Дистанційний курс «Методика викладання мистецтва в початкові школі на засадах НУШ» як засіб професійного саморозвитку вчителя мистецтва

 • Людмила Григорівна Кондратова кандидат педагогічних наук, доцент кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ, Україна, lkondratovaua@gmail.com

Анотація

УДК [37.091.33 : 7 : 373.3] : 37.018. 43 (042.4)

https://doi.org/10.32405/2308-8885-2019-3-50-53

 

Висвітлено особливості організації дистанційного навчання вчителів на засадах НУШ як новітнього засобу професійного саморозвитку сучасного вчителя мистецтва. Подано опис структури та змісту модульного навчання вчителів, зазначено цифрові технології, інструменти та ресурси. Описано можливості додатків Google для обміну досвідом учасників дистанційного курсу. Представлено опис інтерактивних дощок, онлайн-сервісів та редакторів для роботи зі звуком та відео. Зазначено шляхи удосконалення дистанційного та змішаного навчання на засадах НУШ для вчителів, що викладають курс у початковій школі.

Ключові слова: дистанційне навчання, професійний саморозвиток, вчитель мистецтва, методика викладання мистецтва, початкова школа, Нова українська школа.

 

Кондратова Л. Г.,  кандидат педагогических наук, доцент кафедры открытых образовательных систем и информационно-коммуникационных технологий ГВУЗ «Университет менеджмента образования» АПН Украины, , г.Киев, Украина, lkondratovaua@gmail.com

Дистанционные курсы «Методика преподавания искусства в начальной школе на принципах НУШ» как средство профессионального саморазвития учителя искусства

Освещены особенности организации дистанционного обучения учителей на основе НУШ как нового средства профессионального саморазвития современного учителя искусства. Дано описание структуры и содержания модульного обучения учителей, указано цифровые технологии, инструменты и ресурсы. Описаны возможности приложений Google для обмена опытом участников дистанционного курса. Представлено описание интерактивных досок, онлайн-сервисов и редакторов для работы со звуком и видео. Предложено пути совершенствования дистанционного и смешанного обучения на основе НУШ для учителей, преподающих курс в начальной школе.

Ключевые слова: дистанционное обучение, профессиональное саморазвитие, учитель искусства, методика преподавания искусства, начальная школа, Новая украинская школа.

 

L.G. Kondratova, PhD, Associate Professor of the Department of Open Educational Systems, Information and Communication Technologies of the University of Educational Management of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine, lkondratovaua@gmail.com

Distance courses “Methodology of teaching art in primary school based on principles of the New Ukrainian School” as a means of professional self-development of an art teacher

The features of organization of the distance learning for teachers based on the New Ukrainian School as a new means of professional self-development of the modern art teacher are highlighted. The components of professional self-development of art teachers, developed in the process of distance learning of teachers, are mentioned. The distance learning course allows increasing the level of professional competence and self-development in the field of art teaching methods for primary school students based on the latest digital technologies and digital tools. The structure and content of modular training of teachers based on the Google Classroom service is described. The effective forms and technologies of training are described. The importance of practical tasks based on Google Documents with public access, online services for work with sound and video, online interactive whiteboard Padlet and watching video lectures and video instructions tools by YouTube live broadcasts for professional self-development of art teachers, is described. The experience of mastering rules how to use electronic learning tools at art lessons is described: electronic textbook, electronic notebooks and albums, interactive manuals. Digital technologies, tools and resources are indicated. The capabilities of Google applications to exchange participants’ experience in distance learning course are described. Google applications that can be used for art teaching are described. The achievements of the distance learning course are created by means of Padlet interactive whiteboard tools, online services to work with sound and video, Google applications for collaborative learning and interaction. The ways how to improve distance and blended learning based on the New Ukrainian School for primary school teachers, are indicated.

Keywords: distance learning, professional self-development, art teacher, art teaching methods, primary school, New Ukrainian School.

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

 

 1. Адамова І., Головачук Т. Дистанійне навчання: сучасний погляд на переваги і проблеми. Витоки педагогічної майстерності. 2012. № 10. С. 3–6.
 2. Закон України «Про освіту». URL: http://osvita.ua/legislation/law/2231/3. С. 1.
 3. Кондратова Л. Г. Формування відкритого освітнього середовища сучасної мистецької післядипломної педагогічної освіти в контексті євроінтеграційних процесів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін. Запоріжжя : КПУ, 2017. Вип. 56–57 (109–110). С. 201–207.
 4. Концепція Нова українська школа. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf
 5. Концептуальна модель проектування технологій навчання в системі відкритої післядипломної педагогічної освіти / Л. Л. Ляхоцька, Л. Г. Кондратова, Л. В. Калачова. Київ, 2015. С. 58–63.
 6. Положення про дистанційне навчання. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13
 7. Професійний саморозвиток майбутнього фахівця : монографія / за ред. В. А. Ковальчук. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. 204 с.
 8. Відкрита післядипломна педагогічна освіта і дистанційне навчання в запитаннях і відповідях : наук.-метод. посіб. / В. В. Олійник ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. Київ : «А.С.К.», 2013. 312 с.
 9. Клокар Н. Методологічні основи запровадження дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації. Шлях освіти. 2007. № 4 (46). С. 38–41.
 10. Положення про організацію очно-дистанційного підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти / за заг. ред. В. В. Олійника. Київ : ЦІППО, 2005. 40 с.
 11. Дистанційне навчання в післядипломній педагогічній освіті (в схемах і таблицях) / [Олійник В. В., Гравіт В. О., Антощук С. В., Сябрук Т. І., Кліменко А. Л., Ляхоцька Л. Л.] ; за заг. ред. В. В. Олійника. Київ : ЦІППО, 2003. 75 с.

 

References

 1. Adamova, I., & Holovachuk, T. (2012). Dystaniine navchannia: suchasnyi pohliad na perevahy i problemy [Distance learning: Modern view on challenges and problems]. Vytoky Pedahohichnoi Maisternosti, 10, 3-6.
 2. Zakon Ukrainy «Pro osvitu» [The Law of Ukraine “On Education”]. Retrieved from http://osvita.ua/legislation/law/2231/3,s.1
 3. Kondratova, L.H. (2017). Formuvannia vidkrytoho osvitnoho seredovyshcha suchasnoi mystetskoi pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity v konteksti yevro intehratsiinykh protsesiv [Formation of the open educational environment of modern artistic postgraduate pedagogical education in the context of euro integration processes]. In T. I. Sushchenko (Ed.), Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh: zb. nauk. pr.: Vol. 56-57 (109-110) (pp. 201-207). Zaporizhzhia: KPU.
 4. Kontseptsiia Nova ukrainska shkola [The Concept the New Ukrainian School]. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf
 5. Liakhotska, L. L., Kondratova L. H., & Kalachova, L. V. (2015). Kontseptualna model proektuvannia tekhnolohii navchannia v systemi vidkrytoi pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity (pp. 58-63). Kyiv.
 6. Polozhennia pro dystantsiine navchannia [Provisions on distance learning]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13
 7. Kovalchuk, V. A. (Ed.). (2011). Profesiinyi samorozvytok maibutnoho fakhivtsia [Professional self-development of the future specialist]. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka.
 8. Oliinyk, V.V. (Ed.). (2013). Vidkryta pisliadyplomna pedahohichna osvita i dystantsiine navchannia v zapytanniakh i vidpovidiakh [Open postgraduate pedagogical education and distance learning in questions and answer]. Kyiv: «A.S.K».
 9. Klokar, N. (2007). Metodolohichni osnovy zaprovadzhennia dystantsiinoho navchannia v systemi pidvyshchennia kvalifikatsii [Methodological fundamentals for introduction of distance learning in the system of advanced training]. Shliakh Osvity, 4 (46), 38-41.
 10. Oliinyk, V.V. (Ed.). (2005). Polozhennia pro orhanizatsiiu ochno-dystantsiinoho pidvyshchennia kvalifikatsii kerivnykh i pedahohichnykh kadriv v Tsentralnomu instytuti pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity [Regulations on the organization of internally-distance training of senior and teaching staff at the Central Institute of Postgraduate Pedagogical Education]. Kyiv: TsIPPO.
 11. Oliinyk, V.V. (Ed.). (2003). Dystantsiine navchannia v pisliadyplomnii pedahohichnii osviti (v skhemakh i tablytsiakh) [Distance learning in postgraduate pedagogical education (in charts and tables)]. Kyiv: TsIPPO.

 

Стаття надійшла до редакції 08.07.2019 р.

Опубліковано
2019-08-06