Розвиток ручної умілості у художньо-прикладній діяльності: від раннього до молодшого шкільного віку

  • Вікторія Рагозіна
  • Л А Гуцан кандидат педагогічних наук, завідувач лабораторії трудового виховання ІПВ НАПН України, м. Київ, Україна, заслужений вчитель України, lelyag@ukr.net;
  • О Л Морін кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії трудового виховання ІПВ НАПН України, м. Київ, Україна, morin_oleg@ukr.net

Анотація

УДК 37.091.33 : 745/749 : 9- 053.4 : - 053.66)

У статті розглядається проблема ручної умілості дітей та її розвиток на різних етапах – у ранньому, старшому дошкільному віці та молодшому шкільному віці. Виокремлено загальні ручні уміння, необхідні для здійснення життєдіяльності дітей, та спеціальні ручні уміння, важливі для успішного виконання творчих завдань, створення предметів і виробів у художньо-прикладній діяльності. Описано передумови розвитку елементарних ручних умінь у ранньому віці, особливості педагогічної роботи у дошкільному і молодшому шкільному віці в умовах організації художньо-прикладної діяльності в закладах дошкільної освіти та початкової школи.   

Ключові слова: ручна умілість, ручні уміння, художньо-прикладна діяльність, ранній, дошкільний, молодший шкільний вік.

 

Рагозина В.В., кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории дошкольного образования и воспитания ИПВ АПН Украины, г. Киев, Украина., Vlavian@ukr.net;

Гуцан Л. А., кандидат педагогических наук, заведующий лабораторией трудового воспитания ИПВ АПН Украины, г. Киев, Украина., Заслуженный учитель Украины, lelyag@ukr.net;

Морин А. Л., кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник лаборатории трудового воспитания ИПВ АПН Украины, г. Киев, Украина., Morin_oleg@ukr.net

Развитие ручной умелости в художественно-прикладной деятельности: от раннего к младшему школьному возрасту

В статье рассматривается проблема ручной умелости детей, развитие ручных умений детей на разных этапах детства - в раннем, старшем дошкольном возрасте и младшем школьном возрасте. Выделены общие ручные умения, необходимые для осуществления жизнедеятельности детей, и специальные ручные умения, важные для успешного выполнения творческих заданий, создание предметов и изделий в художественно-прикладной деятельности. Описаны предпосылки развития элементарных ручных умений в раннем возрасте, особенности педагогической работы в дошкольном и младшем школьном возрасте в условиях организации художественно-деятельности в учреждениях дошкольного образования и начальной школы.

Ключевые слова: ручная умелость, ручные умения, художественно-прикладное деятельность, ранний, дошкольный, младший школьный возраст.

 

V.V.Ragozina, PhD, Leading Researcher, Institute of Problems on Education of NAES of Ukraine, Kyiv, Ukraine, vlavian@ukr.net;

L.A. Hutsan, PhD, Head of Laboratory of Labor Education of the Institute of Problems on Education of NAES of Ukraine, Honored Teacher of Ukraine, Kyiv, Ukraine, lelyag@ukr.net;

L. Morin, PhD Senior Researcher Laboratory of Labor Education of the Institute of Problems on Education of NAES of Ukraine, Kyiv, Ukraine, morin_oleg@ukr.net.

Development of hand-made craftsmanship in artistic and applied activities: From early age to primary school age

The article is devoted to the problem of children’s hand-made craftsmanship, development of children’s hand skills at different stages of childhood – in early age, senior preschool age and primary school age. The author focuses on the general hand skills, which are necessary for children’s lives, and special hand skills, which are important for successful implementing the creative tasks, making the objects and products in artistic and applied activities. The preconditions of development of elementary hand skills at early age, peculiarities of pedagogical work in preschool age and primary school age in the conditions of organization of artistic and applied activities in kindergarten and primary schools have been described.

Key words: hand-made craftsmanship, hand skills, artistic and applied activities, early age, preschool age, primary school age.

Опубліковано
2019-08-05