Використання підручника з мистецтва на уроці: рекомендації вчителеві

  • Галина Олександрівна Кізілова заслужений вчитель України, вчитель-методист, вчитель образотворчого мистецтва загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 4, м. Тернопіль, Україна, kizilova-gal1975@ukr.net
  • Ольга Андріївна Шулько
Ключові слова: підручник «Мистецтво», використання підручника на уроці мистецтва, початкова школа, методичні рекомендації, учебник «Искусство», использование учебника на уроке, начальная школа, textbook, textbook “Art”, use of the textbook at lesson, primary school

Анотація

ДОІ https://doi.org/10.32405/2308-8885-2019-2-44-51

УДК 37.091. 33 : 7 : 373.5 (477)

У статті розкриваються важливі аспекти використання підручника у процесі вивчення мистецтва учнями початкової школи. Визначаються функції, особливості підручника з мистецтва з огляду на специфіку навчального предмета, що відображається у структурі, основній та додатковій його частинах. Наводяться методичні рекомендації вчителеві із застосування підручника «Мистецтво» в реалізації змістових ліній «Сприймання та інтерпретація мистецтва», «Художньо-практична діяльність», «Комунікація через мистецтво» (на прикладі матеріалів авторського підручника для 2-го класу інтегрованого курсу «Мистецтво» закладів загальної середньої освіти (вид-во «Астон»).

 

Кизилова Г. А., заслуженный учитель Украины, учитель-методист, учитель изобразительного искусства общеобразовательной школы І–ІІІ ступеней № 4, г. Тернополь, Украина, kizilova-gal1975@ukr.net;

Шулько О. А., отличник образования Украины, учитель-методист, учитель начальных классов и музыки общеобразовательной школы І–ІІІ ступеней № 22, г. Тернополь, Украина, olechka_63@ukr.net

Использование учебника по искусству на уроке: рекомендации учителю

            В статье раскрываются важные аспекты использования учебника в процессе изучения искусства учениками начальной школы. Определяются функции, особенности учебника по искусству с учетом специфики учебного предмета, что отражается в структуре, основной и дополнительной его частях. Приводятся методические рекомендации учителю искусства по применению учебника «Искусство» в реализации содержательных линий «Восприятие и интерпретация искусства», «Художественно-практическая деятельность», «Коммуникация через искусство» (на примере материалов авторского учебника для 2-го класса интегрированного курса «Искусство» заведений общего среднего образования (изд-во «Астон).

 

Kizilovа H. O., Honoured  Teacher of Ukraine, Teacher-Methodist, Teacher of Art of Secondary School No 4, Ternopil, Ukraine, kizilova-gal1975@ukr.net;

Shulko О. А., Excellent Teacher of Public Education of Ukraine, teacher-methodist, Primary School Teacher, Music Teacher of Secondary School No 22, Ternopil, Ukraine, olechka_63@ukr.net

Using art textbook at lesson: Recommendations for teacher

The article reveals the problem of a textbook in a general educational institution as well as such its aspect how to use the textbook as a teaching tool for teacher and students at art lessons in primary school. The definition of the textbook, its functions, features of the art textbook and its specific characteristics related to the content, structure, heading have been studied. Conclusions concerning the development of the textbook (30s of the XX century – 2000s) have been made, which have become the subject of scientific research, the theme of various scientific-pedagogical and practical conferences for educators. Requirements for creation the textbooks have been increased in modern education.  This is due to the necessity to present qualitative content in the textbooks – scientifically validated content and effective methodological apparatus aimed at forming students’ complex of key competences, subject competences and interdisciplinary competences.

The following peculiarities of the art textbook have been revealed: the direction of the task of establishing links between different types of art in artistic and creative activity; expression of personal value relation; development of communicative skills in the process of discussing works of art and their own work in groups; performing art projects related to the specifics of the subject and its teaching in school.

The forms and methods of using the textbook “Art”, methodological recommendations for teacher concerning its implementation for the content lines “Perception and interpretation of art”, “Art-practical activity”, “Communication through art” have been discussed and illustrated (by the example of materials of the author’s textbook of integrated course “Art” for 2nd grade for institutions of general secondary education (publishing house “Aston”).

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ
1. Бондар Л. Розвиток підручникотворення в галузі початкової освіти України (40–80-ті роки ХХ ст.) // Рідна школа. 2014. № 4–5. С. 72–76.
2. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. – Київ : Либідь, 1997. 366 с.
3. Додаток до листа Міністерства освіти і науки України «Методичні рекомендації потенційним авторам щодо підготовки підручників для 1 класу закладів загальної середньої освіти» від 11.01.2018 р. URL: https://imzo.gov.ua/2018/01/12/lyst-mon-vid-11-01-2018-1-11-402-potentsijnym-avtoram-schodo-pidhotovky-pidruchnykiv-dlya-1-klasu-zakladiv-zahalnoji-serednoji-osvity/
4. Електронні засоби навчання та їх використання. URL: http://tmb.org.ua/new/index.php/i-i/4-/200-2012-12-09-19-38-06.html
5. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; гол. ред. В. Г. Кремень. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.
6. Європейський та фінський досвід підручникотворення сприятиме народженню нового покоління українських підручників. URL: https://imzo.gov.ua/2019/03/18/yevropeys-kyy-ta-fins-kyy-dosvid-pidruchnykotvorennia-spryiatymut-narodzhenniu-novoho-pokolinnia-ukrains-kykh-pidruchnykiv/
7. Кізілова Г. О., Шулько О. А. Підручник з інтегрованого курсу «Мистецтво» для 1 класу закладів загальної середньої освіти. – Тернопіль : Астон, 2018.
8. Кізілова Г. О., Шулько О. А. Підручник з інтегрованого курсу «Мистецтво» для 2 класу закладів загальної середньої освіти. Тернопіль : Астон, 2019.
9. Кондратова Л. Г. Електронний засіб навчального призначення «Мистецтво» в початковій школі // Мистецтво та освіта. № 1(91) 2019. С. 19–22.
10. Литовченко Г. Характеристика змісту шкільних підручників з образотворчого мистецтва в контексті розбудови національного шкільництва (1991–2003 рр.) // Педагогічний часопис Волині. № 1(8). 2018. С. 22–29.
11. Савченко О. Я. Концепція нового підручника «Літературне читання» для початкової школи // Проблеми сучасного підручника : зб.наук. праць / [наук. ред. колегія ; ред. – О. М. Топузов]. – Київ : Педагогічна думка, 2012. Вип. 12. 784 с.
12. Lidia Florek «Nasha muzyka», podręcznik do kształcenia słuchu i rytmiki dla drugiej klasy szkoly , • Wydawnictwo: Euterpe• 2016, Kraków , stron: 134.
13. Nina Gryzon, Magdalena Yasny, Witold Vargas "Elementarz odkrywców" 1 кlasa. – Nova era, 2017.
14. Vaclav Panek «Świat muzyki» klasy 1–3. Podręcznik. 1999. Warszawa. Liczba stron: 245.
References
1. Bondar, L. (2014). Rozvytok pidruchnykotvorennia v haluzi pochatkovoi osvity Ukrainy (40–80-ti roky XX st.) [Development of textbook-making in primary education of Ukraine (40-80s of the XX century)]. Ridna shkola, 4–5, 72-76.
2. Honcharenko, S. U. (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian Pedagogical Dictionary]. Kyiv: Lybid.
3. Ministry of Science and Education of Ukraine. (2018). Metodychni rekomendatsii potentsiinym avtoram shchodo pidhotovky pidruchnykiv dlia 1 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity [Methodological recommendations to potential authors on the preparation of textbooks for 1 grade of institutions of general secondary education (Attachment to the Letter, January 11). Retrieved from https://imzo.gov.ua/2018/01/12/lyst-mon-vid-11-01-2018-1-11-402-potentsijnym-avtoram-schodo-pidhotovky-pidruchnykiv-dlya-1-klasu-zakladiv-zahalnoji-serednoji-osvity/
4. Elektronni zasoby navchannia ta yikh vykorystannia [Electronic learning tools and their usage]. Retrieved from http://tmb.org.ua/new/index.php/i-i/4-/200-2012-12-09-19-38-06.html
5. Kremen, V. H. (Ed.). (2008). Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of Education]. Kyiv: Yurinkom Inter.
6. Yevropeiskyi ta finskyi dosvid pidruchnykotvorennia spryiatymut narodzhenniu novoho pokolinnia ukrainskykh pidruchnykiv [European and Finnish experience of textbook-making will promote the birth of a new generation of Ukrainian textbooks]. Retrieved from https://imzo.gov.ua/2019/03/18/yevropeys-kyy-ta-fins-kyy-dosvid-pidruchnykotvorennia-spryiatymut-narodzhenniu-novoho-pokolinnia-ukrains-kykh-pidruchnykiv/
7. Kizilova, H. O., & Shulko, O.A. (2018). Pidruchnyk z intehrovanoho kursu “Mystetstvo” dlia 1 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity [Textbook on the integrated course “Art” for 1st grade of institutions of general secondary education]. Aston
8. Kizilova, H. O., & Shulko, O.A. (2019). Pidruchnyk z intehrovanoho kursu “Mystetstvo” dlia 2 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity [Textbook on the integrated course “Art” for 2nd grade of institutions of general secondary education]. Aston,
9. Kondratova, L. H. (2019). Elektronnyi zasib navchalnoho pryznachennia “Mystetstvo” v pochatkovii shkoli [Electronic resource of educational purpose “Art” in primary school]. Mystetstvo ta Osvita [Art and Education], 1(91),
10. Lytovchenko, H. (2018). Kharakterystyka zmistu shkilnykh pidruchnykiv z obrazotvorchoho mystetstva v konteksti rozbudovy natsionalnoho shkilnytstva (1991–2003 rr.) [Characteristics of the content of school textbooks on fine arts in the context of the development of national school (1991-2003)]. Pedahohichnyi Chasopys Volyni, 1(8), 22-29.
11. Savchenko, O. Ya. (2012). Kontseptsiia novoho pidruchnyka “Literaturne chytannia” dlia pochatkovoi shkoly [The Concept of the New Textbook "Literary Reading" for Primary School]. In O. M. Topuzov (Ed.), Problemy suchasnoho pidruchnyka: Vol. 12. Kyiv: Pedahohichna dumka.
12. Florek, L. (2016). “Nasha muzyka” podręcznik do kształcenia słuchu i rytmiki dla drugiej klasy szkoly [“Our Music”: textbook for ear training and rhythmic for 2nd grade of school]. Krakow: Euterpe.
13. Gryzon, N., Yasny, M., & Vargas, W. (2017). “Elementarz odkrywców”: Podręcznik 1 кlasa [“Primary Discoverer”: Textbook for 1st grade]. Nova era.
14. Panek, V, (1999). “Świat muzyki” klasy 1-3. Podręcznik [“World of Music” 1-3 grades. Textbook]. Warsaw. Liczba.

Стаття надійшла до редакції 19.03.2019 р.

 

Опубліковано
2019-06-14