Мистецтво та освіта http://artedu.com.ua/index.php/adm <p>Опис журналу</p> uk-UA Мистецтво та освіта 2308-8885 Мистецькі досягнення учнів: що і як оцінюємо http://artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/26 <p><a href="http://www.artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/26">DOI 10.32405/2308-8885-2018-4-2-7</a></p> <p><a href="http://www.artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/26">УДК [7: 37.091.212.7]:37.091.26</a></p> <p>Стаття розглядає підходи до оцінювання мистецьких досягнень учнів початкової школи. Контекстом для визначення постає реалізація предметних мистецьких і ключових життєвих компетентностей. Акцентується психолого-педагогічний механізм їхнього набуття через мистецьку творчість. Розглядається сутність художнього пізнання як процесу багатоскладового занурення в мистецтво та інтегральної якості дитини.</p> <p>Конкретизується сутність наскрізного уміння креативності стосовно навчання мистецтва. Обґрунтовуються об’єктивні детермінанти зміни змістових ліній мистецької освітньої галузі.</p> <p>Визначаються вихідні позиції мотивувального (формувального) оцінювання у мистецькій освітній галузі в порівнянні з традиційним підсумковим (бальним).</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Комаровская О. А.,</strong> доктор педагогических наук, заведующая лаборатории эстетического воспитания и &nbsp;художественного образования ИПВ НАПН Украины, г. Киев, Украина, oksana.komarovska@gmail.com</p> <p><strong>Художественные достижения учеников: что и как оцениваем </strong></p> <p>Статья рассматривает подходы к оцениванию художественных достижений учеников начальной школы. Контекстом для определения избрана реализация предметных художественных и ключевых жизненных компетентностей. Акцентируется психолого-педагогический механизм их приобретения через художественное творчество. Рассматривается сущность художественного познания как процесса многосоставного погружения в искусство и интегрального качества ребенка. Конкретизируется сущность сквозного умения креативности, касающегося обучения искусству. Обосновываются объективные детерминанты изменения содержательных линий художественной образования.</p> <p>Определяются исходные позиции мотивационного (формирующего) оценивания в художественном образовании в сравнении с традиционным итоговым (бальным).</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Komarovska, O. A.,&nbsp;</strong>Dr. Sci. in Pedagogy, Head of the Laboratory of Artistic and Aesthetic Education&nbsp;of the Institute of Problems on Education of NAES of Ukraine, Kyiv, Ukraine, <a href="mailto:oksana.komarovska@gmail.com">oksana.komarovska@gmail.com</a></p> <p><strong>The students’ artistic achievements: What do we assess and how do we assess </strong></p> <p>The article examines approaches to assessing the artistic achievements of primary school students. The implementation of the subject artistic competencies and key life competencies is the context for determining. The psychological and pedagogical mechanisms of acquiring the abovementioned components through artistic creativity have been highlighted. The essence of artistic perception as a process of multi-component immersion in art and a child’s integral quality has been considered.</p> <p>The essence of cross-cultural creativity in relation to art education has been specified. The objective determinants of changing the content lines of the artistic educational industry have been substantiated.</p> <p>The basics of the motivational (formative) assessment in relation to the artistic education have been determined in comparison with the traditional summative assessment. The author considers the objective reasons for the transition from purely formative assessment to complex assessment – motivational and summative in the conditions of the educational process in the general educational curriculum. Moreover, the author explains the place of natural artistic abilities in the process of assessment of students’ artistic achievements.</p> <p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em></p> <p><strong>Список джерел</strong></p> <ol> <li>Державний стандарт початкової освіти (2018) [Електронний ресурс]. Режим доступу: <a href="http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-n">http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-n</a></li> <li>Комаровська О. А. Мистецька освіта: передчуття змін та готовність учителя до них // Мистецтво та освіта. – 2017.– № 3. – С. 10–15.</li> <li>Комаровська&nbsp;О.&nbsp;А. Художньо обдарована особистість: сутність, реалії, розвиток : монографія / Оксана&nbsp;Анатоліївна&nbsp;Комаровська. – Івано-Франківськ: НАІР, 2014. – 412 с.</li> <li>Комаровська, О. А., Миропольська, Н. Є.<em>Оцінювання навчання мистецтва як засіб особистісного розвитку учня молодшого шкільного віку</em> // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія: Теорія і методика мистецької освіти : збірник наукових праць. – Вип. 14(19). – Ч. 1. – Київ : НПУ, 2013. – 241 с. – С. 190–195.</li> <li>Кудрявцев В. Т. Феномен детской креативности // Дошкольное воспитание. – 2004. – № 11; 2005. – № 3. – С.1–8.</li> <li>Масол Л. М. Методика навчання мистецтва у початковій школі: посібник для вчителів / Л. М. Масол, О. В. Гайдамака, Е. В. Бєлкіна, О. В. Калініченко, І. В. Руденко. – Харків : Веста: Видавництво «Ранок», 2006. – 256 с.</li> <li>Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу. Додаток до наказу МОН України № 924 від 20.08.2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/61761/.</li> <li>Нова українська школа: порадник для вчителя / під заг. ред. Бібік Н. М. – Київ : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. – 206 с.</li> <li>Онопрієнко О. В. Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів: сутність і методика здійснення / О. В. Онопрієнко // Український педагогічний журнал. – 2016. – № 4. – С. 36–42.</li> <li>Савченко О.&nbsp;Я. Закон України «Про освіту»: коментар у контексті проблем реформування початкової освіти / О. Я. Савченко // Початкова школа. – № 1. – 2018. – С. 1–4.</li> <li>Типові освітні програми (наказ МОН України від 21.03.2018 № 268) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <a href="https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovih-osvitnih-ta-navchalnih-program-dlya-1-2-h-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti">https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovih-osvitnih-ta-navchalnih-program-dlya-1-2-h-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti</a></li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p><strong>References:</strong><strong>&nbsp;</strong></p> <ol> <li><em>Derzhavnyi standart pochatkovoi osvity</em> [State Standard of Primary Education]. (2018). Retrieved from <a href="http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-n">http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-n</a></li> <li>Komarovska, O.&nbsp;A. (2017). Mystetska osvita: peredchuttia zmin ta hotovnist uchytelia do nykh [Artistic education: Premonition of change and a teacher's willingness to them]. <em>Mystetstvo ta Osvita, 3,</em> 10-15.</li> <li>Komarovska, O. A. (2014). <em>Khudozhno obdarovana osobystist: sutnist, realii, rozvytok</em> [Artistically gifted personality: Essence, realities, development]. Ivano-Frankivsk, NAIR.</li> <li>Komarovska, O. A., &amp; Myropolska, N.&nbsp;Ye. (2013). Otsiniuvannia navchannia mystetstvu yak zasib osobystisnoho rozvytku uchnia molodshoho shkilnoho viku [Assessment of the study of art as a means of personal development of a pupil of primary school age]. In <em>Naukovyi chasopys NPU im.M.P.Drahomanova. Seriia: Teoriia i metodyka mystetskoi osvity: Zbirnyk naukovykh prats: Vol.&nbsp;14(19).</em> 1 (pp.190-195). Kyiv: NPU, – 241s.</li> <li>Kudriavtsev, V.&nbsp;T. (2004). Fenomen detskoi kreatyvnosty [The phenomenon of children’s creativity]. <em>Doshkolnoe Vospitanie, 11,</em> 1-8.</li> <li>Masol, L.&nbsp;M., Haidamaka, O.V., Bielkina, E.V., Kalinichenko, O.V., &amp; Rudenko, I.&nbsp;V. (2006). <em>Metodyka navchannia mystetstva u pochatkovii shkoli</em> [Methodology for teaching arts in primary school]. Kharkiv: Vesta: Vydavnytstvo «Ranok».</li> <li>Ministry of Education and Science of Ukraine. (2018). <em>Metodychni rekomendatsii shchodo otsiniuvannia navchalnykh dosiahnen uchniv pershoho klasu</em> [Methodological recommendations for assessing the educational achievements of first grade students]. (<em>Appendix to the Decree No</em> 924, August 20). Retrieved from <a href="https://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/61761/">https://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/61761/</a></li> <li>Bibik, N. M. (Ed.). (2017). <em>Nova ukrainska shkola: poradnyk dlia vchytelia </em>[New Ukrainian School: Teacher’s guide]. Kyiv: TOV «Vydavnychyi dim «Pleiady».</li> <li>Onopriienko, O.&nbsp;V. (2016). Formuvalne otsiniuvannia navchalnykh dosiahnen uchniv: sutnist i metodyka zdiisnennia [Formative assessment of s learning achievements: Essence and method of implementation]. <em>Ukrainskyi Pedahohichnyi Zhurnal, 4, </em>36–42.</li> <li>Savchenko, O. Ya. (2018). Zakon Ukrainy «Pro osvitu»: komentar u konteksti problem reformuvannia pochatkovoi osvity [The Law of Ukraine “On Education”: Commentary in the context of primary Education reforms]. <em>Pochatkova Shkola, 1,</em> 1-4.</li> <li>Ministry of Education and Science of Ukraine. (2018). <em>Typovi osvitni prohramy </em>[Typical educational programs]. (<em>Decree No</em> 268, March 21). Retrieved from <a href="https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovih-osvitnih-ta-navchalnih-program-dlya-1-2-h-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti">https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovih-osvitnih-ta-navchalnih-program-dlya-1-2-h-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti</a></li> </ol> Оксана Анатоліївна Комаровська ##submission.copyrightStatement## 2018-12-04 2018-12-04 4 (90) Ритмічно-комунікаційні вправи на уроках мистецтва http://artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/15 <p><a href="http://www.artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/15">DOI 10.32405/2308-8885-2018-4-7-13 </a></p> <p><a href="http://www.artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/15">УДК 781.62:[37.091.32:7]</a></p> <p>Актуалізовані питання реалізації на уроках мистецтва в загальноосвітніх навчальних закладах змістової лінії «Комунікація через мистецтво». Наведені визначення понять комунікація та комунікативність, художня комунікація у працях дослідників, окреслені функції комунікації в навчальному процесі та конкретизовані в площині уроків мистецтва у школі. Проаналізовні форми і методи реалізації змістової лінії «Комунікація через мистецтво» у нових підручниках з мистецтва в 1 класі. Запропоновані, як один із варіантів досягнення цієї мети, ритмічно-комунікаційні вправи, що інтегрують ритмічні вправи, звукові жести Bodi percussion і спрямовані на розвиток музичних здібностей і налагодження мистецької комунікації учнів.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Кисильчук И. Н., </strong>учитель музыкального искусства, учитель-методист, Ровненская общеобращовательная школа &nbsp;І–ІІ ступеней, г.Ровно, Украина,&nbsp; <a href="mailto:irkis79@gmail.com">irkis79@gmail.com</a></p> <p><strong>&nbsp;</strong><strong>Ритмично-коммуникационные упражнения на уроках искусства </strong></p> <p>Актуализирован вопрос реализации на уроках искусства в общеобразовательных учебных заведениях содержательной линии «Коммуникация через искусство». Приведены определения понятий коммуникация и коммуникативность, художественная коммуникация в трудах исследователей, определены функции коммуникации в учебном процессе и конкретизированы в плоскости уроков искусства в школе. Дан анализ форм и методов реализации содержательной линии «Коммуникация через искусство» в новых учебниках по искусству в 1 классе. <br> Предложены как один из вариантов достижения этой цели применение ритмично-коммуникационных упражнений, интегрирующих ритмические упражнения, звуковые жесты Bodi percussion и направленных на развитие музыкальных способностей и художественной коммуникации учеников.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kisilchuk I.M.,</strong> Music Teacher, Teacher-Methodologist, Rivne, Secondary School № 16, Rivne, Ukraine, <a href="mailto:irkis79@gmail.com">irkis79@gmail.com</a></p> <p><strong>Rhythmic and communication activities at Art lessons</strong></p> <p>The issue of implementation of the content of communication line “Communication through Art” at Art lessons in schools has been updated. The definitions of concepts of communication and communicativeness, artistic communication in the researches have been defined. Communication functions in the educational process have been specified in the field of art lessons. In addition, the methods of implementing this content line in new Art textbooks for 1<sup>st</sup> grade have been analyzed.&nbsp; The author concludes that there are tasks and games which promote artistic communication on the themes of art at various stages of lesson.</p> <p>One of the options for achieving this goal is the use of rhythmic and communication activities that integrate rhythmic exercises, sound tapes of Bodi percussion. These activities are aimed at developing students’ musical abilities and establishing artistic. Rhythmic and communication activities are divided into several types (verbal and nonverbal; using musical (noise) instruments and without them, activities for musical accompaniment and without musical accompaniment). The author gives examples of rhythmic and communication activities with photo illustrations of symbols of audio gestures, scores for students’ performance, methodology how to work with them.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Список джерел:</strong></p> <ol> <li>Відео: руханка «Я далі йду, йду» (англомовний варіант), Ютуб. Режим доступу <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Nwm_Xl2aNug">https://www.youtube.com/watch?v=Nwm_Xl2aNug</a></li> <li>Калініченко О. В., Аристова Л. С. Мистецтво : підруч. інтегрованого курсу для 1 класу закл. заг. серед. освіти. – Київ : Видавничий дім «Освіта», 2018. – 128 с.</li> <li>Кізілова Г. О., Шулько О. А. Мистецтво : підруч. інтегрованого курсу для 1 класу закл. заг. серед. освіти. – Тернопіль : Астон, 2018. – 112 с.</li> <li>Кондратова Л. Мистецтво : підруч. інтегрованого курсу для 1 класу закл. заг. серед. освіти. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2018. – 144 с.</li> <li>Лємешева Н. А. Мистецтво : підруч. інтегрованого курсу для 1 класу закл. заг. серед. освіти. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2018. – 128 с.</li> <li>Масол Л. М. , Гайдамака О. В., Колотило О. М. Мистецтво : підруч. інтегрованого курсу для 1 класу закл. заг. серед. освіти. – Київ : Генеза, 2018. – 144 с.</li> <li>Про затвердження Державного стандарту початкової освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <a href="http://nus.org.ua/news/uryad-opublikuvav-novyj-derzhstandart-pochatkovoyi-osvity-dokument/">http://nus.org.ua/news/uryad-opublikuvav-novyj-derzhstandart-pochatkovoyi-osvity-dokument/</a></li> <li>Рубля Т. Є., Щеглова Ш. Л. Мистецтво : підруч. інтегрованого курсу для 1 класу закл. заг. серед. освіти. – Харків : Ранок, 2018. – с. 104.</li> <li>Синявський В. В., Сергєєнкова О. П. Психологічний словник / за ред. Н. А. Побірченко. – Київ : Наук. світ, 2007. – 274 с.</li> <li>Смирнов Б. Ф. Дирижёрское искусство как художественный и социокультурный фе­номен : дисс. на соиск. науч. степ. доктора искусствовед.: спец. 17.00.02 / Б. Ф. Смирнов. – Челябинск, 2004. – 330 с.</li> <li>Типові освітні програми для закладів загальної середньої освіти. 1–2 класи. – Київ : ТД «Освіта-Центр плюс», 2018. – 225 с.</li> <li>Черемисин А. М. Музыкально-коммуникативное событие: факторы формиро­вания музыкального дискурса : дисс. на соиск науч. степ. канд. филос. наук: спец. 24.00.01 / А. М. Черемисин. – Тамбов, 2004. – 162 с.</li> </ol> <p><strong>References:</strong><strong>&nbsp;</strong></p> <ol> <li><em>Video rukhanka “Ya dali idu, idu” (anhlomovnyi variant)</em> [Video Movement “I let her go, go” (English version]. YouTube. Retrieved from <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Nwm_Xl2aNug">https://www.youtube.com/watch?v=Nwm_Xl2aNug</a></li> <li>Kalinichenko, O. V., &amp; Arystova, L.&nbsp;S. (2018). <em> Pidruchnyk intehrovanoho kursu dlia 1 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity</em> [Textbook for an integrated course for 1st grade of institutions of general secondary education]. Kyiv: Vydavnychyi dim "Osvita".</li> <li>Kizilova, H.&nbsp;O., &amp; Shulko, O.&nbsp;A. (2018). <em> Pidruchnyk intehrovanoho kursu dlia 1 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity </em>[Art. Textbook for an integrated course for 1st grade of institutions of general secondary education]. Ternopil: Aston.</li> <li>Kondratova, L. (2018). <em> Pidruchnyk intehrovanoho kursu dlia 1 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity</em> [Art. Textbook for an integrated course for 1st grade of institutions of general secondary education]. Ternopil: Navchalna knyha – Bohdan.</li> <li>Liemesheva, N.&nbsp;A. (2018). <em>Mystetstvo: pidruchnyk intehrovanoho kursu dlia 1 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity</em> [Art: Textbook for an integrated course for 1st grade of institutions of general secondary education]. Kamianets-Podilskyi: Abetka.</li> <li>Masol, L. M., Haidamaka, O. V., &amp; Kolotylo, O. M. (2018). <em>Mystetstvo: pidruchnyk intehrovanoho kursu dlia 1 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity</em> [Art: Textbook for an integrated course for 1st grade of institutions of general secondary education]. Kyiv:&nbsp;</li> <li>The Cabinet of Ministers of Ukraine. (2018). <em>Pro zatverdzhennia Derzhavnoho standartu pochatkovoi osvity</em> [On Approval of the State Standard of Primary Education] (<em>Resolution No</em> 87, February 21). Retrieved from <a href="http://nus.org.ua/news/uryad-opublikuvav-novyj-derzhstandart-pochatkovoyi-osvity-dokument/">http://nus.org.ua/news/uryad-opublikuvav-novyj-derzhstandart-pochatkovoyi-osvity-dokument/</a></li> <li>Rublia, T. Ye., &amp; Shchehlova, Sh.&nbsp;L. (2018). <em>Mystetstvo: pidruchnyk intehrovanoho kursu dlia 1 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity</em> [Art: Textbook for an integrated course for 1st grade of institutions of general secondary education]. Kharkiv: Vyd-vo «Ranok».</li> <li>Syniavskyi, V.V., &amp; Serheieienkova, O.P. (2007). <em>Psykholohichnyi slovnyk</em> [Psychological Dictionary]. Kyiv: Naukovyi svit.</li> <li>Smirnov, B. F. (2004). <em>Dirizherskoe iskusstvo kak khudozhestvennyi i sotsiokulturnyi fenomen</em> [Conducting art as an artistic and socio-cultural phenomenon]. (Doctoral dissertation, Cheliabinsk).</li> <li><em>Typovi osvitni prohramy dlia zakladiv zahalnoi serednoi osvity 1-2 klasy</em> [Typical educational programs for institutions of general secondary education 1-2 grades]. (2018). Kyiv: TD «Osvita-Tsentr plius».</li> <li>Cheremisin, A. M. (2004). <em>Muzykalno-kommunikativnoe sobytie: faktory formirovaniia muzykalnogo diskursa</em> [Musical and communicative event: Factors of formation of musical discourse]. (Doctoral dissertation, Tambov).</li> </ol> Ірина Миколаївна Кісільчук ##submission.copyrightStatement## 2018-11-29 2018-11-29 4 (90) Формування музичних уподобань учнів основної школи http://artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/16 <p><a href="http://www.artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/16">DOI 10.32405/2308-8885-2018-4-13-18 </a></p> <p><a href="http://www.artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/16">УДК[78:159.928.23]-043.83:373.5</a></p> <p>Висвітлено особливості формування музичних уподобань учнів основної школи на уроках музичного мистецтва. З’ясовано основні відмінності між поняттями «уподобання», «інтерес» та «художній смак». Визначено музичні уподобання як тимчасову форму ставлення особистості до результатів власної музичної діяльності, яка виражає особистісні художні надбання, отримані у процесі сприйняття й осмислення музики, виконавства і мистецько-творчої діяльності.</p> <p>Акцентовано значення музично-стильового підходу в діяльності вчителя. Виділено основні музичні стилі та жанри, що формують поліваріантність уподобань учнів. Досліджено значення імпровізації як ефективного методу формування мистецьких уподобань учнів.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Райт И. С.,</strong> кандидат педагогических наук, научный сотрудник лаборатории эстетического воспитания и художественного образования ИПВ НАПН Украины, г. Киев, Украина, <a href="mailto:inna_denysiuk@ukr.net">inna_denysiuk@ukr.net</a></p> <p><strong>Формирование музыкальных предпочтений учащихся основной школы</strong></p> <p>Освещены особенности формирования музыкальных предпочтений учащихся основной школы на уроках музыкального искусства. Выяснены основные различия между понятиями «предпочтение», «интерес» и «художественный вкус». Определено музыкальное предпочтение личности как временную форму отношения к результатам собственной музыкальной деятельности, которая выражает личностные художественные достижения, полученные в процессе восприятия и осмысления музыки, в ходе исполнения и художественно-творческой деятельности.</p> <p>Акцентировано значение стилевого подхода в деятельности учителя-музыканта. Выделены основные музыкальные стили и жанры, формирующие поливариантность предпочтений учащихся основной школы. Исследовано значение импровизации как эффективного метода формирования художественных вкусов учащихся.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Wright I.&nbsp;S.</strong> Researcher of the Laboratory of Artistic and Aesthetic Education&nbsp;of the Institute of Problems on Education of NAES of Ukraine, Kyiv, Ukraine.&nbsp;<a href="mailto:inna_denysiuk@ukr.net">inna_denysiuk@ukr.net</a></p> <p><strong>Formation of musical preferences of secondary schoolchildren</strong></p> <p>The article is devoted to the significance of mass music education and formation of a young person. The main emphasis is on the expansion of students’ knowledge of intonation, the development of their emotional response to music, and formation of a steady interest in music. In particular, attention is paid to the importance of formation of students’ musical preferences in institutions of general secondary education.</p> <p>The peculiarities of the formation of pupils’ musical preferences in basic school at music lessons have been substantiated. The main differences between the concepts of “preferences”, “interest” and “artistic taste” have been found out. It was determined that students’ musical taste and artistic interest are formed on acquired listening experience, but musical preferences are formed on the ability to flexibility, plasticity and dynamism of cognitive processes. It distinguishes these two processes by their nature and content.</p> <p>The author highlights the significance of the musical-stylistic approach in teacher’s activities at music lessons. The main musical styles and genres in order to develop the pupils’ multivariate preferences are: folklore, academic music, jazz, pop and rock music. The importance of improvisation as an effective method for the formation of students’ artistic preference has been carried out. The key features of the study of jazz and improvisation at music lessons at school have been determined. The author proposes the logic how to study jazz at school music lessons. It is based on the gradual complication of jazz music in the context of its historical and cultural development and transformations.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Список джерел:</strong></p> <ol> <li>Гайдамака О. В. Вивчення предметів художньо-естетичного циклу в основній школі : методичні рекомендації / О. В. Гайдамака // Мистецтво та освіта. – 2017. – № 3 (85). – С. 48–52.</li> <li>Денисюк І. С. Музична імпровізація: від вчителя музики до учня / І.&nbsp;С.&nbsp;Денисюк // Мистецтво та освіта. – 2016. – № 2 (80). – С. 18–22.</li> <li>Концепція нової української школи [Електронний ресурс]. – Режим доступу 8 вересня 2018 року: <a href="https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf">https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf</a></li> <li>Комаровська О. А. Мистецька освіта: глибина й багатогранність / О. А. Комаровська // Мистецтво та освіта. – 2016. – №1 (79). – С. 6–9.</li> <li>Падалка Г.&nbsp;М. Розвиток мистецької освіти: модернізаційні процеси / Г. М. Падалка // Мистецтво та освіта. – 2016. – № 3 (81). – С. 2–6.</li> <li>Формування мистецьких уподобань учнів основної і старшої школи на уроках мистецтва та в позаурочний час : монографія / О. А. Комаровська, Н .Є. Миропольська, С. А. Ничкало, І. С. Денисюк, І. В. Руденко; за ред. О. А. Комаровської. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. – 144 с. </li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p><strong>References</strong><strong>:</strong></p> <ol> <li>Gajdamaka, V. (2017) Vyvchennya predmetiv xudozhno-estetychnogo cyklu v osnovnij shkoli: metodychni rekomendaciyi [Study of the subjects of artistic and aesthetic cycle in the basic school: methodical recommendations]. Mystecztvo ta osvita, 3 (85), 48-52.</li> <li>Denysyuk, I. S. (2016) Muzychna improvizaciya: vid vchytelya muzyky do uchnya [Musical improvisation: from music teacher to student]. Mystecztvo ta osvita, 2 (80), 18–22.</li> <li><a href="https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf">https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf</a></li> <li>Komarovska, A. (2016) Mysteczka osvita: glybyna j bagatogrannist [Artistic education: depth and variety]. Mystecztvo ta osvita, 1 (79), 6-9.</li> <li>Padalka, G. (2016). Rozvytok mysteczkoyi osvity: modernizacijni procesy [Development of artistic education: modernization processes]. Mystecztvo ta osvita, 3 (81), 2-6.</li> <li>Komarovska, A., Myropolska N. YE. &amp; etc. Formuvannya mysteczkyx upodoban uchniv osnovnoyi i starshoyi shkoly na urokax mystecztva ta v pozaurochnyj chas [Formation of artistic preferences of primary and secondary school pupils at art classes and in extra hours]. Kyiv, Vyd-vo Imeks-LTD.</li> </ol> Інна Сергіївна Райт ##submission.copyrightStatement## 2018-11-29 2018-11-29 4 (90) Мистецькі діалоги Китаю та України: до питання підготовки вчителя та учнів http://artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/17 <p><a href="http://www.artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/17">DOI 10.32405/2308-8885-2018-4-18-22 </a></p> <p><a href="http://www.artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/17">УДК 7: 37.064.2(510 : 477)</a></p> <p>У статті окреслено аспект поліхудожньої підготовки учнів та готовності вчителів до її здійснення як тенденції сучасної мистецької освіти в напрямі інтеграції і цілісного художнього пізнання. Проблема розглядається на прикладах аналізу мистецьких творів, зокрема музики сучасного українського автора (твір М.&nbsp;Шуха на вірші китайських поетів), для розуміння якої українській аудиторії варто зануритися у традиційний жанр китайського музичного мистецтва – китайську художню пісню. Розглянуто особливості жанру китайської художньої пісні. Розкрито філософсько-естетичні (концепція п’яти елементів) і психологічні основи синкретизму художнього світовідчуття китайського народу, що виявляються у нерозривності музики і поезії, музики і пейзажного живопису, злиття людини і природи. Наведено приклади синтезу мистецтв у творах китайських митців. Подано ілюстрації.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Ся Гаоян, </strong>аспирант факультета искусств имени Анатолия Авдиевского Национального педагогического университета имени Н.&nbsp;П.&nbsp;Драгоманова, Украина – Китай, yangzai@templatemonster.com</p> <p><strong>Художественные диалоги Китая и Украины: к вопросу подготовки учителя и учеников</strong></p> <p>В статье очерчен аспект полихудожественной подготовки учеников и готовности учителей к ее осуществлению как тенденции современного художественного образования в направлении интеграции и целостного художественного познания. Проблема рассматривается на примерах анализа художественных произведений, в частности музыки современного украинского автора (произведение М. Шуха на стихе китайских поэтов), для понимания которой украинской аудитории предстоит погрузиться в традиционный жанр китайского музыкального искусства – китайскую художественную песню. Рассмотрены особенности жанра китайской художественной песни. Раскрыты философско-эстетические (концепция пяти элементов) и психологические основы синкретизма художественного мироощущения китайского народа, которые проявляются в неразрывности музыки и поэзии, музыки и пейзажной живописи, слиянии человека и природы. Приведены примеры синтеза искусств в произведениях китайского искусства. Представлены иллюстрации.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Xia Gaoyang</strong>, Postgraduate student of Faculty of Arts named after Anatoliy Avdiyevskiy, National Mykhaylo Drahomanov Pedagogical University, Kyiv–China, е-mail: <a href="mailto:yangzai@templatemonster.comє">yangzai@templatemonster.com</a></p> <p><strong>Artistic dialogues between China and Ukraine: The issue of poly-artistic training of teachers and students</strong></p> <p>The article deals with the aspect of artistic training of students and teachers’ readiness to implement it as a tendency of contemporary artistic education in the direction of integration and holistic artistic perception. The problem has been considered by the examples of analysis of artistic works, in particular music of the contemporary Ukrainian author (M. Shukha’s work with lyrics by Chinese poets). In order to understand these works, Ukrainian audience should immerse in the traditional genre of Chinese musical art – Chinese artistic song. The peculiarities of the genre of the Chinese artistic song, which is characterized by the complete “merger” of music and poetry, have been analyzed. They are: the Chinese outstanding poetry embodies personal experiences of the lyrical hero; orientation on a certain timbre of vocal performance shades instrumental support; special technique; influence on the emotional sphere of the listener, immersed in the “landscape in emotions”.</p> <p>The philosophical aesthetic (concept of five elements) and psychological fundamentals of syncretism of the artistic attitude of Chinese people, which are manifested in the indissolubility of music and poetry, music and landscape painting, the merger of human being and nature have been revealed. The author gives some examples of synthesis of arts in works of Chinese art and provides illustrations.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Список джерел:</p> <ol> <li>1.Алексеев В. М. Китайская литература : избр. тр. / В. М. Алексеев. – Москва : Наука, Гл. ред. вост. лит., 1978. – 596 с.</li> <li>Дай Юй. Элементы традиционной культуры в Новой китайской музыке «периода открытости» : автореф… канд искусствоведения / Дай Юй. – Нижний Новгород, 2017. – 24 с.</li> <li>Лю Ян. Особенности взаимодействия музыкального и визуальных искусств в китайской художественной культуре ХХ–ХХI&nbsp;вв. : автореф… канд. искусствоведения / Лю Ян. – УО «Белорусский гос. ун-т культуры и искусств». – Минск, 2017. – 26 с.</li> <li>Цяо Чжи, Комаровська О. Китайські народні традиції в музичному навчанні українських школярів / Цяо Чжи, О.&nbsp;А.&nbsp;Комаровська // Мистецтво та освіта. – 2017. – № 4. – С. 6–10.</li> <li>У Хуньюань. Китайская художественная песня: история и теория жанра : дис… канд. искусствоведения / У Хуньюань. – Харьков: Харьковский национ. ун-т искусств имени И. П. Котляревського, 2016. – 231&nbsp;с.</li> <li>У Ю-Цин. Дослідження давніх струнних інструментів / У Ю-Цин. – Шанхай : Вид-во Шанхайського муз. ін-ту, 2008. – 329 с. (кит. мовою).</li> <li>Цай Жонгді. Історія китайської музичної естетики / Цай Жонгді. – Пекін : Народна музика, 1995. – 866 с. (кит. мовою).</li> <li>Цзен Суйцзин. Загальні положення теорії музики і соціології / Цзен Суйцзин. – Пекін : Вид-во культури і мистецтв, 1997. – 291&nbsp;с. (кит. мовою).</li> <li>Цзя Ян. Воплощения представлений о синтезе искусств в творчестве современных китайских авторов / Цзя Ян // Искусство и культура. – 2016. – № 2 (22). – С. 80–86.</li> </ol> <p><em>&nbsp;</em></p> <p><strong>References:</strong>&nbsp;</p> <ol> <li>Alekseev, V. M. (1978). <em>Kitaiskaia literatura</em> [Chinese literature]. Moscow: Nauka.</li> <li>Dai Yui. (2017). <em>Elementy traditsionnoi kultury v Novoi kytaiskoi muzyke “perioda otkrytosti”</em> [Elements of traditional culture in the New Chinese music of the “period of openness”]. (Dissertation Abstract, Nizhnii Novgorod).</li> <li>Liu Yan. (2017). <em>Osobennosti vzaimodeistviia muzykalnogo i vizualnykh iskusstv v kitaiskoi khudozhestvennoi kulture XX–XXI vekov.</em> [Features of the interaction of musical and visual arts in the Chinese art culture of the XX–XXI centuries]. (Dissertation Abstract, Minsk).</li> <li>Tsiao Chzhy, &amp; Komarovska, O. (2017). Kytaiski narodni tradytsii v muzychnomu navchanni ukrainskykh shkoliariv [Chinese folk traditions in music education of Ukrainian schoolcholdren]. <em>Mystetstvo ta Osvita, 4,</em> 6–10.</li> <li>U Khuniuan. (2016). <em>Kitaiskaia khudozhestvennaia pesnia: istoriia i teoriia zhanra </em>[Chinese art song: History and theory of the genre]. (Doctoral dissertation, Kharkov).</li> <li>U Yu-Tsin. (2008). <em>Doslidzhennia davnikh strunnykh instrumentiv</em> [Research of old string instruments]. Shankhai: Vydavnytstvo Shankhaiskoho muzychnoho instytutu.</li> <li>Tsai Zhonhdi. (1995). <em>Istoriia kytaiskoi muzychnoi estetyky</em> [History of Chinese musical aesthetics]. Pekin: Narodna muzyka.</li> <li>Tszen Suitszyn. (1997). <em>Zahalni polozhennia teorii muzyky i sotsiolohii</em> [General provisions of theory of music and sociology]. Pekin: Vydavnytstvo kultury i mystetstv.</li> <li>Tszia Yan. (2016). Voploshcheniia predstavlenii o sinteze iskusstv v tvorchestve sovremennykh kitaiskikh avtorom [Incarnation of ideas on the synthesis of arts in the works of contemporary Chinese writer]. <em>Iskusstvo i Kultura, 2</em> (22), 80-86.</li> </ol> Ся Гаоян ##submission.copyrightStatement## 2018-11-29 2018-11-29 4 (90) Інтегративна функція мистецтва у формуванні творчої особистості дитини http://artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/18 <p><a href="http://www.artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/18">DOI 10.32405/2308-8885-2018-4-18-22 </a></p> <p><a href="http://www.artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/18">УДК 37.015.31: 159.922.73 : 7</a></p> <p>У статті наведено практичні рекомендації щодо використання інтегративного потенціалу мистецтва в розвитку дітей 5–7-ми років: представлено технологію роботи, що ґрунтується на методі креативної структурованої імпровізації, спрямованому на розвиток уміння бачити і розуміти прекрасне в природі і довкіллі через емоційне сприймання; осмислення дитиною комунікативної функції мистецтва на основі використання музики, літератури, гри, пізнавальних завдань тощо; активізації інтересу до різного роду спілкування. Виокремлено педагогічні умови використання інтегративної функції мистецтва в закладах дошкільної освіти.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Половина Е. А., </strong>кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольного образования Педагогического института Киевского университета имени Бориса Гринченка, г. Киев, Украина, <a href="mailto:lena-ped@ukr.net">lena-ped@ukr.net</a></p> <p><strong>Интегративная функция искусства в формировании творческой личности ребенка</strong></p> <p>В статье приведены практические рекомендации по использованию интегрированного потенциала искусства в развитии детей дошкольного возраста; представлена технология работы, которая основывается на методе креативной структурированной импровизации, направленном на развитие умения видеть и понимать прекрасное в природе и окружающей среде через эмоциональное восприятие; осмысление ребенком коммуникативной функции искусства на основе использования музыки, литературы, игры, познавательных задач и тому подобное; активизация интереса к различного рода общения. Выделены педагогические условия использования интегративной функции искусства в учреждениях дошкольного образования.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Polovina O. A., </strong>PhD, Associate Professor of Department of Preschool Education of the Pedagogical Institute of Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, Ukraine, e-mail: <a href="mailto:lena-ped@ukr.net">lena-ped@ukr.net</a></p> <p><strong>An integrative function of Art in the formation of child’s creative personality</strong></p> <p>The issue of using art as a universal educational means for influencing the development of a child of 5-7 years has been actualized. The analysis of scientific researches of E. Belkina, V. Yezikeeva, N. Zubareva, L. Panteleeva, G. Sokhurukova, E.&nbsp;Florina, R.&nbsp;Chumichova and the traditional scientific approaches to familiarization children with art have been presented. The contradiction between traditional and non-traditional approaches to children’s art has been revealed. F.&nbsp;Barb-Gall’s model of children’s communication with art, which provide dialogue and indirect role of adults, has been analyzed. Based on the analysis of modern studies (K. Demchyk, O.&nbsp;Dronova, T. Zhitnik, V.&nbsp;Rahozina, O.&nbsp;Saprykina, N.&nbsp;Folomeeva, T.&nbsp;Fasolko, L.&nbsp;Shulha, etc.), the role of an adult has been defined as a leader of a child into the world of art.</p> <p>The author’s opinion how to use art as an integrator for development of child’s personality, implemented through the method of structured creative improvisation has been proposed. This method is aimed at developing the ability to see and understand the beauty of nature and the environment through emotional perception. Moreover, comprehension by the child of the communicative function of art involves music, literature, games, cognitive tasks, etc., as well as activation of interest in various kinds of communication. The author determines the work with the core of an image as the most optimal method for working with children, which is not regulated by certain rules, and it involves centering on the source of the image.</p> <p>The pedagogical conditions of optimization of the usage of the integrative function of art in kindergarten aimed at the special pedagogical stimulation of the child’s internal forces have been determined.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Список </strong><strong>джерел:</strong></p> <ol> <li>Барб-Галль Ф. Як розмовляти з дітьми про мистецтво [Текст] / пер. з франц. Софії Рябчук. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2014. – 192 с.</li> <li>Половіна О. А. Образотворча майстерня<strong> // </strong>Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» / наук. кер. проекту В. О. Огнев’юк; наук. ред. Г. В. Бєлєнька; авт. кол.: Г. В. Бєлєнька, О. Л. Богініч, В. М. Вертугіна та ін. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. – 352 с.</li> <li>Семенов О. С. Формуємо творчо спрямовану особистість: перші кроки : [навч. посіб. для педагогів позашкільних та дошкільних навч. закладів] / Олександр Сергійович Семенов. – Луцьк : ПДВ «Твердиня». – 2016. – 156 с.</li> <li>Фасолько Т. С. Технології розвитку художньої творчості дошкільників в образотворчій діяльності. – Кременець : Видавничий центр ОГПІ, 2011. – 156 с.</li> <li>Фаломєєва Н. А. Педагогічні технології естетичного виховання дітей віком 5–10 років засобами музичного мистецтва : автореф. дис. … канд. пед. наук: спец.13.00.07. «Теорія і методика виховання» / Н. А. Фоломєєва; АПН України; Ін-т пробл. виховання. – Київ, 2001. – 22 с.</li> </ol> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>References</strong></p> <ol> <li>Barb-Hall, F. (2014). <em>Yak rozmovliaty z ditmy pro mystetstvo</em> [How to talk about art with children]. Lviv: Vydavnytstvo Staroho Leva.</li> <li>Polovina, O.&nbsp;A. (2016). <em>Obrazotvorcha maisternia. Metodychni rekomendatsii do Osvitnoi prohramy dlia ditei vid 2 do 7 rokiv «Dytyna»</em> [Fine art workshop: Methodical recommendations for the educational program for children from 2 to 7 years of age “Child”]. Kyiv: Kyiv. un-t im. B.Hrinchenka.</li> <li>Semenov, O.&nbsp;S. (2016). <em>Formuiemo tvorcho spriamovanu osobystist: pershi kroky </em>[Formation a creative-oriented personality: The first steps]. Lutsk: PDV «Tverdynia».</li> <li>Fasolko, T.&nbsp;S. (2011). <em>Tekhnolohii rozvytku khudozhnoi tvorchosti doshkilnykiv v obrazotvorchii diialnosti</em> [Technologies of development of artistic creativity of preschoolers in visual activities]. Kremenets: Vydavnychyi tsentr OHPI.</li> <li>Falomieieva, N.A. (2001). <em>Pedahohichni tekhnolohii estetychnoho vykhovannia ditei vikom 5-10 rokiv zasobamy muzychnoho mystetstva</em> [Pedagogical technologies of aesthetic education of children aged 5-10 years by means of musical art]. (Dissertation Abstract, Kyiv).</li> </ol> Олена Анатоліївна Половіна ##submission.copyrightStatement## 2018-11-29 2018-11-29 4 (90) Мистецтво виготовлення листівок http://artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/19 <p><a href="http://www.artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/19">DOI 10.32405/2308-8885-2018-4-18-22 </a></p> <p><a href="http://www.artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/19">УДК 7:655.3.066.32-027.323</a></p> <p>У статті висвітлюються історичні відомості про появу і розвиток листівок як засобу комунікації людей та етапи становлення традиції привітання за допомогою листівок. Надано класифікацію листівок за типами: за призначенням, за змістом, за формою, за техніками та методами оздоблення, ілюстровані, електронні. Представлено зразки вітальних листівок різної тематики, зокрема з колекцій буковинських філокартистів.</p> <p>Автори наводять рекомендації щодо створення зображення, написання і організації тексту вітальних листівок.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Чепиль Л. П., </strong>ассистент кафедры факультета архитектуры, строительства и декоративно-прикладного искусства, Чернивецкий национальный университет имени Юрия Федьковича, методист Выжницкого коледжа прикладного искусства им. В. Ю. Шкрибляка, г. Вижница, Черновицкая обл., Украина, <a href="mailto:decorative.applied.art@ukr.net">decorative.applied.art@ukr.net</a></p> <p><strong>Гордейчук Н.И., </strong>преподаватель-методист українського языка илитературы Выжницкого коледжа прикладного искусства им. В. Ю. Шкрибляка, Україна г. Вижница, Черновицкая обл.,Украина, <a href="mailto:decorative.applied.art@ukr.net">decorative.applied.art@ukr.net</a></p> <p><strong>Искусство изготовления открыток </strong></p> <p>Статья раскрывает историю развития открытки как способа общения между людьми. Прослеживается классификация открыток, представлены образцы поздравительных открыток за видами: за предназначением, за содержанием, за формой, за техниками и методами оформления, иллюстрированные, электронные и т. д. Представлены образцы поздравительных открыток разной тематики, в том числе из коллекций буковинских филокартистов.</p> <p>Авторами изложены рекомендации практического изготовления и текстового оформления поздравительных открыток.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Chepil L.P.,</strong> Assistant Professor of the Faculty of Architecture, Construction and Decorative Arts of Yuriy Fedkovich Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine, <a href="mailto:decorative.applied.art@ukr.net">decorative.applied.art@ukr.net</a>;</p> <p><strong>Hordeichuk N.I.,</strong> Teacher-Methodist of Ukraine Language and Literature, Vyzhnytsia College of Applied Art named after V.Yu.&nbsp;Shkribliak, Vyzhnitsia, Chernivtsi region, Ukraine, е-mail: <a href="mailto:decorative.applied.art@ukr.net">decorative.applied.art@ukr.net</a></p> <p><strong>The art of making postcards</strong></p> <p>The article presents a piece of historical information about origin and development a postcard as a means of people communication. Moreover, the stages of a tradition of greetings people have become with the help of greeting cards from the XV century. The author’s classification of postcards is given by different types: according to purpose, content, form, techniques and methods of decorating postcards, illustrated, electronic. Models of greeting cards of various subject and content, in particular from the collections of deltiologist in Bukovyna, have been presented.</p> <p>The results of the survey of students of the first year of the Vyzhnytsia College of Applied Art named after V.Yu.&nbsp;Shkribliak have been presented. The purpose of the survey was to reveal awareness of art of making postcards at the beginning of the academic year 2017-2018. The results have showed that respondents had the superficial knowledge about history of the postcard origins. However, they had a strong desire to learn more information and acquire practical skills in making postcards in various artistic techniques. According to the students’ needs, the authors give recommendations how to make images, write and organize the text of greeting cards.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Список джерел:</strong></p> <ol> <li>Великий тлумачний словник сучасної української мови /уклад. і голов. ред. В.Т.&nbsp;Бусел. – Київ : Ірпінь : ВТФ «Перун», 2004. – 1440 с.</li> <li>Добрынин В. Информационные технологии: дети и молодежь // Alma Mater : Вестник высшей школы. – 2008 . – № 2 .– С. 17–19.</li> <li>Забочень М., Поліщук О., Яцюк В. На спомин рідного краю: Україна у старій листівці : альбом-каталог. – Київ : Криниця, 1997. – С. 27–28.</li> <li>Каталог втрачених експонатів Національного музею у Львові [Текст] / Національний музей (Львів); авт.-упоряд. В. Арофікін, Д. Посацька. – Київ : [б.в.]; Львів: [б.в.], 1996. – 102 с.</li> <li><a href="https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%86%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA)">Митці України : енциклопедичний довідник</a> / упоряд.: <a href="https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87">М. Г. Лабінський</a>, В. С. Мурза; за ред. <a href="https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87">А. В. Кудрицького</a>. — Київ : «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1992. – 848 с.</li> <li>Ковтун В. Гуцульщина очима Сеньковського. – Київ : Вік, 2016. – 88 с.</li> </ol> <p><strong>References</strong></p> <ol> <li>Busel, V.T. (Ed.). (2004). <em>Velykyi tlumachnyi slovnyk&nbsp; suchasnoi ukrainskoi&nbsp; movy</em> [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian language]. Kyiv: Irpin: VTF «Perun».</li> <li>Dobrynin, V. (2008). Informatsionnye tekhnologii: deti i molodezh [Information technologies: Children and youth]. <em>Vestnik Vysshei Shkoly, 2,</em> 17-19.</li> <li>Zabochen, M., Polishchuk, O., &amp; Yatsiuk, V. (1997). <em>Na spomyn ridnoho kraiu: Ukraina u starii lystivtsi</em> [In memory of the native land: Ukraine in the old postcard]. Kyiv: Krynytsia.</li> <li>Arofikin, V.&nbsp;D. (Ed.). (1996). <em>Posatska Kataloh vtrachenykh eksponativ Natsionalnoho muzeiu u Lvovi</em> [Catalog of the lost exhibits of the National Museum in Lviv]. Kyiv.</li> <li>Kudrytskyi, A. V. (Ed.). (1992). <em>Myttsi Ukrainy</em> [Artists of Ukraine]. Kyiv: «Ukrainska entsyklopediia» im. M. P. Bazhana.</li> <li>Kovtun, V. (2016). <em>Hutsulshchyna ochyma Senkovskoho</em> [Hutsulshchina with Senkovsky’s eyes]. Kyiv: Vik.</li> </ol> Лариса Петрівна Чепіль Наталія Іванівна Гордейчук ##submission.copyrightStatement## 2018-11-29 2018-11-29 4 (90) Ефект смислового континіуму як засіб привернення школярів до мистецтва театру http://artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/20 <p><a href="http://www.artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/20">DOI 10.32405/2308-8885-2018-4-31-34 </a></p> <p><a href="http://www.artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/20">УДК 379.822 : 159.928.23: 792 - 057.874</a></p> <p>У статті висвітлено варіанти методики заохочення школярів до мистецтва театру та їх висвітлення на прикладах матеріалу третього розділу підручника «Мистецтво» (10–11 класи) авторів О.&nbsp;Комаровської, Н.&nbsp;Миропольської, С.&nbsp;Ничкало, І.&nbsp;Руденко, де учням пропонується, окрім інших видів мистецтва, «театральний тур» Україною.</p> <p>&nbsp;Пропонується активне використання смислового континіуму п’єс, який, завдяки відкритості незмінного протягом усього часу існування тексту, змінюється відповідно до певного соціокультурного життя людей. Стаття побудована на використанні прикладів творчості І.&nbsp;Кочерги та М.&nbsp;Куліша.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Миропольская Н. Е.</strong><strong>, </strong>доктор педагогических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории эстетического воспитания и художественного образования ИПВ НАПН Украины, г. Киев, Украина, <a href="mailto:nataliamyropolska@gmail.com">nataliamyropolska@gmail.com</a></p> <p><strong>Эффект смыслового континиума как способ привлечения школьников к искусству театра </strong></p> <p>В статье освещены варианты методики приобщения школьников к искусству театра и их освещения на примерах материала третьего раздела учебника «Искусство» (10-11 классы) авторов А. Комаровской, Н. Миропольской, С. Ничкало, И. Руденко, где ученикам предлагается, помимо других видов искусства, «театральный тур» Украиной. Предлагается активное использование смыслового континиума пьес, который, благодаря открытости неизменного на протяжении всего времени существования текста, меняется в соответствии с определенной социокультурной жизнью людей. Статья построена на использовании примеров творчества И. Кочерги и Н. Кулиша.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Myropolska</strong> <strong>N.E., </strong>Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Chief Researcher of Laboratory of Aesthetic Education and Artistic Education of the Institute of Problems of Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, <a href="mailto:nataliamyropolska@gmail.com">nataliamyropolska@gmail.com</a>.</p> <p><strong>The effect of sense continuum as a mean of schoolchildren’s attraction to the art of theatre</strong></p> <p>The article lights up the variant of methods of schoolchildren’s attraction to the art of theatre. Now at school only one – sided learning of drama art has been proposed –as a retro-index. It reduces pupils’ motivation to this kind of art.</p> <p>We propose to study plays&nbsp; in Continious (Progressive) Tense which means continuity, accents moments of life which are actual today. Continuum is an uninterrupted connotation which demonstrates non-formal layer of the play, ideas of which show different aspects according to definite time and area. In this case retro-index gradually will transfer to the index of active real schoolchildren’s complicity to “gold fund” of the drama.</p> <p>The author gives examples of such work with the plays of I.Kocherga “Yaroslav Mudryi” and M.Kulish “Myna Masaylo” and “Peoples’ Malahiy”. The accent has been done on the modern sounding of these plays, for example, love to Motherland, honoring the Law (I.Kocherga), on the problem of Ukrainization, non – educated officials, brainless believe to slogans (M.Kulish) etc.&nbsp;&nbsp;</p> <p>The article shows the use of the given material in connection between the lessons of art and history, art and literature.</p> <p>Elucidated for themselves the main phenomenon’s of Ukrainian society the pupils will have a possibility to understand not only the peculiarities of spiritual surrounding of the years when the play had been written, but to conduct analogies with today’s life. That’s why the learning of drama plays “here – and – now” is very important for schoolchildren’s world outlook and their feelings.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Список джерел:</strong><em><br></em></p> <ol> <li>Адорно Т. Теорія естетики / Теодор Адорно. – Київ : Основи, 2002. – 518 с.</li> <li>Власов В. С. Історія України. Вступ до історії. Підручник для 5-ого класу / В. С.Власов. – Київ : Генеза, 2013. – 256 с.</li> <li>Гринченко Б. Д. Народные спектакли / Б. Д. Гринченко. – Чернигов : Типография Губерн. земства, 1900. – 64 с.</li> <li>Золоте слово. Хрестоматія літератури України-Русі епохи Середньовіччя IX–XV ст. – Київ : Аконіт, 2002. – В 2 кн. – Кн I. – 784 с.</li> <li>История русского искусства. – Москва : АН ССР, 1953. – Т.1. – 574 с.</li> <li>Комаровська О. А., Миропольська Н. Є., Ничкало С. А., Руденко І. В. Мистецтво (рівень стандарту, профільний рівень) : підруч. для 10 (11) кл. закл. загал. серед. Освіти. — Харків : Ранок, 2018. – 192 с.</li> <li>Корнієнко Н. Лесь Курбас : репетиція майбутнього / Н. Корнієнко. – Київ : Факт, 1998. – 469 с.</li> <li>Куліш Микола. П’єси / Микола Куліш. – Київ : Наукова думка, 2001. – 368 с.</li> </ol> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>References:</strong></p> <ol> <li>Adorno, T. (2002). <em>Teoriia estetyky</em> [Theory of aesthetics]. Kyiv: Osnovy.</li> <li>Vlasov, V.&nbsp;S. (2013). <em>Istoriia Ukrainy. Vstup do istorii. Pidruchnyk dlia 5-oho klasu </em>[History of Ukraine. Introduction to history. Textbook for 5<sup>th</sup> grade]. Kyiv: Heneza.</li> <li>Grinchenko, B.D. (1900). <em>Narodnye spektakli</em> [Folk performances]. Chernigov: Typografiia Gubern. Zemstva.</li> <li><em>Zolote slovo. Khrestomatiia literatury Ukrainy-Rusi epokhy Serednovichchia IX-XV st.: Vol.2.</em> [Golden word. The textbook of literature of Ukraine-Russia of the Middle Ages of the IX-XV centuries]. (2002). Kyiv: Akonit.</li> <li><em>Istoriia russkogo iskusstva: Vol. 1</em> [History of Russian art]. (1953). Moscow: AN SSR.</li> <li>Komarovska, O. A., Myropolska, N. Ye., Nychkalo, S. A., &amp; Rudenko, I. V. (2018). <em>Mystetstvo (riven standartu, profilnyi riven): pidruch. dlia 10 (11) klasiv</em> [Art (level of standard, profile level): Textbook for 10<sup>th</sup>(11<sup>th</sup>) grade]. Kharkiv: Vyd-vo «Ranok».</li> <li>Korniienko, N. (1998). <em>Les Kurbas: Repetytsiia maibutnoho</em> [Les Kurbas: Rehearsal of the future]. Kyiv: Fakt.</li> <li>Kulish, M. (2001). <em>Piesy</em> [Plays]. Kyiv: Naukova dumka.</li> </ol> Наталія Євгенівна Миропольська ##submission.copyrightStatement## 2018-11-29 2018-11-29 4 (90) Ознайомлення старшокласників з українським архітектурним модерном (на прикладі Полтавського регіону) http://artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/21 <p><a href="http://www.artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/21">DOI 10.32405/2308-8885-2018-4-34-39 </a></p> <p><a href="http://www.artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/21">УДК 37.015.31 : 72.012 (477.53)</a></p> <p>У статті представлено дослідження українських національних ознак в архітектурі, зокрема стильових особливостей українського архітектурного модерну в Полтавському регіоні, та методику ознайомлення старшокласників із цією темою впродовж двох навчальних годин. На першому уроці автор пропонує стислу інформацію і світлини пам’яток архітектури Полтавщини у формі віртуальної екскурсії, на другому – творчо-практичну роботу учнів зі створення з допомогою зображувального площинного конструктора власного проекту фасаду будинку в стилі українського архітектурного модерну з регіональними полтавськими особливостями.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Дружинина А. В., </strong>методист редакционно-издательского отдела, Полтавский ОИППО им. М.&nbsp;В. Остроградского, г.&nbsp;Полтава, Украина, Dryzhanna@gmail.com</p> <p><strong>Ознакомление старшеклассников с украинским архитектурным модерном (на примере Полтавского региона)</strong></p> <p>В статье представлено исследование украинских национальных черт в архитектуре, в частности стилевых особенностей украинского архитектурного модерна в Полтавском регионе, и методику ознакомления старшеклассников с этой темой в течение двух учебных часов. На первом уроке автор предлагает краткую информацию и фотографии памятников архитектуры Полтавщины в форме виртуальной экскурсии, на втором – практическую работу по созданию учащимися с помощью изобразительного плоскостного конструктора собственного проекта фасада дома в стиле украинского архитектурного модерна с региональными полтавскими особенностями.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Druzhynina A.V.,</strong> Methodologist of the Editorial and Publishing Department, Poltava Regional Institute of Postgraduate Education named after&nbsp;M.V.&nbsp;Ostrogradskyi, Poltava, Ukraine, <a href="mailto:Dryzhanna@gmail.com">Dryzhanna@gmail.com</a></p> <p><strong>Introducing of senior students with the Ukrainian architectural modern (by the example of the Poltava region)</strong></p> <p>The article is devoted to the aspect of study of Ukrainian national symbols in architecture at Art lessons. The author offers the example of stylistic features of architectural modern Ukrainian in the Poltava region in order to introduce senior schoolchildren with it. The author presents the photos of monuments of Poltava architecture, built in the style of the Ukrainian architectural modern and gives brief information about them.</p> <p>The teaching material is divided into two initial hours, presented by different forms of work. One hour involves student’s virtual tours of houses and buildings of Poltava region, as well as their analysis and the establishment of senior schoolchildren stylistic features form of buildings and constructions, namely roofs, towers, gables, windows, doors, niches, columns, brackets, spires, decoration. The author uses method of comparing the stylistic architectural features of Ukrainian architectural modern and hut, built in the traditions of national construction. The second hour is used to create the own facade of building in the style of the Ukrainian architectural modern with regional Poltava features by the students with the help of a graphic plane designer.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>С</strong><strong>писок </strong><strong>джерел:</strong></p> <ol> <li><strong>Власенко А. Земські школи Опанаса Сластіона.&nbsp;— Київ, 2016.&nbsp;— 152&nbsp;с. : 351&nbsp;іл.</strong></li> <li>Дружиніна А.&nbsp;В. Національні ознаки в українській архітектурі початку ХХ&nbsp;ст. (на прикладі споруди Полтавського земства) / А.&nbsp;В. Дружиніна // Українська академія мистецтв&nbsp;: зб. наук. пр. – Київ :&nbsp;ТОВ «ДІА», 2003. – №&nbsp;10. – С. 64–67.</li> <li>Дружиніна А.&nbsp;В. Роль соціального аспекту в архітектурі з українськими національними ознаками / А.&nbsp;В. Дружиніна // Наука і вища освіта: тези доповідей ХХІІІ Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених, м.&nbsp;Запоріжжя, 23 квітня 2015&nbsp;р.– Запоріжжя&nbsp;: КПУ, 2015. – С. 308&nbsp;–309.</li> <li>Дружиніна А.&nbsp;В. Українські знаки-символи в оформленнях фасадів житлових та громадських будинків ХVII–ХХ&nbsp;ст. / А.&nbsp;В. Дружиніна // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство, архітектура. Спец. Вип. «Дизайн-освіта 2005: тенденції розвитку та інтеграція в європейський освітній простір». Частина І. – Харків : ХДАДМ, 2005. – № 1 –С. 174–186.</li> <li>Лист МОН від 03.07.2018 № 1/9-415 “Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році”. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61466/. 03.07.2018</li> <li>Полтавщина&nbsp;: Енцикл.&nbsp;довід. (За ред. А.&nbsp;В.&nbsp;Кудрицького. – К.&nbsp;: УЕ, 1992. – 1024&nbsp;с.: іл. (в опр.)&nbsp;: 30000&nbsp;пр.</li> <li>Термінологічний словник-довідник з будівництва та архітектури / Р.&nbsp;А. Шмиг, В.&nbsp;М.&nbsp;Боярчук, І.&nbsp;М.&nbsp;Добрянський, В.&nbsp;М.&nbsp;Барабаш; за заг. ред. Р.&nbsp;А.&nbsp;Шмига. – Львів, 2010. –&nbsp;222&nbsp;с.</li> <li>Чепелик В.&nbsp;В. Український архітектурний модерн / упорядник З.&nbsp;В.&nbsp;Мойсеєнко-Чепелик. – Київ&nbsp;: КНУБА. 2000. – 378 с.</li> </ol> <p><strong>References:</strong></p> <ol> <li>Druzhynina, A.&nbsp;V. (2003). Natsionalni oznaky v ukrainskii arkhitekturi pochatku ХХ st. (Na prykladi sporudy Poltavskoho zemstva) [National symbols in Ukrainian architecture at the beginning of the ХХ&nbsp;century (By the example of the construction of Poltava Zemstvo)]. In <em>Ukrainska akademiia mystetstv: zbirnyk naukovykh prats: Vol.10 </em>(pp. 64–67). Kyiv TOV «DIA»</li> <li>Druzhynina, A.&nbsp;V. (2015). Rol sotsialnoho aspektu v arkhitekturi z ukrainskymy natsionalnymy oznakamy [Role of the social aspect in architecture with Ukrainian National symbols]. In <em>Nauka i vyshcha osvita: Proceedings of Conference</em> (pp. 308–309). Zaporizhzhia: KPU.</li> <li>Druzhynina, A.&nbsp;V. (2005). Ukrainski znaky-symvoly v oformlenniakh fasadiv zhytlovykh ta hromadskykh budynkiv ХVII–ХХ st. [Ukrainian symbols in the design of the facades of residential and public houses of the ХVII–ХХ centuries]. In <em>Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv. Mystetstvoznavstvo, arkhitektura. Spets. Vyp. «Dyzain-osvita 2005: tendentsii rozvytku ta intehratsiia v yevropeiskyi osvitnii prostir». Vol. I.</em> (pp.174–186). Kharkiv «KhDADM».</li> <li>Ministry of Education and Science of Ukraine (2018, July 3). <em>Lyst “Shchodo vyvchennia u zakladakh zahalnoi serednoi osvity navchalnykh predmetiv u 2018/2019 navchalnomu rotsi”.</em> [Letter “On studying in institutions of general secondary education of educational subjects in the 2018/2019 academic year’]. ( 1/9-415). Retrieved from: <a href="https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61466/">https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61466/</a></li> <li>Kudrytskyi, A.&nbsp;V. (Ed.). (1992). <em>Poltavshchyna: Entsyklopedychnyi dovidnyk </em>[Poltava region: Encyclopedia]. Kyiv: UE.</li> <li>Shmyh, R.&nbsp;A. (Ed.). (2010). <em>Terminolohichnyi slovnyk-dovidnyk z budivnytstva ta arkhitektury</em> [Terminological dictionary on construction and architecture]. Lviv.</li> <li>Chepelyk, V.&nbsp;V. (2000). <em>Ukrainskyi arkhitekturnyi modern</em> [Ukrainian architectural modern]. Kyiv: KNUBA.</li> </ol> Анна Вікторівна Дружиніна ##submission.copyrightStatement## 2018-11-29 2018-11-29 4 (90) Електронні підручники в опануванні мистецьких дисциплін студентами http://artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/22 <p><a href="http://www.artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/22">DOI 10.32405/2308-8885-2018-4-39-43 </a></p> <p><a href="http://www.artedu.com.ua/index.php/adm/article/view/22">УДК 378.147.7 : [094 : 37.09.64]</a></p> <p>У статті наголошено на необхідності розробки й використання електронних підручників у навчальному процесі коледжів як закладів вищої освіти під час вивчення дисциплін мистецького напряму (рисунок, живопис, кольорознавство, основи композиції). На прикладі розробленого авторського електронного підручника «Пейзажний живопис», адаптованого в роботі зі студентами спеціальностей «Перукарське мистецтво та декоративна косметика» й «Моделювання та конструювання промислових виробів» Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну представлено методичні рекомендації та завдання студентам з опрацювання структурних розділів електронного підручника, які презентують власний педагогічний досвід автора.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Лемешко Л. Ю., </strong>преподаватель высшей категории дисциплин искусства, Белоцерковский коледж сервиса и дизайна, г. Белая Церковь, Киевская обл., Украина, <a href="mailto:lud.lemeshko40@gmail.com">lud.lemeshko40@gmail.com</a></p> <p><strong>Электронные учебники в овладении художественными дисциплинами студентами</strong></p> <p>В статье акцентировано на необходимости разработки и использования электронных учебников в учебном процессе колледжей как высших учебных заведений при изучении дисциплин художественного направления (рисунок, живопись, цветоведение, основы композиции). На примере разработанного авторского электронного учебника «Пейзажная живопись», адаптированного к работе со студентами специальностей «Парикмахерское искусство и декоративная косметика», «Моделирование и конструирование промышленных изделий» Белоцерковского колледжа сервиса и дизайна представлены методические рекомендации и задания студентам по разработке структурных разделов учебника, которые представляют собственный педагогический опыт автора.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>L.Yu.Lemeshko,</strong> Teacher of the Highest Qualification Category of Artistic Disciplines, Bilotserkivsky College of Service and Design, Bila Tserkva, Kyiv region, Ukraine, e-mail: <a href="mailto:lud.lemeshko40@gmail.com">lud.lemeshko40@gmail.com</a></p> <p><strong>Electronic textbooks in studying artistic disciplines </strong></p> <p>The article focuses on the necessity of developing and using electronic textbooks in the educational process of college as institutions of higher education during the study of disciplines of artistic direction (drawing, painting, color studies, basis of composition). The author outlines the possibilities of electronic textbook, which allows students to optimize their work in classes (shortening time in the process of learning educational material, facilitating understanding of the material through powerful ways of submitting information, providing tasks for self-checking and controlling students’ knowledge throughout all stages of the course).</p> <p>The author presents methodical recommendations and tasks for students in structural sections of the electronic textbook by the example of the developed author’s electronic textbook “Landscape painting” adapted for work with students of the specialties “Hairdressing and Decorative Cosmetics" and “Modeling and Designing of Industrial Products” of Bilotserkivsky College of Service and Design.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>СПИСОК ДЖЕРЕЛ</em></p> <ol> <li>Азарова Н. В. Використання інформаційних технологій навчання у вищих юридичних закладах освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <a href="http://intkonf.org/azarovanv-vikoristannya-informatsiynih-tehnologiy-navchannya-u-vischih-yuridichnihzakladah-osviti/">http://intkonf.org/azarovanv-vikoristannya-informatsiynih-tehnologiy-navchannya-u-vischih-yuridichnihzakladah-osviti/</a></li> <li>Бугайчук К. Л. Електронний підручник: поняття, структура, вимоги [Електронний ресурс] / К. Л. Бугайчук // Інформаційні технології та засоби навчання. – 2011. – № 2 (22). – Режим доступу: <a href="http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/437/395">http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/437/395</a></li> <li>Велиева А. Ш. Электронное пособие: возможности и перспективы [Электронный ресурс] / А. Ш. Велиева, Е.Р. Сулеманова // Материалы V Международной научно-практической конференции «Наука в информационном пространстве» (30–31 октября 2009 г.). – Режим доступа : <a href="http://www.confcontact.com/2009ip/velieva.htm.%20%0d4">http://www.confcontact.com/2009ip/velieva.htm. </a></li> <li>Гриценчук О. О. Електронний посібник і його роль у процесі інформатизації освіти / О. О. Гриценчук // Інформаційні технологічні засоби навчання / за ред. В. Ю. Бикова, Ю. О. Жука; Ін-т засобів навчання АПН України. – Київ, 2005. – С. 255–261.</li> <li>Гумінська О. Використання мультимедійних засобів – оновлення методики викладання мистецтв / О. Гумінська // Мистецтво та освіта. – 2009. – № 3 (53). – С.&nbsp;21–25; № 4 (54). – С. 19–22.</li> <li>Кононець Н. В. Аспекти педагогічної майстерності викладача: розробка електронних посібників [Електронний ресурс] / Н. В.Кононець // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць. – 2009. – № 6. – С. 202–210. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vpm/2009_6/kononec.pdf c 202.</li> <li>Корбут О. Г. Електронний посібник як елемент освітнього середовища / О. Г. Корбут // V Міжнародна науково-практична on-line конференція «Сучасні методи викладання іноземної мови. Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/komp/2009_1/r1_5.pdf</li> <li>Лемешко Л. Ю. Роль електронних посібників у розвитку творчих здібностей і підвищення рівня самостійності студентів на заняттях з мистецтвознавчих дисциплін / Л. Ю. Лемешко // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. – 2018. – № 2. – С. 68–74.</li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p><em>REFERENCES</em></p> <ol> <li>Azarova, N. V. (n.d.). <em>Vykorystannia informatsiinykh tekhnolohii navchannia u vyshchykh yurydychnykh zakladakh osvity </em>[Using information technology education in higher law schools]. Retrieved from <a href="http://intkonf.org/azarovanv-vikoristannya-informatsiynih-tehnologiy-navchannya-u-vischih-yuridichnihzakladah-osviti/">http://intkonf.org/azarovanv-vikoristannya-informatsiynih-tehnologiy-navchannya-u-vischih-yuridichnihzakladah-osviti/</a></li> <li>Buhaichuk, K.&nbsp;L. (2011). <em>Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia</em> <em>[</em><em>Information Technologies and Teaching </em><em>Tools</em><em>]</em><em>, 2 </em>(22). Retrieved from <a href="http://www.journal.iitta">http://www.journal.iitta</a>.</li> <li>Vielyieva, A. Sh., &amp; Sulemanova, E.R. Сулеманова <em>Elektronnyi posibnyk: mozhlyvosti ta perspektyvy</em> [Electronic manual: Opportunities and prospects]. Retrieved from <a href="http://www.confcontact.com/2009ip/velieva.htm">http://www.confcontact.com/2009ip/velieva.htm</a>.</li> <li>Hrytsenchuk, O. O. (2005). Elektronnyi posibnyk i yoho rol u protsesi informatyzatsiyi [Electronic manual and its role in the process of informatization of education]. In V.&nbsp;Yu.Bykov &amp; Yu. O. Zhuk (Ed.), <em>Informatsiini tekhnolohichi zasoby navchannia</em> (pp. 255–261). Kyiv: In-t zasobiv navchannia APN Ukrainy</li> <li>Huminska, O. (2009). Vykorystannia multymediinykh zasobiv – onovlennia metodyky vykladannia mystetstv [Use of multimedia means – updating of methodology of teaching arts]. <em>Mystetstvo ta Osvita, 3</em>, 21-25; <em>Mystetstvo ta Osvita,</em> <em>4,</em> 19-22.</li> <li>Kononets, N.&nbsp;V. <em>Aspekty pedahohichnoi maisternosti vykladacha: rozrobka elektronnykh posibnykiv</em> [Aspects of pedagogical mastery of teacher: Development of electronic manuals]. Retrieved from www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vpm/2009_6/kononec.pdf c 202.</li> <li>Korbut, O.H. <em>Elektronnyi posibnyk yak element osvitnoho seredovyshcha</em> [Electronic manual as an element of the educational environment]. Retrieved from <a href="http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/komp/2009_1/r1_5.pdf">nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/komp/2009_1/r1_5.pdf</a>.</li> <li>Lemeshko, L.&nbsp;Yu. (2018). Rol elektronnykh posibnykiv u rozvytku tvorchykh zdibnostei i pidvyshchennia rivnia samostiinosti studentiv na zaniattiakh mystetstvoznavchykh dystsyplin [Role of electronic manuals in the development of creative abilities and increase the level of autonomy of students at classes of art studies disciplines]. In <em>Naukovyi visnyk Melitopolskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu im. Bohdana Khmelnytskoho. Seriia: Pedahohika: Vol. 2 </em>(pp. 68-74).</li> </ol> Людмила Юріївна Лемешко ##submission.copyrightStatement## 2018-11-29 2018-11-29 4 (90)