Структура дидактичних форм навчання студентів образотворчого мистецтва у закладах вищої освіти

  • Олена Леонідівна Шевнюк доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри образотворчого мистецтва Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна, shevol@i.ua https://orcid.org/0000- 0002-3247-2374

Анотація

УДК 378.147 : 75 : - 057.875

https://doi.org/10.32405/2308-8885-2021-2(100)-13-17

У статті здійснено структурування ефективних форм навчання образотворчого мистецтва студентів у системі закладів вищої художньої освіти з урахуванням притаманних їм індивідуальному підходу до особистості кожного студента, функціонуванню навчально-творчих майстерень, системі наставництва, питомій вазі практичної роботи, домінуванню креативних практик тощо. Автор виокремлює п’ять основних груп дидактичних форм організації навчальної діяльності студентів: навчальні заняття (лекція, семінар, практичні та лабораторні заняття), індивідуальні заняття як специфічна форма для мистецьких закладів вищої освіти, самостійна робота студентів, їхня практична підготовка, зокрема, пленерна практика, і контрольні заходи різного рівня (попередній, поточний, періодичний і підсумковий контроль, контрольний зріз залишкових знань і вмінь, комплексна перевірка результатів навчання). Акцентовано ефективність особливих дидактичних форм навчання у взаємозв’язку з їх відповідними дидактичними методами, що дозволяють досягнути визначених державним стандартом компетентностей і програмних результатів спеціальності 023 Образотворче мистецтво, зокрема, наративна лекція, лекція-екскурсія, лекція-візуалізація, лекція-прес-конференція, аналітичний, дослідницький і проблемний семінари, навчально-творча майстерня, майстер-класу, екзаменаційний перегляд тощо. У статті також артикульовано провідні функції кожної з виокремлених дидактичних форм, їх визначальну мету, вимоги до їх організації, а також ефективні педагогічні умови реалізації. Пропонована структура дидактичних форм навчання образотворчого мистецтва у закладах вищої освіти дозволяє викладачеві обирати найбільш ефективні залежно від визначених програмних результатів і компетентностей конкретного освітнього компоненту, проектувати динамічний перебіг навчального процесу з урахуванням особливостей сприймання навчальної інформації сучасною молоддю. Її впровадження в практику навчання забезпечить як освоєння базових художніх знань і вмінь студентів, так і вирішення завдань індивідуалізації навчання та формування досвіду творчої діяльності майбутніх художників.

Ключові слова: дидактичні форми навчання, навчання образотворчого мистецтва, дидактика вищої освіти, лекція, практичні заняття, самостійна робота, форми контролю.

Olena Leonidіvna Shevniuk, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department of Fine Arts of the National Pedagogical University named after M.P. Drahomanov. Kiev, Ukraine,

shevol@i.ua;

https://orcid.org/0000-0002-3247-2374

The structure of didactic forms of fine arts teaching to students in higher educational establishments

The article presents the structuring of effective didactic forms of teaching the fine art’s students in the system of higher art education. The features of various types of lectures, seminars, laboratory and individual lessons, master classes and creative workshops, practices and forms of control, taking into account the specifics of art education, are characterized. The leading types of didactic forms of organization of fine arts teaching are traditional training sessions: lecture, seminar, laboratory practicals, review session. The second group consists of individual sessions, which are designed to take into account the peculiarity of working with students under an individual program of increased complexity level, as well as with students who need special educational support. The third group of didactic forms of organizing the fine arts teaching in higher educational establishments is the students' self-study work. The fourth group is practical training, aimed at forming practical artistic skills and abilities of students. The main type of such training in higher art educational establishments is plein air practical work. The fifth group of didactic forms includes control measures aimed at diagnosing the results of learning, providing feedback between the teacher and a student. Relationships have been established with the relevant didactic methods, which make it possible to achieve competencies and program results determined by the standard of higher education.

The proposed structure of didactic forms of teaching fine art in higher educational establishments allows a teacher to choose the most effective ones depending on certain program results and competences of a particular educational component, to design a dynamic course of educational process taking into account the peculiarities of perception of educational information by modern youth. Its introduction into teaching practice will ensure both mastering of basic artistic knowledge and skills of students, and solving the problems of the training individualization and formation of the creative activity experience of future artists. Further study of the researched problem is expedient in the aspect of the analysis of pedagogical potential of distance forms of fine arts teaching in the context of the post covid world.

Key words: didactic forms of teaching, teaching the fine arts, didactics of higher education, lecture, practical training, independent work, individual lessons, forms of control.

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

  1. Бондар В. І. Дидактика. Київ : Либідь, 2005. 264 с.
  2. Кайдановська О. Образотворча підготовка архітекторів у вищому навчальному закладі. Львів, 2013. 197 с.
  3. Сова О. С. Навчальна творча пленерна практика у системі професійної підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. Вип. 26 : зб. наук. праць / за наук. ред. В. І. Бондаря. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. С. 167–172.

 

References:

  1. Bondar, V. I. (2005). Dydaktyka [Didactics]. Kyiv: Lybid.
  2. Kaidanovska, O.(2013). Obrazotvorcha pidhotovka arkhitektoriv u vyshchomu navchalnomu zakladi [Fine art training of architects in higher education]. Lviv.
  3. Sova, O. S. (2015). Navchalna tvorcha plenerna praktyka u systemi profesiinoi pidhotovky maibutnoho vchytelia obrazotvorchoho mystetstva [Educational creative plein air practice in the system of professional training of future teachers of fine arts]. Naukovyi chasopys NPU imeni M.P. Drahomanova. Seriia 17. Teoriia i praktyka navchannia ta vykhovannia, 26, 167–172.

 

Cтаття надійшла до редакції 15.02.2021 р.

 

Опубліковано
2021-05-23