Methods of control and evaluation of academic performance of students in fine arts

  • Олена Леонідівна Шевнюк Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine, Kyiv
Ключові слова: професійна підготовка майбутніх художників, оцінювання результатів навчання, методи оцінювання навчальної успішності студентів, критерії оцінювання навчальних результатів, профессиональная подготовка будущих художников, оценка результатов обучения, методы оценки успеваемости студентов, критерии оценки результатов обучения, professional training of future artists, assessment of learning outcomes, methods for evaluating students' academic performance, criteria for evaluating learning outcomes

Анотація

ДОІ https://doi.org/10.32405/2308-8885-2019-2-2-6

УДК 378.016:72/77(075.8)

Shevniuk Olena Leonidivna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine, Kyiv, shevol@i.ua

methods of control and evaluation of academic performance of students in fine arts

Одним із вирішальних факторів академічної мотивації студентів є ефективність системи оцінювання навчальної успішності майбутніх фахівців і обґрунтованість системи критеріїв такого оцінювання. У статті виокремлено ефективні репродуктивні (опитування, контрольні роботи, тестування) та продуктивні («деформовані тексти» й оцінювання продуктів творчої діяльності студентів) методи контролю й оцінювання навчальної успішності студентів з образотворчого мистецтва. У навчанні студентів образотворчого мистецтва опитування, контрольні роботи, тести зазвичай застосовуються для оцінювання досягнень із теоретичних дисциплін (історія мистецтв, кольорознавство, теорія композиції, техніки й технології образотворчого мистецтва). Вони мають певну своєрідність: домінування візуалізованих завдань, важливість виконання графічних схем, начерку, можливість створення ескіза-ідеї.

Метод «деформованих текстів» спрямований на активізацію інтелектуального потенціалу студентів, формування їхнього критичного мислення, породжує гносеологічний конфлікт, детермінований наявним рівнем знань студента, порушує усталену системність опанованої інформації.

Метод оцінювання продуктів творчої діяльності студентів передбачає діагностування якості виконання практичних робіт і аудиторних, і самостійних. Перевагами такого підходу є можливість забезпечити комплексне оцінювання художнього мислення і пластичних умінь студентів, оцінити рівень креативності автора, його здібності до композиційної та кольористичної евристики, візуалізації художньої ідеї, безпосереднє заохочення студентів до самооцінки та самоаналізу діяльності. Обґрунтовано спеціальну систему критеріїв оцінювання продуктів творчої діяльності студентів-художників у вигляді так званих «рубрик» із урахуванням особливостей процесу художньої творчості.

 

Шевнюк Е. Л., доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой изобразительного искусства Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова, Киев, Украина, shevol@i.ua

Методы контроля и оценки успеваемости студентов по изобразительному искусству

В статье определены эффективные репродуктивные (опросы, контрольные работы, тестирование) и продуктивные («деформированные тексты» и оценка продуктов творческой деятельности студентов) методы контроля и оценки успеваемости студентов по изобразительному искусству. Специальная система критериев оценки продуктов творческой деятельности студентов-художников в виде так называемых «рубрик» обоснована с учетом особенностей процесса художественного творчества.

 

О.L. Shevniuk, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine, Kyiv, shevol@i.ua

methods of control and evaluation of academic performance of students in fine arts

One of the decisive factors in the academic motivation of students is the effectiveness of the system for evaluating the academic performance of future professionals and the reasonableness of the system of criteria for such evaluation. The article identifies effective reproductive (interrogations, control works, testing) and productive (“deformed texts” and evaluation of products of students’ creative activity) methods of control and evaluation of academic performance of students in fine arts. In the teaching of fine art students, interrogations, control works, tests are usually used to evaluate the achievements of theoretical disciplines (history of arts, color studies, composition theory, techniques and technologies of fine arts). They have their own peculiarity – the dominance of the visualized tasks, the importance of performing graphic charts, outline, the ability to create a sketch-idea.

The method of deformed texts is aimed at activating the intellectual potential of students, forming their critical thinking, generating gnoseological conflict, determined by the existing level of student knowledge, violating the established systematicity of captured information.

The method of evaluating the products of students’ creative activity involves diagnosing the quality of performance of practical work, both classroom and independent. The advantages of such evaluation are the ability to provide a comprehensive assessment of artistic thinking and plastic skills of students, to assess the creativity of the author, his/her ability to compositional and colorful heuristics, visualization of the artistic idea, the direct encouragement of students to self-evaluation and self-analysis of activities. The special system of criteria for evaluating products of creative activity of students-artists in the form of so-called “headings” is grounded taking into account the peculiarities of the process of their artistic creativity.

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

  1. Кайдановська О. Образотворча підготовка архітекторів у вищому навчальному закладі. Львів, 2013. 197 с.
  2. Руденко І. В. Формування творчої активності молодших підлітків засобами образотворчого мистецтва : дисертація канд. пед. наук: спец. 13.00.07. Ін-т проблем виховання НАПН України. Київ, 2014. 200 с.
  3. Сова О.С. Навчальна творча пленерна практика в системі професійної підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання і виховання. Вип. 26 : зб. наук. праць / за наук. ред. В. І. Бондаря. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. С. 167–172.

 

 References

  1. Kaidanovska, O. (2013). Obrazotvorcha pidhotovka arkhitektoriv u vyshchemu navchalnomu zakladi [Fine education of architects in higher educational institution]. Lviv.
  2. Rudenko, I. V. (2014). Formuvannia tvorchoi aktyvnosti molodshykh pidlitkiv zasobamy obrazotvorchoho mystetstva [Formation of creative activity of junior teenagers by means of fine arts]. (Doctoral dissertation, Kyiv).
  3. Sova, O. S. (2015). Navchalna tvorcha plenerna praktyka v systemi profesiinoi pidhotovky maibutnoho vchytelia obrazotvorchoho mystetstva [Educational creative plenary practice in the system of professional training of the future teacher of fine arts]. In. Bondar V. I. (Ed.), Naukovyi chasopys NPU imeni M.P.Drahomanova. Seriia 17. Teoriia i praktyka navchannia i vykhovannia: zb. nauk. Prats: Vol. 26 (pp. 167-172). Kyiv: Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova.

 

Стаття надійшла до редакції 22.03.2019 р.

Опубліковано
2019-06-14