Створення мультфільмів майбутніми вчителями початкової школи як аспект підготовки до художнього навчання молодших школярів

 • Оксана Сергіївна Джафарова Джафарова О. С., кандидат педагогічних наук, старший викладач Кримського інженерно-педагогічного університету, м. Сімферополь, АР Крим, е-mail: dub.okeana@gmail.com

Анотація

УДК 378.147 : [37.011.3 : 373.3]: 778.534.6

https://doi.org/10.32405/2308-8885-2019-3-42-49

 

У статті актуалізовано проблему підготовки студентів спеціальності «Початкове навчання» в педагогічних вузах до художнього навчання молодших школярів. Складовою професійної компетентності майбутнього вчителя розглядається його медіаосвіта у взаємозв’язвку з професійною підготовкою. Стрімкий розвиток інформаційно-комп’ютерних технологій зумовлює необхідність грамотного і   доцільного їх використання у навчально-виховному процесі у початковій школі.

Автором пропонується в процесі художнього навчання молодших школярів застосовувати таку форму спільної художньо-творчої роботи педагога й учнів як виготовлення мультфільмів, що передбачає створення студентами під час навчання у вузі власних мультфільмів. Наведено приклади створення мультфільмів з різною освітньою метою і завданнями.

Розглянуто етапи створення мультфільмів майбутніми учителями початкових класів: вибір теми і придумування сюжету мультфільму, розробка його персонажів, розкадровка, зйомка, монтаж і презентація мультфільмів.

Розкрито педагогічний потенціал мультиплікації і її можливості в художньому навчанні молодших школярів. Описано форми ознайомлення учнів з картинами художників з використанням засобів мультиплікації: «оживлення» картини, придумування сюжету майбутнього мультфільму на основі картини. Виокремлено продуктивну форму роботи над мультфільмом як  ілюстрування дитячих пісень.

Зроблено висновки про необхідність вивчення педагогічних можливостей мультиплікації в мистецькій освіті молодших школярів,  розробки рекомендацій для вчителів-практиків щодо застосування засобів мультиплікації у всебічному і художньому навчанні учнів на уроках мистецтва у початковій школі.

Ключові слова: майбутні вчителі початкової школи, художнє навчання молодших школярів, мультиплікація, мультфільм, етапи створення мультфільмів.

 

Джафарова О. С., кандидат педагогических наук, старший преподаватель Крымского инженерно-педагогического университета, г. Симферополь, АР Крым, е-mail: dub.okeana@gmail.com

Создание мультфильмов будущими учителями начальной школы как аспект подготовки к художественному обучению младших школьников

Актуализирована проблема подготовки студентов специальности «Начальное образование» в педагогических вузах к художественному обучению младших школьников. Предлагается в процессе художественного обучения младших школьников совместное творчество педагога и детей по созданию мультфильмов, что предполагает создание студентами своих собственных творческих художественных работ – мультфильмов на этапе обучения в вузе. Приведены примеры создания мультфильмов с разной образовательной целью. Рассмотрены этапы создания мультфильмов будущими учителями начальных классов: выбор темы и придумывание сюжета, разработка персонажей, раскадровка, съемка, монтаж и презентация творческих работ.

Раскрыт педагогический потенциал мультипликации и ее возможности в художественном обучении младших школьников. Указаны формы ознакомления учеников с картинами художников с использованием средств мультипликации: оживление картины, придумывание своего сюжета на основе картины. Продуктивной формой работы является иллюстрирование детских песен.

Ключевые слова: будущие учителя начальной школы, художественное обучение младших школьников, мультипликация, мультфильм, этапы создания мультфильмов.

 

Dzhafarova О. S., PhD, Senior Lecturer, Crimean Engineering and Pedagogical University, Simferopol, Crimea, dub.okeana@gmail.com

Features of creating cartoons by future teachers of primary school as an aspect of preparing for artistic training of children of primary school

The problem of preparing students for the specialties of “Primary Education” of pedagogical universities is actualized as the preparation of future teachers of primary school for artistic training of children of primary school. In the process of artistic training of primary schoolchildren, teacher and children work together in creating cartoons. It involves creating student’s own creative artistic works (cartoons) at the stage of studying at universities.

Based on disclosure of the essence of animation, the definition of animated pedagogy as a branch of pedagogical science is defined. The subject of animated pedagogy is the study of animation as a means of artistic and creative complex personal development which studies the features of perception, understanding, and evaluation of animated works, as well as enriches the creative experience in the process of creating cartoons independently. The examples of creating cartoons with different educational purposes are given. The stages of creating cartoons by future primary school teachers: the choice of topics and plotting, character development, storyboarding, filming, editing and presentation of creative works are described. Each stage solves certain tasks of artistic education for both future primary school teachers and primary schoolchildren.

The pedagogical potential of animation and its possibilities in art education of primary schoolchildren is revealed. The specified forms of works on acquaintance of primary schoolchildren with paintings of artists using cartoons: animating the picture, inventing a plot based on the artist’s painting. The productive form of work is the illustration of children’s songs.

Keywords: future teachers of primary school, art education of children of primary school, animation, cartoon, stages of creating cartoons.

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

 1. Гич Г. М. Учні нової української школи як носії «нової грамотності» і суб’єкти освітнього процесу. Мистецтво та освіта. № 1 (91). Київ : Педагогічна думка, 2019. С. 12–14.
 2. Гуцало Е. У. Вікова психологія: електронний навчальний курс / Е.У. Гуцало; Система управління електронними курсами КДПУ ім. В. Винниченка. URL: moodle.kspu.kr.ua/course/view.php?id=212
 3. Коробейщикова Е. А. Формирование целостной картины мира у детей на занятиях в студии мультипликации URL: http://cdtor.ru/tekhnicheskij-otdel/publikatsii/1006-formirovanie-tselostnoj-kartiny-mira-u-detej-na-zanyatiyakh-v-studii-multiplikatsii
 4. Красный Ю. Е. Мультфильм руками детей / Юрий Ешуанович Красный, Лина Ивановна Курдюкова. Москва : Просвещение, 1990. 176 с.
 5. Кудрявцев М. Виды анимации. URL: http://www.cartoontower.ru/node/287
 6. Лущинська О. Мультиплікації як один із засобів впливу на свідомість та поведінку молодших школярів. Гірська школа українських Карпат. 2016. № 15. С. 190–193.
 7. Мелик-Пашаев А. А. Мультипликация – надежда художественного образования? Искусство в школе. URL: http://art-inschool.ru/article/multiplikaciya-nadezhda-hudozhestvennogo-obrazovaniya
 8. Психология детей младшего школьного возраста : учебник и практикум для бакалавров / под общ. ред. А. С. Обухова. Москва : Юрайт, 2014. 583 с.
 9. Сітцева М. Роль мультиплікації у розвитку дитини в умовах інформаційного суспільства. URL: http://www.inforum.in.ua/conferences/12/2/12.
 10. Чухно С. В. Мультипликация как инновационный метод в работе с одаренными детьми. Москва : Буки-Веди, 2015. 124 с.
 11. Recommendations Addressed to the United Nations Educational Scientific and Cultural Organization UNESCO. In Education for the Media and the Digital Age. Vienna: UNESCO, 1999, Р. 273–274.

References

 1. Melik-Pashaev, A. A. (n.d.). Multiplikatsiia – nadezhda khudozhestvennogo obrazovaniia? [Animation – the hope of art education?]. Iskusstvo v shkole. Retrieved from http://art-inschool.ru/article/multiplikaciya-nadezhda-hudozhestvennogo-obrazovaniya
 2. Sittseva, M. (2012). Rol multyplikatsii u rozvytku dytyny v umovakh informatsiinoho suspilstva [The role of animation in the development of the child in the information society]. Retrieved from http://www.inforum.in.ua/conferences/12/2/12
 3. Lushchinska, O. (2016). Multyplikatsii yak odyn iz zasobiv vplyvu na svidomist ta povedinku molodshykh shkoliariv [Cartoons as one of the means of influencing the consciousness and behavior of children of primary school]. Hirska shkola ukrainskykh Karpat, 15, 190-193.
 4. Chukhno, S. V. (2015). Multiplikatsiia kak innovatsionnyi metod v rabote s odarennymi detmi [Animation as an innovative method in working with gifted children]. Moscow: Buki-Vedi.
 5. Kudriavtsev, M. (2015). Vidy animatsii [Types of animation]. Retrieved from http://www.cartoontower.ru/node/287
 6. Krasnyi, Yu. E. (1990). Multfilm rukami detei [Cartoon made by children]. Moscow: Prosveshchenie.
 7. Korobeishchikova, E. A. (2012). Formirovanie tselostnoi kartiny mira u detei na zaniatiiakh v studii multiplikatsii [Formation of a complete picture of the world in children in the classroom in the animation studio]. Retrieved from http://cdtor.ru/tekhnicheskij-otdel/publikatsii/1006-formirovanie-tselostnoj-kartiny-mira-u-detej-na-zanyatiyakh-v-studii-multiplikatsii
 8. Obukhova, A. S. (Ed). (2014). Psikhologiia detei mladshego shkolnogo vozrasta [Psychology of children of primary school age]. Moscow: Izdatelstvo Yurait.
 9. Hutsalo, E. U. (2016). Vikova psykholohiia [Age-related psychology]. Retrieved fromkspu.kr.ua/course/view.php?id=212
 10. Hych, H. M. (2019). Uchni novoi ukrainskoi shkoly yak nosii «novoi hramotnosti» i subiekty osvitnoho protsesu [Students of the New Ukrainian school as the bearers of “new literacy” and subjects of the educational process]. Mystetstvo ta Osvita [Art and Education], 1(91), 12-14.
 11. Recommendations Addressed to the United Nations Educational Scientific and Cultural Organization UNESCO. (1999). In Education for the media and the digital age (pp. 273-274).Vienna: UNESCO.

Стаття надійшла до редакції 08.05.2019 р.

Опубліковано
2019-08-06