Електронні підручники в опануванні мистецьких дисциплін студентами

 • Людмила Юріївна Лемешко Викладач вищої категорії мистецьких дисциплін, Білоцерківський коледж сервісу та дизайну, м. Біла Церква, Київська обл. lud.lemeshko40@gmail.com
Ключові слова: електронний підручник, студенти, дисципліни мистецького напряму, система підготовки студентів, электронный учебник, студенты, дисциплины художественного направления, система подготовки студентов, electronic textbook, students, disciplines of the artistic direction, system of students training

Анотація

DOI 10.32405/2308-8885-2018-4-39-43

УДК 378.147.7 : [094 : 37.09.64]

У статті наголошено на необхідності розробки й використання електронних підручників у навчальному процесі коледжів як закладів вищої освіти під час вивчення дисциплін мистецького напряму (рисунок, живопис, кольорознавство, основи композиції). На прикладі розробленого авторського електронного підручника «Пейзажний живопис», адаптованого в роботі зі студентами спеціальностей «Перукарське мистецтво та декоративна косметика» й «Моделювання та конструювання промислових виробів» Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну представлено методичні рекомендації та завдання студентам з опрацювання структурних розділів електронного підручника, які презентують власний педагогічний досвід автора.

 

Лемешко Л. Ю., преподаватель высшей категории дисциплин искусства, Белоцерковский коледж сервиса и дизайна, г. Белая Церковь, Киевская обл., Украина, lud.lemeshko40@gmail.com

Электронные учебники в овладении художественными дисциплинами студентами

В статье акцентировано на необходимости разработки и использования электронных учебников в учебном процессе колледжей как высших учебных заведений при изучении дисциплин художественного направления (рисунок, живопись, цветоведение, основы композиции). На примере разработанного авторского электронного учебника «Пейзажная живопись», адаптированного к работе со студентами специальностей «Парикмахерское искусство и декоративная косметика», «Моделирование и конструирование промышленных изделий» Белоцерковского колледжа сервиса и дизайна представлены методические рекомендации и задания студентам по разработке структурных разделов учебника, которые представляют собственный педагогический опыт автора.

 

L.Yu.Lemeshko, Teacher of the Highest Qualification Category of Artistic Disciplines, Bilotserkivsky College of Service and Design, Bila Tserkva, Kyiv region, Ukraine, e-mail: lud.lemeshko40@gmail.com

Electronic textbooks in studying artistic disciplines

The article focuses on the necessity of developing and using electronic textbooks in the educational process of college as institutions of higher education during the study of disciplines of artistic direction (drawing, painting, color studies, basis of composition). The author outlines the possibilities of electronic textbook, which allows students to optimize their work in classes (shortening time in the process of learning educational material, facilitating understanding of the material through powerful ways of submitting information, providing tasks for self-checking and controlling students’ knowledge throughout all stages of the course).

The author presents methodical recommendations and tasks for students in structural sections of the electronic textbook by the example of the developed author’s electronic textbook “Landscape painting” adapted for work with students of the specialties “Hairdressing and Decorative Cosmetics" and “Modeling and Designing of Industrial Products” of Bilotserkivsky College of Service and Design.

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

 1. Азарова Н. В. Використання інформаційних технологій навчання у вищих юридичних закладах освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/azarovanv-vikoristannya-informatsiynih-tehnologiy-navchannya-u-vischih-yuridichnihzakladah-osviti/
 2. Бугайчук К. Л. Електронний підручник: поняття, структура, вимоги [Електронний ресурс] / К. Л. Бугайчук // Інформаційні технології та засоби навчання. – 2011. – № 2 (22). – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/437/395
 3. Велиева А. Ш. Электронное пособие: возможности и перспективы [Электронный ресурс] / А. Ш. Велиева, Е.Р. Сулеманова // Материалы V Международной научно-практической конференции «Наука в информационном пространстве» (30–31 октября 2009 г.). – Режим доступа : http://www.confcontact.com/2009ip/velieva.htm.
 4. Гриценчук О. О. Електронний посібник і його роль у процесі інформатизації освіти / О. О. Гриценчук // Інформаційні технологічні засоби навчання / за ред. В. Ю. Бикова, Ю. О. Жука; Ін-т засобів навчання АПН України. – Київ, 2005. – С. 255–261.
 5. Гумінська О. Використання мультимедійних засобів – оновлення методики викладання мистецтв / О. Гумінська // Мистецтво та освіта. – 2009. – № 3 (53). – С. 21–25; № 4 (54). – С. 19–22.
 6. Кононець Н. В. Аспекти педагогічної майстерності викладача: розробка електронних посібників [Електронний ресурс] / Н. В.Кононець // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць. – 2009. – № 6. – С. 202–210. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vpm/2009_6/kononec.pdf c 202.
 7. Корбут О. Г. Електронний посібник як елемент освітнього середовища / О. Г. Корбут // V Міжнародна науково-практична on-line конференція «Сучасні методи викладання іноземної мови. Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/komp/2009_1/r1_5.pdf
 8. Лемешко Л. Ю. Роль електронних посібників у розвитку творчих здібностей і підвищення рівня самостійності студентів на заняттях з мистецтвознавчих дисциплін / Л. Ю. Лемешко // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. – 2018. – № 2. – С. 68–74.

 

REFERENCES

 1. Azarova, N. V. (n.d.). Vykorystannia informatsiinykh tekhnolohii navchannia u vyshchykh yurydychnykh zakladakh osvity [Using information technology education in higher law schools]. Retrieved from http://intkonf.org/azarovanv-vikoristannya-informatsiynih-tehnologiy-navchannya-u-vischih-yuridichnihzakladah-osviti/
 2. Buhaichuk, K. L. (2011). Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia [Information Technologies and Teaching Tools], 2 (22). Retrieved from http://www.journal.iitta.
 3. Vielyieva, A. Sh., & Sulemanova, E.R. Сулеманова Elektronnyi posibnyk: mozhlyvosti ta perspektyvy [Electronic manual: Opportunities and prospects]. Retrieved from http://www.confcontact.com/2009ip/velieva.htm.
 4. Hrytsenchuk, O. O. (2005). Elektronnyi posibnyk i yoho rol u protsesi informatyzatsiyi [Electronic manual and its role in the process of informatization of education]. In V. Yu.Bykov & Yu. O. Zhuk (Ed.), Informatsiini tekhnolohichi zasoby navchannia (pp. 255–261). Kyiv: In-t zasobiv navchannia APN Ukrainy
 5. Huminska, O. (2009). Vykorystannia multymediinykh zasobiv – onovlennia metodyky vykladannia mystetstv [Use of multimedia means – updating of methodology of teaching arts]. Mystetstvo ta Osvita, 3, 21-25; Mystetstvo ta Osvita, 4, 19-22.
 6. Kononets, N. V. Aspekty pedahohichnoi maisternosti vykladacha: rozrobka elektronnykh posibnykiv [Aspects of pedagogical mastery of teacher: Development of electronic manuals]. Retrieved from www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vpm/2009_6/kononec.pdf c 202.
 7. Korbut, O.H. Elektronnyi posibnyk yak element osvitnoho seredovyshcha [Electronic manual as an element of the educational environment]. Retrieved from nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/komp/2009_1/r1_5.pdf.
 8. Lemeshko, L. Yu. (2018). Rol elektronnykh posibnykiv u rozvytku tvorchykh zdibnostei i pidvyshchennia rivnia samostiinosti studentiv na zaniattiakh mystetstvoznavchykh dystsyplin [Role of electronic manuals in the development of creative abilities and increase the level of autonomy of students at classes of art studies disciplines]. In Naukovyi visnyk Melitopolskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu im. Bohdana Khmelnytskoho. Seriia: Pedahohika: Vol. 2 (pp. 68-74).
Опубліковано
2018-11-29