Розвиток ручної вмілості у художньо-продуктивній діяльності: від раннього до молодшого шкільного віку

 • Вікторія Валентинівна Рагозіна кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник, Інститут проблем виховання НАПН України, м. Київ, vlavian@ukr.net;
 • Леся Андріївна Гуцан кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, Інститут проблем виховання НАПН України, м. Київ, lelyag@ukr.net
 • Олег Леоднідович Морін кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник,Інститут проблем виховання НАПН України, м. Київ, morin_oleg@ukr.net

Анотація

УДК [7 : 005.642.5]: - 027.41 : [- 053.4 : 053.66]

https://doi.org/10.32405/2308-8885-2019-4-25-30

Розглядається проблема ручної вмілості, види ручних умінь  та їх розвиток у художньо-продуктивній діяльності на етапах раннього, дошкільного та молодшого шкільного віку (діти 5–7-ми років). Представлено визначення поняття «ручна вмілість дитини» як сукупності операційно-технічних умінь, що визначають її здатність успішно виконувати художньо-продуктивну діяльність, та «ручні вміння» як комплексу опанованих дитиною способів дій руками, що призводить до сформованості умінь.

Виокремлено засоби розвитку ручної вмілості – художньо-продуктивну діяльність у її різновидах: образотворчу (малювання, ліплення, аплікація) і художню працю. Зроблено висновки про можливість формування комплексу ручних умінь, обопільно корисних для різних видів художньо-продуктивної діяльності, а також про вплив розвинених ручних умінь у образотворчій діяльності на успішність виконання дитиною завдань з ручної праці та навпаки.

Описано компоненти ручних умінь, необхідних для здійснення зображувальної діяльності (за Т. Комаровою): техніка малювання, формоутворювальні рухи, сенсомоторна здібність. Технічні навички й  уміння включають правильне утримування художніх інструментів, раціональні способи їх використання,  опанування лінією, штрихом, плямою як засобами виразності. За допомогою формоутворювальних рухів передається форма предмета. Регуляція малювальних рухів дітей за швидкістю, амплітудою і силою визначає сенсомоторну здібність до зображувальної діяльності. Визначено ручні вміння, важливі для аплікації, ліплення та ручної праці.

Наводяться художньо-ігрові вправи, художні завдання для розвитку ручних умінь, що зумовлюють успішність художньо-продуктивної діяльності дитини в умовах закладу дошкільної освіти (змістова лінія Базового компоненту дошкільної освіти «Дитина у світі культури»)  і початкової школи (згідно із змістовими лініями «Мистецтво» та «Дизайн  і технології» типових освітніх програм).

Ключові слова: ручна вмілість, ручні вміння, ранній, дошкільний, молодший шкільний вік, художньо-продуктивна діяльність, художньо-ігрові вправи, художні завдання.

 

Рагозина В. В., кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник, Институт проблем воспитания НАПН Украины, г. Киев, Украина, vlavian@ukr.net;

Гуцан Л. А., кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник, Институт проблем воспитания НАПН Украины, г. Киев, Украина, lelyag@ukr.net

Морин О. Л., кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник, Институт проблем воспитания НАПН Украины, г. Киев, Украина, morin_oleg@ukr.net

Развитие ручной умелости в художественно-продуктивной деятельности: от раннего к младшему школьному возрасту

Рассматривается проблема ручной умелости, виды ручных умений и их развитие на этапах раннего, дошкольного и младшего школьного возраста (дети 5–7-ми лет). Выделены ручные умения, необходимые для осуществления художественно-продуктивной деятельности, в частности, изобразительной деятельности и художественного труда. Приведены художественно-игровые упражнения, художественные игры, художественные задачи с целью овладения детьми разного возраста ручными умениями, обусловливающие успешность их художественно-продуктивной деятельности в условиях учреждения дошкольного образования и начальной школы.

  Ключевые слова: ручная умелость, ручные умения, ранний, дошкольный, младший школьный возраст, художественно-продуктивная деятельность, художественно-игровые упражнения, художественные задания.

 

V.V.Ragozina, PhD in Pedagogy, Senior Researcher, Institute of Problems on Education of the NAES of Ukraine, Kyiv, Ukraine, vlavian@ukr.net;

L.А. Hutsan, PhD in Pedagogy, Senior Researcher, Institute of Problems on Education of the NAES of Ukraine, Kyiv, Ukraine, lelyag@ukr.net;

O.L.Morin, PhD in Pedagogy, Senior Researcher, Institute of Problems on Education of the NAES of Ukraine, Kyiv, Ukraine, morin_oleg@ukr.net

The development of manual skills in artistic and productive activities: From early age to primary school age

The article devoted to the problem of manual skills, types of manual skills and their development in artistic and productive activity at the stages of early age, preschool and primary school age (children 5-7 years). The definitions of the concepts of “manual skills of the child” as a set of operational and technical skills that determine its ability to successfully perform artistic and productive activities and
“manual skills” as a complex of the child’s hands-mastered actions, which leads to formation of skills, have been presented.

The means of development of manual skills – artistic and productive activity in its varieties – fine art (drawing, sculpting, and application) and artistic work have been distinguished. The conclusions about the possibility of formation a complex of manual skills, which are mutually useful for different types of artistic and productive activity, as well as the influence of developed manual skills in the visual activity on success of the child’s tasks in manual work and vice versa.

The components of manual skills required for visual activities (according to T. Komarova) have been described: drawing technique, shaping movements, sensorimotor ability. Technical skills and abilities include the correct hold of artistic tools, rational ways of using them, mastering line, stroke and spot as a means of expressiveness. With the help of shaping movements, the shape of the object is transmitted. The regulation of children’s drawing movements in speed, amplitude and power determines the sensorimotor capacity for visual activity. Manual skills are important for application, modelling and manual work.

The artistic and game exercises, artistic tasks for development of manual skills that determine success of child’s artistic and productive activity in preschool education (the content line of the Basic component of preschool education “Child in the World of Culture”) as well as in primary school (according to educational model programs of the content lines “Art” and “Technology”).

Key words: manual ability, manual skills, early age, preschool age, primary school age, artistic and productive activity, artistic and game exercises, artistic tasks.

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

 1. Балашова Ю. С. Формирование художественного творчества и ручной умелости у детей старшего дошкольного возраста в условиях дополнительного образования : автореф. дис. … канд. пед. наук. Москва, 2013. 25 с.
 2. Брыкина Е. К. Формирование творчества у детей 5–7 лет в работе с разными материалами : автореф. дис. … канд. пед. наук. Москва, 2004. 24 с.
 3. Впевнений старт: альбом з художньо-творчої діяльності дитини. В 3-х ч. Ч.1 / [В. В. Рагозіна, Н. В. Очеретяна]. Київ : Українська академія дитинства, 2018. – 32 с. 
 4. Голота Н. М. Формування художніх і конструктивних умінь майбутніх вихователів дошкільних закладів : автореф. дис. … канд. пед. наук. Київ., 2000. 20 с.
 5. Григорьева Г. Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности. Москва : Просвещение, 1990. 334 с.
 6. Гурковська Т. Л. Супровід розвитку дітей раннього віку. Київ : Шкільний світ, 2011. 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).
 7. Енциклопедія освіти / Академія пед. наук України; головний редактор. В. Г. Кремінь. Київ : ЮрінкомІнтер, 2008. 1040 с.
 8. Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды. Москва : Педагогика, 1989. - 560 с.: ил. — (Трудыд. чл. и чл.-кор. АПН СССР).
 9. Изобразительная деятельность младших дошкольников [Текст] : пособие для воспитателя детского сада / Т. Г. Казакова. Москва : Просвещение, 1980. 160 с.
 10. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Москва :
  Мозаика-синтез, 2005. – 120 с.
 11. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Обучение и творчество. Москва : Педагогика, 1990.  144 с.: ил. (Б-ка учителя и воспитателя).
 12. Ликова І. О. Програма художнього виховання, навчання й розвитку дітей 2–6 років «Кольорові долоньки». Харків : Веста : Видавництво «Ранок», 2007. 128 с.
 13. Новий тлумачний словник української мови : у 4 т. – Том 4. Київ : Аконіт, 2000. 943 с.
 14. Пісоцький О. П., Пісоцька Л. М. Знання про продуктивні види діяльності дошкільників у структурі професійної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти / О. П. Пісоцький, Л. М. Пісоцька // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. 2016. № 3. С. 103–110.
 15. Початкова освіта : методичні рекомендації. – Київ : УОВЦ «Оріон», 2018. 160 с.
 16. Рагозіна В. В. Незвичайне із звичайного. Заняття з малюками від 1-го до 3-х років / В. В. Рагозіна, Н. В. Очеретяна. Київ : Зірка. 2011. 21 с.
 17. Рагозіна В. В. Незвичайні візерунки природи. Заняття з дітьми від 3-х до 5-ти років / В. В. Рагозіна, Н. В. Очеретяна. Київ : Зірка. 2012. 21 с.
 18. Словник української мови: [в 11 т.] / АН Української РСР, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні ; редкол.: І. К. Білодід (голова) [та ін.]. Київ : Наук. думка, 1970–1980. Т. 8. 1977. 927 c.
 19. Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти. 1–2 клас / авт. Савченко О. Я. [Електронний ресурс]. URL: https://nus.org.ua/news/opublikuvaly-typovi-osvitni-programy-dlya-1-2-klasiv-nush-dokumenty/
 20. Художня праця та основи дизайну : навч. посіб. / С. І. Матвієнко. Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2016. 201 с.

 

References

 1. Balashova, Yu. S. (2013). Formirovanie khudozhestvennogo tvorchestva i ruchnoi umelosti u detei starshego doshkolnogo vozrasta v usloviiakh dopolnitelnogo obrazovaniia [Formation of artistic creativity and manual skill of children of preschool age in the conditions of additional education] (Dissertation Abstract, Moscow).
 2. Brikina (2004). Formirovanie tvorchestva u detei 5-7 let v rabote s raznymi materialami [Formation of creativity amomg children 5-7-years old in the work with different materials]. (Dissertation Abstract, Moscow).
 3. Rahozina, V.V., & Ocheretiana, N.V. (Ed). (2018). Vpevnenyi start: albom z khudozhno-tvorchoi diialnosti dytyny: Vol. 1 [A confident start: Album on a child’s artistic and creative activity]. Kyiv: Ukrainska akademiia dytynstva.
 4. Holota, N. M. (2000). Formuvannia khudozhnikh i konstruktyvnykh umin maibutnikh vykhovateliv doshkilnykh zakladiv [Formation of artistic and constructive skills of future preschool teachers]. (Dissertation Abstract, Kyiv).
 5. Grigoreva, G. G. (1990). Razvitie doshkolnika v izobrazitelnoi deiatelnosti [Development of a preschooler in visual activity]. Moscow: Prosveshchenie.
 6. Hurkovska, T. L. (2011). Suprovid rozvytku ditei rannoho viku [Supporting the development of young children]. Kyiv: Shkilnyi svit.
 7. Kremin, V. H. (Ed.). (2008). Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of Education]. Kyiv: Yurinkom Inter.
 8. Elkonin, D. B. (1989). Izbrannye psikhologicheskie trudy [Selected psychological works]. Moscow: Pedagogika.
 9. Izobrazitelnaia deiatelnost mladshikh doshkolnikov [Fine art of younger preschoolers]. (1980). Moscow: Prosveshchenie.
 10. Komarova, T. S. (2005). Detskoe khudozhestvennoe tvorchestvo [Children’s artistic creativity]. Moscow: Mozaika-Sintez.
 11. Komarova, T. S. (1990). Izobrazitelnaia deiatelnost v detskom sadu: Obuchenye y tvorchestvo [Fine art in kindergarten: Learning and creativity]. Moscow: Pedagogika.
 12. Likova, I. O. (2007). Prohrama khudozhnoho vykhovannia, navchannia i rozvytku ditei 2-6 rokiv «Kolorovi dolonky» [Program of art education and development of children 2-6 years old “Colored Hands”]. Kharkiv: Vesta: Vydavnytstvo «Ranok».
 13. Novyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy: Vol. 4 [New Ukrainian Dictionary]. (2000). Kyiv: Vydavnytstvo «Akonit».
 14. Pisotskyi, O. P., & Pisotska, L.M. (2016). Znannia pro produktyvni vydy diialnosti doshkilnykiv u strukturi profesiinoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv doshkilnoi osvity [Knowledge of productive activities of preschoolers in the structure of professional competence of future specialists in preschool education]. In Naukovi zapysky Nizhynskoho derzhavnoho universytetu im. Mykoly Hoholia Psykholoho-pedahohichni nauky: Vol. 3 (pp. 103-110).
 15. Pochatkova osvita [Primary education]. (2018). Kyiv: UOVTs «Orion».
 16. Rahozina, V. V., & Ocheretiana, N.V. (2011). Nezvychaine iz zvychainoho. Zaniattia z maliukamy vid 1-ho do 3-kh rokiv [The unusual of the ordinary. Classes with toddlers from 1-3 years old]. Kyiv: Vyd-vo «Zirka».
 17. Rahozina, V. V., & Ocheretiana, N.V. (2012). Nezvychaini vizerunky pryrody. Zaniattia z ditmy vid 3-kh do 5-ty rokiv [The unusual patterns of nature. Classes with children from 3 to 5 years]. Kyiv: Vyd-vo «Zirka».
 18. Slovnyk ukrainskoi movy: Vol 8 [Dictionary of the Ukrainian language] (1977).
 19. Savchenko, O. Ya. Typova osvitnia prohrama dlia zakladiv zahalnoi serednoi osvity. 1-2 klas [The typical educational program for general secondary education institutions. Grade 1-2]. Retrieved from: https://nus.org.ua/news/opublikuvaly-typovi-osvitni-programy-dlya-1-2-klasiv-nush-dokumenty/
 20. Matviienko, S. I. (2016). Khudozhnia pratsia ta osnovy dyzainu [Artistic work and the basics of design]. Nizhyn: Vyd-vo NDU im. M. Hoholia.

 

Стаття надйшла до редакції10.10. 2019 р.

Опубліковано
2019-12-10