Ритмічно-комунікаційні вправи на уроках мистецтва

 • Ірина Миколаївна Кісільчук Вчитель музичного мистецтва, вчитель-методист, Рівненська загальноосвітня школа І–ІІ ступенів № 16, м. Рівне, Україна. irkis79@gmail.com
Ключові слова: ритмічно-комунікаційні вправи, уроки мистецтва, комунікація через мистецтво, Bodi percussion, ритмично-коммуникационные упражнения, уроки искусства, коммуникация через искусство, rhythmic and communication activities, Art lessons, communication through Art

Анотація

DOI 10.32405/2308-8885-2018-4-7-13

УДК 781.62:[37.091.32:7]

Актуалізовані питання реалізації на уроках мистецтва в загальноосвітніх навчальних закладах змістової лінії «Комунікація через мистецтво». Наведені визначення понять комунікація та комунікативність, художня комунікація у працях дослідників, окреслені функції комунікації в навчальному процесі та конкретизовані в площині уроків мистецтва у школі. Проаналізовні форми і методи реалізації змістової лінії «Комунікація через мистецтво» у нових підручниках з мистецтва в 1 класі. Запропоновані, як один із варіантів досягнення цієї мети, ритмічно-комунікаційні вправи, що інтегрують ритмічні вправи, звукові жести Bodi percussion і спрямовані на розвиток музичних здібностей і налагодження мистецької комунікації учнів.

 

Кисильчук И. Н., учитель музыкального искусства, учитель-методист, Ровненская общеобращовательная школа  І–ІІ ступеней, г.Ровно, Украина,  irkis79@gmail.com

 Ритмично-коммуникационные упражнения на уроках искусства

Актуализирован вопрос реализации на уроках искусства в общеобразовательных учебных заведениях содержательной линии «Коммуникация через искусство». Приведены определения понятий коммуникация и коммуникативность, художественная коммуникация в трудах исследователей, определены функции коммуникации в учебном процессе и конкретизированы в плоскости уроков искусства в школе. Дан анализ форм и методов реализации содержательной линии «Коммуникация через искусство» в новых учебниках по искусству в 1 классе.
Предложены как один из вариантов достижения этой цели применение ритмично-коммуникационных упражнений, интегрирующих ритмические упражнения, звуковые жесты Bodi percussion и направленных на развитие музыкальных способностей и художественной коммуникации учеников.

 

Kisilchuk I.M., Music Teacher, Teacher-Methodologist, Rivne, Secondary School № 16, Rivne, Ukraine, irkis79@gmail.com

Rhythmic and communication activities at Art lessons

The issue of implementation of the content of communication line “Communication through Art” at Art lessons in schools has been updated. The definitions of concepts of communication and communicativeness, artistic communication in the researches have been defined. Communication functions in the educational process have been specified in the field of art lessons. In addition, the methods of implementing this content line in new Art textbooks for 1st grade have been analyzed.  The author concludes that there are tasks and games which promote artistic communication on the themes of art at various stages of lesson.

One of the options for achieving this goal is the use of rhythmic and communication activities that integrate rhythmic exercises, sound tapes of Bodi percussion. These activities are aimed at developing students’ musical abilities and establishing artistic. Rhythmic and communication activities are divided into several types (verbal and nonverbal; using musical (noise) instruments and without them, activities for musical accompaniment and without musical accompaniment). The author gives examples of rhythmic and communication activities with photo illustrations of symbols of audio gestures, scores for students’ performance, methodology how to work with them. 

 

Список джерел:

 1. Відео: руханка «Я далі йду, йду» (англомовний варіант), Ютуб. Режим доступу https://www.youtube.com/watch?v=Nwm_Xl2aNug
 2. Калініченко О. В., Аристова Л. С. Мистецтво : підруч. інтегрованого курсу для 1 класу закл. заг. серед. освіти. – Київ : Видавничий дім «Освіта», 2018. – 128 с.
 3. Кізілова Г. О., Шулько О. А. Мистецтво : підруч. інтегрованого курсу для 1 класу закл. заг. серед. освіти. – Тернопіль : Астон, 2018. – 112 с.
 4. Кондратова Л. Мистецтво : підруч. інтегрованого курсу для 1 класу закл. заг. серед. освіти. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2018. – 144 с.
 5. Лємешева Н. А. Мистецтво : підруч. інтегрованого курсу для 1 класу закл. заг. серед. освіти. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2018. – 128 с.
 6. Масол Л. М. , Гайдамака О. В., Колотило О. М. Мистецтво : підруч. інтегрованого курсу для 1 класу закл. заг. серед. освіти. – Київ : Генеза, 2018. – 144 с.
 7. Про затвердження Державного стандарту початкової освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nus.org.ua/news/uryad-opublikuvav-novyj-derzhstandart-pochatkovoyi-osvity-dokument/
 8. Рубля Т. Є., Щеглова Ш. Л. Мистецтво : підруч. інтегрованого курсу для 1 класу закл. заг. серед. освіти. – Харків : Ранок, 2018. – с. 104.
 9. Синявський В. В., Сергєєнкова О. П. Психологічний словник / за ред. Н. А. Побірченко. – Київ : Наук. світ, 2007. – 274 с.
 10. Смирнов Б. Ф. Дирижёрское искусство как художественный и социокультурный фе­номен : дисс. на соиск. науч. степ. доктора искусствовед.: спец. 17.00.02 / Б. Ф. Смирнов. – Челябинск, 2004. – 330 с.
 11. Типові освітні програми для закладів загальної середньої освіти. 1–2 класи. – Київ : ТД «Освіта-Центр плюс», 2018. – 225 с.
 12. Черемисин А. М. Музыкально-коммуникативное событие: факторы формиро­вания музыкального дискурса : дисс. на соиск науч. степ. канд. филос. наук: спец. 24.00.01 / А. М. Черемисин. – Тамбов, 2004. – 162 с.

References: 

 1. Video rukhanka “Ya dali idu, idu” (anhlomovnyi variant) [Video Movement “I let her go, go” (English version]. YouTube. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=Nwm_Xl2aNug
 2. Kalinichenko, O. V., & Arystova, L. S. (2018). Pidruchnyk intehrovanoho kursu dlia 1 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity [Textbook for an integrated course for 1st grade of institutions of general secondary education]. Kyiv: Vydavnychyi dim "Osvita".
 3. Kizilova, H. O., & Shulko, O. A. (2018). Pidruchnyk intehrovanoho kursu dlia 1 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity [Art. Textbook for an integrated course for 1st grade of institutions of general secondary education]. Ternopil: Aston.
 4. Kondratova, L. (2018). Pidruchnyk intehrovanoho kursu dlia 1 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity [Art. Textbook for an integrated course for 1st grade of institutions of general secondary education]. Ternopil: Navchalna knyha – Bohdan.
 5. Liemesheva, N. A. (2018). Mystetstvo: pidruchnyk intehrovanoho kursu dlia 1 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity [Art: Textbook for an integrated course for 1st grade of institutions of general secondary education]. Kamianets-Podilskyi: Abetka.
 6. Masol, L. M., Haidamaka, O. V., & Kolotylo, O. M. (2018). Mystetstvo: pidruchnyk intehrovanoho kursu dlia 1 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity [Art: Textbook for an integrated course for 1st grade of institutions of general secondary education]. Kyiv: 
 7. The Cabinet of Ministers of Ukraine. (2018). Pro zatverdzhennia Derzhavnoho standartu pochatkovoi osvity [On Approval of the State Standard of Primary Education] (Resolution No 87, February 21). Retrieved from http://nus.org.ua/news/uryad-opublikuvav-novyj-derzhstandart-pochatkovoyi-osvity-dokument/
 8. Rublia, T. Ye., & Shchehlova, Sh. L. (2018). Mystetstvo: pidruchnyk intehrovanoho kursu dlia 1 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity [Art: Textbook for an integrated course for 1st grade of institutions of general secondary education]. Kharkiv: Vyd-vo «Ranok».
 9. Syniavskyi, V.V., & Serheieienkova, O.P. (2007). Psykholohichnyi slovnyk [Psychological Dictionary]. Kyiv: Naukovyi svit.
 10. Smirnov, B. F. (2004). Dirizherskoe iskusstvo kak khudozhestvennyi i sotsiokulturnyi fenomen [Conducting art as an artistic and socio-cultural phenomenon]. (Doctoral dissertation, Cheliabinsk).
 11. Typovi osvitni prohramy dlia zakladiv zahalnoi serednoi osvity 1-2 klasy [Typical educational programs for institutions of general secondary education 1-2 grades]. (2018). Kyiv: TD «Osvita-Tsentr plius».
 12. Cheremisin, A. M. (2004). Muzykalno-kommunikativnoe sobytie: faktory formirovaniia muzykalnogo diskursa [Musical and communicative event: Factors of formation of musical discourse]. (Doctoral dissertation, Tambov).
Опубліковано
2018-11-29