Педагогічні уомви формування інтерпретаційної компетентності майбутнії вчителів хореографії у процесі фахової підготовки (англійською мовою)

 • Сергій Сергійович Твердохліб аспірант кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Центральноукраїнського державного педагогічного університетуімені Володимира Винниченка, м. Кропивницький, Україна, Grey.Art91@gmail.com

Анотація

https://doi.org/10.32405/2308-8885-2020-4(98)-57-62

УДК [7.071.2 : 005.336.2] : [378.147 : 792.3 ]

У статті розглядається проблема фахової підготовки майбутніх педагогів-хореографів в умовах закладу вищої освіти в аспекті формування їхньої інтерпретаційної компетентності. Автор виокремлює педагогічні умови формування інтерпретаційної компетентності майбутніх учителів хореографії та доводить, що реалізація педагогічних умов передбачає основні чинники, які забезпечують актуалізацію фахового потенціалу хореографічної підготовки майбутніх учителів хореографії, формування інтерпретаційних знань, умінь та навичок на основі інтегративної сутності мистецтва, визначають спрямованість навчально-пізнавальної та концертно-виконавської діяльності в процесі навчально-виховної діяльності.

Даний комплекс педагогічних умов визначає пріоритетні напрямки фахової підготовки майбутніх учителів хореографії, такі як позитивну мотивацію до навчання, впровадження інтерактивних технологій, інноваційних методів навчання, розвиток умінь майбутніх учителів компетентно доносити хореографічний матеріал до учнівської аудиторії, розв’язання педагогічних завдань за допомогою засобів хореографічного мистецтва, навичок педагогічної імпровізації, впровадження методів моделювання фрагментів хореографічних занять та мікровикладання, принципів історизму, художньої аналогії, художнього переведення, танцювального симфонізму, специфічного контрапунктичного поєднання звуку та рухів, ритму побудови малюнка танцю на фоні декорацій, драматургічності хореографічної дії.

Перспективу своєї подальшої роботи автор вбачає в експериментальній перевірці розробленого ним комплексу педагогічних умов у освітній процес закладу вищої освіти – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, на базі якого запроваджено педагогічний експеримент у рамках здійснюваного ним дисертаційного дослідження.

Ключові слова:  педагогічна умова, актуалізація фахового потенціалу, інтеграція різних видів мистецтв, спрямованість навчально-пізнавальної та концертно-виконавської діяльності.

 

Твердохлеб Сергей Сергеевич, аспирант кафедры педагогики и менеджмента образования Центральногосударственного педагогического университета имени Владимира Винниченко, г. Кропивницкий, Grey.Art91@gmail.com

Педагогические условия формирования интерпретационной компетентности будущих учителей хореографии в процессе профессиональной подготовки

В статье рассматривается проблема профессиональной подготовки будущих педагогов-хореографов в условиях учреждения высшего образования в аспекте формирования их интерпретационной компетентности. Автор выделяет педагогические условия формирования интерпретационной компетентности будущих учителей хореографии и доказывает, что реализация педагогических условий предусматривает основные факторы, которые обеспечивают актуализацию профессионального потенциала хореографической подготовки будущих учителей хореографии, формирование интерпретационных знаний, умений и навыков на основе интегративной сущности искусства, определяют направленность учебно-познавательной и концертно-исполнительской деятельности в процессе учебно-воспитательной деятельности.         

Ключевые слова: педагогическое условие, актуализация профессионального потенциала, интеграция различных видов искусств, направленность учебно-познавательной и концертно-исполнительской деятельности.

 

Sergii Sergiyovych Tverdokhlib, post-graduate student of the Department of Pedagogy and Management Educational of Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University, Kropyvnytskyi, Grey.Art91@gmail.com

Pedagogical conditions for the formation of interpretive competence of future choreography teachers in the process of professional training

The article deals with the problem of professional training of future teachers-choreographers in the conditions of higher education institutions in the aspect of forming their interpretive competence. The author determines pedagogical conditions for the formation of interpretive competence of future choreography teachers and proves that the implementation of pedagogical conditions determines such main factors that ensure the actualization of the professional potential of choreographic training of future choreography teachers, the formation of interpretive knowledge, skills and abilities based on the integrative essence of art, determine the direction of educational-cognitive and concert-performing activities in the process of educational activities.

This complex of pedagogical conditions defines the priority areas of professional training of future choreography teachers, such as positive motivation to learn, introduction of interactive technologies, innovative teaching methods, development of skills of future teachers to competently explain choreographic material to the audience of students, solve pedagogical tasks using means of choreographic art, skills of pedagogical improvisation, introduction of methods of modelling fragments of choreographic classes and micro-teaching, the principles of historicism, artistic analogy, artistic translation, dance symphonism, specific counterpoint combination of sound and movements, rhythm of establishing a dance pattern against the background of scenery, dramaturgicity of the choreographic action.

The author perceives the prospect of his further work in the experimental verification of the complex of pedagogical conditions developed by him in the educational process of a higher education institution, and namely of Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University, on the basis of which the pedagogical experiment was introduced as part of his dissertation research.

Keywords: pedagogical condition, actualization of professional potential, integration of various types of Arts, orientation of educational, cognitive and concert-performing activities.

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

 1. Благова Т. О. Особливості професійної підготовки майбутніх учителів-хореографів у системі педагогічної освіти. Вісник Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка. Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2010. Вип. 50.
 2. Ванслов В. В. О музыке и балете. Москва : Памятник исторической мысли. 2007. 332 с.
 3. Друскин М. Игорь Стравинский. Личность. Творчество. Взгляды : 3-е изд. Ленинград : Советский композитор, 1982. 208 с.
 4. Захаров Р. В. Сочинение танца. Страницы педагогического опыта. Москва : Искусство. 1983. 224 с.
 5. Лабінцева Л. П. Концертний виступ як особливий вид музично-виконавської діяльності. Вісник ХДАДМ. № 1. 2010. С. 215–216.
 6. МартиненкоО. В. Формування професійної компетентності майбутніх вчителів хореографії в умовах вищого навчального закладу. Проблеми підготовки сучасного вчителя. № 12. С. 165–174.
 7. Медвідь Т. А. Компетентнісні засади професійної підготовки майбутніх хореографів у класичному університеті. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.№ 2. С. 234–238.
 8. Мерлянова О. А. Про синтез різних видів мистецтв у балетному театрі. Гілея. Вип. 145 (№ 6). Ч. 2. Філософські науки. С. 99–102.
 9. Методика впровадження інноваційної моделі формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії» / Л. М. Андрощук, О. В. Бикова, І. С. Грошовик та ін. Умань : ФОП Жовтий О. О, 2016. 260 с.
 10. Організація самостійної роботи студентів в умовах інтенсифікації навчання : навч. посіб. / А. М. Алексюк, А. А. Аюрзанайн, П. І. Підкасистий, В. А. Козаков та ін. Київ : ІСДО, 1993. 336 с.
 11. Програмове забезпечення фахової підготовки майбутнього вчителя хореографії : навч. посіб. / упор. Л. М. Андрощук та ін.; за ред. Л. М. Андрощук. Умань : ВПЦ «Візаві»,  142 с.
 12. Професійна освіта : словник : навч. посіб. / уклад. С. Гончаренко, та. ін; за ред. Н. Ничкало. Київ : Вища шк., 2000. 380 с.
 13. Стравинский И. Диалоги. Воспоминания. Розмышления. Коментарии / пер. с англ. ; посл., общ. ред. О. Друскина, комент. И. Билецкого. Ленинград : Музыка, 1971. 414 с.
 14. Ткаченко С. П. Інтеграція знань з методики фізики і психолого-педагогічних дисциплін у підготовці майбутнього вчителя фізики : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. Запоріжжя, 2007. 254 c.

 

References:

 1. Blahova, T. (2010). Osoblyvosti profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv-khoreohrafiv u systemi pedahohichnoi osvity [Features of professional training of future teachers-choreographers in the system of pedagogical education]. In Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka: Vol. 50. Zhytomyr: Vydavnytstvo ZhDU im. I. Franka.
 2. Vanslov, V. V. (2007). O muzyke i balete [On music and ballet]. Moscow: Pamiatnik istoricheskoi mysli.
 3. Druskin, M. (1982). Igor Stravinskii. Lichnost. Tvorchestvo. Vzgliady [Igor Stravinsky. Personality. Creativity. Views]. Leningrad: Sovetskii kompozitor.
 4. Zaharov, R. (1983). Sochinenie tantsa. Stranitsy pedagogicheskogo opyta [Essay of dance. Pages of pedagogical experience]. Moscow: Iskusstvo.
 5. Labintseva, L. (2010). Kontsertnyi vystup yak osoblyvyi vyd muzychno-vykonavskoi diialnosti [Concert performance as a special kind of musical performance]. Visnyk KhDADM, 1, 215–216.
 6. Martynenko, O. (2015). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh vchyteliv khoreohrafii v umovakh vyshchoho navchalnoho zakladu [Formation of professional competence of future teachers of choreography in the conditions of higher educational institution]. Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia, 12, 165–174.
 7. Medvid, T. (2018). Kompetentnisni zasady profesiinoi pidhotovky maibutnikh khoreohrafiv u klasychnomu universyteti [Competence principles of professional training of future choreographers in a classical university]. In Visnyk Natsionalnoi akademii kerivnykh kadriv kultury i mystetstv: Vol. 2 (pp. 234–238.) Kyiv.
 8. Merlianova, O. (2019). Pro syntez riznykh vydiv mystetstv u baletnomu teatri [On the synthesis of different arts in ballet theater]. In Filosofski Nauky: Vol. 145 (pp. 99–102). Kyiv: Vydavnytstvo «Hileia».
 9. Androshchuk, L., Bykova, O. V., & Hroshovyk, I. S. (2016). Metodyka vprovadzhennia innovatsiinoi modeli formuvannia tvorchoho potentsialu maibutnoho vchytelia khoreohrafii [Methods of implementation of the innovative model of formation of creative potential of the future teacher of choreography]. Uman: FOP Zhovtyi O. O.
 10. Aleksiuk,M., Aiurzanain, A. A., & Pidkasystyi, P. I. (1993). Orhanizatsiia samostiinoi roboty studentiv v umovakh intensyfikatsii navchannia [Organization of independent work of students in the conditions of intensification of education]. Kyiv.
 11. Androshchuk, L. (2017). Prohramove zabezpechennia fakhovoi pidhotovky maibutnoho vchytelia khoreohrafii [Program support of professional training of future teachers of choreography]. Uman: VPTs «Vizavi».
 12. Honcharenko, S., & Nychkalo, N. (2000). Profesiina osvita: Slovhyk [Professional education: Dictionary]. Kyiv: Vyshcha
 13. Druskina, O. (1971). Stravinskii I. Dialogi. Vospominaniia. Razmyshleniia. Komentarii [Dialogues. Memories. Reflections. Comments]. Leningrad: Muzyka.
 14. Tkachenko, S.  (2007). Intehratsiia znan z metodyky fizyky i psykholoho-pedahohichnykh dystsyplin u pidhotovtsi maibutnoho vchytelia fizyky (Doctoral dissertation, Zaporizhzhia).

 

Стаття надійшла до редакції 25.10. 2020 р.

Опубліковано
2020-12-01