ПОЛІТИКА РЕЦЕНЗУВАННЯ

Політика рецензування наукових статей у всеукраїнському виданні «Мистецтво та освіта»

 

Всеукраїнський науково-методичний журнал «Мистецтво та освіта» є фаховим періодичним виданням, що видається з 1996 року (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформаціїу Міністерстві України у справах преси та інформації від 16.02.1996 р., Серія КВ, № 1833). Журнал включено до переліку вітчизняних наукових фахових видань (Наказ МОН України від 09.03. 2016 р., № 241); галузь науки: педагогічні).

Журнал «Мистецтво та освіта» приймає до друку статті, що відповідають профілю й тематиці науково-методичного видання. Рукописи, які не задовольняють вимоги журналу або не оформлені належним чином (за вимогами Вищої атестаційної комісії України до друку статей у наукових фахових виданнях), відхиляються одразу на етапі відбору статей. Автор відхиленого матеріалу отримує у триденний термін електронною поштою відповідне повідомлення.

За відсутності у автора (авторів) наукового ступеня разом із рукописом статті подається 1 рецензія (або скан-копія рецензії) доктора філософії (доктора наук) за відповідною спеціальністю. Можливим є подання рецензій наукових керівників здобувачів наукових ступенів – авторів статей. Якщо автор або один з авторів авторського колективу має науковий ступінь доктора наук, рецензії не подаються.

Усі статті, які надійшли до редакційної колегії (за винятком повідомлень інформаційного характеру, рецензій) проходять процедуру двостороннього «сліпого» рецензування (double-blind рецензування - рецензент не знає автора, автор не знає рецензентів). Рецензування має на меті забезпечити якість друкованих матеріалів у журналі шляхом незалежного фахового оцінювання змісту статті та визначення її відповідності науковим працям за вітчизняними та міжнародними параметрами якості, що підвищує науковий рівень видання і позитивно впливає на його імідж.

Рецензентами можуть виступати як члени редакційної колегії науково-методичного журналу «Мистецтво та освіта», так і сторонні фахівці з з професійними знаннями і досвідом за науковими напрямками.

Розгляд рукопису та визначення рецензентів відбувається головним редактором видання або за його рішенням – заступниками головного редактора.

Рецензування здійснюється двома незалежними експертами шляхом надання експертної оцінки відповідності встановленим вимогам до статей у науково-методичному виданні «Мистецтво та освіта», якості та оригінальності наданих рукописів. Забезпечення достовірності наведених у статті фактів і даних, обґрунтованості зроблених висновків, наданих рекомендацій, а також науково-практичного її рівня, окрім автора, здійснює також рецензент.

Рецензенти подають до редакції у двотижневий термін оформлені за встановленою Формою рецензента рецензії з обов’язковим висновком:

А) Прийняти рукопис до друку – стаття готова до публікації і приймається без змін.

Б) Прийняти рукопис до друку після внесення незначних змін автором  – стаття може бути опублікована за умови врахування і доопрацювання автором зауважень рецензентів.

В) Повернути на доопрацювання авторові з повторним рецензуванням – стаття потребує ґрунтовного доопрацювання автором з виправленням зауважень і повторним рецензуванням.

Г) Рекомендувати надіслати рукопис в інше видання

Д) Відхилити рукопис – стаття не відповідає вимогам журналу.

Редакція ознайомлює авторів із результатами рецензування і їхніми висновками електронною поштою. За наявності зроблених експертами виправлень чи зауважень у тексті статті, редакція надсилає файл авторам для подальшого доопрацювання рукопису. Протягом 2-х тижнів з дати розсилки висновку експертів  і файлу статті автор (за наявності зроблених експертами зауважень у тексті) зобов’язаний доопрацювати матеріал і надіслати новий варіант. Якщо новий варіант статті вчасно не надіслано до редакції (або не повідомлено електронною поштою про його затримку) – стаття видаляється з черги і не друкується. Виправлений варіант статті повторно надсилається експерту для підготовки висновку щодо можливості публікації.

Стаття вважається прийнятою до друку тільки після повідомлення про її прийняття авторові електронною поштою.

У разі незгоди автора із зауваженнями рецензентів, він має право надіслати апеляцію до редакції. Редакція журналу спільно з членами редакційної колегії на своєму засіданні приймає рішення щодо публікації рукопису. У разі необхідності редакція може призначати окремого незалежного експерта. Про остаточне рішення редакція повідомляє авторові письмово.

При позитивному рішенні про можливість публікації статті долучаються до змісту чергового номеру журналу «Мистецтво та освіта», який затверджується на засіданні Вченої ради Інституту проблем виховання НАПН України, про що зазначається на 2-гій сторінці номеру видання.

Затверджена стаття надходить літературному редакторові, який вносить незначні виправлення стилістичного характеру, що не позначаються на змісті статті, без погодження з автором. В окремих випадках або за бажанням автора рукописи у вигляді макету надаються авторові для схвалення на етапі верстки журналу.