Іnnovative teaching practices in 21st-century music pedagogy

  • Sarah Chan D.M.A., Coordinator of Keyboard Studies Associate Professor of Music, California State University, Turlock, Stanislaus County, California,United States, schan7@csustan.edu

Анотація

UDK 37: [378.147 : 78 : 37.18.54 : 78] : 001.895 ``21`` (73)

https://doi.org/10.32405/2308-8885-2019-3-2-7

 

Since 2014, studies concerning the dynamics of music education pedagogy—in both the West and the East—have revealed increasingly positive regard from top music educators, creative performers, and music researchers advocating for the integration of increased creative inventiveness, innovative practice, and interdisciplinary engagement in music education and training.  In North America, educational initiatives supporting the integration of music improvisation and creative composition-performance practices as teaching methodology have led to a significant increase of curricular and co-curricular program and project offerings incorporating creative instruction to facilitate improved dynamic fluidity in teaching-learning processes that support a comprehensive learning experience.  New expressions of interdisciplinary, intercultural, and international collaborations among North American, European, and Asian institutions have also emerged, along with a rising professional regard for the crucial role which improvisation and arts creativity holds in professional leadership training.  Continued research and investment of resources will undergird sustained development of training opportunities for music educators honing innovative teaching practices in the XXI century.

Keywords:  music improvisation, music education, composition, creative, leadership training, interdisciplinary, intercultural, international

 

Сара Чен, доктор в галузі мистецтв, Каліфорнійський Державний Університет, м. Турлок, округ Станіслаус, Каліфорнія, США, schan7@csustan.edu

 

Інноваційні освітні практики в музичній педагогіці 21 століття         

Починаючи з 2014 року, в наукових дослідженнях розвитку музичної освіти як на Заході, так і на Сході вивчається проблема підготовки кваліфікованих педагогів-музикантів, творчих виконавців та дослідників музики, які поєднують творчість й інновації. У Північній Америці освітні ініціативи, спрямовані на інтеграцію музичної імпровізації та творчих музично-виконавських практик, сприяли збільшенню освітніх програм та проектів, що включають тренінги професійного розвитку майбутніх фахівців.

З 2012 року в США в музичних вищих навчальних закладах з’явилися нові програми навчання музичної імпровізації. В основних стандартах 2014 року, розроблених NSAE, акцентується на розвитку творчості студентів у дії, що включає процеси створення, виконання та рефлексії, – їх визначено  головними мистецькими цілями програм навчання музичного, театрального і образотворчого мистецтв, а також  танцю та медіа.

Провідними закладами з упровадження сучасних ідей та програм виступають Національна асоціація музичних шкіл (NASM) та College Music Society (CMS). NASM наголошує на важливості ідей міжпредметної інтеграції  в загальній підготовці та професійному розвитку студентів, що реалізується курсами композиції та імпровізації.

У контексті вищеозначеного автор статті представляє аналіз наукових підходів, що слугують підґрунтям розробленої технології формування імпровізаційних умінь у майбутніх педагогів-музикантів. У січні 2020 року в Україні (м. Київ) автором буде презентовано семінар на тему «Розвиток артистичності у формуванні піаністів» (авторська технологія розвитку вмінь імпровізації для педагогів фортепіано). Акцент зроблено на навчальних практиках, відмінних від традиційного навчання гри на фортепіано, – з орієнтацією на інноваційні методи викладання. Семінар відбудеться під егідою проекту професійного розвитку «Освітня толока» у співпраці з громадською організацією ДП «Центр освітніх ініціатив «Толока», кафедрою філософії і освіти дорослих ЦІПО ДВНЗ «УМО» НАПН України.

Ключові слова: музична імпровізація, музична освіта, композиція, креативність, лідерська підготовка, міждисциплінарність; міжкультурна, міжнародна колаборація.

 

Сара Чен, доктор в области искусств, Калифорнийский Государственный Университет, г. Турлок, округ Станислаус, Калифорния, США, schan7@csustan.edu

Инновационные образовательные практики в музыкальной педагогике 21 столетия

 

С 2014 года в научных исследованиях по развитию музыкального образования как на Западе, так и на Востоке изучается проблема подготовки квалифицированных педагогов-музыкантов, творческих исполнителей и исследователей музыки, которые сочетают творчество и инновации. В Северной Америке образовательные инициативы, направленные на интеграцию музыкальной импровизации и творческих музыкально-исполнительских практик, способствовали увеличению образовательных программ и проектов, включающих тренинги профессионального развития будущих специалистов.

Автор статьи представляет анализ научных подходов, ставших основой разработанной ею технологии формирования импровизационных умений у будущих педагогов-музыкантов, которая будет представлена в январе 2020 года в Украине в рамках семинара на тему «Развитие артистичности в формировании пианистов». Акцент сделан на учебных практиках, отличающихся от традиционного обучения игре на фортепиано, – с ориентацией на инновационные методы преподавания.

Ключевые слова: музыкальная импровизация, образование, композиция, креативность, лидерская подготовка, междисциплинарность; межкультурная, международная коллаборация.

Стаття надійшла до редакції 17. 07. 2019 р.

Опубліковано
2019-08-22