Мистецько-педагогічна технологія «Мобільний театр пісні «Левеня»

 • Ольга Феліксівна Железник вчитель музичного мистецтва, СЗШ № 50 ім. А. Макаренка, м. Львів, Україна, zheleznikola@gmail.com
 • Олександра Михайлівна Гурин кандидат педагогічних наук, завідувака відділу психологічного супроводу, соціальної адаптації та виховання молоді, НМЦО, м. Львів, Україна, ohuryn@gmail.com
Ключові слова: мобільний театр пісні, театральна педагогіка, педагогічна технологія, волонтерська робота, мобильный театр песни, театральная педагогика, педагогическая технология, волонтерская работа, mobile theatre, theater pedagogy, pedagogical technology, volunteer work

Анотація

ДОІ https://doi.org/10.32405/2308-8885-2019-2-57-62

УДК: 37. 091.33 – 027.22 : 792.091 (театр пісні «Левеня»)

Висвітлено досвід доброчинної діяльності Мобільного театру пісні «Левеня» СЗШ № 50 м. Львова, описано зміст та практичне значення роботи театральної студії у навчанні, вихованні учнів та сприянні психологічній реабілітації поранених у зоні ООС (АТО) воїнів Збройних Сил України. На основі аналізу діяльності колективу проаналізовано особливості організації театру пісні, напрями і технології його роботи. Представлено практичні рекомендації вчителям щодо створення і функціонування подібної театральної студії на базі загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних установ.

 

Железник О. Ф., учитель музыкального искусства, СОШ № 50 им. А. Макаренко, г. Львов, Украина, zheleznikola@gmail.com;

Гурин А. М., кандидат педагогических наук, заведующая отделом психологического сопровождения, социальной адаптации и воспитания молодежи, НМЦО, г. Львов, Украина, ohuryn@gmail.com

Художественно-педагогическая технология «Мобильный театр песни «Львенок»

Освещен опыт благотворительной деятельности Мобильного театра песни «Львенок» СОШ № 50 г. Львова, описано содержание и практическое значение работы театральной студии в обучении, воспитании учащихся и содействии психологической реабилитации раненых в зоне ООС (АТО) воинов Вооруженных Сил Украины. На основе анализа деятельности коллектива проанализированы особенности организации театра песни, направления и технология его работы. Представлены практические рекомендации учителям по созданию и функционированию подобной театральной студии на базе общеобразовательных учебных заведений и внешкольных учреждений.

 

Zheleznyk O. F.  Music Teacher, Lviv Secondary School No. 50 named after A. Makarenko, Lviv, Ukraine, zheleznikola@gmail.com;

Hurin, O. M. PhD in Pedagogy, Head of the Department of Psychological Support, Social Adaptation and Education of Youth, Lviv Educational and Methodological Center of Education, Lviv, Ukraine, ohuryn@gmail.com

Art-pedagogical technology “Mobile Theatre of “Levenia”

The article is devoted to the experience of charitable activity of the Mobile Theatre of “Levena” of Lviv Secondary School No. 50. Moreover, the content and practical significance of the theatre studio’s work have been presented. The purpose of the theatre studio is to teach students and carry out charitable activities in the following areas: promoting physical and psychological rehabilitation of the wounded soldiers of the Ukrainian armed forces in the Joint Forces Operation (Anti-Terrorist Operation Zone), concerts in military units and financial assistance to children with cancer.

Based on analysis of the activity of theatre collective, the peculiarities of organization of the mobile theater, principles and directions of establishing its work, specifics of creation of theatre repertoire, which represents the original mix of the theatre of social themes, the grotesque political theater and the traditional Ukrainian street theatre, have been determined.

Art-pedagogical technology “Mobile School Theatre “Levenia” involves organizing the work of the theatrical troupe by the developed program of theatrical studio designed to optimize the formation of acting skills and development of students’ creative abilities as well as volunteer activities. In addition, there are unique psychological and pedagogical methods of working with the members of collective, who speak to the audience on unplanned stage venues – in shopping centers, on city streets, before wounded in hospitals and military units (in extreme conditions requiring the development of psychological skills of children-actors, which increase the stress level).

The article presents practical recommendations for teachers to create and operate a similar theatrical studio based on general education institutions and institutions of out-of-school education.

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

 1. Башняк Л. І. Стрілецькі театри легіону УСС і Галицької армії / Л. Башняк // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – 2009. – Вип. 18. – С. 249–255 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

 http: www.inst-ukr.lviv.ua/files/20/02-16Bashnyak.pdf

 1. Возняк М. Початки української комедії (1619–1819). – Львів : Вид. «Всесвіт. б-ки», 1919. –138 с.
 2. Гончаренко С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник : вид. 2-ге, доповнене й виправлене / Семен Устинович Гончаренко. – Рівне : Волинські обереги, 2011. – 552 с.
 3. Дубасенюк О. А. Технологічний підхід до професійно-педагогічної підготовки: пошуки та перспективи // Технології професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів : навч. посіб. / за ред. О. А. Дубасенюк. – Житомир : Житомир. держ. пед.ун-тет, 2001. – 384 с.
 4. Комаровська О. А. Театр і школа: виховують однодумці : [книга для вчителів та батьків] / О. А. Комаровська. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2006. – 92 с.
 5. Короткова Р. І. Методика підготовки майбутніх соціальних педагогів до організації та керівництва театральним колективом / Р. І. Короткова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. – Вип. 8. – С. 80–84. – (Серія 11. «Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління»).
 6. Лужницький Г. Український театр. – Т. 1. – Львів : Вид.-во ЛНУ, 2004. – 245 с.
 7. Синенко П. А. Театральная педагогика в школьном пространстве / П.А. Синенко // Сибирский учитель. – Новосибирск : Изд‑во НИПКиПРО, 2003. – №6(30). – С. 50-51.
 8. Сулима М. М. Українська драматургія XVII–XVIII ст. : літературна критика / М. М. Сулима; наук. ред. Г. М. Сивокінь ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Фоліант : Стилос, 2005. – 368 с.
 9. Українська радянська енциклопедія: у 12 т. / гол. ред. М. П. Бажан; редкол.: О. К. Антоновта ін. – 2-ге вид. – Київ : Головна редакція УРЕ, 1974–1985. – 568 с.
 10. Франко І. Твори: у 50 т. – Київ : Наук. думка, 1983. – Т. 41. – С. 96.
 11. Шахрай В. М. Потенціал інтерактивного театру у формуванні соціальної компетентності школярів / В. М. Шахрай // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2011. – № 4. – С. 48–55.

 

References

 1. Bashniak, L. I. (2009). Striletski teatry lehionu USS i Halytskoi armii [Stole theaters of the USS Legion and Galician Army]. Ukraina: Kulturna Spadshchyna, Natsionalna Svidomist, Derzhavnist, 18, 249-255. Retrieved from inst-ukr.lviv.ua/files/20/02-16Bashnyak.pdf
 2. Vozniak, M. (1919). Pochatky ukrainskoi komedii (1619-1819) [The beginnings of Ukrainian comedy (1619-1819)]. Lviv: Vyd. «Vsesvit. b-ky».
 3. Honcharenko, S. U. (2011). Ukrainskyi pedahohichnyi entsyklopedychnyi slovnyk [Ukrainian Pedagogical Encyclopedic Dictionary]. (2nd). Rivne: Volynski oberehy.
 4. Dubaseniuk, O. A. (2001). Tekhnolohichnyi pidkhid do profesiino-pedahohichnoi pidhotovky: poshuky ta perspektyvy [Technological approach to vocational and pedagogical preparation: Searches and perspectives]. In O.A. Dubaseniuk (Ed.), Tekhnolohii profesiino-pedahohichnoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv. Zhytomyr: Zhytomyr. derzh. ped.un-tet.
 5. Komarovska, O. A. (2006). Teatr i shkola: vykhovuiut odnodumtsiv [Theater and school: Educate like-minded people]. Nizhyn: TOV «Vydavnytstvo «Aspekt Polihraf».
 6. Korotkova, R. I. (2008). Metodyka pidhotovky maibutnikh sotsialnykh pedahohiv do orhanizatsii ta kerivnytstva teatralnym kolektyvom [Methodology of preparing future social educators for the organization and management of the theatre group]. In Naukovyi chasopys NPU imeni M. P.Drahomanova: Vol. 8. Seriia 11 «Sotsiolohiia. Sotsialna robota. Sotsialna pedahohika. Upravlinnia»: zb. nauk. prats (pp. 80-84). Kyiv: NTU imeni M. P.Drahomanova
 7. Luzhnytskyi, H. (2004). Ukrainskyi teatr: Vol. 1 [Ukrainian theatre]. Lviv: Vyd. LNU.
 8. Sinenko, P. A. (2009). Teatralna pedahohika u shkilnomu prostori [Theatrical pedagogy in the school space]. Sybirskyi Vchytel, 6(30).
 9. Sulyma, M. M. (2005). Ukrainska dramaturhiia XVII-XVIII st.: lyteraturnaia krytyka [Ukrainian drama XVII-XVIII centuries: Literary criticism]. Kyiv: Foliant: Stylos.
 10. Bazhan, M. P. (Ed.). Ukrainska radianska entsyklopediia: Vol. 1-12 [Ukrainian Soviet Encyclopedia]. (2nd ed). Kyiv: Holovna redaktsiia URE, 1974–1985.
 11. Franko, I. (1983). Tvory: Vol. 41 [Works]. Kyiv: Vyd. «Nauk. Dumka».
 12. Shakhrai, V. M. (2011). Potentsial interaktyvnoho teatru u formuvanni sotsialnoi kompetentnosti shkoliariv [Potential of interactive theater in formation of schoolchildren’s social competence]. Sotsialna Pedahohika: Teoriia ta Praktyka, 4, 48–55.

 

Стаття надійшла до редакції 14. 01. 2019 р.

 

Опубліковано
2019-06-14