Музичний розвиток дітей у системі М. Монтессорі

 • Тетяна Олександрівна Войтко викладач музично-теоретичних дисциплін та спеціального фортепіано,Старокостянтинівська ДМШ ім. М. Кондратюка, м. Старокостянтинів, Хмельницька область, Україна, taniavoytko@i.ua
Ключові слова: система М. Монтессорі, музична складова системи М. Монтессорі, музичний розвиток дошкільників, харківські україномовні заклади дошкільної освіти, уроки тиші, система М. Монтессори, музыкальная составляющая системы М. Монтессори, музыкальное развитие дошкольников, уроки тишины, the Montessori educational system, musical component of the Montessori educational system, musical development of preschoolers, Kharkiv Ukrainian language preschool institutions, lessons of silence

Анотація

https://doi.org/10.32405/2308-8885-2019-1-4

На основі власних спостережень за роботою педагогів харківських україномовних закладів дошкільної освіти – дитячого центру «Світ дитини Montessori» та його філії автор статті описує складові процесу музичного розвитку дітей дошкільного віку, особливості застосування дидактичних матеріалів і методів в системі М. Монтессорі. Розкрито змістове наповнення «уроків тиші» й музичних занять, що проводяться в зазначених закладах, наведено приклади вправ, які розвивають увагу, спостережливість дитини та її музичні здібності – музичний слух, пам’ять, музичну інтонацію.

Войтко Т. А., преподаватель музыкально-теоретических дисциплин и специального фортепиано, Староконстантиновская ДМШ им. М. Кондратюка, г. Староконстантинов, Хмельницкая область, Украина, taniavoytko@i.ua

Музыкальное развитие детей в системе М. Монтесори

На основе собственных наблюдений за работой педагогов харьковских украиноязычных учреждений дошкольного образования – харьковского детского центра «Мир ребенка Montessori» его филиала, автор статьи описывает составляющие процесса музыкального развития детей дошкольного возраста, особенности применения дидактических материалов и методов в системе Монтессори. Раскрыто содержательное наполнение «уроков тишины» и музыкальных занятий, которые проводятся в этих заведениях, приведены примеры упражнений, которые развивают внимание, наблюдательность ребенка и его музыкальные способности – музыкальный слух, память, музыкальную интонацию.

 

Voitko T. O., Teacher of Musical and Theoretical Disciplines and Special Piano, Starokostiantynivsk Children’s Music School named after M. Kondratiuk, Starokostiantyniv, Khmelnytsky Region, Ukraine, taniavoytko@i.ua

Children’s musical development in the Montessori educational system

The article is devoted to the musical component of the Montessori educational system. The method of the research was observation of the teachers’ work in Kharkiv Ukrainian language preschool institutions – Kharkiv Children’s Centre “The World of the Child Montessori” and “The World of the Child of Montessori” (branch). The author describes the components of children’s musical development in the Montessori educational system in the modern conditions of work of preschool educational institutions, implementation of Maria Montessori’s own special didactic materials and methods for preschoolers’ general and musical development. During the “lessons of silence”, preschoolers develop their musical skills in the process of playing the special noise instruments – noise cylinders, phonographs and Macaroni bells, getting acquainted with the works of composers of different eras and nationalities, singing children’s songs with movement. The contents of “lessons of silence” and music lessons in the mentioned institutions have been revealed. The author gives different examples of exercises that develop children’s attention, observation and their musical abilities – musical hearing, memory, and musical intonation. There are some exercises using in “lessons of silence”: “Sound inside us”, “Guess the sound”, “Catch the Bell” that allow children to analyze their feelings, hear and listen to each other, listen to the sounds of the environment. The article shows how to implement special musical instruments in the Montessori educational system – noise cubes, Macaroni bells, metalophones which promotes development of preschoolers’ musical hearing and other children’s musical abilities – emotional response, musical memory, etc.

The author concludes that it is important to integrate musical systems J. Dalcroze, C. Orff and M. Montessori into the space of Ukrainian language institutions of preschool education.

 

Список джерел

 1.  1.Білецька, С. В. Особливості відносин дорослого і дитини у педагогічній спадщині мислителів XX століття [Текст] : [М. Монтессорі, Р. Штайнер, М. Реріх, О. Реріх] / С. В. Білецька // Управління школою. – 2015. – № 25/27. – С. 2–29. – Бібліогр.: с. 10, 19–20, 29.
 2. В центре Харькова открылся украиноязычный детсад Монтессори [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://nakipelo.ua/v-tsentre-harkova-poyavilsya-pervyj-i- edinstvennyj-ukrainoyazychnyj-detsad-montessori/
 3. Дитиною рухає інтерес [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.svetrebenka.com/
 4. Дичківська І. М. Поніманська Т. І. М. Монтессорі: теорія і технологія. – К. : Видавничий дім «Слово», 2006. – 304 с.
 5. Жебровський Б.Найсучасніша класика [Текст] : [педагогічна система Монтессорі в садку і школі] / Борис Жебровський // Дошкільне виховання. – 2014. – № 8. – С. 2–5.
 6. Коваль О. В. Новаторські ідеї музикантів-педагогів ХІХ–ХХ століть як фундаментальна основа педагогіки музичних здібностей третього тисячоліття [Текст] / О. В. Коваль // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки : Науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – № 3. – С. 129–134.
 7. Солдатенко О. І Концепції музичного виховання і навчання, які застосовуються в Японії для розвитку музичних здібностей учнів // ВІСНИК № 140. Серія : Педагогічні науки 392 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http:// http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=3083
 8. Сорокова М. Г.Система М. Монтессори: Теория и практика [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / М. Г. Сорокова. – М. : Академия, 2003. – 384 с. 
 9. Улюкаєва, І. Г. Педагогічна діяльність та ідеї Марії Монтессорі [Текст] / І. Г. Улюкаєва // Історія дошкільної педагогіки : підручник. – Київ : Слово, 2016. – С. 145–162. – Бібліогр. в кінці ст.

 References

 1. Biletska, S. V. (2015). Osoblyvosti vidnosyn dorosloho i dytyny u pedahohichnii spadshchyni myslyteliv XX stolittia: M. Montessori, R. Shtainer, M. Rerikh, O. Rerikh [Features of the relationship of adult and child in the pedagogical heritage of thinkers of the XX century: M. Montessori, R. Steiner, M. Roerich, O. Roerich]. Upravlinnia Shkoloiu, 25/27, 2–29.
 2. V tsentre Kharkova otkrylsia ukrainoiazychnyi detsad Montessori [Ukrainian-language kindergarten Montessori opened in the center of Kharkov]. Retrieved from https://nakipelo.ua/v-tsentre-harkova-poyavilsya-pervyj-i- edinstvennyj-ukrainoyazychnyj-detsad-montessori/
 3. Dytynoiu rukhaie interes [The child drives interest]. Retrieved from http://www.svetrebenka.com/
 4. Dychkivska, I. M., & Ponimanska, T. I. (2006). Montessori: teoriia i tekhnolohiia [M. Montessori: Theory and technology]. Kyiv: Vydavnychyi dim «Slovo».
 5. Zhebrovskyi, B. 2014. Naisuchasnisha klasyka: pedahohichna systema: Montessori v sadku i shkoli [The most modern classics: Montessori pedagogical system in the kindergarten and school]. Doshkilne Vykhovannia, 8, 2–5.
 6. Koval, O. V. (2016). Novatorski idei muzykantiv-pedahohiv XIX-XX stolit yak fundamentalna osnova pedahohiky muzychnykh zdibnostei tretoho tysiacholittia [Innovative ideas of musicians-teachers of the XIX-XX centuries as the fundamental basis of pedagogy of musical abilities of the third millennium]. In Naukovi zapysky Nizhynskoho derzhavnoho universytetu imeni Mykoly Hoholia. Psykholoho-pedahohichni nauky: Naukovyi zhurnal: Vol. 3 (pp. 129-134). Nizhyn: NDU im. M. Hoholia.
 7. Soldatenko, O. I. (2016). Kontseptsii muzychnoho vykhovannia i navchannia, yaki zastosovuiutsia v Yaponii dlia rozvytku muzychnykh zdibnostei uchniv [Concepts of musical education and training that are used in Japan for the development of students’ musical abilities]. In VISNYK: Vol. 140. Seriia: Pedahohichni nauky (pp. 392-395). Retrieved from http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=3083
 8. Sorokova, M. G. (2003). Systema M. Montessory: Teoriia i praktika [The Montessori System: Theory and practice]. Moscow: Akademiia.
 9. Uliukaieva, I. H. (2016). Pedahohichna diialnist ta idei Marii Montessori [Pedagogical activity and ideas of Maria Montessori]. In Istoriia doshkilnoi pedahohiky (pp.145–162). Kyiv: Slovo.
Опубліковано
2019-02-28