Дитячий пісенний репертуар: аналіз і вивчення на уроках музичного мистецтва

 • Іван Петрович Заболотний заслужений діяч мистецтв України, професор, Навчально-науковий інститут культури і мистецтв Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Україна, zabolotnyj@meta.ua
 • Євген Віталійович Карпенко доцент, Навчально-науковий інститут культури і мистецтв Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Україна, eugen.karpenko@yahoo.com
Ключові слова: дитячий пісенний репертуар, молодші школярі, спів, фонограма, детский песенный репертуар, младшие школьники, пение, фонограмма

Анотація

https://doi.org/10.32405/2308-8885-2019-1-6

У статті розглядаються проблема пісенного репертуару для молодших школярів у межах вивчення предмета «Мистецтво» у загальноосвітній школі. Аналізуються текстова й музична складові пісень для учнів початкової школи, запропонованих сучасними українськими авторами та використаних у підручниках «Мистецтво» (на прикладі підручників для 1-х класів). Виокремлюються тенденції пісенного репертуару сучасних українських авторів для дитячої аудиторії та особливості їх виконання під «живий» супровід і фонограму. Висвітлюються позитивні та негативні сторони застосування фонограм у музичному навчанні молодших школярів, наводяться методичні поради.

Заболотный И. П., заслуженный деятель искусств Украины, профессор, Учебно-научный институт культуры и искусств Сумского государственного педагогического университета имени А. С. Макаренко, Украина, zabolotnyj@meta.ua; Карпенко Е. В., доцент, Учебно-научный институт культуры и искусств Сумского государственного педагогического университета имени А. С. Макаренко, Украина, eugen.karpenko@yahoo.com

Детский песенный репертуар: анализ и изучение на уроках музыкального искусства

В статье рассматривается проблема песенного репертуара для младших школьников в рамках изучения предмета «Искусство» в общеобразовательной школе. Анализируются текстовая и музыкальная составляющие песен для учеников начальной школы, предложенных современными украинскими авторами и используемых в учебниках «Искусство» (на примере учебников для 1-х классов). Выделяются тенденции песенного репертуара современных украинских авторов для детской аудитории и особенности их исполнения под «живое» сопровождение и фонограмму. Освещаются положительные и отрицательные стороны применения фонограмм в музыкальном обучении младших школьников, приводятся методические советы.

Список джерел

 1. Бороздин А. О. Караоке на уроке : (новые информационные технологии в общем музыкальном образовании) / А. О. Бороздин // Музыка в школе. – 2006. – № 5. – С. 69–72.
 2. Живайкин ПСинтезатор– основной элемент общего музыкального образования в будущем // Музыка в школе. – 2005. – № 1. – С. 4–9.
 3. Заболотний І. П. Основи хорознавства : навчальний посібник. – Суми : ВВП «Мрія-1», 2006. – 180 с.
 4. Откидач В. Естрадний співі шоу-бізнес [Текст] : навчально-методичний посібник / В.  М. Откидач. – Вінниця : Нова книга2013. – 368 с.
 5. Тарапата-Більченко Л. Філософія музики в педагогічній інтерпретації // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: теоретичні та методичні засади розвитку. Тези міжнародної наукової конференції 3 червня – 2 липня 2004 р. – Київ – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2004. –397 с.
 6. Шуть М. М.Питання методики формування творчих умінь молодших школярів засобами музичної гри / М. М. Шуть // Педагогіка та психологія. – 2012. – Вип. 42. – С. 37–44 [Електронний ресукрс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2012_42_8

References

 1. Borozdin, A. O. (2006). Karaoke na uroke: novye informatsionnye tekhnologii v obshchem muzykalnom obrazovanii [Karaoke at a lesson: New information technology in general musical education]. Muzyka v Shkole, 5, 69-72.
 2. Zhivaikin, P. (2005). Sintezator – osnovnoi element obshchego muzykalnogo obrazovaniia v budushchem [Synthesizer – the main element of the general musical education in the future]. Muzyka v Shkole, 1, 4-9.
 3. Zabolotnyi, I. P. (2006). Osnovy khoroznavstva [Basics of Choral Studies]. VVP «Mriia-1».
 4. Otkydach, V. (2013). Estradnyi spiv i shou-biznes [Pop singing and show business]. Vinnytsia: Nova knyha.
 5. Tarapata-Bilchenko, L. (2004). Filosofiia muzyky v pedahohichnii interpretatsii [Philosophy of music in pedagogical interpretation]. In Mystetska osvita v konteksti yevropeiskoi intehratsii: teoretychni ta metodychni zasady rozvytku: Conference Proceedings. Sumy: Vyd-vo SumDPU imeni A.S. Makarenka.
 6. Shut, M. M. (2012). Pytannia metodyky formuvannia tvorchykh umin molodshykh shkoliariv zasobamy muzychnoi hry [Problems of the formation of primary schoolchildren’s creative skills by means of musical game]. Pedahohika ta Psykholohiia, 42, 37-44. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2012_42_8
Опубліковано
2019-02-28