </strong></p> <p><strong>Шулько О. А., отличник образования Украины, учитель-методист, учитель начальных классов и музыки общеобразовательной школы І–ІІІ ступеней № 22, г. Тернополь, Украина, <a href="mailto:olechka_63@ukr.net">olechka_63@ukr.net</a></strong></p> <p><strong>Использование учебника по искусству на уроке: рекомендации учителю</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; В статье раскрываются важные аспекты использования учебника в процессе изучения искусства учениками начальной школы. Определяются функции, особенности учебника по искусству с учетом специфики учебного предмета, что отражается в структуре, основной и дополнительной его частях. Приводятся методические рекомендации учителю искусства по применению учебника «Искусство» в реализации содержательных линий «Восприятие и интерпретация искусства», «Художественно-практическая деятельность», «Коммуникация через искусство» (на примере материалов авторского учебника для 2-го класса интегрированного курса «Искусство» заведений общего среднего образования (изд-во «Астон).</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kizilovа H. O., Honoured&nbsp; Teacher of Ukraine, Teacher-Methodist, Teacher of Art of Secondary School No 4, Ternopil, Ukraine, <a href="mailto:kizilova-gal1975@ukr.net">kizilova-gal1975@ukr.net</a>;</strong></p> <p><strong>Shulko О. А., Excellent Teacher of Public Education of Ukraine, teacher-methodist, Primary School Teacher, Music Teacher of Secondary School No 22, Ternopil, Ukraine, </strong><strong><a href="mailto:olechka_63@ukr.net">olechka_63@ukr.net</a></strong></p> <p><strong>Using art textbook at lesson: Recommendations for teacher</strong></p> <p>The article reveals the problem of a textbook in a general educational institution as well as such its aspect how to use the textbook as a teaching tool for teacher and students at art lessons in primary school. The definition of the textbook, its functions, features of the art textbook and its specific characteristics related to the content, structure, heading have been studied. Conclusions concerning the development of the textbook (30s of the XX century – 2000s) have been made, which have become the subject of scientific research, the theme of various scientific-pedagogical and practical conferences for educators. Requirements for creation the textbooks have been increased in modern education.&nbsp; This is due to the necessity to present qualitative content in the textbooks – scientifically validated content and effective methodological apparatus aimed at forming students’ complex of key competences, subject competences and interdisciplinary competences.</p> <p>The following peculiarities of the art textbook have been revealed: the direction of the task of establishing links between different types of art in artistic and creative activity; expression of personal value relation; development of communicative skills in the process of discussing works of art and their own work in groups; performing art projects related to the specifics of the subject and its teaching in school.</p> <p>The forms and methods of using the textbook “Art”, methodological recommendations for teacher concerning its implementation for the content lines “Perception and interpretation of art”, “Art-practical activity”, “Communication through art” have been discussed and illustrated (by the example of materials of the author’s textbook of integrated course “Art” for 2<sup>nd</sup> grade for institutions of general secondary education (publishing house “Aston”).</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p>СПИСОК ДЖЕРЕЛ<br>1. Бондар Л. Розвиток підручникотворення в галузі початкової освіти України (40–80-ті роки ХХ ст.) // Рідна школа. 2014. № 4–5. С. 72–76.<br>2. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. – Київ : Либідь, 1997. 366 с. <br>3. Додаток до листа Міністерства освіти і науки України «Методичні рекомендації потенційним авторам щодо підготовки підручників для 1 класу закладів загальної середньої освіти» від 11.01.2018 р. URL: https://imzo.gov.ua/2018/01/12/lyst-mon-vid-11-01-2018-1-11-402-potentsijnym-avtoram-schodo-pidhotovky-pidruchnykiv-dlya-1-klasu-zakladiv-zahalnoji-serednoji-osvity/<br>4. Електронні засоби навчання та їх використання. URL: http://tmb.org.ua/new/index.php/i-i/4-/200-2012-12-09-19-38-06.html<br>5. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; гол. ред. В. Г. Кремень. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.<br>6. Європейський та фінський досвід підручникотворення сприятиме народженню нового покоління українських підручників. URL: https://imzo.gov.ua/2019/03/18/yevropeys-kyy-ta-fins-kyy-dosvid-pidruchnykotvorennia-spryiatymut-narodzhenniu-novoho-pokolinnia-ukrains-kykh-pidruchnykiv/<br>7. Кізілова Г. О., Шулько О. А. Підручник з інтегрованого курсу «Мистецтво» для 1 класу закладів загальної середньої освіти. – Тернопіль : Астон, 2018.<br>8. Кізілова Г. О., Шулько О. А. Підручник з інтегрованого курсу «Мистецтво» для 2 класу закладів загальної середньої освіти. Тернопіль : Астон, 2019.<br>9. Кондратова Л. Г. Електронний засіб навчального призначення «Мистецтво» в початковій школі // Мистецтво та освіта. № 1(91) 2019. С. 19–22.<br>10. Литовченко Г. Характеристика змісту шкільних підручників з образотворчого мистецтва в контексті розбудови національного шкільництва (1991–2003 рр.) // Педагогічний часопис Волині. № 1(8). 2018. С. 22–29.<br>11. Савченко О. Я. Концепція нового підручника «Літературне читання» для початкової школи // Проблеми сучасного підручника : зб.наук. праць / [наук. ред. колегія ; ред. – О. М. Топузов]. – Київ : Педагогічна думка, 2012. Вип. 12. 784 с.<br>12. Lidia Florek «Nasha muzyka», podręcznik do kształcenia słuchu i rytmiki dla drugiej klasy szkoly , • Wydawnictwo: Euterpe• 2016, Kraków , stron: 134.<br>13. Nina Gryzon, Magdalena Yasny, Witold Vargas "Elementarz odkrywców" 1 кlasa. – Nova era, 2017.<br>14. Vaclav Panek «Świat muzyki» klasy 1–3. Podręcznik. 1999. Warszawa. Liczba stron: 245.<br>References<br>1. Bondar, L. (2014). Rozvytok pidruchnykotvorennia v haluzi pochatkovoi osvity Ukrainy (40–80-ti roky XX st.) [Development of textbook-making in primary education of Ukraine (40-80s of the XX century)]. Ridna shkola, 4–5, 72-76.<br>2. Honcharenko, S. U. (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian Pedagogical Dictionary]. Kyiv: Lybid.<br>3. Ministry of Science and Education of Ukraine. (2018). Metodychni rekomendatsii potentsiinym avtoram shchodo pidhotovky pidruchnykiv dlia 1 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity [Methodological recommendations to potential authors on the preparation of textbooks for 1 grade of institutions of general secondary education (Attachment to the Letter, January 11). Retrieved from https://imzo.gov.ua/2018/01/12/lyst-mon-vid-11-01-2018-1-11-402-potentsijnym-avtoram-schodo-pidhotovky-pidruchnykiv-dlya-1-klasu-zakladiv-zahalnoji-serednoji-osvity/<br>4. Elektronni zasoby navchannia ta yikh vykorystannia [Electronic learning tools and their usage]. Retrieved from http://tmb.org.ua/new/index.php/i-i/4-/200-2012-12-09-19-38-06.html<br>5. Kremen, V. H. (Ed.). (2008). Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of Education]. Kyiv: Yurinkom Inter.<br>6. Yevropeiskyi ta finskyi dosvid pidruchnykotvorennia spryiatymut narodzhenniu novoho pokolinnia ukrainskykh pidruchnykiv [European and Finnish experience of textbook-making will promote the birth of a new generation of Ukrainian textbooks]. Retrieved from https://imzo.gov.ua/2019/03/18/yevropeys-kyy-ta-fins-kyy-dosvid-pidruchnykotvorennia-spryiatymut-narodzhenniu-novoho-pokolinnia-ukrains-kykh-pidruchnykiv/<br>7. Kizilova, H. O., &amp; Shulko, O.A. (2018). Pidruchnyk z intehrovanoho kursu “Mystetstvo” dlia 1 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity [Textbook on the integrated course “Art” for 1st grade of institutions of general secondary education]. Aston <br>8. Kizilova, H. O., &amp; Shulko, O.A. (2019). Pidruchnyk z intehrovanoho kursu “Mystetstvo” dlia 2 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity [Textbook on the integrated course “Art” for 2nd grade of institutions of general secondary education]. Aston,<br>9. Kondratova, L. H. (2019). Elektronnyi zasib navchalnoho pryznachennia “Mystetstvo” v pochatkovii shkoli [Electronic resource of educational purpose “Art” in primary school]. Mystetstvo ta Osvita [Art and Education], 1(91),<br>10. Lytovchenko, H. (2018). Kharakterystyka zmistu shkilnykh pidruchnykiv z obrazotvorchoho mystetstva v konteksti rozbudovy natsionalnoho shkilnytstva (1991–2003 rr.) [Characteristics of the content of school textbooks on fine arts in the context of the development of national school (1991-2003)]. Pedahohichnyi Chasopys Volyni, 1(8), 22-29.<br>11. Savchenko, O. Ya. (2012). Kontseptsiia novoho pidruchnyka “Literaturne chytannia” dlia pochatkovoi shkoly [The Concept of the New Textbook "Literary Reading" for Primary School]. In O. M. Topuzov (Ed.), Problemy suchasnoho pidruchnyka: Vol. 12. Kyiv: Pedahohichna dumka.<br>12. Florek, L. (2016). “Nasha muzyka” podręcznik do kształcenia słuchu i rytmiki dla drugiej klasy szkoly [“Our Music”: textbook for ear training and rhythmic for 2nd grade of school]. Krakow: Euterpe.<br>13. Gryzon, N., Yasny, M., &amp; Vargas, W. (2017). “Elementarz odkrywców”: Podręcznik 1 кlasa [“Primary Discoverer”: Textbook for 1st grade]. Nova era.<br>14. Panek, V, (1999). “Świat muzyki” klasy 1-3. Podręcznik [“World of Music” 1-3 grades. Textbook]. Warsaw. Liczba.</p> <p>Стаття надійшла до редакції 19.03.2019 р.</p> <p>&nbsp;</p> Галина Олександрівна Кізілова, Ольга Андріївна Шулько ##submission.copyrightStatement## http://artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/76 пт, 14 чер 2019 10:38:32 +0300 Мистецтво – універсальна мова кожного народу http://artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/77 <p><strong>ДОІ <a href="https://doi.org/10.32405/2308-8885-2019-2-51-57">https://doi.org/10.32405/2308-8885-2019-2-51-57</a><br></strong></p> <p><strong>УДК 37.091.33 : 7 : 373.5 (477)</strong></p> <p>У статті висвітлено проблеми сучасного підручника, а також деякі аспекти роботи з підручником «Мистецтво» (рівень стандарту, профільний рівень) на прикладі авторського підручника «Мистецтво» для учнів 10–11 кл. авторів Назаренко Н. В., Чєн Н. В., Севастьянова Д. О.</p> <p>Розглянуто тему українського мистецтва через знайомство з етнографічними регіонами України, де кожний учень може знайти власний куточок малої батьківщини. Запропоновано можливість доповнення навчального матеріалу інтернет-ресурсами (прослуховування музичних творів, перегляд відеороліків до тем), варіанти творчих завдань, міні-диспутів тощо.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Чен Н. В., кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой украинского декоративно-прикладного искусства и графики Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды, г. Харьков, Украина, </strong><strong><a href="mailto:natalia.xa@gmail.com">natalia.xa@gmail.com</a></strong></p> <p><strong>Искусство – универсальный язык каждого народа</strong></p> <p>В статье освещаются проблемы современного учебника, а также некоторые аспекты работы с учебником «Искусство» (уровень стандарта, академический уровень) на примере авторского учебника «Искусство» для учащихся 10–11 кл. авторов Назаренко Н. В., Чен Н. В., Севастьянова Д.А.</p> <p>Рассмотрена тема украинского искусства посредством знакомства учащихся с этнографическими регионами Украины, где каждый ученик может найти собственный уголок малой родины. Предложена возможность дополнения учебного материала интернет-ресурсами (прослушивание музыкальных произведений, просмотр видеороликов к темам), предложены варианты творческих заданий, мини-диспутов и тому подобное.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Chyen N.V., PhD, </strong><strong>Associate Professor, Head of the Department of Ukrainian Decorative and Applied Arts and Graphics of H.S. Skovoroda Kharkiv National &nbsp;Pedagogical University, Kharkiv, Ukraine,</strong> <strong><a href="mailto:natalia.xa@gmail.com">natalia.xa@gmail.com</a></strong></p> <p><strong>Art is a universal language of every nation </strong></p> <p>The article deals with the problems of modern textbooks. The author reveals&nbsp; some aspects how to work with the textbook of “Art” (standard level, academic level) by the example of the textbook “Art” for the 10-11<sup>th</sup> grades for schoolchildren by Nazarenko N. V., Chyen N. V. &amp; Sevastianova D. A. The Ukrainian art is analyzed by familiarizing the students with the ethnographic regions of Ukraine, where every student can find his/her own small homeland’s corner. The possibility of completing the learning materials with internet resources (listening to the music pieces, watching of the thematic videos), creative tasks variations, mini-disputes is proposed.</p> <p>The art textbook carries out the essential functions in order to the important tasks of art lessons in high school – development of pupils’ creative abilities, formation of personal traits, views and beliefs of a true Ukrainian, interest in culture and art of own country and other parts of the world, preparation of students for life. According to the peculiarities of the author’s art textbook for students of 10-11<sup>th</sup> grades, there is a set of problem questions for each topic, historical references, the section “For Curious”, creative tasks of various levels of complexity, tasks for creative workshops with individual and group forms of work – all these develop the students’ abilities and skills required in the research, activates them to further use the acquired knowledge. The author’s prospect for further research is to study in-depth arts and cultural heritage of Ukraine and its ethnographic regions with senior school students. That’s why it would be useful to increase the hours in the curriculum to study Ukrainian art in high school. Teachers are advised to go with students in ethnographic expeditions in order to deepen and expand their knowledge of the history and culture of their native land.</p> <p><em>&nbsp;</em></p> <p><em>СПИСОК ДЖЕРЕЛ</em></p> <ol> <li class="show">Как создавался этно-проект «Спадок». URL: https://vogue.ua/article/fashion/brend/kak-sozdavalsya-etno-proekt-spadok.html</li> <li class="show">Камбалова Я. Сучасний підручник з історії як ключовий компонент навчально-методичного комплекту // Історія в школах України. №&nbsp;7–8. URL: <a href="http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/15746/1/Kambalova.pdf">http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/15746/1/Kambalova.pdf</a></li> <li class="show">Косміна О. Ю. Етнографічні регіони України // Енциклопедія історії України. Т. 3 / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ : Наукова думка, 2005. 672 с. URL: <a href="http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&amp;I21DBN=EIU&amp;P21DBN=EIU&amp;S21STN=1&amp;S21REF=10&amp;S21FMT=eiu_all&amp;C21COM=S&amp;S21CNR=20&amp;S21P01=0&amp;S21P02=0&amp;S21P03=TRN=&amp;S21COLORTERMS=0&amp;S21STR=Etnografichni_regiony_Ukrainy">http://www.history.org.ua/?termin=Etnografichni_regiony_Ukrainy</a></li> <li class="show">Онищук Л. Сучасний підручник – специфічна комплексна інформаційна модель освітнього процесу. URL: <a href="http://lib.iitta.gov.ua/9799/1/%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%20%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2.pdf">http://lib.iitta.gov.ua/9799/1/%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%20%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2.pdf</a></li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p><strong>References</strong></p> <ol> <li class="show"><em>Kak sozdavalsia etno-proekt «Spadok»</em> [How the ethnic-project “Heritage” was created]. Retrieved from <a href="https://vogue.ua/article/fashion/brend/kak-sozdavalsya-etno-proekt-spadok.html">https://vogue.ua/article/fashion/brend/kak-sozdavalsya-etno-proekt-spadok.html</a></li> <li class="show">Kambalova, Ya. (2011). Suchasnyi pidruchnyk z istorii yak kliuchovyi komponent navchalno-metodychnoho komplektu [Modern textbook on history as a key component of the teaching methodilogical kit]. <em>Istoriia v shkolakh Ukrainy, 7,</em> Retrieved from <a href="http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/15746/1/Kambalova.pdf">http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/15746/1/Kambalova.pdf</a></li> <li class="show">Kosmina, O. Yu. (2005). Etnohrafichni rehiony Ukrainy [Ethnographic Regions of Ukraine]. In V.A. Smolii (Ed.), <em>Entsyklopediia istorii Ukrainy: Vol 3.</em> Kyiv: V-vo “Naukova dumka”. Retrieved from <a href="http://www.history.org.ua/?termin=Etnografichni_regiony_Ukrainy">http://www.history.org.ua/?termin=Etnografichni_regiony_Ukrainy</a></li> <li class="show">Onyshchuk, L. (2015). <em>Suchasnyi pidruchnyk – spetsyfichna kompleksna informatsiina model osvitnoho protsesu</em> [Modern textbook – specific comprehensive informational model of the educational process]. Retrieved from <a href="http://lib.iitta.gov.ua/9799/1/%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%20%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2.pdf">http://lib.iitta.gov.ua/9799/1/%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%20%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2.pdf</a></li> </ol> <p><em>&nbsp;</em></p> <p><em>Стаття надійшла до редакції 03.05.2019 р.</em></p> Наталія Володимирівна Чєн ##submission.copyrightStatement## http://artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/77 пт, 14 чер 2019 10:46:41 +0300 Мистецько-педагогічна технологія «Мобільний театр пісні «Левеня» http://artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/78 <p><strong>ДОІ <a href="https://doi.org/10.32405/2308-8885-2019-2-57-62">https://doi.org/10.32405/2308-8885-2019-2-57-62</a><br></strong></p> <p><strong>УДК: 37. 091.33 – 027.22 : 792.091 (театр пісні «Левеня»)</strong></p> <p>Висвітлено досвід доброчинної діяльності Мобільного театру пісні «Левеня» СЗШ № 50 м. Львова, описано зміст та практичне значення роботи театральної студії у навчанні, вихованні учнів та сприянні психологічній реабілітації поранених у зоні ООС (АТО) воїнів Збройних Сил України. На основі аналізу діяльності колективу проаналізовано особливості організації театру пісні, напрями і технології його роботи. Представлено практичні рекомендації вчителям щодо створення і функціонування подібної театральної студії на базі загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних установ.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Железник О. Ф., учитель музыкального искусства, СОШ № 50 им. А. Макаренко, г. Львов, Украина, </strong><strong><a href="mailto:zheleznikola@gmail.com">zheleznikola@gmail.com</a></strong><strong>; </strong></p> <p><strong>Гурин А. М., кандидат педагогических наук, заведующая отделом психологического сопровождения, социальной адаптации и воспитания молодежи, НМЦО, г. Львов, Украина, </strong><strong>ohuryn</strong><strong>@</strong><strong>gmail</strong><strong>.</strong><strong>com</strong></p> <p><strong>Художественно-педагогическая технология «Мобильный театр песни «Львенок»</strong></p> <p>Освещен опыт благотворительной деятельности Мобильного театра песни «Львенок» СОШ № 50 г. Львова, описано содержание и практическое значение работы театральной студии в обучении, воспитании учащихся и содействии психологической реабилитации раненых в зоне ООС (АТО) воинов Вооруженных Сил Украины. На основе анализа деятельности коллектива проанализированы особенности организации театра песни, направления и технология его работы. Представлены практические рекомендации учителям по созданию и функционированию подобной театральной студии на базе общеобразовательных учебных заведений и внешкольных учреждений.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Zheleznyk O.&nbsp;F. &nbsp;Music Teacher, Lviv Secondary School No. 50 named after A.&nbsp;Makarenko, Lviv, Ukraine, <a href="mailto:zheleznikola@gmail.com">zheleznikola@gmail.com</a>; </strong></p> <p><strong>Hurin, O.&nbsp;M. PhD in Pedagogy, Head of the Department of Psychological Support, Social Adaptation and Education of Youth, Lviv Educational and Methodological Center of Education, Lviv, Ukraine, <a href="mailto:ohuryn@gmail.com">ohuryn@gmail.com</a></strong></p> <p><strong>Art-pedagogical technology “Mobile Theatre of “Levenia”</strong></p> <p>The article is devoted to the experience of charitable activity of the Mobile Theatre of “Levena” of Lviv Secondary School No.&nbsp;50. Moreover, the content and practical significance of the theatre studio’s work have been presented. The purpose of the theatre studio is to teach students and carry out charitable activities in the following areas: promoting physical and psychological rehabilitation of the wounded soldiers of the Ukrainian armed forces in the&nbsp;Joint Forces Operation (Anti-Terrorist Operation&nbsp;<em>Zone)</em>, concerts in military units and financial assistance to children with cancer.</p> <p>Based on analysis of the activity of theatre collective, the peculiarities of organization of the mobile theater, principles and directions of establishing its work, specifics of creation of theatre repertoire, which represents the original mix of the theatre of social themes, the grotesque political theater and the traditional Ukrainian street theatre, have been determined.</p> <p>Art-pedagogical technology “Mobile School Theatre “Levenia” involves organizing the work of the theatrical troupe by the developed program of theatrical studio designed to optimize the formation of acting skills and development of students’ creative abilities as well as volunteer activities. In addition, there are unique psychological and pedagogical methods of working with the members of collective, who speak to the audience on unplanned stage venues – in shopping centers, on city streets, before wounded in hospitals and military units (in extreme conditions requiring the development of psychological skills of children-actors, which increase the stress level).</p> <p>The article presents practical recommendations for teachers to create and operate a similar theatrical studio based on general education institutions and institutions of out-of-school education.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>СПИСОК</em> <em>ДЖЕРЕЛ</em></p> <ol> <li class="show"><a href="http://www.google.ru/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=2ahUKEwi9zoKZ9ardAhVEFywKHdUTDh8QFjAAegQIARAC&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.inst-ukr.lviv.ua%2Ffiles%2F20%2F02-16Bashnyak.pdf&amp;usg=AOvVaw1n0nYyFBhnntB7BFjYvksr">Башняк Л. І. Стрілецькі театри легіону УСС і Галицької армії / Л. Башняк //&nbsp;Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – 2009. – Вип. 18. – С. 249–255 </a>[Електронний ресурс]. – Режим доступу:</li> </ol> <p>&nbsp;http: www.inst-ukr.lviv.ua/files/20/02-16Bashnyak.pdf</p> <ol start="2"> <li class="show">Возняк М. Початки української комедії (1619–1819). – Львів : Вид. «Всесвіт. б-ки», 1919. –138 с.</li> <li class="show">Гончаренко С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник : вид. 2-ге, доповнене й виправлене / Семен Устинович Гончаренко. – Рівне : Волинські обереги, 2011. – 552 с.</li> <li class="show">Дубасенюк О. А. Технологічний підхід до професійно-педагогічної підготовки: пошуки та перспективи // Технології професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів : навч. посіб. / за ред. О. А. Дубасенюк. – Житомир : Житомир. держ. пед.ун-тет, 2001. – 384 с.</li> <li class="show">Комаровська О. А. Театр і школа: виховують однодумці : [книга для вчителів та батьків] / О. А. Комаровська. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2006. – 92 с.</li> <li class="show">Короткова Р. І. Методика підготовки майбутніх соціальних педагогів до організації та керівництва театральним колективом / Р. І. Короткова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. – Вип. 8. – С. 80–84. – (Серія 11. «Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління»).</li> <li class="show">Лужницький Г. Український театр. – Т. 1. – Львів : Вид.-во ЛНУ, 2004. – 245 с.</li> <li class="show">Синенко П. А. Театральная педагогика в школьном пространстве / П.А. Синенко // Сибирский учитель. – Новосибирск : Изд‑во НИПКиПРО, 2003. – №6(30). – С. 50-51.</li> <li class="show">Сулима&nbsp;М.&nbsp;М. Українська драматургія XVII–XVIII ст. : літературна критика / М. М.&nbsp;Сулима; наук. ред. Г. М. Сивокінь ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Фоліант : Стилос, 2005. – 368 с.</li> <li class="show">Українська радянська енциклопедія: у 12&nbsp;т.&nbsp;/ гол. ред.&nbsp;<a href="https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87">М.&nbsp;П.&nbsp;Бажан</a>; редкол.:&nbsp;<a href="https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87">О.&nbsp;К.&nbsp;Антонов</a>та ін.&nbsp;– 2-ге вид.&nbsp;–&nbsp;Київ&nbsp;:&nbsp;<a href="https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%97">Головна редакція УРЕ</a>, 1974–1985. – 568 с.</li> <li class="show">Франко І. Твори: у 50 т. – Київ : Наук. думка, 1983. – Т. 41. – С. 96.</li> <li class="show">Шахрай В. М. Потенціал інтерактивного театру у формуванні соціальної компетентності школярів / В. М. Шахрай // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2011. – № 4. – С. 48–55.</li> </ol> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>References</strong></p> <ol> <li class="show">Bashniak, L.&nbsp;I. (2009). Striletski teatry lehionu USS i Halytskoi armii [Stole theaters of the USS Legion and Galician Army]. <em>Ukraina: Kulturna Spadshchyna, Natsionalna Svidomist, Derzhavnist, 18, </em>249-255. Retrieved from <a href="http://www.inst-ukr.lviv.ua/files/20/02-16Bashnyak.pdf">inst-ukr.lviv.ua/files/20/02-16Bashnyak.pdf</a></li> <li class="show">Vozniak, M. (1919). <em>Pochatky ukrainskoi komedii (1619-1819)</em> [The beginnings of Ukrainian comedy (1619-1819)]. Lviv: Vyd. «Vsesvit. b-ky».</li> <li class="show">Honcharenko, S. U. (2011). <em>Ukrainskyi pedahohichnyi entsyklopedychnyi slovnyk</em> [Ukrainian Pedagogical Encyclopedic Dictionary]. (2<sup>nd</sup>). Rivne: Volynski oberehy.</li> <li class="show">Dubaseniuk, O.&nbsp;A. (2001). Tekhnolohichnyi pidkhid do profesiino-pedahohichnoi pidhotovky: poshuky ta perspektyvy [Technological approach to vocational and pedagogical preparation: Searches and perspectives]. In O.A. Dubaseniuk (Ed.), <em>Tekhnolohii profesiino-pedahohichnoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv.</em> Zhytomyr: Zhytomyr. derzh. ped.un-tet.</li> <li class="show">Komarovska, O.&nbsp;A. (2006). <em>Teatr i shkola: vykhovuiut odnodumtsiv</em> [Theater and school: Educate like-minded people]. Nizhyn: TOV «Vydavnytstvo «Aspekt Polihraf».</li> <li class="show">Korotkova, R. I. (2008). Metodyka pidhotovky maibutnikh sotsialnykh pedahohiv do orhanizatsii ta kerivnytstva teatralnym kolektyvom [Methodology of preparing future social educators for the organization and management of the theatre group]. In <em>Naukovyi chasopys NPU imeni M. P.Drahomanova: Vol. 8. Seriia 11 «Sotsiolohiia. Sotsialna robota. Sotsialna pedahohika. Upravlinnia»: zb. nauk. prats</em> (pp. 80-84). Kyiv: NTU imeni M. P.Drahomanova</li> <li class="show">Luzhnytskyi, H. (2004). <em>Ukrainskyi teatr: Vol. 1</em> [Ukrainian theatre]. Lviv: Vyd. LNU.</li> <li class="show">Sinenko, P.&nbsp;A. (2009). Teatralna pedahohika u shkilnomu prostori [Theatrical pedagogy in the school space]. <em>Sybirskyi Vchytel, 6</em>(30).</li> <li class="show">Sulyma, M.&nbsp;M. (2005). <em>Ukrainska dramaturhiia XVII-XVIII st.: lyteraturnaia krytyka</em> [Ukrainian drama XVII-XVIII centuries: Literary criticism]. Kyiv: Foliant: Stylos.</li> <li class="show">Bazhan, M. P. (Ed.). <em>Ukrainska radianska entsyklopediia: Vol. 1-12</em> [Ukrainian Soviet Encyclopedia]. (2<sup>nd</sup> ed). Kyiv: Holovna redaktsiia URE, 1974–1985.</li> <li class="show">Franko, I. (1983). <em>Tvory: Vol. 4</em>1 [Works]. Kyiv: Vyd. «Nauk. Dumka».</li> <li class="show">Shakhrai, V.&nbsp;M. (2011). Potentsial interaktyvnoho teatru u formuvanni sotsialnoi kompetentnosti shkoliariv [Potential of interactive theater in formation of schoolchildren’s social competence]. <em>Sotsialna Pedahohika: Teoriia ta Praktyka, 4,</em> 48–55.</li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p><em>Стаття надійшла до редакції 14. 01. 2019 р. </em></p> <p>&nbsp;</p> Ольга Феліксівна Железник, Олександра Михайлівна Гурин ##submission.copyrightStatement## http://artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/78 пт, 14 чер 2019 10:55:39 +0300