Теоретичні та методичні засади формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії: результати комплексного наукового проекту

 • Людмила Михайлівна Андрощук кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри хореографії та художньої культури,Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, vizavi1974@ukr.net

Анотація

УДК 378.018.8:373.5.011.3-051]:793.3

https://doi.org/10.32405/2308-8885-2019-4-57-61

Презентовано комплексний науковий проект «Теоретичні та методичні засади розвитку хореографічно-педагогічної освіти в Україні» на базі закладів вищої освіти України (підтеми, мета, завдання, етапи і їх результативність) та розкрито його роль у реформуванні вітчизняної хореографічної освіти.

Висвітлено теоретичні й практичні результати дослідження підтеми «Теоретичні та методичні засади формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії» в рамках комплексного наукового проекту, їх вплив на позитивні зрушення в системі хореографічної освіти України в процесі її реформування на сучасному етапі.

Ключові слова: хореографічно-педагогічна освіта, майбутній учитель хореографії, реформування хореографічної освіти, комплексний науковий проект.

 

Андрощук Л.М., кандидат педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой хореографии и художественной культуры, Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины, г. Умань, Украина, vizavi1974@ukr.net

Теоретические и методические основы формирования творческого потенциала будущего учителя хореографии: результаты комплексного научного проекта

Представлен комплексный научный проект «Теоретические и методические основы развития хореографически-педагогического образования в Украине» на базе высших учебных заведений Украины (подтемы, цели, задачи, этапы и их результативность) и его роль в реформировании отечественного хореографического образования.

Освещены теоретические и практические результаты исследования подтемы «Теоретические и методические основы формирования творческого потенциала будущего учителя хореографии» в рамках комплексного научного проекта, их влияние на положительные сдвиги в системе хореографического образования Украины в процессе ее реформирования на современном этапе.

Ключевые слова: хореографически-педагогическое образование, будущий учитель хореографии, реформирование хореографического образования, комплексный научный проект.

 

M. Androshchuk, PhD in Pedagogy, Professor, Head of the Department of Choreography and Art Culture Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman, Ukraine, vizavi1974@ukr.net

Theoretical and methodical fundamentals of formation of the creative potential of future choreography teacher: The results of the complex scientific project

The article deals with the results of the research of the subtheme “Theoretical and methodical principles of development of the creative potential of future choreography teacher of the complex scientific project “Theoretical and methodical principles of development of choreographic and pedagogical education in Ukraine” as well as their role in reforming choreographic education. The results of the study are the following:

1) The subtheme, stages, tasks of the complex scientific project “Theoretical and methodical fundamentals of development of choreographic-pedagogical education in Ukraine”, which are determined according to the purpose, are considered here. The purpose of the study is to substantiate theoretical and methodical background, concepts and strategies for development of choreographic-pedagogical education in Ukraine, taking into account national historical traditions of the industry and foreign models of choreographic training of specialists, to develop appropriate recommendations for the practical application of research results that provides competitive education in the world market of educational services.

2) The stages of work and the results of the subtheme “Theoretical and methodical fundamentals of formation of the creative potential of future choreography teacher” are explained. The main tasks are to develop methodology for implementation of an innovative model of development of the creative potential of future choreography teacher.

3) The role of the results of the research of the subtheme “Theoretical and methodical fundamentals of formation of the creative potential of future choreography teacher” in the reform of choreographic education is analyzed. The significance of the obtained scientific results has shown development and implementation of methodology of introducing the innovative model of implementation of the creative potential of future choreography teacher in the educational process of higher educational institutions.

Key words: choreographic-pedagogical education, future choreography teacher, reform of choreographic education, complex scientific project.

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

 1. Андрощук Л. М. Підготовка майбутнього вчителя хореографії в системі хореографічно-педагогічної освіти в контексті участі випускової кафедри в комплексному науковому проекті // Музичне мистецтво в освіто логічному дискурсі : наук. журнал. Київ : Київ ун-т імені Б. Грінченка, 2017. №2. С. 123–127.
 2. Закон України Про вищу освіту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page
 3. Методика впровадження інноваційної моделі формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії» / [Л. М. Андрощук, О. В. Бикова, І. С. Грошовик та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. 260 с.
 4. Мистецтво у розвитку особистості: монографія / [Н. Г. Ничкало, І. А. Зязюн, О. П. Рудницька та ін.]; за ред. Н. Г. Ничкало. – Чернівці : Зелена Буковина, 2006. 224 с.
 5. «Панда кунг-фу в подарунок дітям» [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://mpf.udpu.edu.ua/panda-kunh-fu-v-podarunok-dityam /
 6. Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти: матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (25 червня 2016 року) / ред. кол. : Л. М. Андрощук (гол.ред.), Л. П. Ятло, С. В. Куценко. Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. 160 c.
 7. Танцювальна казка «Дванадцять місяців» [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://mpf.udpu.org.ua/tantsyuvalna-kazka-12-misyatsiv/.
 8. Танцювальна вистава «Право на життя: хореографія проти наркоманії та алкоголізму» на театральній сцені [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://mpf.udpu.org.ua/tantsyuvalna-vystava-pravo-na-zhyttya-horeohrafiya-proty-narkomaniji-ta-alkoholizmu-na-teatralnij-stseni/.
 9. Хореографічна вистава «Чотири стихії» : навч.-метод. посібник / [Л. М. Андрощук, О. В. Бикова, І.С. Грошовик та ін.]. Умань : ФОП Жовтий О. О, 2016. 120 с.
 10. Хореографічно-педагогічна освіта: теорія і практика: монографія / [Г. Ніколаї, Д. Бермудес, Ю. Горських та ін.] ; за ред. Г. Ніколаї. Суми : ФОП «Цьома С. П.», 2017. 592 с.

 

References 

 1. Androshhuk, L. M. (2017). Pidhotovka maybutnoho vchytelia khoreohrafii v systemi khoreohrafichno-pedahohichnoi osvity v konteksti uchasti vypuskovoi kafedry v kompleksnomu naukovomu proekti [Preparing of future choreography teacher in the system of choreographic-pedagogical education in the context of participation of graduating department in the complex scientific project]. Muzychne Mystetstvo v Osvitolohichnomu Dyskursi, 2, 123-127.
 2. Verkhovna Rada of Ukraine. (2014). Zakon Ukrainy “Pro vyshchu osvitu” [The Law of Ukraine “On Higher Education”]. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page
 3. Androshhuk, L. M., Bykova , O.V., & Hroshovyk, I.S. (2016). Metodyka vprovadzhennia innovatsiinoi modeli formuvannia tvorchoho potentsialu maibutnoho vchytelia khoreohrafii [Methods of implementation of innovative model of forming creative potential of future choreography teacher]. Uman: FOP Zhovtyi.
 4. Nychkalo, N. H., Ziaziun, I. A., & Rudnytska, O.P. (2006). Mystetstvo u rozvytku osobystosti [Art in personal development]. Chernivtsi: Zelena Bukovyna.
 5. «Panda kunh-fu» v podarunok ditiam [«Panda Kung Fu» as a gift to children]. Retrieved from https://mpf.udpu.edu.ua/panda-kunh-fu-v-podarunok-dityam/
 6. Androshhuk, L. M.  Yatlo, L. P., & Kutsenko, S.V.  (Eds.). (2016). Suchasni stratehii rozvytku khoreohrafichnoi osvity: Conference Proceedings. [Modern strategies of choreographic education development]. Uman: FOP Zhovtyi.
 7. Tantsiuvalna kazka «Dvanadtsiat misiatsiv» [Dance fairy tale «Twelve Months»]. Retrieved from http://mpf.udpu.org.ua/tantsyuvalna-kazka-12-misyatsiv/
 8. Tantsiuvalna vystava «Pravo na zhyttia: khoreohrafia proty narkomanii ta alkoholizmu» na teatralnii stseni [Choreographic performance «The Right to Life: Choreography Against Drug Addiction and Alcoholism» on the theatre stage]. Retrieved from http://mpf.udpu.org.ua/tantsyuvalna-vystava-pravo-na-zhyttya-horeohrafiya-proty-narkomaniji-ta-alkoholizmu-na-teatralnij-stseni/
 9. Androshchuk, L. M., Bykova, O. V., & Hroshovyk, I. S. (2016). Khoreohrafichna vystava «Chotyry stykhii» [Choreographic performance «Four Elements»]. Uman: FOP Zhovtyi.
 10. Nikolai, H. Yu. (Ed.). (2017). Khoreohrafichno-pedahohichna osvita: teoriia i praktyka [Choreographic-pedagogical education: Theory and practice]. Sumy FOP «Tsoma S. P.».

 

 Стаття надійшла до редакції 20.11. 2019 р.

Опубліковано
2019-12-11