LEGO на уроках музичного мистецтва в початковій школі

 • Оксана Степанівна Моторна завідувачка кабінету мистецтва та фізичної культури Рівненського ОІППО, м. Рівне, Україна, е-mail: oksanamotorna@ukr.net
 • Ольга Олексіївна Капінос учитель музичного мистецтва Опорного навчального закладу Білокриницька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів Кременецької районної ради Тернопільської області, с. Білокриниця, Кременецький район, Тернопільська область, olga_03@ukr.net

Анотація

УДК[37.091.32 : 78] : 373.3 : - 047.84 (LEGO)

https://doi.org/10.32405/2308-8885-2019-4-12-18

Актуалізовано проблему застосування ігрових вправ з LEGO з молодшими школярами на уроках музичного мистецтва в контексті положень Концепції «Нова українська школа». Подаються методичні рекомендації щодо особливостей використання LEGO-цеглинок у музичному навчанні та способи роботи з цим дидактичним матеріалом. Представлено комплекс авторських ігрових вправ із використанням цеглинок LEGO, що мають на меті створити позитивну навчальну мотивацію школярів та сприяти формуванню предметних компетентностей учнів на уроках музичного мистецтва в умовах Нової української школи.

Ключові слова: Нова українська школа, урок музичного мистецтва, музично-дидактичні ігри, LEGO-цеглинки, ігрові вправи, молодші школярі.

 

Моторна О.С., заведующая кабинетом искусства и физической культуры Ровенского ОИППО, г. Ровно, Украина, oksanamotorna@ukr.net;

Капинос О.А., учитель музыкального искусства Опорного ученого заведения Белокриницкая общеобразовательная школа I–III ступеней Кременецкого районного сонета Тернопольской области, с. Белокриница, Кременецкий район, Тернопольская область, Украина,olga_03@ukr.net

LEGO на уроках музыкального искусства в начальной школе

Актуализирована проблема применения игрывых упражнений с младшими школьниками на уроках музыкального искусства в контексте положений Концепции «Новая украинская школа». Подаются методические рекомендации по особенностям использования LEGO-кирпичиков и различные способы работы с этим дидактическим материалом. Представлен комплекс авторских игровых упражнений с использованием кирпичиков LEGO, цель которых заключается в создании положительной мотивации обучения у школьников, способствовать формированию предметных компетенций учащихся на уроках музыкального искусства в условиях Новой украинской школы.

Ключевые слова: Новая украинская школа, урок музыкального искусства, музыкально-дидактические игры, LEGO-кирпичики, игровые упражнения, младшие школьники.

 

O.S. Motorna, Head of the Cabinet of Arts and Physical Culture of Rivne OIPPO, Rivne, Ukraine, oksanamotorna@ukr.net;

 O.O. Kapinos, Music Teacher of Belokrynitsk Secondary School, Belokrynitsa, Kremenets District, Ternopil Region, Ukraine, olga_03@ukr.net

LEGO at music lessons in primary school  

The article actualizes the problem of applying LEGO game exercises with primary school students at music lessons in the context of the provisions of the Concept of New Ukrainian School. Based on analysis of articles and theses of Ukrainian researchers, the classification of music games have been generalized, in particular music-didactic music games is a separate component in their structures.

The brief information on creating and using LEGO game and instructional designers have been provided, as well as a list of online resources with practical tips for using LEGO in primary school.

The author’s approach to the possibilities and peculiarities of using LEGO bricks at musical lessons in the context of the provisions of the Concept of New Ukrainian School has been highlighted. A set of author’s game exercises with using LEGO bricks and various ways of working with this didactic material have been presented, namely: exercises during acquaintance and consolidation with students of musical concepts; exercises that should be used to learn the means of musical expression; exercises that will facilitate the learning of songs (singing); exercises that help to master musical literacy in the form of game; exercises that enhance music and creativity; exercises in discussing musical works; exercise as one of the tools of formative assessment.

The described game exercises have been intended to create positive educational motivation for primary school students, promote the formation of subject competences of students in music art lessons in the conditions of the New Ukrainian School, as well as to develop their skills of working in a group, interacting with peers, give impulse to their own discoveries on artistic topics.

Key words: New Ukrainian School, music lesson, didactic music games, LEGO bricks, game exercises, primary school students.

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

 1. Борисова О. О. Формування творчих здібностей молодших школярів у процесі музичної навчально-ігрової драматизації: автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія і історія педагогіки». Київ, 1994. 20 с.
 2. Гра по-новому, навчання по-іншому : метод. посіб. / упорядник О. Рома. [Електронний ресурс]. The LEGO Foundation, 2018. 44 c. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/LEGO/po-novomu-navchannya-po-inshomu.pdf) (дата звернення: 10.11.2019).
 3. Лобач О. О. Музично-дидактичні ігри в школі : метод. рекомендації. Полтава : Видавництво Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, 2004. 70 с.
 4. Мар’євич Н. К. Музично-ігрова діяльність молодших школярів: розвивально-виховний потенціал у контексті інноваційних підходів // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. Випуск 17 / редкол.: І .А. Зязюн (голова) та ін. Київ – Вінниця : ДОВ «Вінниця», 2008. 493 с. (ВАК).
 5. Мар'євич Н. К. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації музично-ігрової діяльності молодших школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика проф. освіти». Вінниця, 2015. 20 с.
 6. Мішедченко В. В. Використання музично-дидактичних ігор на уроках музики в початковій школі [Електронний ресурс] / В. В. Мішедченко // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Сер.: Психолого-педагогічні науки. 2013. № 1. С. 192–195. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2013_1_44( дата звернення: 10.11. 2019).
 7. МОН опублікувало посібники з використання LEGO у початковій школі [Електронний ресурс]. URL: https://nus.org.ua/news/mon-opublikuvalo-posibnyky-z-vykorystannya-lego-u-pochatkovij-shkoli/ (дата звернення 10.11.2019).
 8. Основи здоров’язбережної компетентності (Курс підготовки вчителів). URL: http://multycourse.com.ua/ua/page/16/58#2
 9. Руда Г. С. Розвиток музичних здібностей учнів початкової школи в процесі ігрової діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання». Київ., 2018.19 с.
 10. Усі перші класи в Україні безкоштовно отримають набори LEGO – Меморандум між МОН та THE LEGO FOUNDATION [Електронний ресурс]. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/usi-pershi-klasi-v-ukrayini-bezkoshtovno-otrimayut-nabori-lego-memorandum-mizh-mon-ta-lego-foundation) (дата звернення: 10.11. 2019).
 11. Шість цеглинок в освітньому просторі школи : метод. посіб. / упорядник О. Рома // The LEGO Foundation, 2018. 32 c. [Електронний ресурс] URL: https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2018/05/tseglinok-kviten-2018-web.pdf (дата звернення: 10.11.2019).
 12. Шуть М. М. Класифікація музичних ігор як педагогічного інструментарію формування творчих умінь молодших школярів // Мистецтво та освіта. 2018, № 2 (88). С. 2–7.
 13. Щодо упровадження ігрових та діяльнісних методів навчання в освітній процес перших класів закладів загальної середньої освіти [Електронний ресурс]: наказ Міністерства освіти і науки України від 05.03.18 № 223. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-uprovadzhennya-igrovih-ta-diyalnisnih-metodiv-navchannya-v-osvitnij-proces-pershih-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti

 

References:

 1. Borysova, O. O. (1994). Formuvannia tvorchykh zdibnostei molodshykh shkoliariv u protsesi muzychnoi navchalno-ihrovoi dramatyzatsii [Formation of creative abilities of primary schoolchildren in the process of musical educational and play dramatization]. (Dissertation Abstract, Kyiv).
 2. Hra po-novomu, navchannia po-inshomu [Playing in a new way, learning differently]. (2018). Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/LEGO/po-novomu-navchannya-po-inshomu.pdf
 3. Lobach, O. O. (2004). Muzychno-dydaktychni ihry v shkoli [Music-didactic games at school]. Poltava: Vydavnytstvo Poltavskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni V.H.Korolenka.
 4. Marievych, N. K. (2008). Muzychno-ihrova diialnist molodshykh shkoliariv: rozvyvalno-vykhovnyi potentsial u konteksti innovatsiinykh pidkhodiv [Musical and play activity of primary schoolchildren: Developmental and educational potential in the context of innovative approaches]. In I. A. Ziaziun (Ed.), Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia u pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy: Vol. 17. Kyiv–Vinnytsia: DOV «Vinnytsia».
 5. Marievych, N. K. (2015). Pidhotovka maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv do orhanizatsii muzychno-ihrovoi diialnosti molodshykh shkoliariv [Preparation of future primary school teachers for organizing music and playing activities for primary schoolchildren]. (Dissertation Abstract, Vinnytsia).
 6. Mishedchenko, V. V. (2013). Vykorystannia muzychno-dydaktychnykh ihor na urokakh muzyky v pochatkovii shkoli [The use of music-didactic games at music lessons in primary schoolchildren]. In Naukovi zapysky Nizhynskoho derzhavnoho universytetu im. Mykoly Hoholia. Seriia: Psykholoho-pedahohichni nauky: Vol. 1 (pp. 192-195). Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2013_1_44
 7. Ruda, H. S. (2018). Rozvytok muzychnykh zdibnostei uchniv pochatkovoi shkoly v protsesi ihrovoi diialnosti [Development of musical abilities of primary schoolchildren in the process of playing activities]. (Dissertation Abstract, Kyiv).
 8. Usi pershi klasy v Ukraini bezkoshtovno otrymaiut nabory LEGO – Memorandum mizh MON ta The LEGO Foundation [All First Classes in Ukraine will receive LEGO kits for free – Memorandum between Ministry of Education of Ukraine and The LEGO Foundation]. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/news/usi-pershi-klasi-v-ukrayini-bezkoshtovno-otrimayut-nabori-lego-memorandum-mizh-mon-ta-lego-foundation
 9. Shist tsehlynok v osvitnomu prostori shkoly [Six bricks in the educational space of the school]. (2018). The LEGO Foundation. Retrieved from https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2018/05/tseglinok-kviten-2018-web.pdf
 10. Shut, M. M. (2018). Klasyfikatsiia muzychnykh ihor yak pedahohichnoho instrumentariiu formuvannia tvorchykh umin molodshykh shkoliariv [Classification of music games as a pedagogical toolkit for the formation of creative skills of primary schoolchildren]. Mystetstvo ta Osvita, 2 (88), 2–7.

 

Стаття надійшла до редакції 10.11.2019 р.

Опубліковано
2019-12-10