Види навчальних занять з образотворчого мистецтва в позашкільній студії Золтана Баконія

 • Аліна Володимирівна Волощук кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри культури та суспільно-гуманітарних дисциплін, Закарпатська академія мистецтв, м. Ужгород, Україна; aljavoloschuk@ukr.net https://orcid.org/0000-0002-5505-8774

Анотація

УДК  37.091.31 : 75 : 374 (Золтан Баконій) (091)

https://doi.org/10.32405/2308-8885-2021-2(100)-8-13

Аналізується діяльність позашкільної студії образотворчого мистецтва при Ужгородському палаці піонерів під керівництвом Золтана Баконія. Цілісність освітнього процесу в художній студії забезпечувалася органічним симбіозом навчальних, виховних та творчих завдань задля формування особистості школяра. Розглядаються різні види занять, що сприяли підвищенню образотворчої майстерності студійців, формували всебічно розвинену, гармонійну особистість із високим рівнем естетичної культури. В основу педагогічного процесу були покладені наукові підходи, ефективно поєднані з власним життєвим і професійним досвідом, художньою майстерністю, педагогічною інтуїцією митця і педагога.

 Ключові слова: позашкільна освіта, образотворче мистецтво, позашкільна студія образотворчого мистецтва Золтана Баконія, види навчальних занять, художня творчість.

Voloshchuk Alina Volodymyrivna, PhD, Associate Professor, Head of Department of Culture and Socio-Humanitarian disciplines, Transcarpathian Academy of Arts, Uzhgorod, Ukraine,

aljavoloschuk@ukr.net;

https://orcid.org/0000-0002-5505-8774

 

Types of lessons of Zoltan Bakony’s out-of-school fine art studio

The activity of the out-of-school fine art studio in Uzhgorod Palace of Pioneers is analyzed in the article. Bakony Zoltan, the Honored Teacher of Ukraine was the head of this palace for 40 years. The integrity of the educational process in the art studio was provided by the organic symbiosis of educational and creative tasks for the development of schoolchildren’s personality.

Various types of classes were used, which contributed to the improvement of students’ visual skills for developing a comprehensively, harmonious personality with a high level of aesthetic culture. The pedagogical process was based on scientific approaches, effectively combined with their own life professional experience, artistic skill, and pedagogical intuition.

There were the following types of classes in Zoltan Bakony’s fine art studio such as: model drawing, which became the main method of evident studies; the thematic drawing in a studio and drawing after imagination was very important varieties of drawing in a studio; the decorative drawing under the influence of traditions of folk art, which activated children's cognitive interests, caused to the aesthetically beautiful experience of creative activity; acquaintance with works of prominent artists was closely connected with other types of classes. All these classes provided children's maximal cultural development and aesthetic experience.

The rationality of Zoltan Bakony’s artistic and pedagogical system was recognized by the public during his life, confirms its viability in modern conditions of reforming the national school in Ukraine continues to develop through the efforts of his colleagues and followers. Nowadays, the problem of studying of genesis and development of art education in Transcarpathia, as well as the role of prominent figures in education and art is extremely relevant. Purposeful researching logic and structure of formation of out-of-school art education in Transcarpathia not only deepens understanding the evolution of this process in the 20th century, but also helps to identify its place, patterns, development trends in the all-Ukrainian dimension.

Key words: out-of-school education, fine arts, Zoltan Bakony’s out-of-school fine art studio, types of lessons, artistic creativity

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

 1. Арам П. Очима гостей. Молодь Закарпаття. 12 квітня. С. 3.
 2. Баконій З. С. Уроки малювання в початковій школі (з досвіду роботи). Ужгород : Ін-т удосконалення кваліфікації вчителів, 1957. 208 c.
 3. Безуглий Ф. Юні митці (на виставці художньої творчості піонерів України). Зірка. 30 березня. С. 4.
 4. В’юн П. Мрії Золтана Баконія (студія образотворчого мистецтва готується до ювілею засновника). Ужгород. 14 січня. С. 12.
 5. Волощук А. В. Золтан Баконій – засновник системи позашкільної художньої освіти на Закарпатті. Вісник Прикарпат­ського університету. Педагогіка. Прикарпат­ський нац. ун-т імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2008. Вип. ХХVІ/ХХVІІ. С. 23–29.
 6. Волощук А. Слово про вчителя: до 90-річчя з дня народження заслуженого вчителя України З. С. Баконія. Світогляд. 4 лютого. С.15.
 7. Волощук А. В. Основоположні принципи в художньо-педагогічній діяльності Золтана Баконія. Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура. Хмельницький : ХГПА, 2015. Вип. 18. С. 39–43.
 8. Волощук А. В. Художньо-естетичне виховання молоді в мистецько-педагогічній системі Золтана Баконія. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: зб. наук. праць. № 1 (13). Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2015. 342 с. С.24–30.
 9. Коложварі Ф. Звітують ужгородці. Закарпатська правда. 26 квітня. С. 3.
 10. Особистий архів З. С. Баконія. Ф. ІІ. Методичні розробки та звіти З. С. Баконія. Спр. 8. Баконій З. С. Декоративна робота в гуртку образотворчого мистецтва Ужгородського палацу піонерів. Рукопис, 21 арк.
 11. Особистий архів З. С. Баконія. Ф. ІІ. Методичні розробки та звіти З. С. Баконія. Спр. 1. Баконій З. С. З досвіду роботи в студії образотворчого мистецтва в Ужгородському палаці піонерів. Рукопис (1963 р.), 15 арк.
 12. Особистий архів З. С. Баконія. Ф. ІІ. Методичні розробки та звіти З. С. Баконія. Спр. 7. Баконій З. С. Малювання з натури як засіб розвитку об’ємно просторового і реалістичного сприймання (з досвіду роботи керівника образотворчої студії Ужгородського Палацу Піонерів). Рукопис для Закарпатського інституту удосконалення вчителів (1975 р.). 14 арк.
 13. Особистий архів З. С. Баконія. Ф. ІІ. Методичні розробки та звіти З. С. Баконія. Спр. 24. Баконій З. С. Методика проведення бесід про мистецтво та розгляду репродукцій видатних художників. Рукопис, 6 арк.
 14. Успіх українських школярів на міжнародній виставці. Закарпатська правда. 2 лютого. С. 2.
 15. Химинець В. В. Освіта Закарпаття : монографія / П. П.Стрічик, Б. М. Качур [та ін.]. Ужгород : Карпати, 464 с.

References:

 1. Aram, P. (1984, April 12). Ochyma hostei [Through the eyes of guests]. Molod Zakarpattia, 3.
 2. Bakony, Z. S. (1957). Uroky maliuvannia v pochatkovii shkoli (z dosvidu roboty) [Drawing lessons in primary school (from experience)]. Uzhhorod: Instutut udoskonalennia kvalifikatsii vchyteliv.
 3. Bezuhlyi, F. (1962, March, 30). Yuni myttsi (na vystavtsi khudozhnoi tvorchosti pioneriv Ukrainy) [Young artists (at the exhibition of artistic pioneers of Ukraine)]. Zirka, 4.
 4. Viun, P. (2006, January, 14). Mrii Zoltana Bakoniia (studiia obrazotvorchoho mystetstva hotuietsia do yuvileiu zasnovnyka) [Dreams of Zoltan Bakony (the studio of fine arts is preparing for the anniversary of the founder)]. Uzhhorod, 12.
 5. A. V. (2008). Zoltan Bakoniia – zasnovnyk systemy pozashkilnoi khudozhnoi osvity na Zakarpatti [Zoltan Bakony is a founder of the system of out-of-school art education in Transcarpathia]. Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Pedahohika. Prykarpatskyi nats. un-t imeni Vasylia Stefanyka: Vol. ХХVІ/ХХVІІ (pp. 23–29).
 6. Voloshchuk, A. (2006, February 4). Slovo pro vchytelia: do 90-richchia z dnia narodzhennia zasluzhenoho vchytelia Ukrainy Z. S. Bakoniia [A word about the teacher: To the 90th anniversary of the birth of the Honored Teacher of Ukraine Z. Bakony]. Svitohliad, 15.
 7. Voloshchuk, A. V. (2015). Osnovopolozhni pryntsypy v khudozhno-pedahohichnii diialnosti Zoltana Bakoniia [Fundamental principles in the artistic and pedagogical activities of Zoltan Bakony]. Pedahohichnyi dyskurs: zb. nauk. prats: Vol. 18 (pp. 39–43). Khmelnytskyi: KhHPA.
 8. Voloshchuk, A. V. (2015). Khudozhno-estetychne vykhovannia molodi v mystetsko-pedahohichnii systemi Zoltana Bakoniia [Artistic and aesthetic education of youth in the artistic and pedagogical system of Zoltan Bakoni]. Psykholoho-pedahohichni osnovy humanizatsii navchalno-vykhovnoho protsesu v shkoli ta VNZ: zb. nauk. prats: Vol. 1 (13) (pp. 24–30). Rivne: RVTs MEHU im. akad. S. Demianchuka.
 9. Kolozhvari, F. (1969, April 26). Zvituiut uzhhorodtsi [Report of Uzhgorod’s citizens]. Zakarpatska Pravda, 3.
 10. Osobystyi arkhiv Z.S. Bakoniia. F. II. Metodychni rozrobky ta zvity Z. S. Bakoniia. Spr. 8. Bakonii Z.S. Dekoratyvna robota v hurtku obrazotvorchoho mystetstva Uzhhorodskoho palatsu pioneriv [Personal archive of ZS Bakonia. F. II. Methodical developments and reports of ZS Bakonia. Ref. 8. Bakoniy ZS Decorative work in the circle of fine arts of the Uzhgorod Palace of Pioneers]. Manuscript, 21 sheets.
 11. Osobystyi arkhiv Z. S. Bakoniia. F. II. Metodychni rozrobky ta zvity Z. S. Bakoniia. Spr. 1. Bakonii Z. S. Z dosvidu roboty v studii obrazotvorchoho mystetstva v Uzhhorodskomu palatsi pioneriv [Personal archive of Z.S. Bakony. F. II. Methodical developments and reports of Z.S. Bakony. Ref. 1. Z.S. Bakony. From experience in the studio of fine arts in the Uzhgorod Palace of Pioneers]. Manuscript (1963), 15 sheets.
 12. Osobystyi arkhiv Z. S. Bakoniia. F. II. Metodychni rozrobky ta zvity Z. S. Bakoniia. Spr. 7. Bakonii Z. S. Maliuvannia z natury yak zasib rozvytku obiemno prostorovoho i realistychnoho spryimannia (z dosvidu roboty kerivnyka obrazotvorchoi studii Uzhhorodskoho Palatsu Pioneriv). Rukopys dlia Zakarpatskoho instytutu udoskonalennia vchyteliv [Personal archive of Z.S. Bakony. F. II. Methodical developments and reports of Z.S. Bakony. Ref. 7. Z.S. Bakony. Drawing from nature as a means of developing three-dimensional and realistic perception (from the experience of the head of the art studio of the Uzhgorod Palace of Pioneers)]. Manuscript for the Transcarpathian Institute for Teacher Training (1975). 14 sheets.
 13. Osobystyi arkhiv Z. S. Bakoniia. F. II. Metodychni rozrobky ta zvity Z. S. Bakoniia. Spr. 24. Bakonii Z. S. Metodyka provedennia besid pro mystetstvo ta rozghliadu reproduktsii vydatnykh khudozhnykiv [Personal archive of Z.S. Bakony. F. II. Methodical developments and reports of Z.S. Bakony. Ref. 24. Z.S. Bakony. Methods of conducting conversations about art and consideration of reproductions of outstanding artists]. Manuscript, 6 sheets.
 14. Uspikh ukrainskykh shkoliariv na mizhnarodnii vystavtsi [Success of Ukrainian schoolchildren at the international exhibition]. (1957, February, 2). Zakarpatska Pravda, 2.
 15. Khymynets, V. V. (2009). Osvita Zakarpattia [Education of Transcarpathia]. Uzhhorod: Karpaty.

 

Стаття надійшла до редакції 27. 03. 2021 р.

Опубліковано
2021-05-23